DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 82     <-- 82 -->        PDF

— Molba za vraćanje Šumarskog doma
dostavljena je u prepisu i ing. R.
Pavloviću, republičkom sekretaru za šumarstvo,
zatim dr I. Marganu, predsjedniku
SSRNH, ing. B. Bakraču, članu
Predsjedništva Sabora SRH, ing. Franji
Kneblu, članu Savjeta republike i predsjedniku
Saborske komisije za zaštitu
prirode, ing. V. Radaušu, predsjedniku
SITH, Republičkom sindikatu radnika
industrijske prerade drva i šumarstva i
Privrednoj komori SRH s molbom da
podupru naš zahtjev.
— Tajništvo Saveza primilo je poziv
Jug. savjeta za zaštitu i unapređivanje
čovjekove okoline — Beograd za sudjelovanje
na Savjetovanju o zaštiti šuma
od požara, koja se održava u Dubrovniku
18. i 19. V o. g.
— SIZ za znanstveni rad SRH doznačio
je Savezu financ. pomoć za izdavanje
Šumarskog lista i za radove oko
povećane društvene aktivnosti (osnivanje
Centra za propagandu šumarstva i drv.
ind. i dr.).
— 27. IV o. g. predan je u tisak rukopis
ŠL br. 3—4/77.
Ad 3:


— U Šum. domu i na ŠF — Zagreb
održani su brojni sastanci oko što uspješnije
propagande Godine zaštite čovjekove
okoline. U jesen o. g. izići će
publikacija o ulozi šume i šumarstva.
Suradnici spomenute edicije: Dr M. Androić,
ing. D. Böhm, dr I. Dekanić, dr
D. Klepac, dr N. Komlenović, Mr A. Tomašević
i dr. trebaju do 15. VII o. g.
predati rukopis za ovu brošuru kako bi
se mogla pravovremeno obaviti grafička
oprema i predaja u tisak.
Ad 4:
— DIT — šumarstva i drv. ind. —
Zagreb (dosadašnje Šumarsko društvo


— Zagreb) sazvalo je IZVANREDNU
SKUPŠTINU na kojoj će biti iznesen
novi STATUT društva — prema Zakonu
o udruženjima građana — i koji je usklađen
s novim odredbama statuta Saveza
dr. B. Prpić uručiti obiteljima umrlih:
dr. Z. Cara i ing. B. Manojlovića
posmrtna odlikovanja. Istaknutim društvenim
i stručnim radnicima šumarstva
i drv. industrije, te radnim organizacijama
na području Zagreba i šire okoline
bit će podjeljene 24 zlatne medalje
s poveljom, 17 Povelja i 34 Priznanja.
Područje DITŠDI — Zagreba obuhvaća
općine: Zagreba, D. Stubice, Dugog Sela,
Jastrebarskog, Klanjca, Krapine, Remetinca,
Samobora, Vel. Gorice, Zaboka,
Zaprešića i Zlatara.
Ad 5:


— Razmotrena je nedovoljna aktivnost
i rad pojedinih teritorijalnih DIT-šumarstva
i drv. industrije diljem Hrvatske
(dosadašnjih Šum. društava), razbijenost
članstva, neujednačeni pogledi na aktuelnu
stručnu problematiku, zanemarenu
propagandu šumarstva, nedovoljno učešće
i aktivnost u zaštiti čovjekove okoline,
neusklađeni pristup i mjera u
obrani od poplava (opasnosti po nizinske
šume!), sprovedba odredaba novog
Zakona o šumama, neusklađeni kapaciteti
proizvodnje i potreba primarne prerade
drva, formiranje SIZ za krš, kobna
uvjeravanja o »koristi« držanja koza u
kraškim područjima, nepoštivanje Zakona
o držanju koza i dr.
— Republički sekretarijat za unutrašnje
poslove SRH usvojio je i potvrdio
društveni Statut Saveza koji je izglasan
na 87. redovnoj skupštini SITŠDI — Hrvatske
(16. XII 1976. g. u Zagrebu). Svako
teritorijalno DITŠDI na području
Hrvatske treba — prema čl. 47. Statuta
— uskladiti svoj vlastiti statut — u roku
od 6 mj. — s odredbama čl. 1,5—8, 11,
16—18, 21, 22, 24, 28, 39 i 47.
Ad 6:


U vezi dopisa Poslovne zajednice udruženih
proizvođača namještaja »UPIN
« — Zagreb br. 2221 od ´3. 03. 1977.
god. daje se suglasnost na UGOVOR o
prijenosu društvenih sredstava uz naknadu,
sklopljen između UPIN-a i Export
drva — OOUR Vanjska trgovina, Zagreb
br. U — 4741 od 19. 05. 1977. g. o useljenju
Exportdrva u sadašnje poslovne
prostorije Upin-a u II katu Šumarskog
doma s tim da Exportdrvo — Zagreb
u cijelosti prihvati i poštuje temeljni
Ugovor br. 95 od 14. 2. 1972. g. kao i da
prije useljenja sklopi sa Savezom odgovarajući
ugovor o zakupu predmetnih
prostorija.


— Putem odvjetnika J. Smolčića iz
Zagreba Savez je uložio SUDSKI UTOK
na rješenje Općine Centar — Zagreb,
kojim se Institutu za zemlje u razvoju,
Zagreb — ul. 8 maja 1945. br. 82. dozvoljava
izgradnja tavanskog prostora na
II katu nacionaliziranog dijela Šumarskog
doma.
— Gotovo u cijelosti je rasprodano
izdanje obrazaca za izradu Šumskogospodarskih
osnova (Narodne novine br.
br. 13/77 od 7. IV 1977. g.). Novo izdanje
ovih tiskanica se priprema!
Predsjednik: prof dr B. Prpić v. r.
Tajnik: dr N. Komlenović v. r.
Zapisničar: ing. R. Antoljak v. r.