DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— Kazala: latinskih naziva porodica,
latinskih naziva rodova i hrvatskih narodnih
naziva (porodica, rodova, vrsta).
Popis sadrži 1275 autohtonih ili »potpuno
udomaćenih« biljaka te četrdesetak
vrsta, sve parkovnih, koje se nisu
udomaćile«. Tako npr. od agruma — roda
Citrus L. naranću, glatku i gorku (C.
aurantium L. ssp. dulcis L. i ssp. amara
Engler), mandarinku (C. nobilis Lour.) i
limonium (C. medica L. ssp. limonium
(Risso) Hrocker) Radić tretira kao udomaćene,
dok veliku naranču (C. decumana
L.) kao neudomaćenu (»počela se uzgajati
tek u posljednje vrijeme«). Tako
tretira i običnu smreku — Picea excel-
sa (Pam.) Lk., koja je »ponegdje sađena
«, kao i cedar (Cedrus atlantica Man.).
Zanimljivo je da »na planini ima lokalitet
čedor«.


Popis je napravljen ne samo na osnovu
podataka iz literature nego i »dugogodišnjeg
vlastitog promatranja biokovske
flore«, a koje mu je bilo olakšano
kao stanovnika Makarske. Za svaku
biljku dano je i vrijeme cvatnje te
lokaliteti nalaza, a kod pojedinih i »primjedba
o koristi i upotrebi« ljekovita,
otrovna). Tako se npr. sremza (Prunus
padus L.) nalazi samo u kanjonu Cetine,
kozja vrba ili vrba iva (Salix caprea L.)
u ponikvama oko Kaduje, planika (zimzelena
planika, kako je imenuje Radić


— Arbutus unedo L.) u gornjem makarskom
primorju »samo rijetki grmovi
(Promajna, Bratuš), nešto više u južnom
dijelu područja (Drvenik, Zaostrog,
Rogotin, Plina), a sasvim obilno u biokovskom
zaleđu u široj okolici Vrgorca
i Ravče«, itd.
Floristička istraživanja Biokova J.
radića otkrila su i 21 novu svojtu (vrstu,
ssp., formu)* od kojih navodimo:


— »polegli crnobor, Pinus nigra ssp.
dalmatica f. prostrata Radić, f. nova ...
donje grane sasvim priljubljene uz zemlju
«, a nalazi se na visoravni Brdo iznad
Baškovića;
* Autohtone i udomaćene vrste označene
su na knjizi rednim brojevima, a ostale ne.
— »Kušanova zelenika, sitnolista zelenika,
Phillyrea media f. kusanii Radić f.
nova: listovi vrlo sitni, jedva prelaze 1
cm«, a nalazi se »na usponu iznad Sv.
Martina na okomito položenim liticama,
nekoliko primjeraka i u Osejavi« (u Makarskoj);
— »ružičasta konopi jika, Vitex agnus
castus f. rosea Radić f. nova .. u okolici
Donjih Brela i Komina, a cvjetovi
su ružičaste boje«;


— slava klisura, Centaurea gloriosa,
Radić sp. nova — još jedan biokovski
endem, a koji se nalazi na liticama između
Podgore i Drašnica počevši već
vrlo blizu obale među halofitima pa sve
do vršnih grebena«. Dodajemo odmah, da
Biokovo ima niz endema, bilo kao
vrste bilo kao podvrste: suličasta zeöina
(Centaurea cuspidata Vis.), Blokovska
oštrica (Onosma biokovense Domac)
i dr.
Tekst je dopunjen sa rf3- crteža pojedinih
vrsta, šezdesetak crnobijelih fotografija
i, na koricama 3 fotografije u
boji biokovskih endema slava klisura,
biokovska ruža i burina žukica.


Izdavač i knjige su Institut »Planina
i more« — Malakoški muzej u Makarsko],
SIZ za kulturu općine Makarska
i Grafički zavod Hrvatske u Zagrebu,
a:


»pred početak slavlja
stogodišnjice smrti
najslavnijeg hrvatskog botaničara
ROBERTA VISIANIJA,
koji je otkrio biokovski endem
suličastu zečinu,
posvećena njemu
i svima ljubiteljima
biokovskih klisura
i blokovskog cvijeća,
koji u onome što se vidi
traže ono što se ne vidi«.


O. Piškorić