DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 117     <-- 117 -->        PDF

lovicom XVI stoljeća osniva se šumar ska
operativa pod nazivom »kapetana
šuma«. Uvođenje reda u eksploataciju
šuma nastojalo se postići i osnivanjem
»korporacija« neposrednih korisnika
šuma.5


Naglašavamo, zbog današnjeg povampirenja
kozarstva u Hrvatskoj, i jedan
dokumenat o zabrani držanja koz
a (Dis., str. 123). To je »Proglas« od 7.
VIII 1760. godine Magistrata providura
i nadprovidura za drvo i šume, koji je
odobrio i Senat Mletačke ´republike, u
kojem se naglašava štetnost »ispaše stoke
u šumama, naročito paša koza koja
uništava podmladak« pa se »zabranjuje
svaki ugon stoke u šume, a koze se moraju
eliminirati u roku od tri mjeseca
nakon objave Proglasa« a »bilo kojem


5 Vidi »Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976
. . . , str. 321. odnosno D. Jedlowski: Dokumenti iz
1646. i 1681. godine o prvoj korporaciji korisnika
drveta u Blatu na Korčuli (šum. list. br. 3-4/1965).


PREGLED JUGOSLAVENSKIH ŠUMARSKIH
ČASOPISA ZA 1976. GODINU


Strokovna revija GOZDARSKI VESTNIK,
letnik XXXIV, Ljubljana, 1976.


U ovom godištu »Gozdarskog vestnika«
na prvom mjestu navodimo čestitku
»slovenskih šumara ... hrvatskim
drugovima«, objavljenu u 6.
br., za »100 godina izdavanja revije, 100
godina tradicije, 100 godina uzgajanja« i
zahvaljujemo na ovom prilogu proslavi
stote godine neprekidnog izlaženja Šum.
lista i 130. godišnjice osnivanja društvene
organizacije šumara Hrvatske — Hrvatsko-
slavonskog društva!


Gozdarski vestnik u 1976. godini ili u


34. godini svog života dobio je i novo ruho
i nov način uređivanja. Novo ruho sastoji
se u reprodukciji fotografije u crno-
žutoj tehnici s različitim temama, koje
ne samo privlače pažnju na G. v. nego
su i vrijedna dokumentacija o prirodi, a
neke od njih i s izrazitim estetskim akcentom
(npr. smrekova šuma pod snijegom).
Kao novost u sadržaju navodimo
»aktualni komentar«, »Zapis na bukvi« te
četiri stranice ilustrativnog materijala u
boji ili crnobijelom tisku.
Prvi »Aktualni komentar« nalazi
se u drugom broju i osvrće se na ekonomsko
stanje šumarstva u Sloveniji u


predstavniku vlasti bilo je zabranjeno
da može izdati dozvolu držanja koza«.


Završavajući ovaj informativan prikaz


o disertaciji dr Jedlowskoga izričemo nadu,
da će autor nastaviti s objavljivanjem
rezultata svojih istraživanja. Zar, npr.,
ne bi bilo ne samo zanimljivo nego i korisno
objaviti što sadrže katastri šuma
počam od onog iz 1536. godine pa nadalje?
Ili, kakove su bile dužnosti kapetana
šuma prema već navedenom Pravilniku,
itd. To više, što prikazi iz povijesti našeg
šumarstva pobuđuju pažnju i kod
starijih i kod mlađih šumara, pa i studenata
šumarstva6.
e Pored već pod bilj. 5 navedenog priloga ing. Jedlowskog
navodimo i njegov prilog »Dokumenti iz
XVII i XIII stoljeća o izvozu hrastovine i zaštiti
šuma na Krku«, objavljenog u šum. listu br. 4-6/
/1975.


Disertacija se nalazi i u KNJIŽNICI SITŠD HRVATSKE
u Zagrebu.


O. Piškorić
1975. godini. U komentaru se konstatira,
na osnovu materijala Poslovnog udruženja
šumsko-gospodarskih organizacija, da
je »reorganizacija šumarstva prema načelima
udruženog rada u znatnoj mjeri doprinjela
povećanju udruženog dohotka«
ali da je »ekonomska moć šumarstva u
1975. godini u odnosu na prijašnje znatno
pala« jer se »povećali troškovi organizacija
... kao i izmjenili propisi o amortizaciji
i plaćanju zakonskih obaveza
«. Osobni pak dohodak »po prvi put je
u 1975. godini bio ispod republičkog prosjeka
«. »Aktualni komentar« nalazi se još
u br. 3. (Dr I WINKLER o samoupravnoj
interesnoj zajednici za šumarstvo),
br. 4. (Ing. S. KOŽELJ o o multilaterarnoj
kompenzaciji iz 1976. god.) i u br. 7/8
(inž. M. KMECL, o »šumskim poslovođama
kao zaboravljenom stručnom potencijalu).
Iz komentara I. Winklera saznajemo
da je SIZ za šumarstvo u 1975. godini
imao na raspolaganju 17 milijuna
din. za proširenu biološku reprodukciju,
a 9 mil. za gradnju šumskih cesta. Dok
je novca za proširenu biološku reprodukciju
bilo dovoljno, zahtjevi za ceste bili
su tri i pol puta veći. Takova situacija
bit će i u buduće, pa će za gradnju puteva
trebati »naći i druge izvore financiranja,
posebno sredstva iz kredita«. M.
Kmecl, inače odgovorni urednik Gozdarskog
vestnika, konstatira da se u zadnje
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 118     <-- 118 -->        PDF

6&tiUcuno< hwa&kim bwwmeMi,


100 LET


IZHAJANJA REVUE


100 LET


TRADICIJE


100 LET


V2GOJE


vrijeme zanemareni poslovođe — lugari
»oplemene s novim stručnim saznanjima«
i tako osposobe za poslovođe prema zahtjevu
vremena i napredku u organizaciji
rada i u šumarstvu.


Posebni ilustrativni prilog je
tematski tj. u pojedinom broju objavljuju
se fotografije na određenu temu kao
»Erozija zemljišta ima za poslijedicu eroziju
duha« (izreka L. Leonova, u br. 2),
»Zraka, zraka ...« (o zagađivanju čovjekovog
okoliša, u br. 3), »Domovina ti si
kakor zdravlja« (u br. 5), itd. Rubrika
»Zapis na bukvi« donosi kratke informacije,
poput »Male šumarske kronike
« Šumarskog lista.


Iz područja uzgajanja šuma bilježimo
priloge:


Ing. M. JEVTIĆ: Smišljeno uzgajanje
šuma kao faktor ekonomizacije gospodarenja
organizacija udruženog rada u šumarstvu
(br. 3);


Dr M. PISKERNIK: Vegetacija bukovih
šuma u Evropi (br. 5);
Tehn. A. MUŠIĆ: Neka iskustva praktičara
u uzgoju duglazije (br. 9) i


Ing. F. JURHAR: Proizvodnja i korištenje
šumskih sadnica u Sloveniji (br. 2)
u kojem je dano stanje sadnica šumskog
drveća u rasadnicima Slovenije na dan


