DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Prema vrstama najbogatiji se parko


vi: Valpovo, Park kulture u Osijeku, Vukovar
— Borovo, Našice, Ilok itd.«
Na 142 stranice ove knjige uz tekst
nalazi se i 52 fotografije bilo parkova
bilo pojedinih vrsta, 9 karti i 2 »priloga
«.


Prilozi su:


— Pregled vlastelinstava u Slavoniji
u prvoj polovini 18. st. (do 1745), s historijom
vlasništva i selišnog opsega posjeda
i
— Pregled veleposjeda u Slavoniji
1902. prema podacima J. Krške**, s oznakom
vlasnika i veličine zemljišta (imanja
s preko 900 ha).
U svom prijedlogu za zaštitu novih
objekata prirode dr Rauš predviđa i dva
drvoreda jablana (sada zapravo samo
jedan, jer je drugi, u selu Široko Polje,
posječen). Međutim stavljanje drvoreda
jablana pod posebnu zaštitu (po odredbama
Zakona o zaštiti prirode) može
doći u obzir samo ako su mlađi (ispod
50 godina), jer je jablan kraćeg životnog
vijeka (oko 80 godina) te se zbog sušenja
ili truleži debla mora sjeći. Tako
nestaje i drvored jablana na potezu Vi


** Kako autor nije u cijelosti citirao izvor
to ga sada saopćavamo. To je samostalna publikacija
(knjižica) izdana posebno na hrvatskom
a posebno na njemačkom jeziku J.
Kršk e : Statistika i šematizam veleposjednika
u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb, 1902.
To je, za sada, i jedini izvor za veličinu šumskog
posjeda većine veleposjednika na području
Hrvatske (Hrvatske i Slavonije).


J. Radić: BILJE BIOKOVA,
Makarska, 1976.
»BILJE BIOKOVA« J. Radića druga
je knjiga u ovom desetljeću o bilju i
vegetaciji ove planine (prethodna je F.
Kušana: BIOKOVO izašla 1971. — vidi
i Š. list br. 1—2/1974). Autor je ovu knjigu
namijenio, kako piše u uvodu, da
»posluži kao smotra bilja što ga je ljudsko
oko na Biokovu i njegovu podnožju
do sada zapazilo i kao poticaj da se
istražuje i pronalazi dosad nezapaženo«.


rovitica — Suhopolje. Autor predlaže za
posebnu zaštitu i park u Županji«, kojeg,
međutim, nije obradio u ovoj knjizi.


»Popis posebno zaštićenih objekata
prirode u Slavoniji i Baranji« (str. 130)
dopunjujemo u kategoriji spomenika prirode
sa skupinom od desetak stabala
među kojima i jasen var, pendula, pavlonija,
sofora, tisa, mirisna borovica, kiseli
ruj i obični bor) oko školske zgrade
u Noskovačkoj Dubravi (opć. Podr.
Slatina), stavljenih pod zaštitu 1969.
god.


Autor je ovaj svoj rad »prvenstveno
namijenio svim ljubiteljima prirode« ali
i »stručnjacima: vrtlarima, š u-
m a r i m a, agronomima, biolozima, ekolozima,
genetičarima, prosvjetnim
radnicima, arhitektima kao i svima radnim
organizacijama i radnim ljudima
širom naše zemlje« (str. 8). I neka
se nađe u rukama svih nabrojenih, pa
čitajući je dopune svoje poznavanje ovog
dijela naše kulturne baštine i prirode.


Ovaj informativni prikaz završavamo
sa željom, da se i za druge krajeve Hrvatske
nađu »lancmani« (Rauš je rodom
iz Sotina kraj Vukovara) koji će obraditi
parkove svoga područja (Zagorja,
Istre, Dalmacije i dr.). Ujedno smatramo
da bi trebalo koristiti i materijale
(konzervatorske dokumentacije) koje je
za niz parkova prikupio Republički zavod
za zaštitu prirode u Zagrebu, a koji
gotovo bez izuzetka predstavljaju mrtvi
kapital i po tome, što su u izradu tih
konzervatorskih dokumentacija utrošena
i znatna novčana sredstva, a i rada.


