DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 29     <-- 29 -->        PDF

DA LI REZANJE GRANA KAO DODATNA MJERA
U POBOLJŠANJU PROIZVODNJE DRVNE MASE
IMA SVOJE EKONOMSKO OPRAVDANJE?


K. PINTARIĆ
SAŽETAK. 17 Jugoslaviji glavni cilj proizvodnje u šumarstvu
trebao bi biti maksimalna količina najvrednije drvne mase, koja
se, međutim, ne može postići isključivo prirodnim čišćenjem debla
od grana. Zato je, da bi se ostvario taj cilj, nužno na stablima
običnog bora rezati grane. Rezanjem grana na dijelu debla može
se povećati vrijednost sortimenata i za 15% u odnosu na vrijednost
sortimenata koji se mogu dobiti bez obrezivanja grana.
U ovom radu obrađeno je rezanje grane u prirodnom letve


njaku običnog bora i to na stabima dominantne etaže pp 10—20


cm a u visini od 5—6 met. Za ovaj posao utrošeno je u prosjeku


5,5 minuta po stablu a to je gotovo zanemarljivo u odnosu na po


većanu vrijednost koja će se dobiti prilikom glavne sječe.


Na kraju dana su pravila za obrezivanje debala običnog bora.


UVOD


Danas postoje u šumarstvu još uvijek dileme oko toga kada je u pitanju
proizvodna funkcija šume, da li glavni cilj proizvodnje treba biti samo maksimalna
količina biomase ili maksimalna količina najvrijednije biomase. Pozivajući
se na istraživanja mnogobrojnih autora (HILF 1967, HEGER 1955,
KOESTLER 1951, KRAHL-URBAN 1952, LOEFLER 1968, LEIBUNDGUT 1966,
MAYER-WEGELIN 1952, PLAVŠlC-GOLUBOVlC 1964, WOLFARTH 1961 i
dr.), PINTARIČ (1969) smatra da se jugoslavensko šumarstvo treba orijentirati
na proizvodnju maksimalne količine najvrijednije drvne mase, jer se
samo na taj način može očekivati siguran plasman onih sortimenata koji će
i u budućnosti imati veću vrijednost. Osim toga će samo kod njih i u budućnosti
proizvodni troškovi biti niži od prodajne cijene.


Da bi se ovaj cilj postigao, potrebno je proizvesti stabla što čišća od
grana, jer prema MAYER-u (1977), 80—90 % grješaka na rezanoj građi otpada
na čvorove. Proučavajući šume Gorskog Kotara, PLAVSIC i GOLUBO-
VlC (1964) su konstatirali da je kvalitet okrajčanih dasaka veoma loš, jer
na najvrijednije klase (čista-polučista, I i II) otpada svega 13,1%, a na IV
klasu čak 61,26% od ukupne količine rezane robe. Prema istim autorima,
ovako loš kvalitet uslovljen je uglavnonm čvorovitošću dasaka.


I pod najpovoljnijim uslovima, rijetko se može prirodnim čišćenjem od
grana ostvariti maksimalna čistoća od grana, jer period od odumiranja do


441
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 30     <-- 30 -->        PDF

otpadanja grana traje veoma dugo (kod smrče i duglazije), te i pored zadovoljavajuće
debljine i ostalih karakteristika, uslijed uraslih grana dobijamo
rezane drvne Sortimente veoma loše kvalitete.


Ukoliko želimo, a to bi i trebao biti naš cilj, proizvesti nadprosječni kvalitet
drvne mase, moram o primijeniti dopunsku mjeru koja će utjecati
na povećanje udjela najvrijednije drvne mase, rezanj e grana .


MAYER (1977) smatra da je rezanje grana neophodno potrebno u intenzivnom
šumskom gospodarstvu, ukoliko se želi nadprosječni kvalitet drvne
mase, a time i veća vrijednost proizvodnje. Međutim, kako je rezanje grana
dodatna mjera, koja u doba izvođenja zahtijeva izvjesne troškove da bi se
koristi osjetile tek nakon više decenija, nedovoljno se primijenjuje u praksi
kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu.