31. VIII 1975. godine (ukupno nešto preko
84 milijuna komada) i korišćenje za pošuml
javan je i popunjavanje u god 1971.
— 75. (godišnje između 7,2 i 7,7 milijuna
komada). Muši č je prikazao uspjeh uzgoja
zelene duglazije u šumi Pečovnik
kod Celja, u kojoj se ona uzgaja kao mješovita
sastojina sa smrekom. Prvotno je
to bila šuma Abieti-Fagetum i Luzulo Fagetum,
a od 1870. god. nakon čiste sječe
sadila se smreka, 1883. godine počela se
unosi i duglazija. Na tom staništu duglazija,
»koju je u našim krajevima likvidiralo
ledeno doba«, vrlo dobro uspijeva
te 90-godišnja stabla dosižu visinu 53 m,
prsnog promjera 104 cm i neto drvne
mase 12 m3, dok je isto tako stara smreka
postigla visinu 33 met., pp 49 cm i neto
drvnu masu 3m3. Međutim stabla duglazije
slabo se čiste od grana, pa autor
predlaže uzgoj druge etaže za koju dolazi
u obzir borovac, crni bor, domaći kesten,
crna i siva joha, gorski javor lipa i
crveni hrast.
U koliko isključimo dva priloga iz m ehanizacije:
(M. KMECL. »Slovenska
šumarska mehanizacija« i Ć. REMIC: Novosti
iz šumske mehanizacije) iz i s k o r i-
šćivanja šuma samo je jedan prilog
prof. ing. Z. TURKA: Upotreba i upotrebivost
smrekove i jelove kore (u br.
7-8). Autor je iscrpno prikazao mogućnosti
korišćenja smrekove i jelove kore skinute
s trupaca u pilanama briketiranjem
za ogrjev, spaljivanjem (a pepeo koristiti
kao gnojivo), kao pogonsko sredstvo
u tvornicama (s crtežima raznih tipova
kompleta za proizvodnju pare), za preradu
u kompostni gnoj ili nastor te u proizvodnji
ploča iverica. Kompostiranje kore
usitnjene na 3-5 mm i uz dodatak raznih
katalizatora (gnojnice cea 2 kg/m.3),
mulja iz kanalizacionih objekata, tzv. economit
bakterija i dr. za dozrijevanje
komposta potrebno je svega 3-5 mjeseci.


Iz područja »ekonomike, organizacije
i zaštite na radu« navodimo:


F. MERGEN (profesora šumarstva na
Fakultetu za šumarstvo i ekologiju Sveučilišta
Yale u New Haven-u, Connecticut
USA): Šumarstvo je multiđisciplinarna
struka (br. 4) i


ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 119     <-- 119 -->        PDF

ing. F. KORDIŠ: Putevi racionalizacije
u gospodarenju sa šumama (br. 6).


Iz za štite šuma posebno registriramo:
članak ing. J. MAČEKA o širenju
Cronartium ribicola Dietr. u svijetu te
ing. S. BLEIWEIS-a o »gradaciji velike
bukove lisne mušice (Mikiola fagi HTG.)
u slovenskim šumama« (br. 6). Ing. S.
PETRIČ osvrnuo se na »zaštitu šuma od
požara, posebno, na kraškom području«,
a ZAVOD ZA POGOZDOVANJE IN MELIORACIJU
KRASA saopćio je statistiku
šumskih požara od 1965. do 1975. godine
(oba u br. 4).


Gozdarski vestnik u 1976. godini ima i
niz priloga s područja »Okoliš i prostorno
planiranje« od kojih posebno
navodimo: Ing. M. ŠOLAR: Šumske
zajednice kao osnova za utvrđivanje
kritičnih vrijednosti ugljičnog dioksida
(S02) u atmosferi (br. 3), ing. M. CIGLAR:
Vrednovanje kulturne krajine (uz
primjenu na Kočevskoj krajini, br. 5) te


J. BARNER (Universität Graz): Šumskouzgojne,
biološke i ekološke mogućnosti
za povećanje otoka vode iz šume
(br. 7-8). Više ovamo nego u uzgajanje
šuma, kako je stavito u G. v., spada članak
ing. J. ČERNAČA: Teorija i praksa
pri prenošenju ideja o njezi, prebornom
gospodarenju i kontrolnoj metodi u uređenju
krajine (br. 5).
Od manjih priloga navodimo da u br.


10. imademo podatke o etatu isjeć i u
privatnim šumama 1975. godine te
o pošumljivanju u tim šumama
1974. i 1975. godine u okviru kooperativnih
organizacija.
Ing. L. ŽUMER uz 80-godišnjicu života
ukratko je prikazao, u br. 10, životni put
Ing. Franca Oblaka, koji je svoj
stručni rad započeo 1923. godine u Đurđevačkoj
imovnoj općini, nastavio na području
Ogulinske imovne općine, da se,
1933. godine vrati u Bjelovar kao uređivač
šuma, odakle je već 1934. godine premješten
u Skoplje za šefa taksacije u
Vardarskoj banovini; radni vijek završio
je 1962. godine kao direktor Gozdnog gospodarstva
u Ljubljani.


Ing. B. KRASNOV objavio je, u br. 6
nekrolog »V spomin inženjerju Stani slavu
MAZI JU«, osnivaču nižeg i
srednjeg šumarskog školstva u Sloveniji.
Mazi je, naime, već 1945/46. godine organizirao
tečajeve za lugare u Idriji, koji
su 1948. godine prerasli u Šumarsku školu
u Postojni, a ova je 1966. pretvorena
u Šumarski školski centar u kojem je


ing. Mazi bio direktorom sve do umiro


vljenja 1975. godine.
Ing. Mazi rodio se 1906. godine u Ljubljani,
a radni vijek, nakon trogodišnjeg
čekanja, poslije diplomiranja 1931. godine
na Šumarskom fakultetu u Beogradu, započeo
je 1934. godine u Štipu (Makedonija),
da iste godine bude premješten u
Ljubljanu, gdje je radio u Direkciji državnih
šuma te u Šumarskom odsjeku
Banske uprave.


NARODNI ŠUMAR, god. XXX, Sarajevo,
1976.


U prvom svesku, br. 1-3, N. š. donosi:
ERAK, St.: Varijacija dimenzija traheida
jelovine (Abies alba Mill), sa krečnjačkog
zemljišta u Bosni;


MALBAŠIĆ, V.: Primena »Nextel« 3101
materijala u površinskoj obradi elemenata
korpusnog namještaja;
ČURIĆ, R.: Šumska zemljišta ispod dalekovoda
i mogućnost njihovog korištenja
u proizvodne svrhe;


ĆEMALOVIĆ, M.: Stanje bagremovih zasada
podignutih uz saobraćaj nice u dolini
Neretve i Rame;


GAVRILOVIĆ, Dr.: Prilog poznavanju ekonomskog
značaja riđe borove zolje (Neodiprion
sertifer Geoffr.) U Hercegovini;
POPNIKOLA, N.: Varijabilnost i oplemenjivanje
jele u SR Makedoniji;
ČIRIĆ, M.: Korištenje pedoloških karata
u šumarstvu;


GAŠIĆ. L. Utvrđivanje prosječne kvalifikovanosti
u šumarstvu, a u STRUČNIM
SAOPĆENJIMA o »Dosadašnjim iskustvima
u proizvodnji sjemenskog i sadnog
materijala i neki problemi pošumljavanja
u Bosni i Hercegovini.


