DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 24     <-- 24 -->        PDF

PREŽIVLJENJE I VISINSKI PRIRAST BILJAKA
OBIČNOG BORA (PINUS SILVESTRIS L.) RAZLIČITIH STAROSTI


S. ORLIĆ
SAŽETAK. Uspjeh pošumljivanja s običnim borom na područjubujadično vrištinskih tala često je neujednačen. Pokazalo se, da
preživljenje i početni rast biljaka u kulturama ovisi o starosti sadnica
s kojim se vrši pošumljivanje. U cilju detaljnijeg izučavanja
tog problema na području vriština osnovan je poljski pokus sa
sadnicama običnog bora različitih starosti a koje se u praksi najčešće
koriste (2 + 0, 1+2, 2 + 1 i 2+2 godine). Dobiveni rezultati
pokazuju da presađenice 1 +2 god. stare imaju prednost pred ostalim
trim varijantama*, (op)


1. UVOD I PROBLEM
Običan bor, uz običnu smreku, u nas se najčešće koristi za osnivanje
šumskih kultura četinjača. To posebno vrijedi kad se osvajaju vanšumske
površine, kao što su bujadično-vrištinska tla, pašnjaci, napuštene poljoprivredne
površine itd. Za to postoje dva osnovna razloga: (1) običan bor ima
takva biološko-ekološka svojstva koja mu daju prednost u odnosu na neke
druge četinjače, npr.: u mladosti brzo raste, otporan je na mraz i studen,
traži direktno i puno svjetlo, nema većih zahtjeva na plodnost tla itd., i (2) u
nas u praksi postoji veliko iskustvo u radu s običnim borom, pa je riziko mali.


Više godišnja praćenja pokazala su da uspjeh pošumljavanja nije uvijek
ujednačen. On se ponekad kreće u velikim odstupanjima, od potpunog uspjeha
do neuspjeha. Primjetili smo da starost, odnosno način uzgoja, sadnog materijala
utječe na uspjeh. Smatrali smo da problem zaslužuje da bude detaljnije
istražen putem komparativnog poljskog pokusa. U pokus su uključene
starosti sadnica koje se u našoj šumskoj praksi najčešće koriste kod osnivanja
kultura s običnim borom.


2. CILJ I METODA RADA
Cilj naših istraživanja je da komparativnim praćenjem uspijevanja sadnica
različitih starosti u pokusu utvrdimo najprihvatljiviju starost biljaka
običnog bora za osnivanje kultura u istraživanim uvjetima.


* Ova istraživanja financiraju Republički fond za naučni rad SRH i Poslovno
udruženje šumsko privrednih organizacija, Zagreb.


ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Pokus je osnovan u proljeće 1971. godine na pokusnom objektu »Lokve«,
Šumarija Duga Resa, područje bujadično-vrištinskih tala. Starosti sadnica
(varijante) bile su slijedeće:


1. varijanta, neškolovane sadnice 2 + 0 god.
2. varijanta, školovane sadnice 1 + 2 god.
3. varijanta, školovane sadnice 2 + 1 god.
4. varijanta, školovane sadnice 2 + 2 god.
Pokus je osnovan po principu Latinskog kvadrata; 4 varijante uz 4 ponavljanja.


PREŽIVLJENJE BILJAKA


U POKUSU


Sadni materijal je iste provenijencije i istog uroda sjemena. Sadnice sv
proizvedene u rasadniku Šumarskog instituta, Jastrebarsko i to: 2+2 god.
sjetva promjeće 1966. god.; 1 + 2 god. i 2 + 1 god. sjetva proljeće 1967. god. i
2 + 0 god. sjetva proljeće 1968. god. Korištene su sadnice I visinske klase od
svake varijante. Prije sadnje korjenov sistem biljaka prikraćen je na cea 30
cm. Od svake varijante zasađeno je 400 biljaka ili ukupno 1.600 u pokusu.


Postupak kod vađenja, prevoza, manipulacije i sadnje biljaka bio je isti
za sve četiri varijante, kao i njega biljaka u pokusu.


