DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 115     <-- 115 -->        PDF

koji se do sada ulagao u eksploataciju
šuma, u uzgajanje šuma (i to onaj dio
koji je ulagan u eksploataciju najnepovoljnijih
položaja)« (str. 33).


Poglavlje o »zakonomjernosti u potrošnji
drveta« (str. 52) iz ovog dijela knjige
kao i cijeli II dio — »Prikaz i analiza
proizvodnih snaga (ekonomika šumske
privrede)«, sadrže mnoštvo brojčanih podataka
koji dobro dolaze ne samo za upoznavanje
proizvodnih snaga šumarstva
nego i kao zrnca kojima se može uspješno
popuniti mozaik propagande šumarstva
ili točnije popuniti mozaik koji će
uvjerljivo upoznavati i najširu javnost o
značenju šume (i šumarstva) u životu suvremenog
čovjeka.


3. Drugi dio ovog udžbenika (str. 67 —
132) sadrži:
(3) Pregled šumske privrede u svijetu (geografski
raspored proizvodnje, kretanja
sječe drveta u svijetu i Evropi, svjetsko
drvno tržište, sporedni šumski proizvodi);
(4) Šumska i drvarska privreda Jugoslavije
(šumski fond Jugoslavije, šumska
proizvodnja Jugoslavije, proizvodnja drvarske
industrije, izvoz drveta iz Jugoslavije
i položaj šumarstva, drvne industrije
za kemijsku preradu drveta u odnosu
na druge oblasti i grane privrede).
(5) Organizacioni oblici, privredni elementi
i kriteriji šumarske proizvodnje
(organizacioni oblici šumske proizvodnje,
privredni elementi i kriteriji šumske proizvodnje:
osnovna i obrtna sredstva, radna
snaga i kadrovi, evidencija i knjigovodstvo,
rentabilnost šumske proizvodnje).
Četvrto poglavlje — šumska i drvarska
privreda Jugoslavije — obradio je sveuč.
docent drStojan Tepšić.


VENECIJA I ŠUMARSTVO DALMACIJE
OD 15. do 18. VIJEKA


Doktorska disertacija ing. D. Jedlowskoga


Naša literatura ne obiluje s prikazima
iz povijesti našeg šumarstva1, pa svaki
doprinos s tog područja vrlo dobro dolazi
Jedno takovo je i doktorska diser tacija
Dušana Jedlowskog »VE


´ Vidi »Pola stoljeća šumarstva«, Zagreb 1926,
»Povijesti šumarstva Hrvatske 1846-1976. kroz stranice
Šumarskog lista«, Zagreb 1976, str. 319-323. i


»Šumarski list«, 1976. god.


4. U III dijelu — »privredna politika u
šumarstvu« (str. 133 — 142) obrađeno je:
— šumarstvo u općeprivrednom razvoju,
— razvoj šumsko privredne politike,
— politika potrajnosti prihoda te
— planovi razvoja šumarstva i industrijske
prerade drva u SFRJ.
U ovom dijelu, u nekoliko redaka, govori
se i o »važnosti šuma kao najvažnijeg
faktora u očuvanju ekosistema kojega
je dio i sam čovjek«, a nastavno i o
tome, kako »čovjek troši ogromne količine
kisika u pogonske i druge svrhe
(motorna vozila, avioni), a vegetacija, u
prvom redu šuma, jedini su izvor za smanjenje
tog debalansa« (str. 136-137).


5. S iznijetim sadržajem knjige — udžbenika
»Ekonomika šumske privrede« i
završujemo ovaj prikaz, ali smatramo da
je to tek samo informacija te da se, s
pravom, očekuje i detaljnija analiza stanovišta
prof. Potočića, osobito prvog dijela
— »Zakonitosti formiranja cijena drveta
na tržištu«, a posebno o renti i višku
vrijednosti (u šumarstvu). Posebno o
renti, što je navodi i današnji Zakon o
šumama (u čl. 67) te što danas i nemamo
u našoj zemlji šuma u koje nije uložena
stanovita količina ljudskog rada.
Smatramo da prof. Potočić zavređuje
puno priznanje za ovu svoju knjigu i
stoga, što nije predao zaboravu svoja dugogodišnja
iskustva i analize ekonomskih
zakonitosti u šumskoj proizvodnji, nego
ih je fiksirao u ovom udžbeniku. Fiksirao,
jer se u udžbeniku ne mogu (i ne
moraju) podrobnije obrazložiti mnogi navodi,
jer je namjena udžbenika da pruži
spoznaje i znanja, a samo u nužnom opsegu
donosi detaljnije analize i dokaze.


Oskar Piškorić


NEČIJA I ŠUMARSTVO DALMACIJE OD


15. DO 18. VIJEKA«. D. Jedlowski dipl.
inž. šum. naučni je suradnik Instituta
za jadranske kulture i melioraciju krša
u Splitu, koji je Institut disertaciju i umnožio
geštener tehnikom 1975. godine
(kao svoje izdanje R —-3 — 74).
Na 219 stranica disertacija sadrži:
Predgovor (str. 3),
I Uvod (str. 4),


II Historijat
razvoja Venecije, organizacija
njene vlasti i politička stremljenja
na Jadranu (str. 10),


527
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 116     <-- 116 -->        PDF

III Političke prilike u Dalmaciji, posebno
u periodu od XI do XV stoljeća
(str. 25),