U drugom svesku, br. 4-6, N. š. donosi:


NEDOVIĆ, V.: Osnovne karakteristike sa


vremenih (industrijskih) metoda proiz


vodnje sadnog materijala, njihov značaj


i uloga u vještačkom obnavljanju šuma;


SERDAREVIĆ, F. i JOVIČIĆ, A.: Analiza


angažovanja sredstava u izgradnji šum


skih komunikacija;


LAZAREV, VI.: Pojava Fomes annosus na


čempresu u Hercegovini;


RADULOVIĆ, Sv.: Dosadašnji rezultat


nege bora na Deliblatskom pesku;


ROMIĆ, R.: Idendifikacija potencijalnog


potrošača robe lovne privrede SR B i H;


531
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 120     <-- 120 -->        PDF

MILOSEVIC, M.: Prilog iznalaženju metoda
za procjenu uslova rada u iskorištavanju
šuma;


LUKETA, P.: Motorne bušilice »Gribor«


— značajan oslonac izvršenju plana pošumljavanja,
a iz
Stručnih saopćenja navodimo saopćenje


V. STAMENKOVIĆA o »prirastu i proizvodnosti
stabala i šumskih sastojina«,
R. ĆURIĆA o »zaštiti od erozije i bujica
u Zakonu u vodama« te M. JOVANČEVIĆA
o »selekciji i oplemenjivanju šumskog
drveća u SR Makedoniji«.
U trećem svesku, br. 7-9, N. š. donosi:
VIDOVIĆ, N.: Identifikovanje gljiva —
truležnica drveta;


ĆEMALOVIĆ, M.: Zaštita šuma i hortikulturnih
objekata od požara;
MARKOVIĆ, Lj.: Utjecaj izvjesnih faktora
na uspeh heterovegetativnog razmnožavanja
domaćeg oraha (Juglans regia L.)
u staklari;


PANTIĆ Đ.: Problem koza u gazdovanju
šumama, a u


Tribini udruženog rada:
OSTOJIĆ, P.: Osnovna organizacija udruženog
rada te
VUČJAK, S. i COMIC, R.: Glavni oblici
organizovanja udruženog rada i njihovi
osnovni zadaci.


U okviru Simpoziuma i savjetovanj
a nalaze se dva priloga:
ALIKALFIĆ, F.: Požari i koze — za šumu
opasnost veća od samih gromova (diskusija
na Savjetovanju o ulozi šume i šumske
vegetacije u zaštiti čovjekove okoline
u odnosu na Jadransko područje, održanog
ožujka mj. 1976. god. u Zadru) i
BIŠČEVIĆ A.: Inžinjeriski kadrovi u šumarstvu
Bosne i Hercegovine i nekim zemljama
Evrope.


Četvrti svezak N. š. odnosno br. 10-12.


sadrži:


DIZDAREVIĆ, A.: Komparativna analiza


prirašćivanja bijelog i crnog bora u kul


turi »Bukva« na jalovištu površinskog u


gljenokopa rudnika Banovići;


ERAK, S.: Odnos širine goda i normalne


volumne težine smrčevine (Picea excelsa,


Lk) sa silikatnog zemljišta iz Bunte (Bo


sna);


REBAC, I.: Traktor BNT-75 — šumarski
tip, položio ispit u praksi;
GOLUBOVIĆ, U.: Ekonomsko valoriziranje
primorskih šuma s različitih aspekata;


ĆURIĆ, R.: Prinosi u nekim kulturama
crnog bora na submediteranu Hercegovine;


ŠINIK, N.: Primjena fotogrametrije u šumarstvu;


DRUŠTVENE VIJESTI: »Zaključci XVI
redovne skupštine SIT-a šumarstva i industrije
za preradu drveta SR Bosne i
Hercegovine« te »Prof Dr IBRAHIM KOPČIĆ,
istaknuti pripadnik šumarske struke
— uz njegov odlazak u mirovinu«.


Ovim godištem Narodni šumar navršio
je 30 godina izlaženja i njime završuje
svoj vijek, jer, na osnovu odluke XVI
redovne skupštine SIT-a šumarstva i industrije
za preradu drveta B i H, od 1.
I 1977. godine izlazit će pod naslovom
»Šumarstvo i prerada drveta
«.


Od ukupnog sadržaja izdvojili smo nekoliko
priloga, koji su, po našem mišljenju,
od šireg značaja ili kao zanimljiva
informacija. Za neke i uz kritičke opaske.


Iako elektrovodi moraju u šumi imati
siguronosnu prosjeku u kojoj, razmak između
voda i predmeta na zemlji mora za
vodove do 110 kW iznositi 3 met., za vodove
od 220 kW 3,75 met. a za vodove od
380 kW 5 met. to ipak ne znači, da površine
ispod njih moraju ostati biljnom
proizvodnjom neiskorištene. Na elektrovodnim
prosjecima može se uzgajati sve
ono, što ne smanjuje sigurnost voda i
ljudi koji se eventualno nađu ispod voda.


R. ĆURIĆ u navedenom članku (u br. 1-
3) predlaže za korištenje takovih površina
uzgoj niskih šuma u kraćoj ophodnji,
uzgoj novogodišnjih ukrasnih drvaca,
kulture lješnjaka, nasade malina, pa i uzgoj
aromatskog i ljekovitog bilja. Onaj,
koji dođe u priliku, da odgovori na traženje,
što staviti u elektrovodne prosjeke,
neće pogriješiti, ako konzultira i ovaj članak.
M. ĆEMALOVIĆ je (u br. 1-3) dobro
učinio, da je registrirao što je učinjeno
na pošumljavanju za akumulaciju Jablanica
(koja su nedovršena uglavnom stala
1960. godine) i osvrnuo se na stanje
bagremara, kojih je relativno najviše.
Stanje bagremara ne zadovoljava, jer su
za svoju starost pregusti, budući da se
nisu provodile prorede. A gusti je sklop
uvjetovao rast visokih i tankih stabala
koja se izvijaju i lome pod težinom snijega
i udara jačeg vjetra.
Slažemo se s M. ĆIRIĆEM (u članku
pedoloških karata u šumarstvu u br. 1-3),
da »s porastom stepena intenzivnosti zahvata
u prirodne biogeocenozenoze raste


532
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 121     <-- 121 -->        PDF

i opasnost od degradacije i razaranja zemljišta
kao značajne komponente čovjekove
prirodne sredine« te da »pedološko
kartiranje ... zahtijeva mnogo specijalističkog
znanja«, ali se ne možemo složiti
da »šumarski stručnjak u praksi« ne bi
mogao na osnovu pedološke karte utvrditi
»kakve mogućnosti to zemljište pruža
za izbor sistema gazdovanja, koje mjere
mogu unaprijediti ekološko-proizvodnu
vrijednost zemljišta, kakve opasnosti i
ograničenja postoje pri korišćenju zemljišta
u šumskoj proizvodnji itd.«


Industrijska metoda proizvodnje sadnica,
kao i industrijska sadnja na terenu,
sastoji se u primjeni što većeg stupnja
mehanizacije. Autor V. NEDOVIĆ (u
br. 4-6) prikazuje načine proizvodnje sadnica
lu posudama u sjevernoevropskim
zemljama.1 Međutim bilo bi vrijedno zabilježiti
i naša iskustva na tom području,
jer su proizvađači sadnica na Jadranskom
području (npr. u Šumariji Zadar, a
i dr., i sami racionalizirali proces uzgoj
sadnica u posudama). Nedović sadnice uzgojene
u posudi označuje kao »sadnice
sa obloženim korjenovim sistemom«, a
to je u stvari ropski prijevod od »ballenpflanzen
«, kako piše sam N. Zar nije bolje
sadnica »u busu«, jer bus ili busen
znači biljku iščupanu ili iskopanu sa zemljom
oko korijena?


