DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 118     <-- 118 -->        PDF

6&tiUcuno< hwa&kim bwwmeMi,


100 LET


IZHAJANJA REVUE


100 LET


TRADICIJE


100 LET


V2GOJE


vrijeme zanemareni poslovođe — lugari
»oplemene s novim stručnim saznanjima«
i tako osposobe za poslovođe prema zahtjevu
vremena i napredku u organizaciji
rada i u šumarstvu.


Posebni ilustrativni prilog je
tematski tj. u pojedinom broju objavljuju
se fotografije na određenu temu kao
»Erozija zemljišta ima za poslijedicu eroziju
duha« (izreka L. Leonova, u br. 2),
»Zraka, zraka ...« (o zagađivanju čovjekovog
okoliša, u br. 3), »Domovina ti si
kakor zdravlja« (u br. 5), itd. Rubrika
»Zapis na bukvi« donosi kratke informacije,
poput »Male šumarske kronike
« Šumarskog lista.


Iz područja uzgajanja šuma bilježimo
priloge:


Ing. M. JEVTIĆ: Smišljeno uzgajanje
šuma kao faktor ekonomizacije gospodarenja
organizacija udruženog rada u šumarstvu
(br. 3);


Dr M. PISKERNIK: Vegetacija bukovih
šuma u Evropi (br. 5);
Tehn. A. MUŠIĆ: Neka iskustva praktičara
u uzgoju duglazije (br. 9) i


Ing. F. JURHAR: Proizvodnja i korištenje
šumskih sadnica u Sloveniji (br. 2)
u kojem je dano stanje sadnica šumskog
drveća u rasadnicima Slovenije na dan


31. VIII 1975. godine (ukupno nešto preko
84 milijuna komada) i korišćenje za pošuml
javan je i popunjavanje u god 1971.
— 75. (godišnje između 7,2 i 7,7 milijuna
komada). Muši č je prikazao uspjeh uzgoja
zelene duglazije u šumi Pečovnik
kod Celja, u kojoj se ona uzgaja kao mješovita
sastojina sa smrekom. Prvotno je
to bila šuma Abieti-Fagetum i Luzulo Fagetum,
a od 1870. god. nakon čiste sječe
sadila se smreka, 1883. godine počela se
unosi i duglazija. Na tom staništu duglazija,
»koju je u našim krajevima likvidiralo
ledeno doba«, vrlo dobro uspijeva
te 90-godišnja stabla dosižu visinu 53 m,
prsnog promjera 104 cm i neto drvne
mase 12 m3, dok je isto tako stara smreka
postigla visinu 33 met., pp 49 cm i neto
drvnu masu 3m3. Međutim stabla duglazije
slabo se čiste od grana, pa autor
predlaže uzgoj druge etaže za koju dolazi
u obzir borovac, crni bor, domaći kesten,
crna i siva joha, gorski javor lipa i
crveni hrast.
U koliko isključimo dva priloga iz m ehanizacije:
(M. KMECL. »Slovenska
šumarska mehanizacija« i Ć. REMIC: Novosti
iz šumske mehanizacije) iz i s k o r i-
šćivanja šuma samo je jedan prilog
prof. ing. Z. TURKA: Upotreba i upotrebivost
smrekove i jelove kore (u br.
7-8). Autor je iscrpno prikazao mogućnosti
korišćenja smrekove i jelove kore skinute
s trupaca u pilanama briketiranjem
za ogrjev, spaljivanjem (a pepeo koristiti
kao gnojivo), kao pogonsko sredstvo
u tvornicama (s crtežima raznih tipova
kompleta za proizvodnju pare), za preradu
u kompostni gnoj ili nastor te u proizvodnji
ploča iverica. Kompostiranje kore
usitnjene na 3-5 mm i uz dodatak raznih
katalizatora (gnojnice cea 2 kg/m.3),
mulja iz kanalizacionih objekata, tzv. economit
bakterija i dr. za dozrijevanje
komposta potrebno je svega 3-5 mjeseci.


Iz područja »ekonomike, organizacije
i zaštite na radu« navodimo:


F. MERGEN (profesora šumarstva na
Fakultetu za šumarstvo i ekologiju Sveučilišta
Yale u New Haven-u, Connecticut
USA): Šumarstvo je multiđisciplinarna
struka (br. 4) i