DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 81     <-- 81 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


3. sjednice Upravnog odbora Saveza ITŠTDI Hrvatske održane 24. svibnja
1977. g. u Zagrebu, u Šumarskom domu, Mažuranićev trg 11. u 18 s.
Prisutni:


Antonović ing. Nada, Böhn ing. Dragutin, Komlenović
dr Nikola, Krnjak ing. Tomislav, M a t i ć mr. Slavko, M i 1 in
o v i ć ing. Ivica, P i š k o r i ć ing. Oskar, Potočić dr Zvonimir,
P r p i ć dr Branimir, Strascr ing. Rudi, V a n j k o v i ć ing. Srećko
i Antoljak ing. Rudolf.


Dnevni red:


1.
Otvorenje sjednice
2.
Izvještaj tajnika, urednika ŠL i blagajnika
3.
Realizacija plana Godine zaštite čovjekove okoline
4.
Izvanredna skupština DIT-šumarstva i drvne industrije — ZAGREB
(Šumarskog društva — Zagreb).
5.
Osvrt na rad područnih DIT — ŠDI Hrvatske
6.
Razno
Ad 1: — — Šutnjom je odana posmrtna počast
preminulom ing. J o s i pu A r p a š u,Sjednicu je otvorio predsjednik Saupravitelju
Šumarije — Kutina, koji je


veza prof, dr B. Prpić i u kraćim crta


umro 7. IV o. g.


ma iznio rad uprave i članstva u proteklom
vremenu između dvije sjednice


Ad 2: —


(15. III — 24. V 1977).

Sabor SRH donio je i u Narodnim

Redovnoj skupštini ITŠDI — Manovinama
br. 20 od 23. V 1977. g. obja


kedonije, koja je održana 19. III o. g.


vio novi ZAKON O ŠUMAMA HRVAT


u Skoplju, prisustovao je ing. O. Piško-


SKE. Uprava saveza izdat će ovaj za


rić i predao Zlatnu medalju i povelju,


kon u posebnoj publikaciji, s komenta


kao i jubilarne edicije našega Saveza.


rom ing. T. Krnjaka, u dovoljnom bro


— Na Bledu je 26. III o. g. Skupštini ju primjeraka za potrebe radnih i dr.
SITŠDI — Slovenije prisustovao dr B. organizacija.
Prpić i predao Zlatnu medalju i povelju,

Zaključeno je da se povodom izlaPovijest
šumarstva Hrvatske 1848—1976.


ska ovog Zakona o šumama i zahtjeva


g.,
Malu spomenicu, društvenu značku


o
vraćanju nacionaliziranog dijela Šui
dr.


marskog doma održi prigodna sjednica


— Pod konac III mj. o. g. (31. III) na kojoj će se odati društveno priznaodržao
je prof. dr. M. Android veonje
ing. R. P a v 1 o v i ć u, reDUbličkom
ma uspjelo predavanje: Uloga šusekretaru
za šumarstvo i ing. T. K r n j a-
me i šumarstva u zaštiti čovjekove oko


k u, republičkom glavnom inspektoru za


line. Predavanje je održano u društve


šumarstvo.


nim prostorijama Saveza uz brojno priMolba za vraćanje 50% nacionalizisustvo
članstva.


ranog dijela ŠUMARSKOG DOMA pre


— Prof dr B. Prpić sudjelovao je — dana je Saboru SRH 29. V 1977. g. Do11.
V o. g. — u radu sjednice Predsjedpis
je potkrijepljen brojnim prilozima
ništva SITŠDI — Jugoslavije u Beograi
obrazloženjima o potrebi Saveza za
du daljnjim društveno-poslovnim prostorom


— Savjetovanju o znanstveno-stručnoi kao na pr.: realizacijom usvojenih cipublicistiki,
koje je održano 18. i 19. V ljeva predviđenih Statutom, Planom rao.
g. u Zagrebu i u organizaciji Saveza da Saveza za 1977—1979. g. i gorućom
IT — Hrvatske, sudjelovao je ing. O. željom cjelokupnog članstva da ŠumarPiškorisL
U Zborniku radova ovoga Saski
dom opet postane u cijelosti čvorno
vjetovanja izići će naskoro probrani tekmjesto
šumarstva i drvne industrije Hrstovi
pojedinih referata. vatske.


415