Nakon temeljite analize »problema uzgoja
koze u Jugoslaviji« ing. P. ZIANI-ja
objavljene u Šum. listu 1964. god. (br. 7-
8), preostaju zapravo još samo izvještaji


o efektima te zabrane za obnovu šumske
vegetacije koja je bila degradirana u prvom
redu brstom koza. Pa kao što je P.
Ziani nakon prve dekade eliminiranja koze
u pašnjačkom (bolje brsnom) uzgoju
konstatirao puni uspjeh zabrane za obnovu
vegetacije, to isto konstatira, 25 godina
nakon zabrane, i Dr Đ. PANIĆ, (u
br. 7-9), a posebno u završnoj rečenici da
»praktično ne postoje šume u kojima koze
nisu štetne«, te da je »s a v r e m e n o
gazdovanje šumama nespojivo
s pašom koza, jer jedno
drugo isključuje«. Panić je iznio
i pregled rješavanja kozarstva u Srbiji
počam od 1841. sve do 1935. godine odnosno
do donošenja »Uredbe o držanju koza
«, koja je objavljena u »Službenom listu
« br. 147. od 28. VI 1935. god. Cilj ove
Uredbe bio je ograničiti držanja koza samo
za domaću potrebu (jer se i tada uzgajala
i u komercijalne svrhe s nekoliko
1 Da se potsjetimo: O proizvodnji sadnica u tuljcima
kod nas prvi zapis postoji iz 1953. god. uŠum. listu: »Upotreba krovne ljepenke za izradu
tuljaka« od ing. D. Jedlowskog.


stotina komada u stadu) i to po jedna
koza po članu domaćinstva ali samo ona,
koja su plaćala manje od 100 dinara neposrednog
poreza godišnje. Međutim ne
stoji navod Dr Panića, da ova Uredba nije
bila primjenjena, jer se u Bosni počela
s uspjehom primjenjivati i od naroda,
je bar na području sadanjem Šumskog
gospodarstva u Višegradu, bila dobro primljena.


R. ĆURIĆ u radu »Prinosi u nekim kulturama
crnog bora Ina submediteranu
Hercegovine« (u br. 10-12) prikazao je
taksacione elemente za dvije kulture crnog
bora na lokalitetima uz put Bileće
— Gacko. Jedna je kultura »Radački brijeg
«, a druga »Krstače«. Nadmorska visina
ovih kultura je oko 550 met. Geološka
podloga kulture »Radački brijeg« su
trijaski dolomiti, a »Krstače« mezozojski
vapnenci. U doba mjerenja kulture su bile
stare 23 godine, a od oko 5000 posađenih
biljaka ostalo je u kulturi »Radački
brijeg« 778 stabala po ha, a u kulturi
»Krstače« 1599. Srednji promjer prve sastojine
iznosio je 12, 9 cm a druge 12,7
cm; srednja visina stabala 6,7 odnosno
7,4 m js prosječnim prirastom 2,01 (Radački
brijeg) i 3,32 m3 (Krstače). Iz tih
podataka proizlazi, da je kultura — sastojina
»Krstače« uspješnija od kulture
»Radački brijeg«, kojom konstatacijom i
autor zaključuje svoj rad, time da je »Krstača
« primjer kulture, koja osim zaštitne
ima i proizvodnu funkciju. No to vrijedi
samo za konkretan slučaj, a ne općenito.
Ne općenito, jer iako je broj stabala
različit tj. u »Radačkom brijegu« za
polovinu je manji od broja stabala kulture
»Krstača«, autor nije naveo razloge
(ili pokušao obrazložiti ovoliku
razliku broja stabala, iako ih je isti broj
bio posađen). Na kraju treba podvući da
autor s pravom preporuča sactniu i drugih
svojta crnog bora tj. kalabrijskogkorzikanskog,
od kojih se sjemena može
nabaviti i u Istri, gdje je na jednom lokalitetu
gotovo 50°/o imao veći debljinski
prirast od »austrijskog« crnog bora.2


Površinskom kopom ugljena na području
Titovih rudnika Kreka — Banovići
do sada je zahvaćena površina od oko
3600 ha, a do kraja 1985. godine predviđa
se zahvat na daljnih cea 6000 ha što znači
da bi jalovište zauzimalo površinu od
blizu 10000 ha. U prednacrtu programa
za rekultivaciju i prostorno uređenje ovih
površina predviđa se njihovo kultiviranje
podizanje orašara i voćnjaka, ko


2 Vidi Sum. list, 1946., str. 107. — »Bilješke o
crnom boru — brscu u Istri«.


533
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 122     <-- 122 -->        PDF

rištenje za proizvodnju stočne krme, za
povrtnjake i za šumske sastojine (za ove
oko 2000 ha). No na lokalitetu »Bukva«
već je od 1959. do 1962. godine podignutu
nešto preko 6 ha kultura bijelog i crnog
bora te oko 2,5 bagremika. Kulture
su podignute na »zemljištu vrlo malih
proizvodnih mogućnosti, a zbog malog
kapaciteta za vodu ... ljeti trpe od suše,
a u proljeće, jesen i zimu izloženo je vlaženju
«. Uz takve uslove gornja visina b.
bora iznosi 8,55 m a crnog 5,8, srednjih
promjera 10,6 cm (b. /bor) odnosno 9,27
cm (c. bor) uz tekući volumni prirast b.
bora 9,24 m3/ha a crnog 4,2 m3/ha. Prema
tome t»do 18. godine starosti bijeli bor
domaće provenijencije pokazao je znatno
veću proizvodnu sposobnost u odnosu
na crni bor«, konstatira autor A. DIZDAREVIĆ
(u br. 10-12. A kako je uspio bagrem?


Doista bi bilo šteta, da ing. REBAC
nije saopćio rezultate testiranja trak tor
a BNT — 75 šumski tip, proizvod
Tvornice »Bratstvo« iz Novog Travnika,
a koji je izrađen »koordiniranom akcijom
šumarske operative i tvornice »Bratstvo
« u Novom Travniku«. To je traktor
koji je »opremljen prednjom anglodozorskom
daskom ALH-42. kojom se uspješno
vrši prosjecanje terena ... izgradnja
traktorskih vlaka ... meglanje trupaca
... čišćenje saobraćajnica od snijega,
blata »...« te sa »šumskim vitkom INGLAND
5000´2 ... kojim se može vršiti
prikupljanje oblovine s udaljenosti do 150
metara, a po potrebi i vuča oblovine do
kamionskih putevi ...« tj. traktor koji u
šumarstvu »možo biti korišten kroz čitavu
godinu«.


Informacija A. DIZDAREVIĆA o »određivanju
uslova rada u sječi i izradi drvnih
sort;menata« (u br. 4-6) dobro će
doći svakom radniku na iskorišćivanju
šuma. Isto vrijedi i za »Prilog iznalaženju
metoda za procjenu uslova rada u
iskorištavanju šuma« M. MILOŠEVIĆA.


Iz priloga »stručnih saopćenja« upozoravamo
na informaciju R. ĆURIĆA (u
^ 4-6) što sve bosanski Zakon o vodama
sadrži o »zaštiti od erozije i bujica«
te A. SELMANOVIĆA (u istom svesku) o
kulturi crnog bora i smreka 80-godišnjeg
Ibre Alagica kao primjer rada Tatara
S a d i j e, referenta za šumarstvo u S. O.
Kotor-Varoš, koji se posebno zalaže za
»pošumljavanje golih površina i degradiranih
šuma u građanskoj svojini«.


