DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 133     <-- 133 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


Ing. Ctibor Greguš, CSc


Hospodarska uprava maloplošneho rübanoveho
lesa


(Uređivanje grupimično sječenih šuma),
Izdanje Priroda-Bratislava 1976. godina.


Knjiga ima 304 stranice, 69 grafikona,
56 tabale, 374 citirane literature, rezime
na ruskom, engleskom i njemačkom jeziku,
registar citiranih autora i radni registar.
Cijena knjige 28 Kčs.


Autor u knjizi obrađuje problem uređivanje
grupimično sječenih šuma. Zakon
u ČSSR određuje kao osnovni gospodarski
postupak sa šumama, gospodarenje
postupičnim sječama na malim površinama.
To je takav oblik gospodarenja
kod kojega se pojedina stabla ili dijelovi
sastojine koriste postepeno u skladu
s ekološkim uvjetima staništa, da bi
se osiguralo prirodno pomlađivanje sastojina
uz istovremeno povećanje produkcije
drvne mase i općedruštvenih koristi
šuma. Šumama se na malim površinama
(grupama) može gospodariti čistom
ili oplodnom sječom (čista ili onlodna
sječa na površini čija najveća širina ne
prelazi jednu visinu sastojine).


Uređivanje grupimično sječenih šuma
oslanja se (kao i svako uređivanje šuma)
na četiri osnovna zakona gospodarenja;
maksimalno, potrajno, sigurno i ootpuno
iskorištavanje svega što nam daju šume
i ima četiri osnovne zadaće:


— obuhvatiti postojeće stanje sastojina
i mjera gospodarenja,


— utvrditi cilj gospodarenja,
— planirati gospodarenje.
— nadzirati (kontrolirati) gospodarenje.
U prostornom uređivanju šuma gospodarenih
na malim površinama teži se
maksimalno većoj mogućoj postojanosti
razdijeljenja šuma, da bi se stanje sastojina
i rezultati gospodarenja mogli slijediti
trajno i nesmetano. Osnovna i trajna
jedinica kod grupimičnog gospodarenja
je otsjek, koji se prolazno dijeli u
manje dijelove (sastojine). U doba sječne
zrelosti manji dijelovi (sastojine) dijele
se obično u dvije sastojinske skupine:
nadstojna sastojina (majčinska sastojina)


mladi narasta i (oslobođena sastojina).
Nadstojnu sastojinu autor dalje dijeli u
gornji i donji sloj. Posebno obrađuje pi


tanje unutrašnjeg razdijeljenja u vrijeme
pomlađivanja.


Kod grupimičnog gospodarenja naročito
ako se u grupama gospodari prebiranjem
(femelšlag), starost sastojina nije
prikladno mjerilo za gospodarskog razdoblje.
Zbog toga je uvedena druga osnovna
jedinica: jačina srednjeg stabla u
razvojnom stadiju. Sječna zrelost (Tab.
13) utvrđena je u točki kulminacije prosječnog
ukupnog prirasta vrijednosti i
prikazana je pomoću starosti i debljine
prsnog promjera srednjeg stabla sastojine.


Analizom je utvrđeno, da sječna zrelost
pojedinog stabla (izračunata kao kulminacija
prosječnog prirasta vrijednosti
stabla) nastupa kasnije nego zrelost cjelokupne
sastojine. Zbog toga se kod oplodnih
sječa mora pomladno razdoblje
utvrditi nakon sječne zrelosti sastojine.


Dužinu pomladnog razdoblja (zavisno
od boniteta i vrste drveća) autor je odredio
kao vremensko razdoblje od vremena
kada prva stabla u sastojini dostižu
sječnu zrelost pa do vremena kada to
postižu zadnja stabla. (Tab. 18). Tako npr.
smreka ima pomladno razdoblje od 45
godina na I bonitetu do 25. godina na V
bonitetu, a bukva 10 godina na I bonitetu,
15 godina na III bonitetu i 20 godina
na V bonitetu. Iz bioloških razloga pomladno
razdoblje je utvrđeno kao vrijeme
u kome je potrebno osloboditi ponik
(Tab. 16). Ostavljanje u sastojini stabala
najjačeg prirasta za vrijeme pomladnog
razdoblja donosi znatnu ekonomsku korist
(Tab. 19) pod uvjetom, da za uklonjena
stabla sastojine postoji naknada
u prirodnom mladom naraštaju.