Preživljenje i visinski prirast registrirali smo krajem svake vegetacijske
sezone, a u petoj još i prsni promjer. Prikupljeni podaci su sređeni i prikazane
su srednje vrijednosti. Provedena je analiza varijance i F test.


3. REZULTATI
Preživljenje i visinski prirast biljaka u pokusu uzeli smo kao mjerilo
uspjeha, što je i u praksi uobičajeno.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 26     <-- 26 -->        PDF

3.1. Preživljenje
Prosječne vrijednosti prikazane su u tabeli 1 i na grafikonu. U prvoj
godini iza sadnje (1971) visoki postotak preživljenja registrirali smo na parcelama
gdje su zasađene sadnice starosti 2 + 1 god. (96,5%) i 1 + 2 god. (95,8%)
Slabiji rezultat zabilježili smo kod sadnica 2 + 0 god. (79,5%) i naročito 2 + 2
god. (33,0%) starih.


Tokom druge (1972), treće (1973), četvrte (1974) i pete (1975) vegetacije
iza sadnje prikazani odnosi nisu se bitnije izmijenili. Postotak preživljenja
je opadao za 1—3% godišnje na svim parcelama. Tako je preživljenje za
pojedine varijante koncem pete vegetacije iznosilo. 1 + 2 god. 90,0%, 2 + 1
god. 84,3%, 2+0 god. 74.5% i 2 + 2 god. 30,8%.


Registrirane razlike među varijantama su statistički visoko signifikantne.


Tabela 1


varijanta Preživljenje (%) u godini


(starost) 1971. 1972. 1973. 1974. 1975.


1.
79,5 78,8 77,3 76,0 74,5


(2+0)


2.
95,8 94,3 91,5 90,3 90,0


(1+2)


3.
96,5 91,5 90,5 86,8 84,3


(2+1)


4.
33,0 31,0 30,8 30,8 30,8


(2+2)


3.2. Visinski prirast
Srednje vrijednosti visinskog prirasta po varijantama i godinama prikazane
su u tabeli 2. U prvoj godini iza sadnje (1971) najintenzivniji visinski
prirast pokazuju sadnice 2+0 god. stare (15,8 cm). Nešto slabiji prirast bio
je kod sadnica 1+ 2 god. (6,5 cm) starih.


Tabela 2.


Var.
Aft)
1.
St.visin,
on
19,1
**
1971.
15,8
Visinski orirast u godini, cm **
1972.
24,9
** 1973.
21,1
** 1974.
25,6
**
1975. 28,8
Tot.vis. **
75.cm
135,3
Prs.prom. *.
75. nm
12,3
2. 26,8 13,9 24,4 19,2 22,9 31,4 138,6 13,2
3 . 21,1 6,5 13,7 13,7 13,3 24,0 97,3 11,0
4. 47,6 13,2 21,5 28,4 37,9 55,8 204,4 23,9
Prosjek: 12,4 21,1 20,5 26,2 35,0 143,9 15,1


** visoko signifikant-ne razlike


* signifikantne razlike
Tokom druge (1977), treće (1973), četvrte (1974) i pete (1975) vegetacije
visinski prirast ima tendenciju povećanja kod svih varijanata. Međutim, najbrži
porast je kod sadnica 2+2 god., zatim 2+0 god. i 1 + 2 god. Sadnice 2 + 1
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 27     <-- 27 -->        PDF

god. stare pokazuju i dalje usporen visinski rast, što znači da je još uvijek
osjeća utjecaj »šoka« uslijed presadnje. To se dobro uočava na grafikonu.