3. U nekrolozima komemorirani
su:
U br. 1-3:
Prof. Dr Emil GEORGIJEVIĆ (umro 5.
IX 1975),


Ing. Ivan DORIĆ (umro 20. VI 1975),
Ing. Vsevolod ALABOVSKI (umro 29. I
1976) i
Ing. M. MARTIĆ (DIT šumarstva i industrije
za preradu drva Sarajevo prigodom
pete godišnjice njegove smrti);


u br. 4-6:
Ing. Aleksandar TRIFUNOVIĆ — Mika
(umro u rujnu 1975) i


Ing. Muharem KATANA (umro 9. VI


1976);
u br. 7-9:
Ing. Husein IMANOVIĆ (umro početkom
1976) i
Ing. Vladimir ANĐIĆ (umro 21, IX 1976);


u br. 10-12:
Ing. Vjekoslav ŠIKIČ (umro 21. VII 1976).


POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO, god.
XXII, 1. sv., Titograd 1976.


Ovaj časopis izdaje Savez poljoprivrednih
inžinjera i tehničara SR Crne Gore,
ali je ujedno to i organ i Saveza šum.
inž. i tehn. te Saveza veterinara i veterinarskih
tehničara Crne Gore. U ovom
svesku od ukupno 9 radova iz šumarstva
je jedan — Mr VeHzara VELIMIROVIĆA:
Riđa borova zolja — Neodiprion sertifer
Geofer na borovima u okolini Titograda.
Autor je obradio pojavu, biologiju
i štete koja ova, riđa borova, osa listarica
čini u borovim sastojinama u okolini
Titograda. Autor je u toku dvije aodine,
1972. i 1973., utvrdio, da osa najčešće
polaže 10 — 24 jajašca na jednu iglicu
što je više nego to navodi ZIVOJINOVIĆ
(Šumarska entomologija, Beograd,
1948), kod kojeg taj broj iznosi 5


— 15 komada. Larvice su se ispilile kraiem
ožujka i tokom travnja mjeseca, što
ie opet prije nego li ie to navedeno u
Šumarskoj enciklopediji (II sv., str. 196),
po kojoj se piljenje vrši tokom svibnja
mjeseca. I još jedan novi podatak u odnosu
na podatke u Š. E. a taj je, da su
uglavnom bili napadnuti P.
maritima i P. halepensis. Nažalost autor
nije pobliže označio u kojoj su mjeri ove
dvije vrste bile jače napadnute nego P.


ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 123     <-- 123 -->        PDF

nigra i P. pinea, koji se nalaze u istim
sastojinama. Autor konstatira, da ova o-
sa »pored borovog litijaša (Cnetocampa
pityocampa Schiff.) predstavlja opasnu
štetočinu borova, koja mjestimično pričinjava
značajnije štete«. Vrijedno je zabilježiti
i činjenicu da »u gustom zasadu,
gdje su borovi praktično toliko gusto posađeni
da su im grane izmješane« samo
»pojedini borovi ... bili toliko napadnuti
da je na njima bila izazvana potpuna golobrst,
dok je na drugim stablima odmah
uz njih napad bio samo djelimičan, ili
ga, čak, nije ni bilo. ... To su pretežno
bili manji bujni borovi. ... a pagusjenice
su se uglavnom hranile na matičnim
stablima gdje su se i ispilile«.


Od ostalih članaka navodimo još rad


R. ERBENA i M. ŽARIĆA, s Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu: Rotatorija u potocima Zagrebačke
gore (Medvednice) u odnosu na organsko
opterećenje, jer u neku ruku
predstavlja dopunu u Šum. listu (br. 4-6/
1975) objavljenog izvještaja MEŠTROVIĆ


— MUNJKO o »preliminarnim ispitivanjima
utjecaja suhog otpalog lišća na
kvalitetu površinskih voda kod slabog
protoka«, to više što su Erben — Žarić
obradili potoke Črnomerec, Medveščak iŠtefanovec, koji nisu obuhvaćeni u radu
Meštrović-Munjko.
ŠUMARSKI PREGLED, god. XXIV,
Skopje 1976.


Dvadesetičetvrto godište »Šumarskog
pregleda« — organa ´Saveza inžinjera i
tehničara šumarstva i industrije za preradu
drva SR Makedonije izašao je u
dva sveska.


1. Prvi svezak sadrži:
POPNIKOLA, N.: Dosadašnja iskustva na
selekciji i heterogenerativnom razmnožavanju
najvažniji šumskih vrsta za SR Makedoniju;


VIDAKOVIĆ, M. ,et al.: Model projekta
oplemenjivanja crnog bora;


MICEVSKI, Lj.: Dedroflora na sjevernim
padinama Karadžice;


IVANOV, BI.: Laboratorijska istraživanja


o Compoplex submarginatus Bridgom.,
parazitu na Rhyacionia buoliana Schiff.;
DIMOVSKI, I.: Uslovi tala u skopskim
staklenicima i pojava fuzarioze na karanfilu;
Saopćenja i
Domaća literatura.


Iz prikaza N. Popnikole saznajemo,
da je u SR Makedoniji rad na selekciji
(sjemenskih baza i plus stabala) započeto
1959. godine, ali je veći zamah dobio
iza 1964. godine tj. nakon osnivanja
Sekcije za genetiku u okviru Zajednice
za šumarska istraživanja u Jugoslaviji.
U »masovnoj« selekciji izdvojeno je 46
objekata bruto površine cea 500 ha, od
čega za jelu 12, moliku 2, crni bor 16, bijeli
bor 7, bukvu 6, hrast 1, brezu 1 i bagrem
1, a u »individualnoj« selekciji 177
plus stabala četinjača i 226 ,plus stabala
listača. Osim spomenutih vrsta za plus
stabla od četinjače izdvojena su i stabla
smreke (21), a od listača osim raznih hrastova
i gorskog javora (16), bijele johe
(2), orijentalne platane (2), velelisne lipe
(8), pitomog kestena (7) i 46 stabala raznih
vrsta topola. Dani su i podaci o heterogenom
razmnožavanju cjepljenjem te
o osnivanju sjemenskih plantaža.


Na sastanku Sekcije za šumarsku genetiku
Zajednice istraživalačkih organizacija
u šumarstvu i drvnoj industriji
Jugoslavije u Foči listopada 1974. godine


M. Vidaković, A. Tucović i N.
P o p n i k o 1 a zaduženi su da izrade »jedan
model prijedloga projekta oplemenjivanja
jedne vrste«. Za mode l autori
su izabrali »našu autohtonu
i važnu vrstu Pinus nigra Arn.«. koja
je »jako varijabilna«. Autori predlažu
rad s 93 plus stabla s područja cijele
Jugoslavije osim s područja
»našeg mediterana i toplijeg submediterana
« odnosno »... u pokus bi trebalo uključiti
i dalmatinski crni bor
... u koliko se želi intenzivirati proizvodnja
...« na tom području. Smatramo, da
bi i crni bor s područja primorskog Kraškog
područja i otoka trebalo ukliučiti
u ova istraživanja, jer ako se danas momentalno
ne predviđa »intenziviranje proizvodnje
« na tom području ne znači, da
to neće uslijediti sutra. . .
Blago je Ivano v saopćava o mogućnosti
laboratorijskog uzgoja endoparazita
borovog savijača ose Compoplex submarginatus
te o dužini života imaga ose
uz hranu s 108/o rastvorom imelbrosina
od 1-14 dana (u prosjeku 6,25) mužjaka,
a 2-16 dana (u prosjeku 9,17) ženke.


U »Domaćoj literaturi« M. Kamilov sk
i pozitivno je ocijenio knjigu O.
ŽUNKA: Protupažarna zaštita šuma1, koja
ne samo da zadovoljava potrebe stručnjaka
koji se zanimaju za šumske poža


535
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 124     <-- 124 -->        PDF

re, nego je i dobar priručnik za druga
lica koja na bilo koji način dolaze u dodir
sa šumom«.