Kod grupimičnog gospodarenja sa sjemenjačama
za reguliranje prinosa upotrebljavaju
se empirički procenti korištenja
DO dobnim stepenima (S. 25 i druge).
Ti procenti utvrđeni su iz konkretnih
sastojina. Autor prikazuje kako stabla
treba koristiti kroz jedno desetljeće
u pojedinim dobnim stepenima, kako bi
se stvorili uvjeti za pomlađivanje, povećala
produktivnost i ojačale općekorisne
funkcije šume. Ti procenti su utvrđeni
prema vrsti drveća (Tab. 22), bonitetu
(Tab. 24), ophodnji (Tab. 25), kvalitetnim
razredima (Tab. 27) i razvojnim stadijama
(Tab. 28). Veličina prethodnog priho


545
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 134     <-- 134 -->        PDF

da utvrđena je na detaljno premjerenim
idealno proređivanim sastojinskim modelima.
Kod glavnog prihoda utvrđen je
redoslijed prešnosti na osnovu postavke
da se glavni prihod treba koristiti to prije
što je veća razlika između izmjerenog
ukupnog tekućeg i potencijalno mogućeg
ukupnog prosječnog prirasta.


Grupimično gospodarenje zahtjeva svestrano
utvrđivanje sastojina, gospodarskog
cilja i kontrolu gospodarenja. U
tu svrhu autor preporuča da se koriste
slijedeće veličine i obilježja: starost, srednja
visina, srednja debljina, bonitet,
prosječna drvna masa, buduća drvna zaliha,
struktura zalihe prema kvaliteti, debljini
i sortimentima, vrijednost zalihe,
omjer smjese, obrast, građa sastojine,
prirodno pomlađivanje, odnos starosti i
stadija razvoja, vrijeme prelaza stadija
razvoja i prirast.


Autor u svom radu razlikuje slijedeće
stadije razvoja: čista površina, ponik, pomladak,
mladik, slabiji i jači letvik, tanko,
srednje, debelo i vrlo debelo drvo
(Tab. 32). Mjerilo po kome se razlikuju
stadiji je srednja visina u najmlađim sastojinama
i srednja debljina u starijim
sastojinama.


Da bi se kod uređivanja grupimično
gospodarenih šuma obuhvatile raznovrsne
i komplicirane činienice autor predlaže
tipiziranje u uređivanju. Ono obuhvaća
opis: staništa (šumska tipologija),
sastojina (sastojine s približno jednakim
taksacijskim oznakama), zadaće šume
(jednake općedruštvene koristi šume), rizika
(razvrstavanje sastojina prema stepenima
opasnosti od vjetra ili ostalih
škodljivih činilaca), ekonomičnosti (razvrstavanje
prema vrijednosti produkcije),
fenotipa (ocjenjuje se genofond) i tehnologije
(tereni s jednakom tehnologijom
iznošenja).


U uređivanju šuma gospodarenih grupimičnim
sječama utvrđuju se dva cilja:
proizvodni cilj (za sastojinu) i razvojni
cilj proizvodnog (uređajnog) razreda.


Proizvodni cilj se sastoji iz slijedećih
komponenti:


— Cilj omjera smjese. On se utvrđuje na
temelju bioloških činilaca (ekološki zahtjevi
vrsta drveća, djelovanje drveća
na tlo, osjetljivost vrata drveća na štetne
činioce) i ekonomskih činilaca (teži
se najvećoj proizvodnji i najpovoljnijem
ekonomskom uspjehu).
— Cilj proizvodnje. On je obračunat za
dob dovršne sječe.
— Cilj izgradnje sastojine. Oslanja se na
tipološkim obavještenjima. Prikazuje se
kao vodoravni (gnijezdo, grupa) i okomiti
(slojevanje) poredak.


— Öbrast. U nedostatku vlastitih pokazatelja
oslanja se isto tako na rezultatima
tipoloških istraživanja.
— Poredak uređajnih razreda. Prikazan
je grafički kao razvojni model u kome
osnovicu čini dobni razred, a na okomici
je u svakom stepenu prikazan razvojni
cilj odgovarajućim obilježjem (cilj visine
drvne zalihe, cilj uzajamnog odnosa
vrsta drveća itd.).
U posebnom poglavlju prikazan je model
poredka uređajnih razreda grupimično
gospodarenih šuma po principu prebiranja
(femelšlag) na temelju dobnih
stepenova, stadija razvoja i debljinskih
stepenova (Tab. 40 — 53).


Kontrola grupimično gospodarenih šuma
ima tri osnovna oblika:


— Kontrola razvoja šumskog fonda. Ona
se provodi usporedbom sadašnjeg stanja
sastojina sa stanjem u prethodnom gospodarskom
planu. Uspoređuje se koliko
se stanje sastojine približilo postavljenom
cilju. Prikazuje se po uredajnim
razredima i dobnim stepenima.
— Kontrola ispunjavanja osnovnih principa
gospodarenja. Promatra se kako su
provedeni osnovni principi gospodarenja
u proteklom gospodarskom razdoblju.
— Kontrola ispunjenja planiranih gospodarskih
mjera. Provodi se pri reviziji osnove
gospodarenja sravnjivanjem planova
s njihovim izvršenjem.
Na kraju je autor prikazao sadržaj završnih
radova u uređivanju: obavještenja
(tipološka obavještenja, obrana i unapređenje
prirodne sredine, zaštita šuma,
mreže šumskog transporta, lovstvo, ekonomski
odnosi, melioracije i historijat),
plan uređivanja šuma i šumske inventarizacije.


