DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 151     <-- 151 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA ...


Prema studiji Ekonomske komisije za Europu i Organizacije ujedinjenih
naroda za obskrbu i poljoprivredu ukupna potrošnja drvta u trogodištu 1949—51.
iznosila je prosječno godišnje 305 milijuna uslovnih rn3, 1969—71. 435 miliguna
a za 2000-tu godinu predviđa se potrošnja između 635 (minimalno) i 795 (maksimalno)
milijuna uslovnih m3. Međutim dok je 1949—51. godine udi o drv a iz
Europ e iznosio 294 milijuna m:! ili 96°/o. 1969—71. iznosio je 337 milijuna ili
77 %, a u 2000-toj godini udio iz evropskih šuma iznosit će između 385 i 455 milijuna
uslovnih m3 ih između 60 i 57 %. Razlika bi se namirila uvozom iz drugih
kontinenata (85 do 115 milijuna m3), preradom industrijskih otpadaka (65 do 90
milijuna m3) te preradom već korištenog papira (u ekvivalentu od 100 do 135 milijuna
m3 drva), (koji u god. 1949/51. nije korišten, ali već u 1969—71. godini
s ekvivalentom od 25 milijuna m3. (F. de F.).


U Irskoj je Picea sitchensis Carr. danas osnovna vrsta pošumljavanja. Dok
je u razdoblju od 1935. do 1944. godine njezin udio u pošumljavanju iznosio 16,7%
(i bila je na trećem mjestu) 1970/71. godine njezin udio u pošumljavanju popeo
se na 64,4 °/o. S druge strane smanjio se udio običnog bora (P. sylvestris) od
25,1% na 1,1% a smreke od 16,2 %> na 2,7%. (F. de F.).


U Francuskoj postoji mogućnost osiguranja šuma od šteta posljedica šumskih
požara, nevremena i dr. uzroka. Maloposjednici, a njih je oko 1600 000 s površinom
šuma od cea 10 000 000 ha, to osiguranje u pravilu ostvaruju kolektivnim
ugovorom s osiguravajućim zavodom. Premija za osiguranje u Južnoj Francuskoj
(Cote d´Azur) iznosi 0,063 do 0,065 franaka po hektaru godišnje (tj. između 0.235
do 0,24 nova dinara). (F. de F.)


U Francuskoj je u toku inventarizacija, bez obzira na vlasništvo, svih šuma.
Do sada je od 88 upravno-političkih okruga (departement-a) inventarizacija završena
u 59. U mjesečniku »Forets de France et Action forestiere«
br. 5/77. saopćeno je današnje stanje šumskog fonda u 59 okruga i po statistikama
iz 1911. i 1961. godine (1961. stanje po katastru). Ovi podaci pokazuju velik
porast površina pod šumom u okruzima u kojima je inventarizacija završena.
Dok statistika iz 1911. godine za te okruge iskazuje površinu šuma od 6 445 267 ha
a statistika iz 1961. godine 8 143 455 ha po sadašnjoj inventarizaciji površina šuma
iznosi 9 303 170 ha. Iskazan je i prirast koji iznosi 33 711000 m3, ali etat
je određen sa svega 18 902 000 m3. Pretežni dio šuma je u privatnom vlasništvu.
Udio privatnog vlasništva u 21 okrugu iznosi preko 90 pa sve do 99%, a tek u
8 okruga je ispod 50% (s minimumom od 24% — okrug Moselle). (F. de F.).


Površina šuma u Austriji krajem 1975. godine iznosila je 3 750 000 ha. U odnosu
na period 1961/70. ona je veća za oko 14 000 ha ili 0,4%, ah površina ekonomskih
šuma smanjila se i to visokih za cea 90 000 ha, a niskih za cea 20 000 ha.
U austrijskim šumama posebno su velike štete od divljači, pa je u dobnom razredu
21—40 godina svako deseto stablo oguljeno. (A. Fz)


A kakovo je stanje u SR Hrvatskoj? Uspoređujući podatke iz Statistike šuma
za 1938. godinu i današnje podatke katastra (vidi S. i. br. 3—4777. str. 176) za područje
dijela b. Vojne Krajine i Dalmacije imademo ovu sliku:
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 152     <-- 152 -->        PDF

Područje Površina šuma u ha
1938. 1976. više 1976.


Slavonske Posavine (općine: N. Gradiška, SI. Brod
i Vinkovci)
Bilogorsko-Podravska regija (općine: Bjelovar, Đurđevac,
Garešnica, Grubišno polje)
Lička subregija (općine: Gospić, Gračac, Otočac,
Titova Korenica)
Otoci Rab i Pag
Južnohrvatska regija (Dalmacija)
6 085
5 948
7 509
862
118 335
11037
10 683
13 830
3 635
135 317
4 952
4 635
6 221
2 733
16 972
Ukupno 138 739 174 402 35 663


U navedenim područjima površina šuma u vlasništvu 1976. godine bila je,
dakle, veća za 35 553 ha ili cea 26 %. Za ostali dio SR Hrvatske ova globalna
usporedba nije moguća s obzirom da je u njemu bilo i veleposjeda, a i dioba
zemljišnih zajednica koje su završene tek iza rata (npr. u Općini Križevci jedna
tek 1966. godine).