O. Piškorlć
Ova knjiga od 238 stranica sadrži:


— Sistematski popis biljaka koje rastu
na biokovoskom području, odnosno
području od rijeke Cetine (na potezu
od Trilja do Omiša) na zapadu i rijeke
Neretve (od Metkovića do Ploča) na istoku
te linije Trilj — Imotski — Vrgorac
— Metković prema unutrašnjosti i
i obale Jadranskog mora;
— Literaturu,
— Summarium (na latinskom jeziku)
413
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— Kazala: latinskih naziva porodica,
latinskih naziva rodova i hrvatskih narodnih
naziva (porodica, rodova, vrsta).
Popis sadrži 1275 autohtonih ili »potpuno
udomaćenih« biljaka te četrdesetak
vrsta, sve parkovnih, koje se nisu
udomaćile«. Tako npr. od agruma — roda
Citrus L. naranću, glatku i gorku (C.
aurantium L. ssp. dulcis L. i ssp. amara
Engler), mandarinku (C. nobilis Lour.) i
limonium (C. medica L. ssp. limonium
(Risso) Hrocker) Radić tretira kao udomaćene,
dok veliku naranču (C. decumana
L.) kao neudomaćenu (»počela se uzgajati
tek u posljednje vrijeme«). Tako
tretira i običnu smreku — Picea excel-
sa (Pam.) Lk., koja je »ponegdje sađena
«, kao i cedar (Cedrus atlantica Man.).
Zanimljivo je da »na planini ima lokalitet
čedor«.


Popis je napravljen ne samo na osnovu
podataka iz literature nego i »dugogodišnjeg
vlastitog promatranja biokovske
flore«, a koje mu je bilo olakšano
kao stanovnika Makarske. Za svaku
biljku dano je i vrijeme cvatnje te
lokaliteti nalaza, a kod pojedinih i »primjedba
o koristi i upotrebi« ljekovita,
otrovna). Tako se npr. sremza (Prunus
padus L.) nalazi samo u kanjonu Cetine,
kozja vrba ili vrba iva (Salix caprea L.)
u ponikvama oko Kaduje, planika (zimzelena
planika, kako je imenuje Radić


— Arbutus unedo L.) u gornjem makarskom
primorju »samo rijetki grmovi
(Promajna, Bratuš), nešto više u južnom
dijelu područja (Drvenik, Zaostrog,
Rogotin, Plina), a sasvim obilno u biokovskom
zaleđu u široj okolici Vrgorca
i Ravče«, itd.
Floristička istraživanja Biokova J.
radića otkrila su i 21 novu svojtu (vrstu,
ssp., formu)* od kojih navodimo:


— »polegli crnobor, Pinus nigra ssp.
dalmatica f. prostrata Radić, f. nova ...
donje grane sasvim priljubljene uz zemlju
«, a nalazi se na visoravni Brdo iznad
Baškovića;
* Autohtone i udomaćene vrste označene
su na knjizi rednim brojevima, a ostale ne.
— »Kušanova zelenika, sitnolista zelenika,
Phillyrea media f. kusanii Radić f.
nova: listovi vrlo sitni, jedva prelaze 1
cm«, a nalazi se »na usponu iznad Sv.
Martina na okomito položenim liticama,
nekoliko primjeraka i u Osejavi« (u Makarskoj);
— »ružičasta konopi jika, Vitex agnus
castus f. rosea Radić f. nova .. u okolici
Donjih Brela i Komina, a cvjetovi
su ružičaste boje«;


— slava klisura, Centaurea gloriosa,
Radić sp. nova — još jedan biokovski
endem, a koji se nalazi na liticama između
Podgore i Drašnica počevši već
vrlo blizu obale među halofitima pa sve
do vršnih grebena«. Dodajemo odmah, da
Biokovo ima niz endema, bilo kao
vrste bilo kao podvrste: suličasta zeöina
(Centaurea cuspidata Vis.), Blokovska
oštrica (Onosma biokovense Domac)
i dr.
Tekst je dopunjen sa rf3- crteža pojedinih
vrsta, šezdesetak crnobijelih fotografija
i, na koricama 3 fotografije u
boji biokovskih endema slava klisura,
biokovska ruža i burina žukica.


Izdavač i knjige su Institut »Planina
i more« — Malakoški muzej u Makarsko],
SIZ za kulturu općine Makarska
i Grafički zavod Hrvatske u Zagrebu,
a:


»pred početak slavlja
stogodišnjice smrti
najslavnijeg hrvatskog botaničara
ROBERTA VISIANIJA,
koji je otkrio biokovski endem
suličastu zečinu,
posvećena njemu
i svima ljubiteljima
biokovskih klisura
i blokovskog cvijeća,
koji u onome što se vidi
traže ono što se ne vidi«.


O. Piškorić


ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 81     <-- 81 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


3. sjednice Upravnog odbora Saveza ITŠTDI Hrvatske održane 24. svibnja
1977. g. u Zagrebu, u Šumarskom domu, Mažuranićev trg 11. u 18 s.
Prisutni:


Antonović ing. Nada, Böhn ing. Dragutin, Komlenović
dr Nikola, Krnjak ing. Tomislav, M a t i ć mr. Slavko, M i 1 in
o v i ć ing. Ivica, P i š k o r i ć ing. Oskar, Potočić dr Zvonimir,
P r p i ć dr Branimir, Strascr ing. Rudi, V a n j k o v i ć ing. Srećko
i Antoljak ing. Rudolf.