Ovaj zanimljivi rad po prvi puta detaljno
i cjelovito obrađuje principe uređivanja
šuma gospodarenih grupimičnim
sječama. U gospodarenju šuma kod nas
sve više se probija grupimičan način sječa.
Zbog toga će ta knjiga biti od velikog
značenja, jer rješava neke vrlo značajne
probleme uređivanja tako gospodarenih
šuma. Knjiga je pisana jednostavno,
sistematski i pregledno. Autor nas
uvodi u problematiku postupno. Prvo
nas upoznaje s prednostima grupimičnog
gospodarenja. Zatim nas upoznaje sa
svim problemima uređivanja grupimično
gospodarenih šuma. Nekoliko praktičnih
primjera još bolje bi objasnilo zamisli
autora.


Vladimir Hren
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 135     <-- 135 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


iz područja šumarske entomologije, zaštite šuma, fitofarmacije i zaštite drva (2)


EIDMANN HUBERTUS H.: Die behandlung
von berindetem Nutzholz mit Insektiziden.
Versuche mit verschiedenen Wirkstoffen
in Shweden 1969-1973. »Anz Schädlingsk.
Pflanz, und Umweltschutz.«, 1975,
No 7, pp 97-104, (njem; rez: engl., rus.),
Bibl. 6


Tretiranja neokoranog drva insekticidima.
Pokusi provedeni u Švedskoj 1969-
1973. različitim insekticidima.


Pokusi provedeni različitim vrstama
insekticida u svrhu zaštite neokoranog
drva bora i smreke protiv napada potkornjaka
pokazali su, da od 11 ispitanih
aktivnih materija najbolje rezultate daje
1 i n d a n, ako se tretiranje izvrši u jesen
s 0,25´%> koncentracijom lindana. Ova
koncentracija djeluje i na kornjaše koji
se ubušuju. Toksičnost lindana ispoljava
se i slijedećeg proljeća, osobito na
smrekovu, a nešto slabije i na borovu
drvu. Suspenzije i koncentrirani emulgirani
preparati su po trajanju i djelovanju
približno jednaki. Dobro djelovanje
pokazao je također d u r s b a n, koji je
ispitivan samo na smreci. Također je dobro
djelovao e n d o s u 1 f a n, ali njegovo
ispitivanje nije još završeno. Ispitivani
karbamati (BPM karbamat, promekarb,
karbaril, propoksur), kao i organofosforni
preparati — Bayer 77488, fenitrotin
i fention nisu dali pozitivne rezultate.


DOMINIK JAN, KINELSKI STANISLAW:
Badania nad Chemiczna dezynsekcija
surowca opanowanego prezez rytla (Hylocoetus
dermestoides L., Col., Lymexylonidae.
»Zesz. probl. postepow nauk roln.
«, 1976., No 178, pp. 129-133, (polj., rez:
rus., engl.), Bibl. 2


Istraživanja kemijske dezinfekcije drveta
napadnutog od smeđastog drvaša.


Drvo breze i johe napada smeđasti drvaš.
Posječeni drvni materijal smo obilno,
ali samo jednokratno tretirali istraživanim
preparatima u svrhu uništenja
ličinaka, koje su se nalazile u drvu. 100%
smrtnost štetnika postignuta je tretiranjem
drvnog materijala u svibnju — lipnju
s preparatom a n t o k s i 10%> emulzijama
fosklora R-50 i ovadof
o s a. Tretiranje u kolovozu — rujnu
s antoksom uzrokovalo je također 100%
mortalitet štetnika, dok je tretiranje sa
IO0/» rastvorom fosklora R-50 i ovadofosa
uzrokovalo mortalitet 95-10O°/o, antio 90-
95%, bi-58-70%, a preparati P-flutoks i


intoks D nisu imali nikakvog učinka. Tretiranjem
površine trupaca u travnju s
10°/» vodenim otopinama ovadofosa i antio
ili antoksa postignut je 100%> mortalitet
svih razvojnih stadija štetnika.
GRANETT J., WESELOH R. M.: Dimilin
toxicity to the gypsy moth larval parasitoid,
Apanteles melanoscelus. »J. Econ.
Entomol.«, 1975, No 5, pp. 577-580, (engl.),
Bibl. 9


Toksičnost dimilina za Apenteles melanoscelus-
parazita gusjenica gubara.