Da li rezanje grana ima svoje ekonomsko opravdanje, navest ćemo samo
nekoliko primjera. MAYER-WEGELIN (1952), navodi da je vrijednost dasaka
od smrče na kojoj su grane rezane blagovremeno za 60 % veća u odnosu na
smrču iste starosti i na istom staništu samo što grane nisu rezane. OLISCHLAEGER
(cit. MAYER 1977) navodi da se rezanjem grana na smrči vrijednost
rezane robe povećala za 40—90%, a ukoliko je bilo veće učešće trupaca
za ljuštenje i rezani furnir, vrijednost drvne mase se može povećati i
za nekoliko puta.


Upoređujući troškove rezanja grana sa povećanjem vrijednosti drvne
mase, HILF (cit. MAYER 1977) navodi da se vrijednost proizvedene drvne
mase povećala za 13 puta u odnosu na troškove rezanja, a HAEBERLE (cit.
MAYER 1977) tvrdi da to iznosi i 17 puta. Prema SPEIDEL-u (1972), 40—60
godina poslije rezanja grana, minimalno povećanje vrijednosti trupaca treba
biti bar 4—6 puta u odnosu na troškove rezanja grana, što je u navedenim
slučajevima 2—3 puta veće.


Analizirajući vrijednost jedne 37 metara visoke smrče sa područja Pokljuke
(Slovenija), MLINŠEK (1973) je utvrdio da je vrijednost smrče kod
koje su grane blagovremeno rezane za 2,34 puta veća nego kod smrče kod
koje grane nisu rezane.


Iz ovih nekoliko navoda vidimo da se primjenom rezanja grana može
znatno utjecati na povećanje vrijednosti proizvodnje, pri čemu se uložena
finansijska sredstva višestruko vraćaju.


U našem izlaganju osvrnut ćemo se na iskustva u vezi sa rezanjem grana
na običnom boru (PINUS SILVESTRIS L.) u odjelu 119 Gospodarske jedinice
»Donja Stupčanica« kod Olova.


METODA RADA


Na 55 stabala običnog bora, prsnog promjera 10—21 cm, u prosjeku 13,1
cm (stabla su uglavnom do 15 cm debljine, jer su samo četiri stabla bila
deblja), i visine 11—17 metara, u prosjeku 14 m., u lipnju 1975. godine su
rezane suhe grane do visine od 5—6,5 metara. Pri rezanju grana koristila se
ručna lučna voćarska pila, a za rezanje grana preko tri metra visine koristio
se jedan elemenat švedskih ljestvi, koje se koriste za sabiranje šumskog sjemena
.Najviši pršljen na kojem su rezane grane nalazio se na visini od 5,6
metara, a najniži na visini od 1,2 metra.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 31     <-- 31 -->        PDF

OPIS OBJEKTA


Prirodna, čista sastojina običnog bora u fazi letvenjaka, u odjelu 119.
Gospodarske jedinice »Donja Stupčanica« u šumi zvanoj Grab, kod Olova,
na više-manje zaravnjenom terenu i na nadmorskoj visini od 850 metara.


Za ocjenu klimatskih prilika uzeta je u obzir meteorološka stanica Han
Pijesak (1110 m. n. m.), koja se nalazi na oko 30 km. istočno od objekta istraživanja,
a podaci se odnose na period osmatranja od 1931. do 1960. godine.


Srednja godišnja temperatura iznosi 5,8 °C; srednja temperatura najhladnijeg
mjeseca je —4,8 °C, a srednja mjesečna temperatura najtoplijeg mjeseca
16,2 °C, te srednja godišnja amplituda temperature iznosi 21 °C; pet mjeseci
imaju srednju mjesečnu temperaturu višu od +10 °C (V—IX); vegetacioni
period traje 134 dana; u navedenom periodu apsolutna minimalna temperatura
iznosi —26,0 °C, a apsolutna maksimalna, 33,2 °C; jesen je znatno
toplije godišnje doba od proljeća (6,5 C : 5,1 °C); srednja godišnja količina
oborina iznosi 1134 mm, od koje na period V—IX otpada 519 mm, odnosno
oko 46 % od godišnje količine; oborine su raspoređene prilično ravnomjerno
po godišnjim dobima:


proljeće 26%


ljeto 27%


jesen 25 %


zima 22%


Prema toplinskom i oborinskom režimu, područje se nalazi u pojasu planinske
umjereno-kontinentalne klime, gdje se još uvijek nisu u potpunosti
izgubili utjecaji submediteranske klime.