U predposljednjoj i posljednjoj koloni tabele 2 navedeni su podaci za
totalnu visinu i prsni promjer stabalaca krajem pete vegetacije. Zapaža se
dominacija sadnica 2 + 2 god. starih, i znatno zaostajanje onih 2 + 1 god. starih.


h,cm


ZOO -i


VISINSKI RAST BILJAKA


U POKUSU


4. DISKUSIJA I ZAKLJUČCI
Koliko je nama poznato u nas do sada nije bilo sličnih istraživanja. U
Finskoj su Räsänen i Hiltanen (2) vršili istraživanja sa sadnicama običnog
bora 2 + 0 god., 1 + 1 god. i 2 + 1 god. starih. Oni su konstatirali intenzivniji
visinski prirast kod presađenica, dok je preživljenje bilo podjednako za sve
varijante. Za proizvodnju krupnijih sadnica (odraslijih) Borisenko (1) ne preporuča
presadnju već podsjećanje korjenova sistema; dvokratno za sadnice
starosti 3—5 godina i jednokratno za sadnice 3—4 godine.


Naši rezultati pokazuju da presađenice 1 + 2 god. stare imaju prednost
pred ostale tri varijante. Naime, u cjelini one pokazuju najbolji uspjeh, relativno
visok postotak preživljenja, slabiji »šok« uslijed presadnje i intenzivan
početni visinski rast. Kao najslabiju varijantu možemo označiti sadnice
2+2 god. i 2 + 1 god. stare. Prve pokazuju vrlo nizak postotak preživljenja,
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 28     <-- 28 -->        PDF

a druge vrlo jak »šok« nakon presadnje, koji se zapaža i u petoj vegetaciji
iza prenošenja na teren. Sadnice 2+0 god. stare pokazuju visok postotak preživljenja
i najslabiji »šok«, ali zahtjevaju intenzivnu njegu kulture. Do gubitka,
naime, dolazi zbog konkurencije borova i tokom druge, treće, četvrte
i pete vegetacije. U našem pokusu ta naknadna sušenja iznosila su oko 10 %
biljaka.


Iznijeti rezultati upućuju na intenzivnu rasadničku proizvodnju, koja će
omogućiti proizvodnju jednogodišnjih klijanaca običnog bora sposobnih za
školovanje. Nakon presadnje biljke ostaju 2 godine u rastilištu i zatim se prenose
na teren. Ako klijanci nisu sposobni za presadnju kao jednogodišnji,
već moraju ostati u sjemeništu i drugu godinu, onda određenim uzgojnim
mjerama treba omogućiti proizvodnju dvogodišnjih sadnica sposobnih za direktno
prenošenje na teren. Međutim, takve sadnice se mogu koristiti na onim
površinama gdje nema jake konkurencije korova. Ako se presađuju dvogodišnji
klijanci, oni moraju ostati najmanje dvije godine u rastilištu. Takav
sadni materijal, a i još odrasliji, može se koristiti kod konverzije degradiranih
sastojina listača, s tim da se na teren prenose s busenom uz primjenu
rjeđe sadnje. Takve sadnice će najbrže prerasti ugroženu zonu, gdje je jaka
konkurencija izbojaka iz panjeva i korova. To ujedno znači skraćenje perioda
vrlo skupih radova oko čišćenja i oslobađanja (njege).


LITERATURA


Borisenko , N. P. (1970): The use of large planting stock of Scots Pine in
plantation« (Forestry Abstract 1971.).


Ca r mean , W. H. (1971): Large, well balanced stock and control of grass competition
needed for Red Pine plantings on sandv soils (Forestry Abstract


1971.).


Ras amen P. N. and Hiltumen N. (1971.): The effect of differences in Scots
Pine nursery stock on the field survival and growth (Forestry Abstract 1972.).
Sno w E. A. (I960.): Status of White Pine Age of Planting stock Tests (Separat).


SUMMARY


Survival and height increment of Scots Pine (Pinus silvestris L.) plants
of different ages


The success of afforestation with Scots Pine in the region of bracken and
health soils is frequently non uniform. It has been found that survival and initial
growth of plants in cultures depend on the age of plants with which afforestation
is performed. For the purpose of a more detailed study of this problem in
the region of heath soils there was laid out a field experiment with Scots Pine
plants of various ages, which are most frequently used in practice (2+0, 1+2,
2 + 1 and 2+2 years). The results obtained demonstrate that (1+2)-yearold transplants
have priority over other three variants.


Primljeno 27. I 1977.
Mr Stevo ORLIĆ,


dipl. inž. šum., Šumarski institut
Jastrebarsko