Srednja letalna doza (LD 50) dimilina
za ličinke Apantelesa kod ishrane otrovanim
gusjenicama iznosila je 0,079 mg/
/kg, a za gusjenice gubara 0,0075 mg/kg.
Ugibanje ličinaka parazita direktno je
povezano s djelovanjem dimilina, koji je
ušao u organizam domaćina, a ne s promjenom
fiziološkog stanja otrovanih gusjenica.
Dimilin nije bitno utjecao na
razvoj i morfologiju Apantelesa. Kod 46%
ličinaka ovog parazita zapaženo je malo
odstupanje od normalnog procesa presvlačenja
II i III stadija. Zaključuje se,
da je u programima integralne borbe uputna
primjena dimilina zajedno sa Apanteles
melanoscelus.


BIJLOO J. D.: Un insecticide orginal le
diflubenzuron, Caracteristiques physico-
chimiques. Proprietes biologiques. Mode
d´ action. »Phytopharm.«, 1975, No 3, pp.
114-158, (franc), Bibl. 12


Novi insekticid diflurbenzuron. Fizičko-
kemijske karakteristike, biološka svojstva,
mehanizam djelovanja.


Diflubenzuron (PH 6040) onemogućava
normalno stvaranje hitina kod presvlačenja
insekata, ne mjenjajući sadržaj
bjelančevina. Najbolji biološki efekat daju
preparati, ako se apliciraju aparatima
koji daju čestice veličine 5 mikrona.
U nesteriliziranom tlu 50Vo preparata razloži
se za 2 tjedna. Razlaganje ide od
diflurbenzurona na 4 klorfenil uree do 2,6
diflorkiseline. Toksičnost ovog preparata
za toplokrvne životinje veća je od
LD 50 2 grama/kg. Ne djeluje mutageno
i teratogeno i malo je otrovan za
ptice i ribe.


MAKSYMIUK B. NEISESS J., WAIRE


R. A., ORCHARD R. D.: Distribution of
aerially applied mexacrbate in coniferous
forests and corelation with mortality
of Choristoneura occidentalis (Lepid.,
Tortricidae). »Z. angew. Entomol.«, No
2, pp. 194-204, (engl.; rez.: njem.).
547
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 136     <-- 136 -->        PDF

Distribucija mexacarbata u šumama četinjača
poslije tretiranja avionima i korelacija
između ostataka mexacarbata i
mortaliteta Ch. occidentalis.


Brežuljkasti djelovi mješovite sastojine
Pseudotsuga menziesii, Abies grandis
i Pinus ponderosa, površine 840 ha, prskani
su iz aviona preparatom mexacarbat
u dozi od 0,17 kg a. m. u 15,3 l/ha,
protiv gusjenica C. occidentalis IV i V
stadija. Preparatu je dodan florescentni
rodamin V-ekstra. Kod brzine aviona od
240 km/sat i visine leta od 45-150 m (ovisno
o konfiguraciji terena) širina pruge
iznosila je 150 m, brzina vjetra nije
prelazila 0,9 m/sec. Ugibanje gusjenica
8 dana nakon tretiranja iznosilo je u
prosjeku 46°/o što se smatra zadovoljavajućim.
Kod koncentracije ostataka mexacarbata
2,5 i 16 mkg na 75 iglica, ugibanje
gusjenica iznosilo je 50, 75 i 95°/»;
(korelacija r = 0,95). Na 38«/» kontrolnih
stabala količina mexacarbata bila je dovoljna
da izazove ugibanje 50%> gusjenica,
a samo na l´°/o stabala ustanovljen je
95´%» mortalitet. Srednji volumni promjer
čestica insekticida, deponiranih ispod
krošanja stabala, iznosio je 85 mikrona,
a na čistinama među stablima 114 mikrona.
Volumen tekućine deponiran ispod
krošanja stabala iznosio je 0,43 l/ha, na
slobodnom prostoru između stabala 0,78
l/ha, a na čistinama do 1,53 l/ha. Odgovarajući
broj čestica iznosio je: 8,16 i 24
čestice po m2. Prosječni ostatak mexacarbata
0,035 mkg po iglici.


BROOKS G. T.: Chlorinated insecticides.
Vol. I., Technology and application. »CRC
Press.«, 1974, pp. 249, (engl.), Bibl 729.


Klorirani insekticidi, dio I., Tehnologija
i aplikacija.