Matični supstrat čine trijaski vapnenci na kojima su se razvila smeđa
krečnjačka do ilimerizirana tla.


Prirodni letvenjak običnog bora sa neznatnim učešćem smreke, nastao
je naletom sjemena na čistine sa okolnih rijetkih stabala. Površina je ranije
služila za ispašu stoke. Pojedinačni primjerci debljih jasika potvrđuju nastanak
ovih šuma. Sastojina je u progresivnoj sukcesiji prema klimaregionalnoj
zajednici jele, smreke i bukve. Poznato je da se na širem području nalaze
najkvalitetnije sastojine običnog bora. Stanište spada u I bonitet za obični
bor, a izmjerene visine stabala variraju od 35 do 40 metara.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


U tab. 1 dati su neki osnovni podaci o rezanju grana:


Osnovni podaci o rezanju grana


Tab. 1


Visina stabla do Broj pršljena na jednom metru visine
koje su rezane jedan dva tri
grane broj stabala


do 2,0 m 26 stabala 2 stabla


2,1—3,0 m 19 stabala 34 stabla 1 stablo


3,1—4,0 m 36 stabala 18 stabala


4,1—5,0 m 43 stabla 6 stabala


5,1—6,0 m 19 stabala
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Vidimo da na jednom metru dužine ima najviše stabala sa jednim pršljenom,
2,5 puta više nego sa dva pršljena, dok je sa tri pršljena na jednom
metru samo jedno stablo. Ovo ukazuje da je do visine do koje su rezane grane,
tj. do oko 6 metara, prirast u visinu bio veoma intenzivan. Prema podacima
mjerenja, razmaci između pršljena na kojima su rezane grane bili su
40 do 110 cm, u prosjeku 68 cm + 17 cm.


Prilikom rezanja grana, pored utrošenog vremena za rezanje grana, registrirani
su i predasi, prelazak od stabla do stabla koja su bila udaljena oko
5 metara jedno od drugog, i ostali pripremni radovi.


U tab. broj 2 prikazan je ukupan učinak rezanja grana.


Učinak pri rezanju grana
Tab. 2
ö c 5
> SH M
o
o a -
O.N rt > ~
3 U c
VSJ _* Ca
SH rt ^3 a M B M
- n >
"-i. oL a´ " a-d a a «
«JO s o
EH SH SH
Utrošeno vrijeme za rezanje grana
ukupno po stablu
m kom c/5 a M 3 sek sek
mm
do 2,0 i
2,1—3,0
3,1—4,0
4,1—5,0
5,1—6,0
134
283
219
164
44
20,0
18,9
17,6
16,3
14,8
31
62
41
34
8
29
19
00
02
15
55
69
46
47
27
ukupno 844 177 05 04


Iz podataka sa tab. 2 pada u oči da se sa povećanjem visine do koje su
rezane grane, skraćuje i vrijeme koje je potrebno za rezanje grana. Do ove
na prvi pogled protivuriječnosti došlo je zbog toga, što se sa povećavanjem
visine smanjivala debljina grana, i što do oko 6 metara visine, zahvaljujući
švedskim ljestvama nije bilo većih poteškoća pri rezanju grana. Dok je na
visini do 2 metra prosječna debljina grana u osnovi bila 20 mm, na visini
od preko pet metara bila je svega 14,8 mm, što je po površini presjeka svega
oko 55 % u odnosu na debljinu grana od 20 mm.


Osim utrošenog vremena navedenog u tab. 2, utrošeno je za prelazak od
stabla do stabla i namještanje ljestvi 36 sekundi, a za predahe 43 sekunde
po stablu.