2. U drugom svesku, pored Saopćenja,
nalaze se ovi radovi:
KAMILOVSKI, S.: Prilog za klasifikaciju
šumskih požara;
MIRČEVSKI, S.: Utjecaj jačine otvaranja
sastojine te ekspozicije na prirodno pomlađivanje
jele (Abies alba, Mill.);
STEFČEVSKI, J. et al.: Nekoja fizičkokemijska
i mikrobiološka svojstva uvezenog
treseta za uzgoj sadnica u paperpot-
u.
IVANOV, B.: Borov savijač (Rhyacionia
buoliana Schiff) u Makedoniji.


S. Mirčevski izvršio je, kao jzadatak
Šumarskog instituta u Skopju i Fonda
za financiranje znanstvenog rada SR
Makedonije, istraživanja u utjecaju veličine
otvorene plohe u sastojinama jele
na prirodno pomlađivanje te vrste. Otvorena
površina kretala se između 400 i
1600 m- odnosno jedna do dvije i pol visine
okolnih stabala. Pokus jje pokazao,
da su »najpovoljniji uslovi za
obnov u u malim grupama, koje na južnoj
izloženosti nisu veće od 400 m2, a na
sjevernoj od 800 m2. Na površinama većim
od 1200 m2 na sjevernoj izloženosti
nastaje zatravnjivanje (s Agrostis vulgaris
i dr. vrstama), a na južnoj se javlja
paprat (Pteridium aquilinum)) i borovica
(Juniperus communis). Međutim autor nije
naveo ni lokalitete ni stanišne prilike
pokusnih ploha!
B. Ivano v iznio je rezultate šestogodišnjih
(1970-75) istraživanja razvoja borovog
savijača na osam lokaliteta borovih
šuma u Makedoniji i u laboratoriju.
Dok se u literaturi za broj jaja jedne leptiriće
navodi 80-82 komada, Ivanov je ustanovio
da prosjek iznosi 92 jaja, u rasponu
od 50 do 220 u prirodi, a u laboratorijskim
uslovima jedna ženka dala je
276 jajašca. Ženka polaže jajašca na iglice
u nizu 2-14 komada a ispiljene gusjenice
do prvog presvlačenja se hrane nježnim
tkivom pri dnu iglice, koje kasnije
pocrvene i osuše. Tek nakon prvog presvlačenja
prelaze u pupove. Autor je borovog
savijača nalazio na bijelom i crnom
boru i to redovno u starosti od 6
-14 godina, ali i na mlađim od 6 i starijim
od 14 godina. Sto više, u rasadniku Šum.
gospodarstva »Bor« u Kavadarcima savijač
je napao i dvogodišnje sadnice.
Iz »saopćenja« bilježimo neke »Konstatacije
i preporuke« sa Savjetovanja


1 Vidi i Š. 1., br. 1-2/77., str. 75.


»Gospodarenja sa šumama crnog
i bijelog bora u SR Makedoniji
«, koje je, u organizaciji Šumarske
komore Makedonije i Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i industrije za
preradu drva SR Makedonije, održano
rujna 1966. godine u Kavadarcima. Na
tom savjetovanju konstatirano je, da sadnja
površina od 30000 ha šuma crnog i bijelog
bora (s masom od preko 3800000 m3
i prosjekom od 126 m3/ha ne odgovara
potencijalnim mogućnostima uzgajanja ovih
dviju vrsta, a posebno crnog u Makedoniji,
tj. postoje stvarne mogućnosti
da se površine šuma ovih vrsta povećaju.
Nadalje, između ostalog, konstatirano
je, da »tamo gdje je paša bila na vrijeme
isključena, problem prirodnog pomlađivanja
nije bio akutan«. Kao najbolji
način gospodarenja sa sastojinama crnog
i bijelog bora preporuča se grupimični
s podmladnim periodom od 40 i više godina
uz optimalno otvaranje stare sastojine
s krugovima promjera 2/3 visine starih
stabala. No na strmim terenima i u
subapinskom pojasu treba primijeniti
stablično gospodarenje. Površine na kojima
se ne javlja prirodni podmladak
treba umjetno pošumiti.


ŠUMARSTVO — Časopis za šumarstvo,
preradu drveta, pejzažnu arhitekturu i
vodoprivredu erozionih područja, god.
XIX, Beograd 1976.


»ŠUMARSTVO« je organ Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta SR Srbije i godišnje
izlazi u 6 brojeva, a sadržaj ovog, XIX,
godišta dijelom prikazujemo iznošenjem
osnovnih podataka pojedinih priloga a
dijelom nabrajanjem samo naslova priloga.


1. TUCOVIĆ, A. STILINOVIĆ, S.: P i-
nus contorta Dougl. nova gajena
sjeveroamerička vrsta
bora u SR Srbiji (br. 1). Prirodni
areal ovog bora nalazi se u zapadnom dijelu
Sjeverne Amerike između 31° i 64°
sjev. geogr. širine a zapadno od 105° (na
jugu) odnosno 115° (u srednjem dijelu)
istočne dužine od Gr. a u rasponu nadmorskih
visina između 500 i 3500 met.
Autori su mišljenja, da se P. contorta u
Europi počeo saditi tek unazad pedesetak
godina, a u Srbiji »od autora uočena
je samo jedna grupacija« ove vrste i to
na Oplencu kraj Topole (naše je mišljenje
ne samo u Srbiji nego i u Jugoslaviji
uopće). Ova kultura na Oplencu nalazi
536
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 125     <-- 125 -->        PDF

se na staništu šume .hrasta kitnjaka i crnog
jasena Gajić, a sastoji se od 51
stabla. Stabla P. c. u ovoj kulturi su vrlo
varijabilna, pa se npr., dimenzije stabla
u 43. godini kreću od 3 do 11,5 met.
visine a pp od 8 do 20 cm te su u cijelosti
»znatno manja od stabala munike i
crnog bora, odgajenih na istom staništu«.
Iz tih činjenica proizlazi preporuka autora,
da P. contorta ne treba masovno uzgajati
na takvim staništima već samo »osnivati
oglede skromnijih razmera i prvenstveno
na planinskim staništima koja
ovoj vrsti više odgovaraju«.


RADOVANOVIĆ, Ž. i ĆURIĆ, R.: Analiza
razvitka bijelog bora u
šumskoj kulturi »Jelino brdo«
kod Pala (br. 1.). Kultura bijelog bora
na Jelinom brdu podignuta je u periodu
1956-1958. godine na površini 21,6 ha kao
jedna od kultura ove vrste u periodu, kada
se uz crni bor za pošumljavanje forsirao
i bijeli bor. U starosti od 20 godina,
kako su pokazala snimanja na pokusnoj
plohi, od cea 5000 posađenih dvogodišnjih
neškolovanih sadnica bilo je 2159
stabala s temeljnicom po ha 31,66 m2 i
drvnom masom od 134,748 m3 odnosno
prosječnim dobnim prirastom 6,7 m3. S
takvim prirastom ova sastojina ´premašuje
I bonitet za ovu vrst po prirasno-
prihodnim tablicama WIEDEMANN-a osim
visine koja odgovara I bonitetu.