Ova monografija podjeljena je na slijedeća
poglavlja:


1. Uvod
2. Organoklorni insekticidi iz grupe
DDT-a — povijesna razrada (prvo otkriće
i upotreba u II svjetskom ratu, opis
formulacija i primjene, primjena u zaštiti
od štetnika); b) sinteza, fizikalna i
kemijska svojstva (opći način sinteze,
tehnički sastav i kemizam), tehnički proizvodi
i njihova svojstva; c) principi analize
(gravimetrijski, po sadržaju klora,
kolorimetrijske metode spektrofotometrija,
polarografija, izotopna tehnika, analiza
i određivanje sastava kromatografskim
metodama, biološke metode analize).
3. Insekticidi iz grupe HCH a) uvod
(reakcija Dils-Adlera, nomekatura organoklornih
cikličkih spojeva); b) sinteza
i kemizam (heksaklorciklope´ntadien i
produkti njegove kondenzacije: despirol,
mirex, pentak, klordekon; reakcija Dils-
Adlera s hexaklorciklopentadienom i
njemu bliskim spojevima: sinteza ozračenih
cikličkih spojeva, sastav i njihova
kemijska reakcija; c) povijest i razvoj
komercijalnih cikličkih insekticida (klordan,
heptaklor, endosulfan, izobenzan,
aldrin, dieldrin, izodrin, endrin; primjena
mirexa, klordana i pentaka).
4. Gama HCH-lindan: otkriće, način
dobivanja, fizikalna svojstva (primjena
u poljoprivredi, primjena protiv štetnika
koji napadaju ljude i životinje), sastav i
reakcija, metode, analize.
5. Poliklorterpenski insekticidi: a) otkriće,
način dobivanja, fizikalna svojstva
b) primjena u poljoprivredi, medicini i
veterini c) metode analize.
DULMAGE HOEARD T.: The standardization
of formulations of the delta endotoxins
produced by Bacillus thuringiensis.
»J. Ivertebr. Path.«, 1975., No 3, pp.
279-281, (engl.).


Standardizacija formulacije preparata koji
sadrže delta endotoksin, a proizvode ih
bakterije Bacillus thuringiensis.


Danas je u USA određena službena
procedura ispitivanja i standardizacije za
utvrđivanje aktivnosti svih komercijalnih
preparata na bazi Bac. thuringiensis.
Kao standard služi HD-1 B. thuringiensis
sa 18. 000 I. U. (Internacional Units)
u 1 mg. Složenost standardizacije mikrobioloških
preparata sastoji se u tome, što
se delta endoksin, kojega proizvode razni
izolati, razlikuje po insekticidnoj aktivnosti.
Raspravlja se o povezanosti aktivnosti
raznih izolata sa suzbijanjem.


POMMER ERNST, REUTHER WOLFGANG:
Pesticide for the protection of wood
comprising a mixture of methyl 2-benzimidazole-
carbinate or salt thereof and
the aluminium salt of N-nitroson cycloxilhydroxylamine
(BASF A. G.), 1975,
(rus.), Bibl. 63.


Pesticidi za zaštitu drva na bazi smjese
metü-2-benzimidazolkarbonata ili njihovih
soli sa solju aluminijeva N-nitrozoncikloheksilhidroksilamina.


Nove fungicidne smjese /predviđene iza
zaštitu drva sadrže aluminijevu sol N-nitrozo-
n-cikloheksilhidroksilamina (I). Ta
smjesa štiti drvo od razaranja uzrokova
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 137     <-- 137 -->        PDF

nog gljivom Lentinus lepidus, Merulius
lacrimans, Poria vaporaria i Coniophora
cerebella. Metil-2-benzimidazolkarbol ili
njegove soli (II) uspješno sprečavaju
promjenu boje drva koju izazivaju gljive:
Schlerophora pityophilla, Pullularia
pollulans, Phoma violacea i Alternaria sp.
Ispitane su smjese I II u omjerima od


1:1 do 10:1, no najbolje &u 2:1 do 4:1;
smjese djeluju na obje gore navedene
grupe gljiva, a djelovanje pojedinih komponenata
smjese je bolje (sinergizam),
nego što bi se po pravilu aktivnosti moglo
očekivati. Kao rastvarači mogu se upotrijebiti
različiti glikoli i diglikoli, npr.
dipropilenglikol. Utrošak tekućine 100-200
m l/m2 kod smjese I — 2,;>/o i II — 0,5°/o,
u obliku natrijevih soli. Ova smjesa ne
štiti drvo samo od gljiva već i od štetnika
kao što su: Hvlotrupes bajulus, Anobium
punctatum i Lyctus brunneus.
MIHAJLOV G. DENKOV V.: Pesticidite-
pomošćnik i vrag na čoveka. »Priroda«,
NRB, 1975, No 4, pp. 65-67, (bug.).


Pesticidi - pomoćnik i neprijatelj čovjeka


U članku se razmatra pitanje zagađenosti
čovjekove okoline u


JEAN PINON: FAITS NOUVEAX SUR
LE DßPERISSEMENT DE L´ ORME Revue
forestiere francaise 5, Nancy 1976.


Nove činjenice o ugibanju brijesta


»Od unazad pet godina svjedoci u Francuskoj, jakog pogoršanja propadadanja
brijesta, bolje poznatog pod nazivom
grafioza ili pod netočnim terminom
« »holandska bolest brijesta«1 uvodna
je rečenica J. Pinon-a.


