DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 123     <-- 123 -->        PDF

nigra i P. pinea, koji se nalaze u istim
sastojinama. Autor konstatira, da ova o-
sa »pored borovog litijaša (Cnetocampa
pityocampa Schiff.) predstavlja opasnu
štetočinu borova, koja mjestimično pričinjava
značajnije štete«. Vrijedno je zabilježiti
i činjenicu da »u gustom zasadu,
gdje su borovi praktično toliko gusto posađeni
da su im grane izmješane« samo
»pojedini borovi ... bili toliko napadnuti
da je na njima bila izazvana potpuna golobrst,
dok je na drugim stablima odmah
uz njih napad bio samo djelimičan, ili
ga, čak, nije ni bilo. ... To su pretežno
bili manji bujni borovi. ... a pagusjenice
su se uglavnom hranile na matičnim
stablima gdje su se i ispilile«.


Od ostalih članaka navodimo još rad


R. ERBENA i M. ŽARIĆA, s Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu: Rotatorija u potocima Zagrebačke
gore (Medvednice) u odnosu na organsko
opterećenje, jer u neku ruku
predstavlja dopunu u Šum. listu (br. 4-6/
1975) objavljenog izvještaja MEŠTROVIĆ


— MUNJKO o »preliminarnim ispitivanjima
utjecaja suhog otpalog lišća na
kvalitetu površinskih voda kod slabog
protoka«, to više što su Erben — Žarić
obradili potoke Črnomerec, Medveščak iŠtefanovec, koji nisu obuhvaćeni u radu
Meštrović-Munjko.
ŠUMARSKI PREGLED, god. XXIV,
Skopje 1976.


Dvadesetičetvrto godište »Šumarskog
pregleda« — organa ´Saveza inžinjera i
tehničara šumarstva i industrije za preradu
drva SR Makedonije izašao je u
dva sveska.


1. Prvi svezak sadrži:
POPNIKOLA, N.: Dosadašnja iskustva na
selekciji i heterogenerativnom razmnožavanju
najvažniji šumskih vrsta za SR Makedoniju;


VIDAKOVIĆ, M. ,et al.: Model projekta
oplemenjivanja crnog bora;


MICEVSKI, Lj.: Dedroflora na sjevernim
padinama Karadžice;


IVANOV, BI.: Laboratorijska istraživanja


o Compoplex submarginatus Bridgom.,
parazitu na Rhyacionia buoliana Schiff.;
DIMOVSKI, I.: Uslovi tala u skopskim
staklenicima i pojava fuzarioze na karanfilu;
Saopćenja i
Domaća literatura.


Iz prikaza N. Popnikole saznajemo,
da je u SR Makedoniji rad na selekciji
(sjemenskih baza i plus stabala) započeto
1959. godine, ali je veći zamah dobio
iza 1964. godine tj. nakon osnivanja
Sekcije za genetiku u okviru Zajednice
za šumarska istraživanja u Jugoslaviji.
U »masovnoj« selekciji izdvojeno je 46
objekata bruto površine cea 500 ha, od
čega za jelu 12, moliku 2, crni bor 16, bijeli
bor 7, bukvu 6, hrast 1, brezu 1 i bagrem
1, a u »individualnoj« selekciji 177
plus stabala četinjača i 226 ,plus stabala
listača. Osim spomenutih vrsta za plus
stabla od četinjače izdvojena su i stabla
smreke (21), a od listača osim raznih hrastova
i gorskog javora (16), bijele johe
(2), orijentalne platane (2), velelisne lipe
(8), pitomog kestena (7) i 46 stabala raznih
vrsta topola. Dani su i podaci o heterogenom
razmnožavanju cjepljenjem te
o osnivanju sjemenskih plantaža.


Na sastanku Sekcije za šumarsku genetiku
Zajednice istraživalačkih organizacija
u šumarstvu i drvnoj industriji
Jugoslavije u Foči listopada 1974. godine


M. Vidaković, A. Tucović i N.
P o p n i k o 1 a zaduženi su da izrade »jedan
model prijedloga projekta oplemenjivanja
jedne vrste«. Za mode l autori
su izabrali »našu autohtonu
i važnu vrstu Pinus nigra Arn.«. koja
je »jako varijabilna«. Autori predlažu
rad s 93 plus stabla s područja cijele
Jugoslavije osim s područja
»našeg mediterana i toplijeg submediterana
« odnosno »... u pokus bi trebalo uključiti
i dalmatinski crni bor
... u koliko se želi intenzivirati proizvodnja
...« na tom području. Smatramo, da
bi i crni bor s područja primorskog Kraškog
područja i otoka trebalo ukliučiti
u ova istraživanja, jer ako se danas momentalno
ne predviđa »intenziviranje proizvodnje
« na tom području ne znači, da
to neće uslijediti sutra. . .
Blago je Ivano v saopćava o mogućnosti
laboratorijskog uzgoja endoparazita
borovog savijača ose Compoplex submarginatus
te o dužini života imaga ose
uz hranu s 108/o rastvorom imelbrosina
od 1-14 dana (u prosjeku 6,25) mužjaka,
a 2-16 dana (u prosjeku 9,17) ženke.


U »Domaćoj literaturi« M. Kamilov sk
i pozitivno je ocijenio knjigu O.
ŽUNKA: Protupažarna zaštita šuma1, koja
ne samo da zadovoljava potrebe stručnjaka
koji se zanimaju za šumske poža


535