Prema tome, u našem slučaju, za rezanje grana do visine od oko 5,5 metara,
bilo je potrebno ukupno 5 minuta i 23 sekunde po stablu. Upoređenjem
ovih podataka sa utrošenim vremenom koje navodi MAYER-WEGELIN (1952)
za obični bor, proizilazi da ne postoji veće razlike, što se vidi i iz našeg upoređenja:


Auto r Visina do koje se Utrošeno vremena
režu grane po stablu
m min sek


MAYER-WEGELIN 6,0 06
Naša istraživanja 5,5 23
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Pošto je prema MAYER-WEGELIN-u (1952) pri rezanju grana do visine
od 6 metara na I bonitetu staništa i pri prsnom promjeru stabala od 11—15
cm (kakav je naš slučaj), dovoljno rezati grane na svega 400 najkvalitetnijih
stabala iz dominantne etaže, koja su ravnomjerno raspoređena (razmak između
stabala na kojima se režu grane oko 5 metara), proizilazi da je za rezanje
grana potrebno utrošiti po hektaru oko 36 sati, odnosno oko pet radnih
dana, što je neznatno ili čak zanemarljivo u odnosu na povećanje vrijednosti
drvne mase koja se rezanjem grana može postići.


Za 3—4 godine grane će se rezati do konačne visine od 8,5 metara, za što
će se utrošiti daljih šest minuta po stablu, odnosno daljih 40 sati po hektaru.


Iz ovih podataka se može vidjeti, da i u našim šumama postoje uslovi
da se primjenom odgovarajućih uzgojnih mjera znatno poveća vrijednost proizvedene
drvne mase. Ovo je posebno značajno za obični bor, kod kojeg se
na svjetskom tržištu postižu veoma visoke cijene, i 15 puta veće u odnosu
na cijene trupaca prosječne kvalitete.


NEKOLIKO PREPORUKA ZA PRAKSU


Izbor sastojina


Prema PINTARIĆ-u (1969), rezanje grana ograničiti samo na one sastojine
kod kojih će stvarno doći do znatnog povećanja vrijednosti proizvedene
drvne mase. Pri tome je potrebno proanalizirati:


— da li sastojina ima dovoljan broj stabala sa svojstvima sposobnim za
proizvodnju kvalitetnog drveta.
— da li postoje izgledi da stabla na kojima će se rezati grane u dogledno
vrijeme dostignu željene dimenzije,
— da li su promjeri stabala u prsnoj visini prešli dimenzije kod kojih
rezanje grana nema svoje ekonomsko opravdanje.
Zato za rezanje grana dolaze u obzir samo lijepi i zdravi letvenjaci, koji
se nalaze na boljim staništima. Prilikom odabiranja stabala na kojima će rezati
grane, treba voditi računa da ona u budućnosti moraju dati vrijedno drvo.
Ta stabla moraju biti zdrava, prava, pravnog debla i sa pravilno razvijenom
krošnjom i da pripadaju isključivo dominantnoj klasi stabala.


Odabrana stabla treba vidno obilježiti, kako bi bila lako uočljiva. To se
postiže najbolje ako se oboje prstenom masne boje.


Debljina stabala


Pri određivanju debljine stabala, treba voditi računa da središnji cilindar
sa uraslim granama bude što uži, svega oko 10 cm promjera. Maksimalni
promjer do kojeg je rezanje grana ekonomski opravdano, ovisi prije svega od
debljine stabla koja se želi postići u vrijeme sječe. Osnovno pravilo je da
minimalna širina prstena bez uraslih grana bude bar 12 cm, što je i donja
granica ekonomičnosti rezanja grana. Na boljim stanišnim uslovima, na kojima
se u razumnom vremenu mogu proizvesti deblja stabla (preko 50 cm prsnog
promjera), ne treba rezati grane na stablima debljim od 20 cm promjera,
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 34     <-- 34 -->        PDF

a na lošijim staništima, gdje će se proizvoditi tanja stabla (oko 40 cm prsnog
promjera), kod običnog bora režu se grane na stablima do 10 cm prsnog promjera.


Iz ovoga proizilazi da ne dolazi u obzir rezanje grana kad su stabla u
fazi mladika ili guštika (prsni promjer ispod 10 cm), niti kod stabala sa prsnim
promjerom većim od 20 cm. Optimalne debljine stabala na kojima se
režu grane su 10—15 cm promjera u prsnoj visini.