Pojačano propadanje brijesta od grafioze,
i to bez obzira na starost stabala,
započeto sedamdesetih godina našeg stoljeća
ne javlja se samo u Francuskoj nego
i u Engleskoj (posebno u pokrajinama
North-Glouckestershire i South-Essex, inače
međusobno potpuno odvojenim),
Nizozemskoj, u USA i Kanadi te Iranu
(a i u našim krajevima, op. O. P-a), pa se
autor pita, neće li se ponoviti epidemija
jednaka onoj u 1918. godini. Mogućnost
ove epidemije ove bolesti brijesta autor
predviđa no osnovu činjenice, što je 1972.
godine, u Parizu, izoliran agresiva n


1 Netočnim, jer je bolest vjerojatno azijskog porijekla,
a holandskim istraživačima pripada zasluga,
da su je prvi identificirali, bilješka je J. Pinon-
a.


vezi sa širokom upotrebom pesticida. Tako
se npr. u USA i SSSR-u godišnje proizvodi
oko 3 milijuna tona pesticida. Za
15 godina (tj. do zabrane) utrošeno je više
od 15 milijuna tona DDT-a i njihovih
spojeva. U svijetu se prosječno na 1 hektar
tla unosi godišnje 300 gr pesticida, u
USA 2/3 kg, u SSSR-u 1 kg, Aziji (bez Japana),
Africi i Latinskoj Americi po 200
gr/ha. Utvrđeno je da je v iš e od 1000
vrsta flore i faune oceana nestalo
zbog zagađenja vode
toksičnim materijama. U USA
je 140 vrsta ptica postalo žrtvom pesticida.
1956. godine je u Velikoj Britanije ustanovljeno,
da se ,u mesu uvezenom iz
Argentine nalazilo 0,02 do 0,1 l%o DDT,
DDE i DDD. Analizom 100.000 uzoraka
produkata biljnog i animalnog porijekla,
provedenom 1961-1967 u SSSR-u ustanovljeno
je, da 25°/o uzoraka ima do 1 promil
DDT-a. Istraživanja provedena na Antartiku,
pokazala su, da je na to područje
kroz 25 godina, koliko se upotrebljava
DDT, sa snijegom palo oko 2500 tona


DDT-a.


Mr S. Opalički


s oj ove gljive. Soj koji je s brijestovim
trupcima uvezen iz Amerike, jer su prva
jača propadanja brijestovih stabala lokalizirana
baš u zoni (uvoznih luka ovog drva.
Uvezena je ne samo gljiva nego i njezin
novi prenosilac, potkornjak H y 1 u rgopinus
rufipes Eichhoff. U Europi,
naime, bili su prenosioci veliki i mali
brijestov potkornjak (Scolytus scolytus
Fabricius i Sc. multistriatus Marsham) a
u Sjevernoj Americi pridružio se i treći,


H. rufipes.
Uzrok bolovanja i ugibanja brijesta su
toksini koje izlučuje gljiva Graphium ulmi
Schwarz, jer je, nastavlja J. P., TAKAI
(1974) utvrdio postojanje toksina
»c e r a t o u 1 m i n e« kompleksnog spoja
peptida i glukida), a CLAYDOM et coll.
(također 1974) prisutnost fenolnih spojeva
izlučenih od novog soja Gr. ulmi.


Za suzbijanje grafioze postoje tri načina:
fungicidi, insekticidi i biološka, a za
predusretanje genetska — uzgoj otpornih
vrsta ili križanaca.


Fungicidi unose se u zemlju, na ili
u stabla. Za unošenje u z e m 1 j u kao najpogodniji
su se pokazali thiabendazol i
benomil. Laboratorijska ispitivanja pokazala
su, da tla kisele reakcije bolje u


549
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 138     <-- 138 -->        PDF

pijaju ova sredstva od bazičnih (maksimalna
apsorpcija bila je kod pH 3,2, a
kod pH 9,2 sredstvo u tlo uopće nije prodrlo).
Optimalno vrijeme za korištenje ovih
fungicida poklapa se s periodom maksimalne
percepcije domaćina (stabala)
odnosno, u Francuskoj, u mjesecu lipnju.
Međutim troškovi ovog načina suzbijanja
grafioze su visoki, jer po jednom
hektaru treba 300 kg aktivne tvari, kojoj
je cijena 200 francuskih franaka (oko 740
din.) po kilogramu aktivne tvari. Fungicid,
otopljen u dimetilsulf oksidu, koji pospješuje
penetraciju, prodir e u drv
o (stabla ili grana) i preko natopljenog
ovoj a (bandaže). Međutim kako oba navedena
sredstva štetno djeluju na mlade
grane, ne preporuča se ni ovaj macin suz


bijanja. Treći je način unošenja
fungicida u stablo ubrizgavanjem
(injektiranjem) o čemu je, na bazi
iskustava u Engleskoj, u nas pisao dr. Ž.
ATANACKOVIĆ (u »Šumarstvu« br. 2/
/1976). Međutim ta metoda, zbog visokih
troškova2 praktički je primjenljiva samo
za stabla u parkovima. Fungicidna
sredstva mogu se primijeniti i preko
lišća (po stablu je potrebno 10 1
fungicida s 4,8 g aktivne materije po jednoj
litri).


