DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 127     <-- 127 -->        PDF

SIMIĆ, N.: Pančićeva nagodba sa Sovjetom;
TANASKOVIĆ, S.: Uvođenje visokomehanizovanih
metoda rada u eksploataciji
šuma u Švedskoj te u
»aktuelnim problemima za diskusiju
«
PANIĆ, Đ.: Osvrt na problem gazdovanja
šumama na kojima postoji pravo svojine
u SR Srbiji van pokrajina, i
JEFTIĆ, M.: Izvođački planovi gazdovanja
u šumama.


U br. 4-5:


JOVANOVIĆ, M. i TUCOVIĆ, A.: Ogledi
na ukrštanju i samooprašivanju joha (Alnus
spp);
LUKIĆ — SIMONOVIĆ, N. i SOSKIĆ,
B.: Prilog poznavanju tehnoloških svojstava
afričkih vrsta drveta;
MAKSIMOVIĆ. M., JOVANOVIĆ, M. i
RADIVOJEVIĆ, S.: Borba protiv mrazovca
u sremskim šumama;
BLAGOJEVIĆ, D.: Neka zapažanja po pitanju
zaštite vojvođanske ravnice sa zasadima
šumskog drveća;
VJ.ADISAVLJEVIĆ. S.: Radovi na gajenju
i iskorišćavanju šuma u SR Srbiji u
periodi 1971-1975. god.;
SISOJEVIĆ, D.: Pojava trećeg sudovnog
snopića u četinama klonova u semenskoj
plantaži belog bora »Rakovica« kod Sarajeva;


MILOSAVLJEVIĆ, R.: Performanse rasprskivače
za primenu insekticida avionom
u cilju suzbijanja šumskih insekata;
i
RADOJČIĆ, B.: Novi oblik organizacije
informacione delatnosti.


U br. 6:


MARKOVIĆ. LJ.,: Značaj krupnoće plodova
domaćeg oraha u proizvodnji sadnog
materiiala i testiranju generativnog
potomstva plus stabala;
NIKOLIĆ, M. i ČOJBASIĆ, S.: Preliminarno
istraživanje procenta iskorišćenia
kod bukovih cepanica u zavisnosti od njihovog
oblika i dimenzija ako se prerađuju
rezanjem;


STARČEVIĆ, N.: Starost i povređivanje
u šumarstvu i smernice za preduzimanje
daljih mera zaštite na radu;
KAZANDŽIĆ, Ž.: Neka zapažanja pri izradi
tablica pada nrečnika stabla, te
»aktuelni problemi za diskus
i j u«:


BUNUŠEVAC, T.: Šumski fond Beograda
i problemi njegovog korišćenia u rekreacione
i turističke svrhe.


»TOPOLA« — Bilten Jugoslavenske nacionalne
komisije za topolu, god. XX, Beograd
1976.


U 1976. godini izašla su dva sveska časopisa
»TOPOLA« i to br. 109-110. i 111-
112.


Prvi svezak sadrži:


I. HERPKA: Karakteristike varijabilnosti
nominalne volumne težine drveta klonova
topole u odnosu na različite izvore
uzoraka.
M. KORAĆ i Z. LAZAREVIĆ: Trajanje
klijavosti semena nekih vrsta vrba u zavisnosti
temperature čuvanja, u kojem
su saopćeni rezultati ispitivanja za četiri
vrste (Salix purpurea L., Salix caprea
L., Salix trianda 1. i Salix alba L.). Ova
su ispitivanja pokazala, da se čuvanjem
sjemena ovih vrsta na temperaturi od 0:i
Ć dobra klijavost, 50 i više postotaka,
može održati i preko 6 mjeseci, dok čuvanjem
na sobnoj temperaturi klijavost
opada za 5 — 6 puta brže, a od S. albe
i S. triande nakon mjesec dana potuno
je izgubilo klijavost.
R. ČURIĆ: Mogućnost uzgoja topola na
neiskorišćenim proizvodnim prostorima
u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom
na regiona Hercegovine. Takove mogućnosti
postoje, posebno u obliku drvoreda
duž vodotoka i nuteva (oko 1000 km
s potencijalnom godišniom proizvodnjom
— prirastom od oko 6000 m3 drvne mase),
ali »organizovanost proizvodnje i kon
tinuitet akcije na podizanju nasada topola
moguće je postići jedino u sklopu
krupnih integracionih sistema kao što su
Šip »ŠIPAD«, »KRIVAJA«, »INCEL« i dr.
kod kojih se integrplno koristi drvna
masa kao sirovina, gdie bi se ujedno riješio
problem konstrukcije i financijaranja
ovih radova«, završuje autor svoj
članak.1
S. PLAVŠIĆ: Stanje mekih lišćara u Sremu
1865. godine, dano na osnovu oodataka
gospodarske osnove iz te godine za
šume srijemske Posavine tj. šume tadanje
Vojne krajine.
P. VRATARIĆ i J. SIKORA: Ekonomske
efektnosti mehaniziranog i ručnog bušenja
jama za duboku sadnju topola sa
završetkom da »kod propisane dubine bušenja
jama 3 m mehanizirani agregat
Ellettari« »zamjenjuje« »21 (20,38) rad1
Brzina rasta topola dana je p imjerom jednog
j a b 1 a na: u 47. godini pp iznosio ie 68 cm, visina
32 m, a masa 4,32 m:1. Samo nije jasno, da li
je to crni i´i žuti jablan, jer uz naznaku »crni« stoji
»Populus trevestina«.


539