Predmet rada Seminara 2 Međunarodnog kongresa INTEFORST 78, koji će
se održati u sklopu 3. Međunarodnog sajma za šumarsku i drvoprerađivačku
tehniku u Münchenu od 30. V do 4. VI 1978. god. u Munehenu, su suvremene metode
planiranja u šumarstvu. Tri referata obrađuju mogućnosti primjene digitalne
tehnike i aerosnimki u šumskom gospodarstvu (Prof. Linkwit z sa Sveučilišta
u Stuttgardu, Prof. Youn g sa Sveučilišta Britanske Kolumbije u Vancouver-
u, Kanada i Prof. Stellingwer f iz International Institute for Aerial
Survey and Earth Sciences u Enschede-u, Nizozemska). Daljnji su predavači Dr


R. M. Ne wha m i(Forest Management Institute, Ottawa, Kanada), Dr P. B e r-
t e 1 h e i m e r (Universität München) i Dr Ander s so n (Forskningstif telsen
Skogsarbeten Stockholm). Dr Newnham podvrgava kritici dosadanje metode i
izlaže svoju metodu tehničkog i ekonomskog planiranja iskorišćivanja šuma,
Dr Bartelheimer obrađuje usmjeravanja materijalnih strujanja između šumarstva
i drvne industrije a Dr Andersson izlaže o mogućnostima prognoziranja razvoja
rada i tehnike u različitim područjima šumarstva stavljajući metode prognoziranja
u švedskom šumarstvu na raspravu.
Industrijski kombinat »KRIVAJA« (Zavidovići) i sarajevsko Predstavništvo
radne organizacije »INTERIMPEX« iz Skopja, a u suradnji s Republičkom privrednom
komorom BiH i SOUR-om »ŠIPAD« (Sarajevo) organizirali su demonstraciju
suvremenih strojeva za iskorišćivanje šuma, koje proizvodi poduzeće
»STEYR-ÖSA FORSTMASCHINE« iz Graza. Demonstracije su održane u vremenu
od 10. do 29. listopada 1977. godine na području g. j . »GOSTOVIĆ« a u
slivu rijeke Stara Kamenica. Demonstrirani su ovi strojevi:


— pokretna žičara s jarbolom — SKIDER KSK 16 montirane na kamionu
STEYR snage 240 KS i dometa do 800 met;
— zglobni šumski traktor tegljač — OSA 260 snage ´150 KS uz mogućnost
svladavanja nagiba do 60 "/o s klještama za utovar i cijelih stabala;
— PROCESOR OSA 705 odnosno stroj za skidanje grana s debala, prerezivanje
deblovine na Sortimente te za utovar ili odlaganje izrađenih sortimenata
dnevnog kapaciteta 200 m3 četinjača;
— zglobni transportni samoutovarni traktor OSA 260 kapaciteta oko 14 m3
oblovine; te
— kamion STEYR s hidrauličnim kranom snage 320 KS.
O. P.
564
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 153     <-- 153 -->        PDF

SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTA — UPOZORENJE!


Prilikom dostavljanja članaka i sastavaka za Šumarski list, kao
i isplate AUTORSKIH HONORARA, molimo AUTORE da nam istodobno
sa slanjem rukopisa dostave slijedeće podatke:


1.
Broj vlastitog žiro računa
2.
Mjesto i ulica stanovanja autora, kao i naziv općine
3.
Broj računa općine kojoj se doznačuje porez od autorskog honorara
4.
Ukoliko pisac članka prima autorski honorar preko svoje radne
organizacije kao »Sredstva zaposlenih radnika« navesti:
a) Naziv i mjesto radne organizacije


b) Broj žiro računa radne organizacije za »Sredstva zaposlenih
radnika«


5.
Kako stope za obračun poreza na autorske honorare nisu jednake
u svim republikama, to se mole autori koji su zaposleni izvan SR
Hrvatske, da kod svojih općina stanovanja također ustanove i
JAVE nam:
a) Stopu za umanjenje brutto autorskog honorara kako bi se dobila
osnovica za obračun poreza od autorskog honorara


b) Stopu poreza od autorskih prava


6.
Ukoliko je članak pisalo više autora potrebno je navesti IMENA
I KLJUČ razdiobe autorskog honorara.
»ŠUMARSKI LIST«


UPRAVA I UREDNIŠTVO
Zagreb, Mažuranićev trg 11
Telefon: 444-206, 449-686
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 154     <-- 154 -->        PDF

U PRODAJI!


Šumskoprdvredne osnove, osnove gospodarenja i programi za unapređivanje
šuma izrađuju se na temelju odredaba, a prema obrascima
ŠGO —1 do SGO — 17, OG—1 do OG — 10, OGT—1 i PG — 1


(Pravilnik o izradi šumsko privrednih osnova, osnova gospodarenja
i programa za unapređivanje šuma: Narodne Novine br. 13 od 7.


IV. 76).
Iskaz obrazaca ŠGO 1 do ŠGO 17
ŠGO1 : Iskaz površina šuma i šumskog zemljišta po gospodarskim
jedinicama

2 : Iskaz sastojina po ekološko-gospodarskim tipovima i
uređajnim razredima
— 3 :
Iskaz površina po uređajnim razredima
— 4 :
Tabela dobnih razreda po vrstama drveća (4/1 i 4/2)
— 5 :
Drvna zaliha po uređajnim razredima
— 6 :
Osnova sječa glavnog prihoda
— 7 :
Osnova sječa prethodnog prihoda (prorede)
— 8 :
Osnova sječa raznodobnih šuma
— 9 :
Ukupni etat po sortimentima
— 10 :
Plan šumsko-uzgojnih radova
— 11 :
Plan investicionih ulaganja
— 12 :
Osnova zaštite šuma
— 13 :
Plan izrade i obnova osnova
— 14 :
Financijski plan iskorišcivanja šuma
— 14a:
Ekonomsko-financijska osnova
— 15 :
Evidencija izvršenih sječa (15/1 i 15/2)

16 : Jednostavna i proširena biološka reprodukcija i zaštita
šuma {16/1 i 16/2)
— 17 :
Plan i izvršenje obnove
Narudžbe prima:


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE


Zagreb, Mažuranićev trg 11


Telefoni: 444-206 i 449-686