Korištenje insekticida za suzbijanje
prenosnika — potkornjaka otvoreno
je pitanje. Efikasni DiDiTi zbog organoklornih
spojeva isključuje $e iz upotrebe,
a neki drugi (kao npr. Bidrin) su
u dozama potrebnim za ugibanje potkor


s U Engleskoj je, navodi J. Pinon (na str. 339),
za lječenje 100 brijestovih stabala takom 10 godina
potrošeno oko 220000 (novih) dinara.


BOLETIN DE LA ESTACIÖN CENTRAL
DE ECOLOGIA, br. 9, Madrid 1976. donosi:


Ruiz de la Torre, J.: Prirodno uzgajanje
šuma u okviru ekološkog uređivanja
Sredozemnog područja.


U radu se prikazuju ekološke osnove
za prirodno uzgajanje šuma u Sredozemnom
području. Autor diskutira o takvom
poimanju uzgajanja šuma, sumira vrste
krajolika (ekosistema) u funkciji njegova
odnosa prema čovjeku te unutar toga
određuje polje rada prirodnog uzgajanja
šuma. Nadalje se prikazuju neki kriteri


njaka toksični za stablo. Međutim, posječeno
drvo treba okorati i tretirati s
lindanom rastvorenim u plinskom ulju
(po 1 m2 kore pola litre rastvora s 0,25´%>
aktivne tvari), jer se u njemu potkornjak
može održati i preko dvije godine.


Za biološku borbu protiv potkornjaka
mogu se koristiti hiperparaziti ili
predatori, a tih, prema PECOCK-u (1973)
ima više kao: Spatius benefactor, Cheiropachus
colon, Entodon leucogrammaDendrosoter protuberans.


Preventivne mjere su uzgoj otpornih
vrsta i svojta brijestova na grafiozu,
dakle svoj udio ima i genetika.
Treba imati na umu, da su sve sjeveroameričke
vrste brijestova osjetljive na
ovu gljivu. Nasuprot njima azijske vrste
kao sibirski brijest (U 1 m u s p u m i 1 a
L.)3 i dr. otporne su. »Dosta malo je osjetljiv
« i h i b r i d U. pumila x japonica.


Autor svoj relativno opširan članak (17
stranica) završava konstatacijom da bi
bilo potrebnom koordinirati istraživanja


o holandskoj bolesti brijesta pa međunarodnom
planu, odnosno između istraživačkih
stanica Engleske (posebno se bave
kemijskim sredstvima i proučavanje
porijekla), Nizozemske (posebno se bave
selekcijom), Francuske i Italije.4
1 Sibirskog brijesta ima u Dalmaciji (u Sp´itu, u
Vodicama i dr.) kao drvoredna ili parkovna stabla.


4 Smatramo potrebnim upozoriti na članak Mr


Z. Motala o »mjerama koje bi trebalo poduzimati
da se spriječi masovno propadanje brijesta«
objavljenom u Zborniku »STO GODINA ŠUMARSTVA
BILOGORSKO PODRAVSKE REGIJE«, kojeg
je izdalo Združeno šumsko poduzeće u Bjelovaru
ji stabilnosti sistema koji čine osnovu
za prirodno šumsko uzgojno planiranje.
Proučavaju se odnosi između nekih načina
uređivanja i vegetacijske strukture.
Analiziraju se kriteriji progresivne sukcesije
i uvjeti stabilizacije. Te analize omogućavaju
interpretaciju dinamizma vegetacije
i dozvoljavaju zaključke o načinu
adekvatnog uređenja protiv nestabilnosti.
Nabrojeni su studiji koji predstavljaju
bazu silvikulturnog planiranja. Detaljizirani
su modaliteti uređivanja nekih
različitih sistema. Konačno, specificiraju
se istraživanja koja se moraju kontinuirano
obavljati te se spominju uvjeti za
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 139     <-- 139 -->        PDF

progresiju narušenih sistema, naglašavajući
važnost nezrelih stadija za konzervatorsko
planiranje.


Zamora Lozano, M.; B a r a s ona
Mat a, J.; Rodriguez Berroc
a 1, J.: Prilog studiji proizvodnog i lovnog
potencijala rubnih područja pokrajine
Cordoba. Tehničke osnove za ekonomsku
studiju.


Autori su proučavali prehrambene izvore
rubnih poljoprivrednih zemljišta i
potrebe jelena za hranom s ciljem da odredi
optimalnu površinu za standardnu
životinju s dobrim lovnim osobinama. Zadovoljavajuće
rezultate daju dva hektara
šume i pol hektara pašnjaka.