Visine do koje se grane režu


Minimalna visina do koje treba rezati grane je 4,5 metra, kada se može
dobiti jedan trupac standardne dužine od 4,0 metra. Pri ručnom rezanju grana,
optimalna visina je 8,5 metara, jer se na taj način dobiju dva trupca standardne
dužine od 4,0 metra. Obzirom da se kod običnog bora mogu dobiti
vrijedni i skupi sortimenti, opravdano je rezanje grana do 10 metara visine,
tj. približno do 1/3 visine stabla, jer se do te visine nalazi oko 50% drvne
mase stabla.


Kod primjene mehaniziranih sredstava (»šumski majmun«, »Klettersäge
«), grane se režu do visine od 10—12 metara.


Ukoliko se režu zelene grane, što je kod običnog bora moguće, treba voditi
računa da se zelena krošnja stabla previše ne skrati. Prema rezultatima
dosadašnjih istraživanja, krošnju ne treba skraćivati ispod 1/2 visine stabla
(do te visine se nalazi oko 75 % drvne mase stabla).


Broj stabala


U principu, grane se režu samo na onom broju stabala, koja će ostati u
sastojini do konca produkcionog perioda (ophodnje). Pošto se grane režu na
mlađim i tanjim stablima, koja će u sastojini ostati još 4—5 decenija, mora
se računati i na gubitke do kojih dolazi uslijed štetnog djelovanja abiotskih
i biotskih faktora (snijeg, vjetar, insekti, gljive i dr.).


Prilikom odlučivanja o broju stabala na kojima će se rezati grane, potrebno
je imati u vidu slijedeće:


— što je stanište bolje, grane se režu na većem broju stabala po jedinici
površine,
— što se grane režu do veće visine, broj stabala po jedinici površine je
manji,
— što je prsni promjer stabala veći, grane se režu na manjem broju stabala.
Za obični bor, TSCHERMAK (1950) i drugi preporučuju da se grane režu
na 250—400 stabala po hektaru (razmak između stabala 5—6,3 metra).


Vrijeme rezanja grana


Kod običnog bora se mogu rezati suhe i zelene grane. Suhe grane se mogu
rezati tokom cijele godine, ali se za vrijeme vegetacionog perioda mora biti
pažljiviji, jer i najmanja nesmotrenost može dovesti do oštećenja stabla (guljenja
stabla). Rezanje zelenih grana treba ograničiti na period mirovanja vegetacije,
a najpogodnije vrijeme je pred početak kretanja sokova tj. u mjesecu
februaru.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Kod običnog bora grane koje se režu ne bi smjele biti u osnovi deblje
od 40 mm, jer u protivnom rana veoma teško zarašćuje.


Alat za rezanje grana


Grane se ne smiju odstranjivati sjekirom, kosijerom i si. tj. kresati, već
se moraju uklanjati alatom kojim se reže (pila, makaze, nož). Najpogodnija je
voćarska pila sa lukom, koja se može nasaditi na duže ili kraće držalo. Za
rezanje grana na većim visinama, koriste se ljestve dužine oko 5 metara. U
našem slučaju, kao veoma pogodne pokazale su se švedske ljestve.


U novije vrijeme se za rezanje grana koristi »šumski majmun« (»Klettersäge
«). Upotreba je ekonomski opravdana, samo ako su u pitanju veći kompleksi
šuma na čijim stablima će se grane rezati, a najekonomičnije je ako
dva radnika poslužuju dvije mašine, jer dok jedna reže grane, druga se priprema
za rad.


U pogledu rezanja grana, MAYER-WEGELIN (1952) za obični bor daje
slijedeću tablicu (tabl. 3):


TABLICA ZA REZANJE GRANA
(Po MAYER-WEGELIN-u, 1952)


Tab. 3
Visinski
bonitet
Visina do
koje se
režu grane
m
Srednji
na
8—10
prsni promjer
kojima se režu
broj
11—15
stabala po
stabala
grane
sastojine
(om)
16—20
hektaru
I 1-A 700 550 450
I 4—6 550 400 350
I 6—8 400 250 —
II 2—4 650 500 400
11 4—6 500 400 250
II 6—8 350 250 —
III 2—4 600 450 —
III 4—6 400 350 —
III 6—8 250 — —
IV 2—4 500 — —
IV 4-6 300 — —
IV 6—8 100 — —


ZAKLJUČAK


Sastojine običnog bora u Bosni se po svojim morfološkim karakteristikama
odlikuju veoma kvalitetnim deblom i krošnjom, što garantira proizvodnju
veoma vrijedne drvne mase. Prirodno čišćenje od grana ipak nije zadovoljavajuće,
jer žive i mrtve grane urastaju u deblo više decenija, tako da se
na taj način smanjuje vrijednost proizvedene drvne mase.


