DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 116     <-- 116 -->        PDF

III Političke prilike u Dalmaciji, posebno
u periodu od XI do XV stoljeća
(str. 25),


IV Autonomija dalmatinskih gradova,
statusi, privilegije i potvrde statutarnih
prava sa Statutima: Lige kotara
ninskoga2, Lastova, Splita, Poljica,
Brača, Korčule, Trogira, i
Hvara, str. 32-62,


V Organizacija šumarske uprave u
Veneciji. Djelovanje Providura i
Magistrata Providura za drvo i šume
(str. 62),


VI Venecijanski Arsenal i njegova organizacija
(Kapiteni šuma, Vrste
drveta korištene u brodogradnji —
str. 77),


VII Relacije — izvještaji i putopisi sa
podacima o stanju šuma u Dalmaciji
(str. 89),


VIII Arhivska građa: naredbe, propisi,
proglasi i uputstva o korištenju šuma,
izvozu drveta, drvarenju, paši,
krčenju, paljenju vapnenica i katranica,
šumskim požarima i sječi građe
za potrebe Venecije s dokumentacijom
(str. 102),


IX Zaključci, (str 123),


X Prilozi (uz doktorsku disertaciju)
Izvodi iz statuta dalmatinskih gradova,
izvodi iz relacija — izvještaja
i putopisa, Venecijanski arsenal, izvodi
iz arhivske građe (str. 140),


XI Literatura (str. 215).


Disertacija, koju je ing. Jedlowski obranio
na Šumarskom fakultetu u Beogradu
30. III 1976, je opsežna i s obilatom
dokumentacijom (ili izvodima), koja
je priložena na originalnom — talijanskom
jeziku. Rad na disertaciji, sabiranjem
građe, autor je, kako sam navodi u
Predgovoru, započeo 1955. godine na poticaj
prof. A. Ugrenovića te nrof. A.
Kaudersa . Od niza institucija i osoba
koje su omogućile ili pomogle u sabiraniu
građe navodimo Antu D o b r i ć a,
dipl. inž. šum. umirovljenika u Zadru, (za
materijale u zadarskom Historijskom arhivu).
Dakako, da je (posebno značajan
Državni arhiv Venecije »u kojem su pohranjena
brojna izvorna i često nedovoljno
obrađena dokumenta od velikog značaja
za osvjetljavanje historijata naših
krajeva, a naravno naročito onih uz Jadransko
more«, kako autor navodi u posebnom
Sažetku svoje disertacije. Pretež


e Statut Lige kotara ninskog opširno je prikazao


P. Karlić u Šumarskom listu 1915. god., br. 7-8.
ni dio dalnjeg teksta prenijet je iz ovog,
na 12 stranica opsežnog, sažetka.


Što nam pokazuje materijal disertacije?
Najkraće rečeno, da je stoljećima šuma
bila napadana od čovjeka (za opskrbu
drvom, za proizvodnju drvnog uglja
ili katrana, pašom stoke, u vojne svrhe)
te da se neracionalan napad nije mogao
suzbiti ni administrativnim ni kaznenim
mjerama. Tako npr. Statut lige kotara
ninskog odnosno »Libar od kaštiga
pokaranja« od 1. I 1474. (a koji u
osnovi potječe još iz XII stoljeća — 1103.
godine) za krađu drva predviđa kaznu
od 30 Libri uz naknadu štete i troška
vlasniku; za krčenje panjeva na Dubrovačkom
području i na Lastov
u kazna je šibanje i žigosanje s četiri
žiga na licu; za izvoz drva usječenog
bez dozvole u Statutu grada Korčul
e bila je predviđena kazna za kapetana
25 perpera te po /svakom mornaru
po 2 perpera a za namjerno paljenje šume
kazne se »kretale od izgona, naplate
u novcu, stavljanja na muke, višegodišnjeg
zatvora, upućivanja na galiju za veslače
pa i vješanja (Disertacija str. 132),
itd. S druge strane preduzimane su i
druge mjere za očuvanje, a i unapređenja,
šumskog fonda. To je
uspostavljanje išumarske službe u vidu
»providura za drvo« (već 1538. god.) te,
nešto kasnije (1569. god.), i »Magistrata
providure za drvo Istre, Dalmacije i
Kvarnera«. U istom stoljeću objavljeno
je i više zakona: tako 1470. god. zako n


o uspostavlja nj u rezervata
hrastik a »i uopće hrastova bilo
gdje da se nalaze, za potrebe Arsenala3
i Magistrata za vode«, a 1475. — 1495.
zakon kojim su (»općinske šu-
m e proglašene kao neotuđiva i nedjeljiva
dobra, uz zabranu krčenja i pretvorbe
u oranice, polja4 i pašnjake, a što je važilo
i za privatne šume« a 1487. zako n
»o zaštiti brdskih šuma i zabrane
njihovog korištenja bez prethodno
obavljenog pregleda i odobrenja sa
strane javnog nadzornika koji svaki pojedini
slučaj mora prijaviti Magistratu
... a za takve šume morao se postaviti
i čuvar šuma« (str. 67. Disertacije). Po3
Arsenal je venecijalnski brodograđevni kombinat
kojemu su temelji udareni početkom IX stolieća,
a koji je u XV stoljeću zapošljavao »preko
18000 vojnički organiziranih radnika — arsenalotta


— sa osiguranim doživotnim i nasljednim zaposlenjem
« (str. 77. Dis.), a mogao je opremiti oko 50000
vojnika (u Arsenalu se nisu gradili samo brodovi nego
i proizvodio barut, oružje i druga vojna oprema).
* Pod »poljem« ovdje razumijevaju se i površine
pod vinogradima.