DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1977 str. 115     <-- 115 -->        PDF

koji se do sada ulagao u eksploataciju
šuma, u uzgajanje šuma (i to onaj dio
koji je ulagan u eksploataciju najnepovoljnijih
položaja)« (str. 33).


Poglavlje o »zakonomjernosti u potrošnji
drveta« (str. 52) iz ovog dijela knjige
kao i cijeli II dio — »Prikaz i analiza
proizvodnih snaga (ekonomika šumske
privrede)«, sadrže mnoštvo brojčanih podataka
koji dobro dolaze ne samo za upoznavanje
proizvodnih snaga šumarstva
nego i kao zrnca kojima se može uspješno
popuniti mozaik propagande šumarstva
ili točnije popuniti mozaik koji će
uvjerljivo upoznavati i najširu javnost o
značenju šume (i šumarstva) u životu suvremenog
čovjeka.


3. Drugi dio ovog udžbenika (str. 67 —
132) sadrži:
(3) Pregled šumske privrede u svijetu (geografski
raspored proizvodnje, kretanja
sječe drveta u svijetu i Evropi, svjetsko
drvno tržište, sporedni šumski proizvodi);
(4) Šumska i drvarska privreda Jugoslavije
(šumski fond Jugoslavije, šumska
proizvodnja Jugoslavije, proizvodnja drvarske
industrije, izvoz drveta iz Jugoslavije
i položaj šumarstva, drvne industrije
za kemijsku preradu drveta u odnosu
na druge oblasti i grane privrede).
(5) Organizacioni oblici, privredni elementi
i kriteriji šumarske proizvodnje
(organizacioni oblici šumske proizvodnje,
privredni elementi i kriteriji šumske proizvodnje:
osnovna i obrtna sredstva, radna
snaga i kadrovi, evidencija i knjigovodstvo,
rentabilnost šumske proizvodnje).
Četvrto poglavlje — šumska i drvarska
privreda Jugoslavije — obradio je sveuč.
docent drStojan Tepšić.


VENECIJA I ŠUMARSTVO DALMACIJE
OD 15. do 18. VIJEKA


Doktorska disertacija ing. D. Jedlowskoga


Naša literatura ne obiluje s prikazima
iz povijesti našeg šumarstva1, pa svaki
doprinos s tog područja vrlo dobro dolazi
Jedno takovo je i doktorska diser tacija
Dušana Jedlowskog »VE


´ Vidi »Pola stoljeća šumarstva«, Zagreb 1926,
»Povijesti šumarstva Hrvatske 1846-1976. kroz stranice
Šumarskog lista«, Zagreb 1976, str. 319-323. i


»Šumarski list«, 1976. god.


4. U III dijelu — »privredna politika u
šumarstvu« (str. 133 — 142) obrađeno je:
— šumarstvo u općeprivrednom razvoju,
— razvoj šumsko privredne politike,
— politika potrajnosti prihoda te
— planovi razvoja šumarstva i industrijske
prerade drva u SFRJ.
U ovom dijelu, u nekoliko redaka, govori
se i o »važnosti šuma kao najvažnijeg
faktora u očuvanju ekosistema kojega
je dio i sam čovjek«, a nastavno i o
tome, kako »čovjek troši ogromne količine
kisika u pogonske i druge svrhe
(motorna vozila, avioni), a vegetacija, u
prvom redu šuma, jedini su izvor za smanjenje
tog debalansa« (str. 136-137).


5. S iznijetim sadržajem knjige — udžbenika
»Ekonomika šumske privrede« i
završujemo ovaj prikaz, ali smatramo da
je to tek samo informacija te da se, s
pravom, očekuje i detaljnija analiza stanovišta
prof. Potočića, osobito prvog dijela
— »Zakonitosti formiranja cijena drveta
na tržištu«, a posebno o renti i višku
vrijednosti (u šumarstvu). Posebno o
renti, što je navodi i današnji Zakon o
šumama (u čl. 67) te što danas i nemamo
u našoj zemlji šuma u koje nije uložena
stanovita količina ljudskog rada.
Smatramo da prof. Potočić zavređuje
puno priznanje za ovu svoju knjigu i
stoga, što nije predao zaboravu svoja dugogodišnja
iskustva i analize ekonomskih
zakonitosti u šumskoj proizvodnji, nego
ih je fiksirao u ovom udžbeniku. Fiksirao,
jer se u udžbeniku ne mogu (i ne
moraju) podrobnije obrazložiti mnogi navodi,
jer je namjena udžbenika da pruži
spoznaje i znanja, a samo u nužnom opsegu
donosi detaljnije analize i dokaze.


Oskar Piškorić


NEČIJA I ŠUMARSTVO DALMACIJE OD


15. DO 18. VIJEKA«. D. Jedlowski dipl.
inž. šum. naučni je suradnik Instituta
za jadranske kulture i melioraciju krša
u Splitu, koji je Institut disertaciju i umnožio
geštener tehnikom 1975. godine
(kao svoje izdanje R —-3 — 74).
Na 219 stranica disertacija sadrži:
Predgovor (str. 3),
I Uvod (str. 4),


II Historijat
razvoja Venecije, organizacija
njene vlasti i politička stremljenja
na Jadranu (str. 10),


527