IV Autonomija dalmatinskih gradova,
statusi, privilegije i potvrde statutarnih
prava sa Statutima: Lige kotara
ninskoga2, Lastova, Splita, Poljica,
Brača, Korčule, Trogira, i
Hvara, str. 32-62,


V Organizacija šumarske uprave u
Veneciji. Djelovanje Providura i
Magistrata Providura za drvo i šume
(str. 62),


VI Venecijanski Arsenal i njegova organizacija
(Kapiteni šuma, Vrste
drveta korištene u brodogradnji —
str. 77),


VII Relacije — izvještaji i putopisi sa
podacima o stanju šuma u Dalmaciji
(str. 89),


VIII Arhivska građa: naredbe, propisi,
proglasi i uputstva o korištenju šuma,
izvozu drveta, drvarenju, paši,
krčenju, paljenju vapnenica i katranica,
šumskim požarima i sječi građe
za potrebe Venecije s dokumentacijom
(str. 102),


IX Zaključci, (str 123),


X Prilozi (uz doktorsku disertaciju)
Izvodi iz statuta dalmatinskih gradova,
izvodi iz relacija — izvještaja
i putopisa, Venecijanski arsenal, izvodi
iz arhivske građe (str. 140),


XI Literatura (str. 215).


Disertacija, koju je ing. Jedlowski obranio
na Šumarskom fakultetu u Beogradu
30. III 1976, je opsežna i s obilatom
dokumentacijom (ili izvodima), koja
je priložena na originalnom — talijanskom
jeziku. Rad na disertaciji, sabiranjem
građe, autor je, kako sam navodi u
Predgovoru, započeo 1955. godine na poticaj
prof. A. Ugrenovića te nrof. A.
Kaudersa . Od niza institucija i osoba
koje su omogućile ili pomogle u sabiraniu
građe navodimo Antu D o b r i ć a,
dipl. inž. šum. umirovljenika u Zadru, (za
materijale u zadarskom Historijskom arhivu).
Dakako, da je (posebno značajan
Državni arhiv Venecije »u kojem su pohranjena
brojna izvorna i često nedovoljno
obrađena dokumenta od velikog značaja
za osvjetljavanje historijata naših
krajeva, a naravno naročito onih uz Jadransko
more«, kako autor navodi u posebnom
Sažetku svoje disertacije. Pretež


e Statut Lige kotara ninskog opširno je prikazao


P. Karlić u Šumarskom listu 1915. god., br. 7-8.
ni dio dalnjeg teksta prenijet je iz ovog,
na 12 stranica opsežnog, sažetka.


Što nam pokazuje materijal disertacije?
Najkraće rečeno, da je stoljećima šuma
bila napadana od čovjeka (za opskrbu
drvom, za proizvodnju drvnog uglja
ili katrana, pašom stoke, u vojne svrhe)
te da se neracionalan napad nije mogao
suzbiti ni administrativnim ni kaznenim
mjerama. Tako npr. Statut lige kotara
ninskog odnosno »Libar od kaštiga
pokaranja« od 1. I 1474. (a koji u
osnovi potječe još iz XII stoljeća — 1103.
godine) za krađu drva predviđa kaznu
od 30 Libri uz naknadu štete i troška
vlasniku; za krčenje panjeva na Dubrovačkom
području i na Lastov
u kazna je šibanje i žigosanje s četiri
žiga na licu; za izvoz drva usječenog
bez dozvole u Statutu grada Korčul
e bila je predviđena kazna za kapetana
25 perpera te po /svakom mornaru
po 2 perpera a za namjerno paljenje šume
kazne se »kretale od izgona, naplate
u novcu, stavljanja na muke, višegodišnjeg
zatvora, upućivanja na galiju za veslače
pa i vješanja (Disertacija str. 132),
itd. S druge strane preduzimane su i
druge mjere za očuvanje, a i unapređenja,
šumskog fonda. To je
uspostavljanje išumarske službe u vidu
»providura za drvo« (već 1538. god.) te,
nešto kasnije (1569. god.), i »Magistrata
providure za drvo Istre, Dalmacije i
Kvarnera«. U istom stoljeću objavljeno
je i više zakona: tako 1470. god. zako n


o uspostavlja nj u rezervata
hrastik a »i uopće hrastova bilo
gdje da se nalaze, za potrebe Arsenala3
i Magistrata za vode«, a 1475. — 1495.
zakon kojim su (»općinske šu-
m e proglašene kao neotuđiva i nedjeljiva
dobra, uz zabranu krčenja i pretvorbe
u oranice, polja4 i pašnjake, a što je važilo
i za privatne šume« a 1487. zako n
»o zaštiti brdskih šuma i zabrane
njihovog korištenja bez prethodno
obavljenog pregleda i odobrenja sa
strane javnog nadzornika koji svaki pojedini
slučaj mora prijaviti Magistratu
... a za takve šume morao se postaviti
i čuvar šuma« (str. 67. Disertacije). Po3
Arsenal je venecijalnski brodograđevni kombinat
kojemu su temelji udareni početkom IX stolieća,
a koji je u XV stoljeću zapošljavao »preko
18000 vojnički organiziranih radnika — arsenalotta


— sa osiguranim doživotnim i nasljednim zaposlenjem
« (str. 77. Dis.), a mogao je opremiti oko 50000
vojnika (u Arsenalu se nisu gradili samo brodovi nego
i proizvodio barut, oružje i druga vojna oprema).
* Pod »poljem« ovdje razumijevaju se i površine
pod vinogradima.