Barcena , F.: Popisivanje vučjih le-
gala u sjevernoj polovici pokrajine Lugo
(1975. godine) i neki podaci o njihovim
populacijama.


Iznose se rezultati popisa vučjih legala,
obavljenog u rujnu 1975. god. u sjevernoj
polovici pokrajine Lugo. Trinaest
je legala lokalizirano, dva su uhvaćena,
a jedno nije sa sigurnošću utvrđeno. Zatim
se opisuju četiri tipa habitata u kojima
vuci žive na proučavanom području.
Ta četiri tipa, koja se mogu primijeniti
na čitavu Galiciju, jesu: površine
gdje se stoka uzgaja na otvorenom prostoru,
površine visokog lova, prelazna
zona i zona industrijskih farmi. Autor
zaključuje o mogućim migracijama vukova
na tom području, koje su uglavnom
posljedica proganjanja u zoni uzgoja stoke
na slobodnom prostoru. Na kraju se
razmatra sadašnje stanje populacije vukova
na proučavanom području.


Ferrer, X.; Gare i a, L.; Purrov,


F. J.: Informacija o flamingu u Španjolskoj
i njegovoj populaciji 1974. godine.
Autori izvješćuju o gniježđenju i rasprostranjenju
velikog flaminga (Phoenicopterus
ruber) u Španjolskoj. Ova se
ptica u posljednje vrijeme gnijezdila samo
u Fuente de Piedra (Malaga) i Santa
Pola (Alicante). Zatim se daje historijat
jedanaestogodišnjeg razmnožavanja u Marismas,
Fuente de Piedra i Santa Pola.
Populacija u Španjolskoj naglo se smanjuje,
od maksimuma koji je u studenom
1973. god. iznosio 11.799 ptica do minimuma
od 3.031 ptice u listopada 1974.
god. Izvještaj završava novim podacima


o malom flamingu (Phoeniconaias minor)
i prstenovanju ove vrste u Španjolskoj.
Salvador, A.: Građa za »Herpetofaunu
Baleara«. I. Balearske gušterice
otoka Malgrats.


Jedan od tri sintipa Lacerta lilfordi
hartmanni Wettstein 1937, koji je sačuvan
u bečkom muzeju, označuje autor
kao lektotip s otoka Malgrats (Mallorca).
Opisana je nova serija od 17 mužjaka i
6 ženki, a rezultati su komparirani s Wettsteinovim
opisom.


M el 1 a d o.: O ishrani iberijske prima-
Ijske žabe (Alytes cisternasii, Boscä) (Anura:
Discoglossidae).


U radu se analizira hrana primaljske
žabe na jugozapadu Španjolske. Ova vrsta
lovi veliki broj raznih životinja, koje
su vjerojatno u vezi sa sastavom beskralješnjaka
u njenom životnom okolišu.
Selekcija je žrtava po svoj prilici ograničena
njihovom veličinom. Na taj način
veličina predatora stoji u korelaciji s veličinom
žrtve. Osim toga veličina se žrtve
približava distribuciji tipa normalnog
logaritma, koja tako odražava strukturu
životnih zajednica beskralješnjaka prema
njihovoj veličini.


Lozano Olivares, A.: Uloga ptica
u cirkulaciji virusa arbo.


Nakon opisa značenja riječi Arbovirus
ukratko se prikazuje kemijski sastav, karakteristike
infekcije i glavni patološki
sindromi u čovjeka uzrokovani ovom
grupom virusa. Ističe se važnost odnosa
između ptica i arbovirusa te ukazuje na
pomanjkanje specifične terapije za tu
bolest. Navodeći redove raznih autora iz
drugih zemalja, ukazuje se na potrebu
sličnih proučavanja u Španjolskoj, gdje
ne postoje publikacije o toj temi. Uzimajući
u obzir ekološke uvjete Španjolske,
načinjena je tabela arbovirusa i vektora
koji vrlo vjerojatno postoje u toj
zemlji.


Templado, J.: Biološki podaci o
Melitaea deione (Geyer) (Lep. Nymphalidae).


Autor je proučavao geografsku rasprostranjenost
i biološki ciklus leptira Melitaea
(Mellicta) deione Geyer). U zoni El
Escorial, Madrid, ta vrsta ima jednogodišnju
generaciju i ljetno-zimsku dijapauzu
kao larva četvrtog razvojnog stadija.
Biljka — hraniteljica joj je Antirrhinum
graniticum Roth.


V e 1 e z, R.: Veliki požar u planini Almijara.


Opisuje se najveći šumski požar koji je
ikada zabilježen u Španjolskoj. Izgorjelo
je 11.991 hektara borovih šuma u pokrajinama
Granada i Malaga u mjesecu
kolovozu 1975. godine.


J. Mikloš