DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 126     <-- 126 -->        PDF

terijala za šumsku proizvodnju« bilo upisano
114 organizacija. Šezdeset sedam
organizacija udruženog rada imalo je 204
rasadnika površine 417 ha, a 47 organizacija
´Pokreta gorana imalo je 115
rasadnika površine 84 ha. Površina rasadnika
organizacija udruženog rada kretale
se od 0,10 do 14,00 ha a Pokreta gorana
od 0,05 do 7,00 ha. U tim rasadnicima
u 1975. godini proizvedeno je 13.7 milijuna
sadnica listača i 43, 5 milijuna
sadnica četinjača, od čega je iste godine
upotrebljeno 9,3 mil. listača a 17,6 mil.
četinjača.


U cilju proučavanja djelovania vodne
erozije na ogoljenim terenima i moqućnostima
sprečavanja erozije u Institutu
za šumarstvo i drvnu industriju u Beogradu
postoji i posebno Odeljenje za eroziju
i melioraciju. Na terenu je u periodu
1966 — 68. godine osnovana 8 »Eksperimentalnih
stanica za proučavanje oticanja
i zemljišnih gubitaka«. O podacima
koji sa dobiveni na području eksperimentalne
stanice »Rudnik« saopćava


M. ĐOROVIĆ u »Prilogu proučavanja
intenziteta vodne erozije
na planini Rudnik« (br. 1).
Do sada su »maksimalni gubici zemljišta
zabeleženi na nagibu oH 20° i to pod
kukuruzom« a iznose 1.6 t/ha, što je »daleko
ispod erozione tolerancije koja se
ceni na 2,5 do 12.3 t/ha godišnje^. Inače
na području ispitivanja, a to je izvorišni
dio rijeke Jasenice, lijeve pritoke Velike
Morave, na nagibu od 20´ količina odnijetog
tla iz šume, livade, pšenice i kukuruza
odnose se kao 1,00:1,34:1.70:18,00.
Autor je saopćio i funkcije za izračunavanje
otoka vode i odnošenja tla za nabrojene
kulture.
S. NIKOLIĆ, S.. SAJIĆ, M. i MACAN,
G. u radu, objavljenom u br. 6, »Proučavanje
efikasnosti pripreme
savremene tehnologiie u i skorišćavanju
šuma ŠOD Šumarskog
fakulteta na Goču« prikazali
su »rezultate eksperimentalne proizvodnje
« odnosno izrade metarskog (ogrjevnog,
celuloznog) drva u šumskom stovarištu
mjesto kod panja tj. da se na
stovarište dopremi i oblovina koja će izrađivati
u kratke Sortimente. U njihovom
slučaju neposredni troškovi dopreme od
panja do šumskog stovarišta tj. troškovi
bez pogonske i upravne režije, akumulacije
i si. iznosili privlačenjem traktorom
26,75 din/jedinica privlačenjem zapregom
47, 55 din./jedinica a iznošenjem izrađenog
drva konjima 81,90 din./prm.
U »Šumarstvu« br. 6/75. M. GLIŠIČ objavio
je rad »Šumske fitocenozc
privredne jedinice« »Stara
planina I« »(Š i r o k e Luke) i uzgojni
problemi u njihov om g azdovanju
«, koji je izazvao reakciju


M. DRAŽICA (Osvrt na uzgojnu problematiku
u članku »Šumske fitocenoze itd.) 1 R. MIĆIĆA (Osvrt na članak »Šumske
fitocenoze itd.), oba objavljena u br. 2/
1977. U br. 4-5/77. M. GLIŠIĆ odgovara
na primjedbe ovih kritičara njegovih postavki.


2. Uz materijale u rubrici »Iz druš tvenog
života« i »Pregled stručne
štampe« u ovom godištu »Šumarstva
« nalaze se i ovi prilozi:
U br. 1:


JANKOVIĆ, A. i LUBARDIĆ, S.: Minimalna
realna greška merenja linearnih mcra
u finalnoj obradi drveta;
ĐORĐEVIĆ, D.: Oživljavanje reznica malolisne
kaline (Ligustrum ovalifolium Hassk)
´i razviće adventivnih žila na njima
u zavisnosti od položaia donieg reza;
MARINKOVIĆ, Z. i GODINA, F.: Interna
raspodela dohotka i ličnih dohodaka
kao faktor veće produktivnosti rada i jačanja
materijalne osnove udruženog rada
i


STARCEVIĆ, N.: Opasnosti od požara i
eksplozijama U lakirnicama, oba kao »a letu
e 1 n i problemi za diskusij
u«;


U br. 2:


STAMENKOVIĆ, V. i MIŠČEVIĆ, V.: Debljina
i veličina debljinskog prirasta jelovih
stabala na raznim visinama i stranama
vretena stabla;
ATANACKOVIĆ, Z.: Lečenje bresta od
Holandske bolesti ubrizgavanjem pesticima
i
MIHAILOVIĆ, I.: Privredni značaj lova
u Timočkom regionu.


U br. 3:


LUKIĆ — SIMONOVIĆ, N.: Prilog poznavanju
tehnoloških svojstava afričkih
vrsta drveta;
NIKOLIĆ, M.: Uticaj smanjenja prečnika
trupca pri Ijuštenju na kvalitet furnira;
JANKOVIĆ, A. i LUBARDIĆ. S.: Dugačko
pomično merilo za merenie linearnih mera
iznad 250 do 2000 mm u finalnoj drvnoj
industriji;
JODAL, L: Prve svetlosne klopke u službi
zaštite šuma na području SAP Vojvodine;