DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 121     <-- 121 -->        PDF

i opasnost od degradacije i razaranja zemljišta
kao značajne komponente čovjekove
prirodne sredine« te da »pedološko
kartiranje ... zahtijeva mnogo specijalističkog
znanja«, ali se ne možemo složiti
da »šumarski stručnjak u praksi« ne bi
mogao na osnovu pedološke karte utvrditi
»kakve mogućnosti to zemljište pruža
za izbor sistema gazdovanja, koje mjere
mogu unaprijediti ekološko-proizvodnu
vrijednost zemljišta, kakve opasnosti i
ograničenja postoje pri korišćenju zemljišta
u šumskoj proizvodnji itd.«


Industrijska metoda proizvodnje sadnica,
kao i industrijska sadnja na terenu,
sastoji se u primjeni što većeg stupnja
mehanizacije. Autor V. NEDOVIĆ (u
br. 4-6) prikazuje načine proizvodnje sadnica
lu posudama u sjevernoevropskim
zemljama.1 Međutim bilo bi vrijedno zabilježiti
i naša iskustva na tom području,
jer su proizvađači sadnica na Jadranskom
području (npr. u Šumariji Zadar, a
i dr., i sami racionalizirali proces uzgoj
sadnica u posudama). Nedović sadnice uzgojene
u posudi označuje kao »sadnice
sa obloženim korjenovim sistemom«, a
to je u stvari ropski prijevod od »ballenpflanzen
«, kako piše sam N. Zar nije bolje
sadnica »u busu«, jer bus ili busen
znači biljku iščupanu ili iskopanu sa zemljom
oko korijena?


Nakon temeljite analize »problema uzgoja
koze u Jugoslaviji« ing. P. ZIANI-ja
objavljene u Šum. listu 1964. god. (br. 7-
8), preostaju zapravo još samo izvještaji


o efektima te zabrane za obnovu šumske
vegetacije koja je bila degradirana u prvom
redu brstom koza. Pa kao što je P.
Ziani nakon prve dekade eliminiranja koze
u pašnjačkom (bolje brsnom) uzgoju
konstatirao puni uspjeh zabrane za obnovu
vegetacije, to isto konstatira, 25 godina
nakon zabrane, i Dr Đ. PANIĆ, (u
br. 7-9), a posebno u završnoj rečenici da
»praktično ne postoje šume u kojima koze
nisu štetne«, te da je »s a v r e m e n o
gazdovanje šumama nespojivo
s pašom koza, jer jedno
drugo isključuje«. Panić je iznio
i pregled rješavanja kozarstva u Srbiji
počam od 1841. sve do 1935. godine odnosno
do donošenja »Uredbe o držanju koza
«, koja je objavljena u »Službenom listu
« br. 147. od 28. VI 1935. god. Cilj ove
Uredbe bio je ograničiti držanja koza samo
za domaću potrebu (jer se i tada uzgajala
i u komercijalne svrhe s nekoliko
1 Da se potsjetimo: O proizvodnji sadnica u tuljcima
kod nas prvi zapis postoji iz 1953. god. uŠum. listu: »Upotreba krovne ljepenke za izradu
tuljaka« od ing. D. Jedlowskog.


stotina komada u stadu) i to po jedna
koza po članu domaćinstva ali samo ona,
koja su plaćala manje od 100 dinara neposrednog
poreza godišnje. Međutim ne
stoji navod Dr Panića, da ova Uredba nije
bila primjenjena, jer se u Bosni počela
s uspjehom primjenjivati i od naroda,
je bar na području sadanjem Šumskog
gospodarstva u Višegradu, bila dobro primljena.


R. ĆURIĆ u radu »Prinosi u nekim kulturama
crnog bora Ina submediteranu
Hercegovine« (u br. 10-12) prikazao je
taksacione elemente za dvije kulture crnog
bora na lokalitetima uz put Bileće
— Gacko. Jedna je kultura »Radački brijeg
«, a druga »Krstače«. Nadmorska visina
ovih kultura je oko 550 met. Geološka
podloga kulture »Radački brijeg« su
trijaski dolomiti, a »Krstače« mezozojski
vapnenci. U doba mjerenja kulture su bile
stare 23 godine, a od oko 5000 posađenih
biljaka ostalo je u kulturi »Radački
brijeg« 778 stabala po ha, a u kulturi
»Krstače« 1599. Srednji promjer prve sastojine
iznosio je 12, 9 cm a druge 12,7
cm; srednja visina stabala 6,7 odnosno
7,4 m js prosječnim prirastom 2,01 (Radački
brijeg) i 3,32 m3 (Krstače). Iz tih
podataka proizlazi, da je kultura — sastojina
»Krstače« uspješnija od kulture
»Radački brijeg«, kojom konstatacijom i
autor zaključuje svoj rad, time da je »Krstača
« primjer kulture, koja osim zaštitne
ima i proizvodnu funkciju. No to vrijedi
samo za konkretan slučaj, a ne općenito.
Ne općenito, jer iako je broj stabala
različit tj. u »Radačkom brijegu« za
polovinu je manji od broja stabala kulture
»Krstača«, autor nije naveo razloge
(ili pokušao obrazložiti ovoliku
razliku broja stabala, iako ih je isti broj
bio posađen). Na kraju treba podvući da
autor s pravom preporuča sactniu i drugih
svojta crnog bora tj. kalabrijskogkorzikanskog,
od kojih se sjemena može
nabaviti i u Istri, gdje je na jednom lokalitetu
gotovo 50°/o imao veći debljinski
prirast od »austrijskog« crnog bora.2


Površinskom kopom ugljena na području
Titovih rudnika Kreka — Banovići
do sada je zahvaćena površina od oko
3600 ha, a do kraja 1985. godine predviđa
se zahvat na daljnih cea 6000 ha što znači
da bi jalovište zauzimalo površinu od
blizu 10000 ha. U prednacrtu programa
za rekultivaciju i prostorno uređenje ovih
površina predviđa se njihovo kultiviranje
podizanje orašara i voćnjaka, ko


2 Vidi Sum. list, 1946., str. 107. — »Bilješke o
crnom boru — brscu u Istri«.


533