Iz rada (u br. 3), »Fiziološke karakteristike
šišarica crnog
bora (Pinus nigra Arn.) u vezi
s bojom njihovih ljuspi« LJ.
MARKOVIČA saznajemo, da kakvoća sjemena
crnog bora ne ovisi o boji češera
(češeri su bili svjetlosmeđe, crnozelene i
crne (boje). Jedino se svjetlosmeđe šišarice
teže otvaraju od onih druge boje, pa
u njima »ostaje visok procenat neistrušenog
semena čak i na ´graničnim vrednostima
temperature«. Kako su svjetlosmeđi
češeri imali u svježem stanju manje
vlage nego oni ostalih dviju grupa
znači, da su prerano brani, a brani
su 19. i 20. XI (1974. god.). Ovo tvrdim
na osnovu rezultata vlastitih ispitivanja
provedenih 1948. i 1949. godine s
češerima crnog bora iz šume Surdup
(Kninska Dinara) i šume Borovača (ogranak
Svilaje kod Muca). Ta su ispitivanja
pokazala, da su se češeri brani krajem
prosinca mjeseca u procesu trušenja
sjemena umjetnim zagrijavanjem (ne
na suncu) brže i potpunije otvorili nego
oni ubrani u studenome. I ne isamo to.
Češeri ubrani u XII mj. u proljeće slijedeće
godine otvarali se i na sobnoj tem


peraturi, dok su oni ubrani u XI mj. ostati
trajno zatvoreni.


Površina sastojina četinjača u AP Vojvodini
iznosi 4653 ha odnosno samo 3°/o
cjelokupnog šumskog (fonda te Autonomne
pokrajine. Daleko pretežni dio, 92°/o,
četinjača nalaze se na Deliblatskim i Subotičkim
pijescima a od ostalih 8% 7,5,!)/o
otpada na sastojine u Fruškoj i Vršačkoj
gori a 0,5"Vo u ostalom području vojvođanske
ravnice. D. BLAGOJEVIĆ, u br.
2, saopćava »podatke o četinjarskoj
kulturi u šumi »»B a g r em
a r a«« na ravnici Vojvodine«
(nedaleko Bačke Palanke). U tom šumskom
kompleksu u proljeće 1965. godine
posađeno je 1033 sadnica Pinus strobusa
L., Picea excelsa Link., Pseudotsuga Douglasii
Carr., Cedrus atlantica concolor Lindl., Picea sitchensis Carr.,
Sequoia gigantea Desc. Picea pungens Englm.
a u proljeće 1966. god. i Betula sp.


L. redoslijed vrsta i nomeklatura D. B.).
Visina četinjača u doba sadnje iznosila
je od 57 do 93,5 cm, a breza 336 cm. Visina
stabala četinjača 1975. godine iznosila
je između 3,2 m (P. nungens) i 8,8
m (duglazija) a breze 11,2 m. Cedar je
postigao visinu od 8 m, a borovac 8,1 m.
»Iskustva Gorana Raške na
pošumljavanju serpentinskih
goleti upotrebom sadnica sa
pokrivenim žilnim sistemo m«,
koja u br. 2, saopćava R. ĆURČIC pokazuju,
tokom petogodišnjeg rada, da se i
tako nepovoljna staništa kao što su serpentinske
goleti mogu uspješno pošumliavati
sa sadnicama u busu. Priprema
tla sastojala se u kopanju jaraka dužine
oko 3 m dužine i dubine najmanje 50 cm,
a uspjeh primanja je 100 — postotni i to
»uz jednostavniji postupak pri sadnji«.
Za pošumljavanje se koristi crni bor s
3150 kom. po ha. »Najbolji način proizvodnje
sadnica je u čašicama od 200 grama
zapremine duboke oko 12 cm (kakve
se upotrebljavaju za jogurt) ... u kojima
ima dovoljno mjesta za razvoj korjena
u dvije pa i tri vegetacione periode« iskustvo
je autora. Čašice su ili razrezane
na dvije strane i učvršćene gumom ili
na dnu probušene (p 2 cm2) pa se mogu
upotrijebiti više puta. Proizvodnja sadnica
u plastičnim kesicama (sadržaja oko


1 kg), nije se pokazala rentabilnom.


Iz prikaza SV. VLADISAVLJEVIĆA
»Proizvodnja sadnog materijala
za šumsku proizvodnju u
1974. i 1975. godini « ((br. 6) saopćujemo
podatke za 1975. godinu. Te je godine
u »Registru proizvođača sadnog ma
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 126     <-- 126 -->        PDF

terijala za šumsku proizvodnju« bilo upisano
114 organizacija. Šezdeset sedam
organizacija udruženog rada imalo je 204
rasadnika površine 417 ha, a 47 organizacija
´Pokreta gorana imalo je 115
rasadnika površine 84 ha. Površina rasadnika
organizacija udruženog rada kretale
se od 0,10 do 14,00 ha a Pokreta gorana
od 0,05 do 7,00 ha. U tim rasadnicima
u 1975. godini proizvedeno je 13.7 milijuna
sadnica listača i 43, 5 milijuna
sadnica četinjača, od čega je iste godine
upotrebljeno 9,3 mil. listača a 17,6 mil.
četinjača.


U cilju proučavanja djelovania vodne
erozije na ogoljenim terenima i moqućnostima
sprečavanja erozije u Institutu
za šumarstvo i drvnu industriju u Beogradu
postoji i posebno Odeljenje za eroziju
i melioraciju. Na terenu je u periodu
1966 — 68. godine osnovana 8 »Eksperimentalnih
stanica za proučavanje oticanja
i zemljišnih gubitaka«. O podacima
koji sa dobiveni na području eksperimentalne
stanice »Rudnik« saopćava


M. ĐOROVIĆ u »Prilogu proučavanja
intenziteta vodne erozije
na planini Rudnik« (br. 1).
Do sada su »maksimalni gubici zemljišta
zabeleženi na nagibu oH 20° i to pod
kukuruzom« a iznose 1.6 t/ha, što je »daleko
ispod erozione tolerancije koja se
ceni na 2,5 do 12.3 t/ha godišnje^. Inače
na području ispitivanja, a to je izvorišni
dio rijeke Jasenice, lijeve pritoke Velike
Morave, na nagibu od 20´ količina odnijetog
tla iz šume, livade, pšenice i kukuruza
odnose se kao 1,00:1,34:1.70:18,00.
Autor je saopćio i funkcije za izračunavanje
otoka vode i odnošenja tla za nabrojene
kulture.
S. NIKOLIĆ, S.. SAJIĆ, M. i MACAN,
G. u radu, objavljenom u br. 6, »Proučavanje
efikasnosti pripreme
savremene tehnologiie u i skorišćavanju
šuma ŠOD Šumarskog
fakulteta na Goču« prikazali
su »rezultate eksperimentalne proizvodnje
« odnosno izrade metarskog (ogrjevnog,
celuloznog) drva u šumskom stovarištu
mjesto kod panja tj. da se na
stovarište dopremi i oblovina koja će izrađivati
u kratke Sortimente. U njihovom
slučaju neposredni troškovi dopreme od
panja do šumskog stovarišta tj. troškovi
bez pogonske i upravne režije, akumulacije
i si. iznosili privlačenjem traktorom
26,75 din/jedinica privlačenjem zapregom
47, 55 din./jedinica a iznošenjem izrađenog
drva konjima 81,90 din./prm.
U »Šumarstvu« br. 6/75. M. GLIŠIČ objavio
je rad »Šumske fitocenozc
privredne jedinice« »Stara
planina I« »(Š i r o k e Luke) i uzgojni
problemi u njihov om g azdovanju
«, koji je izazvao reakciju


M. DRAŽICA (Osvrt na uzgojnu problematiku
u članku »Šumske fitocenoze itd.) 1 R. MIĆIĆA (Osvrt na članak »Šumske
fitocenoze itd.), oba objavljena u br. 2/
1977. U br. 4-5/77. M. GLIŠIĆ odgovara
na primjedbe ovih kritičara njegovih postavki.


