DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 4     <-- 4 -->        PDF

UDK 634.0.383.4:691.51


N.
L o v r i ć : Stabilizacija tla vapnom u izgradnji šumskih transportnih sustava — Soil
stabilization using lime in the building of forest transport systems — Stabilisation
du sol au moyen de la chaux dans la construction du reseau routier forestier —
Bodenstabilisierung vermittels Kalks beim Bau des Forststrassennetzes. (488)
ZADARSKO SAVJETOVANJE
UDK 634.0.18:634.0.624.3:634.0.907


C. Burlica,
H. Dizdarević, B. Fabijanić, N. Prolić i V. Stefanović
Značaj poznavanja ekološko-proizvodnog potencijala degradiranih šuma submeđiteranskog
područja Hercegovine u zaštiti čovjekove okoline — The importance of the
ecological-productive potential of the degraded forests of the sub-Mediterranean region
of Hercegovina in the protection of human environment — L´importance de connaitre
le potentiel ecologique et productive des forets degradees de la region submediterraneenne
de Herzegovina dans la protection de l´environnement humain —
Bedeutung des ökologisch-produktiven Potentials der degradierten Wälder des submediterranen
Gebiets von Herzegowina für den Schutz der menschlichen Umwelt.
D. Jedlowski : Principi planiranja namjene prostora u Jadranskoj regiji. (507)
N. E i ć : Šuma i turizam. (509)
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


R.
Ć u r i ć : Simpozij o suvremenom uređenju šuma u uslovima mehanizacije svih faza
šumskih radova. (514)
OBLJETNICE


N. S i m i ć : O početku Pančićeva službovanja u Srbiji. (519)
O. Piškorić : Liječnički vjesnik — stogodišnjak. (521)
DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


O. Piškorić : Zbornik »Sto godina šumarstva bilogorsko-pođravske regije«. 523)
O. Piškorić : Prof. Dr Zvonimir Potočić: Ekonomika šumske privrede. (526)
O. Piškorić : Venecija i šumarstvo Dalmacije od 15. do 18. vijeka. (527)
O. P i š k o r i ć :
Pregled jugoslavenskih šumarskih časopisa za 1976. godinu (Gozdarski
vestnik, Narodni šumar, Poljoprivreda i šumarstvo, Šumarski pregled, Šumarstvo. (529)
0. P i š k o r i ć : Drvna Industrija. (540)
1. M i k 1 o š : Priroda, god. 1976. (543)
STRANA STRUČNA LITERATURA


VI. H r e n : Ing. Ctibor Greguš: Hospodarska uprava maloplošneho rubanoveho lesa. (545)
S. Opaličkl :
Strana literatura iz područja šumarske entomologije, zaštite šuma 1 fitofarmacije
i zaštite drva (2). (547)
0.
Piškorić : Jean Pinon: Faits nouveaux sur le deperissement de l´Orme — Novosti o
propadanju brijesta. (549)
1. M i k 1 o š : Boletin de la Estancion Central de Ecologia. (550)
DRUŠTVENE VIJESTI


O. Piškorić : Skupština Saveza inž. 1 tehn. šum. drvne Industrije Makedonije. (552)
IN MEMORIAM


S. Frančišković- An t o n i j e v i ć : Nikola Sepić, dipl. inž. šum. (554)
E. V i 1 č e k : Josip Arpaš, dipl. inž. šum. (556)
VI. B a b i ć : Andrija Kap, šum. tehn. i ekonomista. (557)
OBAVIJESTI
* * * Pripreme za VIII svjetski kongres šumarstva. (559)


U NEKOLIKO REDAKA . . . (563)


Časopis je oslobođen od plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda na temelju
mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR
Hrvatske br. 1416/1-1974. od 22. 03. 1974. g.