Dnevni red:


1.
Otvorenje sjednice
2.
Izvještaj tajnika, urednika ŠL i blagajnika
3.
Realizacija plana Godine zaštite čovjekove okoline
4.
Izvanredna skupština DIT-šumarstva i drvne industrije — ZAGREB
(Šumarskog društva — Zagreb).
5.
Osvrt na rad područnih DIT — ŠDI Hrvatske
6.
Razno
Ad 1: — — Šutnjom je odana posmrtna počast
preminulom ing. J o s i pu A r p a š u,Sjednicu je otvorio predsjednik Saupravitelju
Šumarije — Kutina, koji je


veza prof, dr B. Prpić i u kraćim crta


umro 7. IV o. g.


ma iznio rad uprave i članstva u proteklom
vremenu između dvije sjednice


Ad 2: —


(15. III — 24. V 1977).

Sabor SRH donio je i u Narodnim

Redovnoj skupštini ITŠDI — Manovinama
br. 20 od 23. V 1977. g. obja


kedonije, koja je održana 19. III o. g.


vio novi ZAKON O ŠUMAMA HRVAT


u Skoplju, prisustovao je ing. O. Piško-


SKE. Uprava saveza izdat će ovaj za


rić i predao Zlatnu medalju i povelju,


kon u posebnoj publikaciji, s komenta


kao i jubilarne edicije našega Saveza.


rom ing. T. Krnjaka, u dovoljnom bro


— Na Bledu je 26. III o. g. Skupštini ju primjeraka za potrebe radnih i dr.
SITŠDI — Slovenije prisustovao dr B. organizacija.
Prpić i predao Zlatnu medalju i povelju,

Zaključeno je da se povodom izlaPovijest
šumarstva Hrvatske 1848—1976.


ska ovog Zakona o šumama i zahtjeva


g.,
Malu spomenicu, društvenu značku


o
vraćanju nacionaliziranog dijela Šui
dr.


marskog doma održi prigodna sjednica


— Pod konac III mj. o. g. (31. III) na kojoj će se odati društveno priznaodržao
je prof. dr. M. Android veonje
ing. R. P a v 1 o v i ć u, reDUbličkom
ma uspjelo predavanje: Uloga šusekretaru
za šumarstvo i ing. T. K r n j a-
me i šumarstva u zaštiti čovjekove oko


k u, republičkom glavnom inspektoru za


line. Predavanje je održano u društve


šumarstvo.


nim prostorijama Saveza uz brojno priMolba za vraćanje 50% nacionalizisustvo
članstva.


ranog dijela ŠUMARSKOG DOMA pre


— Prof dr B. Prpić sudjelovao je — dana je Saboru SRH 29. V 1977. g. Do11.
V o. g. — u radu sjednice Predsjedpis
je potkrijepljen brojnim prilozima
ništva SITŠDI — Jugoslavije u Beograi
obrazloženjima o potrebi Saveza za
du daljnjim društveno-poslovnim prostorom


— Savjetovanju o znanstveno-stručnoi kao na pr.: realizacijom usvojenih cipublicistiki,
koje je održano 18. i 19. V ljeva predviđenih Statutom, Planom rao.
g. u Zagrebu i u organizaciji Saveza da Saveza za 1977—1979. g. i gorućom
IT — Hrvatske, sudjelovao je ing. O. željom cjelokupnog članstva da ŠumarPiškorisL
U Zborniku radova ovoga Saski
dom opet postane u cijelosti čvorno
vjetovanja izići će naskoro probrani tekmjesto
šumarstva i drvne industrije Hrstovi
pojedinih referata. vatske.


415
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 82     <-- 82 -->        PDF

— Molba za vraćanje Šumarskog doma
dostavljena je u prepisu i ing. R.
Pavloviću, republičkom sekretaru za šumarstvo,
zatim dr I. Marganu, predsjedniku
SSRNH, ing. B. Bakraču, članu
Predsjedništva Sabora SRH, ing. Franji
Kneblu, članu Savjeta republike i predsjedniku
Saborske komisije za zaštitu
prirode, ing. V. Radaušu, predsjedniku
SITH, Republičkom sindikatu radnika
industrijske prerade drva i šumarstva i
Privrednoj komori SRH s molbom da
podupru naš zahtjev.
— Tajništvo Saveza primilo je poziv
Jug. savjeta za zaštitu i unapređivanje
čovjekove okoline — Beograd za sudjelovanje
na Savjetovanju o zaštiti šuma
od požara, koja se održava u Dubrovniku
18. i 19. V o. g.
— SIZ za znanstveni rad SRH doznačio
je Savezu financ. pomoć za izdavanje
Šumarskog lista i za radove oko
povećane društvene aktivnosti (osnivanje
Centra za propagandu šumarstva i drv.
ind. i dr.).
— 27. IV o. g. predan je u tisak rukopis
ŠL br. 3—4/77.
Ad 3:


— U Šum. domu i na ŠF — Zagreb
održani su brojni sastanci oko što uspješnije
propagande Godine zaštite čovjekove
okoline. U jesen o. g. izići će
publikacija o ulozi šume i šumarstva.
Suradnici spomenute edicije: Dr M. Androić,
ing. D. Böhm, dr I. Dekanić, dr
D. Klepac, dr N. Komlenović, Mr A. Tomašević
i dr. trebaju do 15. VII o. g.
predati rukopis za ovu brošuru kako bi
se mogla pravovremeno obaviti grafička
oprema i predaja u tisak.
Ad 4:
— DIT — šumarstva i drv. ind. —
Zagreb (dosadašnje Šumarsko društvo


— Zagreb) sazvalo je IZVANREDNU
SKUPŠTINU na kojoj će biti iznesen
novi STATUT društva — prema Zakonu
o udruženjima građana — i koji je usklađen
s novim odredbama statuta Saveza
dr. B. Prpić uručiti obiteljima umrlih:
dr. Z. Cara i ing. B. Manojlovića
posmrtna odlikovanja. Istaknutim društvenim
i stručnim radnicima šumarstva
i drv. industrije, te radnim organizacijama
na području Zagreba i šire okoline
bit će podjeljene 24 zlatne medalje
s poveljom, 17 Povelja i 34 Priznanja.
Područje DITŠDI — Zagreba obuhvaća
općine: Zagreba, D. Stubice, Dugog Sela,
Jastrebarskog, Klanjca, Krapine, Remetinca,
Samobora, Vel. Gorice, Zaboka,
Zaprešića i Zlatara.
Ad 5:


— Razmotrena je nedovoljna aktivnost
i rad pojedinih teritorijalnih DIT-šumarstva
i drv. industrije diljem Hrvatske
(dosadašnjih Šum. društava), razbijenost
članstva, neujednačeni pogledi na aktuelnu
stručnu problematiku, zanemarenu
propagandu šumarstva, nedovoljno učešće
i aktivnost u zaštiti čovjekove okoline,
neusklađeni pristup i mjera u
obrani od poplava (opasnosti po nizinske
šume!), sprovedba odredaba novog
Zakona o šumama, neusklađeni kapaciteti
proizvodnje i potreba primarne prerade
drva, formiranje SIZ za krš, kobna
uvjeravanja o »koristi« držanja koza u
kraškim područjima, nepoštivanje Zakona
o držanju koza i dr.
— Republički sekretarijat za unutrašnje
poslove SRH usvojio je i potvrdio
društveni Statut Saveza koji je izglasan
na 87. redovnoj skupštini SITŠDI — Hrvatske
(16. XII 1976. g. u Zagrebu). Svako
teritorijalno DITŠDI na području
Hrvatske treba — prema čl. 47. Statuta
— uskladiti svoj vlastiti statut — u roku
od 6 mj. — s odredbama čl. 1,5—8, 11,
16—18, 21, 22, 24, 28, 39 i 47.
Ad 6:


U vezi dopisa Poslovne zajednice udruženih
proizvođača namještaja »UPIN
« — Zagreb br. 2221 od ´3. 03. 1977.
god. daje se suglasnost na UGOVOR o
prijenosu društvenih sredstava uz naknadu,
sklopljen između UPIN-a i Export
drva — OOUR Vanjska trgovina, Zagreb
br. U — 4741 od 19. 05. 1977. g. o useljenju
Exportdrva u sadašnje poslovne
prostorije Upin-a u II katu Šumarskog
doma s tim da Exportdrvo — Zagreb
u cijelosti prihvati i poštuje temeljni
Ugovor br. 95 od 14. 2. 1972. g. kao i da
prije useljenja sklopi sa Savezom odgovarajući
ugovor o zakupu predmetnih
prostorija.


— Putem odvjetnika J. Smolčića iz
Zagreba Savez je uložio SUDSKI UTOK
na rješenje Općine Centar — Zagreb,
kojim se Institutu za zemlje u razvoju,
Zagreb — ul. 8 maja 1945. br. 82. dozvoljava
izgradnja tavanskog prostora na
II katu nacionaliziranog dijela Šumarskog
doma.
— Gotovo u cijelosti je rasprodano
izdanje obrazaca za izradu Šumskogospodarskih
osnova (Narodne novine br.
br. 13/77 od 7. IV 1977. g.). Novo izdanje
ovih tiskanica se priprema!
Predsjednik: prof dr B. Prpić v. r.
Tajnik: dr N. Komlenović v. r.
Zapisničar: ing. R. Antoljak v. r.