2. Uz materijale u rubrici »Iz druš tvenog
života« i »Pregled stručne
štampe« u ovom godištu »Šumarstva
« nalaze se i ovi prilozi:
U br. 1:


JANKOVIĆ, A. i LUBARDIĆ, S.: Minimalna
realna greška merenja linearnih mcra
u finalnoj obradi drveta;
ĐORĐEVIĆ, D.: Oživljavanje reznica malolisne
kaline (Ligustrum ovalifolium Hassk)
´i razviće adventivnih žila na njima
u zavisnosti od položaia donieg reza;
MARINKOVIĆ, Z. i GODINA, F.: Interna
raspodela dohotka i ličnih dohodaka
kao faktor veće produktivnosti rada i jačanja
materijalne osnove udruženog rada
i


STARCEVIĆ, N.: Opasnosti od požara i
eksplozijama U lakirnicama, oba kao »a letu
e 1 n i problemi za diskusij
u«;


U br. 2:


STAMENKOVIĆ, V. i MIŠČEVIĆ, V.: Debljina
i veličina debljinskog prirasta jelovih
stabala na raznim visinama i stranama
vretena stabla;
ATANACKOVIĆ, Z.: Lečenje bresta od
Holandske bolesti ubrizgavanjem pesticima
i
MIHAILOVIĆ, I.: Privredni značaj lova
u Timočkom regionu.


U br. 3:


LUKIĆ — SIMONOVIĆ, N.: Prilog poznavanju
tehnoloških svojstava afričkih
vrsta drveta;
NIKOLIĆ, M.: Uticaj smanjenja prečnika
trupca pri Ijuštenju na kvalitet furnira;
JANKOVIĆ, A. i LUBARDIĆ. S.: Dugačko
pomično merilo za merenie linearnih mera
iznad 250 do 2000 mm u finalnoj drvnoj
industriji;
JODAL, L: Prve svetlosne klopke u službi
zaštite šuma na području SAP Vojvodine;
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 127     <-- 127 -->        PDF

SIMIĆ, N.: Pančićeva nagodba sa Sovjetom;
TANASKOVIĆ, S.: Uvođenje visokomehanizovanih
metoda rada u eksploataciji
šuma u Švedskoj te u
»aktuelnim problemima za diskusiju
«
PANIĆ, Đ.: Osvrt na problem gazdovanja
šumama na kojima postoji pravo svojine
u SR Srbiji van pokrajina, i
JEFTIĆ, M.: Izvođački planovi gazdovanja
u šumama.


U br. 4-5:


JOVANOVIĆ, M. i TUCOVIĆ, A.: Ogledi
na ukrštanju i samooprašivanju joha (Alnus
spp);
LUKIĆ — SIMONOVIĆ, N. i SOSKIĆ,
B.: Prilog poznavanju tehnoloških svojstava
afričkih vrsta drveta;
MAKSIMOVIĆ. M., JOVANOVIĆ, M. i
RADIVOJEVIĆ, S.: Borba protiv mrazovca
u sremskim šumama;
BLAGOJEVIĆ, D.: Neka zapažanja po pitanju
zaštite vojvođanske ravnice sa zasadima
šumskog drveća;
VJ.ADISAVLJEVIĆ. S.: Radovi na gajenju
i iskorišćavanju šuma u SR Srbiji u
periodi 1971-1975. god.;
SISOJEVIĆ, D.: Pojava trećeg sudovnog
snopića u četinama klonova u semenskoj
plantaži belog bora »Rakovica« kod Sarajeva;


MILOSAVLJEVIĆ, R.: Performanse rasprskivače
za primenu insekticida avionom
u cilju suzbijanja šumskih insekata;
i
RADOJČIĆ, B.: Novi oblik organizacije
informacione delatnosti.


U br. 6:


MARKOVIĆ. LJ.,: Značaj krupnoće plodova
domaćeg oraha u proizvodnji sadnog
materiiala i testiranju generativnog
potomstva plus stabala;
NIKOLIĆ, M. i ČOJBASIĆ, S.: Preliminarno
istraživanje procenta iskorišćenia
kod bukovih cepanica u zavisnosti od njihovog
oblika i dimenzija ako se prerađuju
rezanjem;


STARČEVIĆ, N.: Starost i povređivanje
u šumarstvu i smernice za preduzimanje
daljih mera zaštite na radu;
KAZANDŽIĆ, Ž.: Neka zapažanja pri izradi
tablica pada nrečnika stabla, te
»aktuelni problemi za diskus
i j u«:


BUNUŠEVAC, T.: Šumski fond Beograda
i problemi njegovog korišćenia u rekreacione
i turističke svrhe.


»TOPOLA« — Bilten Jugoslavenske nacionalne
komisije za topolu, god. XX, Beograd
1976.


U 1976. godini izašla su dva sveska časopisa
»TOPOLA« i to br. 109-110. i 111-
112.


Prvi svezak sadrži:


I. HERPKA: Karakteristike varijabilnosti
nominalne volumne težine drveta klonova
topole u odnosu na različite izvore
uzoraka.
M. KORAĆ i Z. LAZAREVIĆ: Trajanje
klijavosti semena nekih vrsta vrba u zavisnosti
temperature čuvanja, u kojem
su saopćeni rezultati ispitivanja za četiri
vrste (Salix purpurea L., Salix caprea
L., Salix trianda 1. i Salix alba L.). Ova
su ispitivanja pokazala, da se čuvanjem
sjemena ovih vrsta na temperaturi od 0:i
Ć dobra klijavost, 50 i više postotaka,
može održati i preko 6 mjeseci, dok čuvanjem
na sobnoj temperaturi klijavost
opada za 5 — 6 puta brže, a od S. albe
i S. triande nakon mjesec dana potuno
je izgubilo klijavost.
R. ČURIĆ: Mogućnost uzgoja topola na
neiskorišćenim proizvodnim prostorima
u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom
na regiona Hercegovine. Takove mogućnosti
postoje, posebno u obliku drvoreda
duž vodotoka i nuteva (oko 1000 km
s potencijalnom godišniom proizvodnjom
— prirastom od oko 6000 m3 drvne mase),
ali »organizovanost proizvodnje i kon
tinuitet akcije na podizanju nasada topola
moguće je postići jedino u sklopu
krupnih integracionih sistema kao što su
Šip »ŠIPAD«, »KRIVAJA«, »INCEL« i dr.
kod kojih se integrplno koristi drvna
masa kao sirovina, gdie bi se ujedno riješio
problem konstrukcije i financijaranja
ovih radova«, završuje autor svoj
članak.1
S. PLAVŠIĆ: Stanje mekih lišćara u Sremu
1865. godine, dano na osnovu oodataka
gospodarske osnove iz te godine za
šume srijemske Posavine tj. šume tadanje
Vojne krajine.
P. VRATARIĆ i J. SIKORA: Ekonomske
efektnosti mehaniziranog i ručnog bušenja
jama za duboku sadnju topola sa
završetkom da »kod propisane dubine bušenja
jama 3 m mehanizirani agregat
Ellettari« »zamjenjuje« »21 (20,38) rad1
Brzina rasta topola dana je p imjerom jednog
j a b 1 a na: u 47. godini pp iznosio ie 68 cm, visina
32 m, a masa 4,32 m:1. Samo nije jasno, da li
je to crni i´i žuti jablan, jer uz naznaku »crni« stoji
»Populus trevestina«.


539