Zato, da bi se povećala vrijednost proizvedene drvne mase, što je za
obični bor veoma značajno, potrebno je pristupiti blagovremenom rezanju
grana.


U prirodnoj sastojini običnog bora u fazi letvenjaka, provedeno je rezanje
grana do visine od 5—6 metara, i za taj rad je utrošeno svega 5,5 minuta
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 36     <-- 36 -->        PDF

po stablu (uključujući predahe, prelaske od stabla do stabla i ostale pripreme).
Grane su se rezale ručno pomoću voćarske pile, a za veće visine koristile
su se švedske ljetve.


Ovaj utrošak vremena je veoma mali, gotovo zanemarljiv u poređenju
sa povećanjem vrijednosti proizvedene drvne mase. Na stablima na kojima
su se rezale grane ovo povećanje vrijednosti može biti oko 15 puta veće u odnosu
na troškove rezanja grana, a kod običnog bora najvrijedniji sortimenti
mogu biti i preko 10 puta skuplji u odnosu na prosječni trupac za rezanje.


LITERATURA


Heger , A. (1955): Lehrbuch der forstlichen Vorratspflege.


Hilf, H. H. (1967): Der Einfluss gesetzmässiger Entwicklung der Verwertung des
Nadelrundholzes auf die künftige Zielsetzung bei waldbaulichen Massnahmen
insbesondere im Mitteleuropa. XIV IUFRO-Kongres, sekcija 23. str. 299, München.


Ko es tier, J. N. (1951): Die Waldpflege, Frankfurt a/M.
Krahl-Urban , J. (1952): Buchenbetriebszieltypen. Forstwissenschaftliches Centralblatt.
L o e f 1 e r, K. (1968): Prognose für Holzverwertung und — Verwendung. Forst


archiv, Heft 8.
Leib und gut, H. (1966): Die Waldpflege, Bern.
Mayer , H. (1977): Waldbau auf soziologisch-ökologischer Grundlage. Stutgart


und New York.
Mayer-Wegelin , H. (1952): Das Aufästen der Waldbäume, Hanover.
M1 i n š e k, D. (1973): Möglichkeiten der Ertragssteigerung im subalpinen Fichten


wald. Ü 100 Jahre der Hochschule für Bodenkultur, Wien, 4.
Pint arid, K. (1969): Njega šuma. Sarajevo.
Plavšić, M.-G o 1 üb o vi ć, U. (1964): Istraživanje postotnog odnosa pilanskih


sortimenata kod jele (Abies alba Mill.). Šumarski list, sv. 1—2, Zagreb.
Speidel , G. (1972): Planung im Forstbetrieb. Grundlagen und Methoden der
Forsteinrichtung. Hamburg und Berlin.
W o 1 fa r t h, E. (1961): Vom Waldbau zur Waldpflege, München.


SUMMARY


Does pruning as an additional measure in improving
the quality of volume production possess its economic justification?


In Yugoslavia, the main objective of production in forestry ought to be
maximal production of the most valuable volume, which, however, cannot be
attained solely by natural pruning of standing trees. Hence, in order to actualize
this objective, it is necessary to prune the branches of Scots Pine. By sawing
off branches in a part of the stem it is possible to increase the value of assortments
by as much as 15 % in relation to assortimenls available from unpruned
trees.


In this paper is discussed the sawing off of branches in a natural pole forest
of Scots Pine — on trees of the dominant storey with a diameter b. h. of 10—20
cm and at the height of 5—6 m. For this work an average time consumption of


5.5 minutes per tree was needed, which is almost negligible regarding the increased
value, which is obtained during the main cutting.
In conclusion are given the rules for pruning stems of Scots Pine.


Primljeno 5. VIII 1977. Prof. dr. Konrad PINTARlC,
dipl. inž. šum.,
Šumarski fakultet u Sarajevu,
Zagrebačka ul. br. 20