DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 74     <-- 74 -->        PDF

b) PODRUČJA SURADNJE


Da bi postigle ove ciljeve, države učesnice
će iskoristiti sve mogućnosti za
suradnju u oblasti čovjekove sredine,
posebno u oblastima koje su navedene
kao primjer:


1. Borba protiv zagađivanja zraka
Odstranjivanje sumpornih spojeva iz
mineralnih goriva i ispušnih plinova;
borba protiv zagađenja teškim metalima,
česticama, aerosolima, dušičnim oksidima,
naročito onim koji se stvaraju
u saobraćaju, u električnim centralama
i drugim industrijskim postrojenjima;


sistemi i metode koji omogućuju praćenje
i borbu protiv zagađivanja zraka i
posljedica tog zagađivanja, naročito prenošenje
zagađivača na veliku udaljenost;


2.
Borba protiv zagađivanja voda i
korištenje slatke vode
Preventivna zaštita od zagađivanja voda,
naročito rijeka koje prelaze granicu
i međunarodnih jezera i borba protiv
tog zagađivanja; tehnologija poboljšanja
kvalitete vode i usavršavanja putova i
načina prečišćavanja iskorištene industrijske
i gradske vode; metode procjenjivanja
resursa u slatkoj vodi i njihovo


bolje korištenje naročito uvođenjem proizvodnih
metoda koje manje zagađuju
i koje dovode do manje potrošnje slatke
vode;


3. Zaštita morske sredine
Zaštita morske sredine država članica,
a naročito Sredozemlja, od zagađivača
koji dolaze s kopna ili s brodova i drugih
plovnih objekata, naročito od štetnih
proizvoda nabrojanih u aneksima I
i II londonske konvencije o zaštiti mora
od zagađenosti potapanjem otpadaka
i drugih materijala; problemi očuvanja
ekološke ravnoteže u moru i lanaca prehrane,
naročito oni koji mogu nastati
kao posljedica istraživanja i eksploatacije
bioloških i mineralnih resursa mora
i morskog dna;


4. Korištenje zemlje i zemljišta
Problemi vezani za efikasnije korištenje
zemljišta, naročito oplemenjivanje,
regeneraciju i uvođenje kulture; borba
protiv zagađivanja zemljišta, erozije vodom
i zrakom i drugih oblika oštećenja
zemljišta; očuvanje i povećanje plodno


sti zemljišta vodeći računa o eventualnim
štetnim posljedicama korištenja kemijskih
gnojiva i kemijskih sredstava za
zaštitu bilja;


5. Čuvanje prirode i prirodnih rezervi
Zaštita prirode i prirodnih rezervi;
čuvanje i upravljanje postojećim genetskim
blagom naročito rijetkih životinjskih
i biljnih vrsta; čuvanje prirodnih
ekoloških sistema; uspostavljanje prirodnih
rezervata i raznih predjela i zona
pod zaštitom, podrazumijevajući njihovo
korištenje za istraživanje, turizam,
odmor i druge aktivnosti;


6. Poboljšanje
uvjeta čovjekove sredine
u naseljima
Uvjeti čovjekove sredine vezani za prijevoz,
stanovanje, radno mjesto, planiranje
i razvoj gradova, opskrbu vodom i
sisteme odvoda otpadnih voda; procjenjivanje
štetnih posljedica buke i sredstava
borbe protiv buke; prikupljanje,
obrada i korištenje otpadaka, podrazumijevajući
sakupljanje i ponovnu preradu
materija, istraživanje proizvoda
koji bi zamijenili supstancc koje se ne
mogu biološki razoriti;


7. Fundamentalna
istraživanja, kontrola,
predviđanje i procjena promjena
u čovjekovoj sredini
Proučavanje promjena klime, predjela
i ekološke ravnoteže pod djelovanjem
prirodnih faktora i čovjekove djelatnosti;
predviđanja genetskih promjena flore
i faune koje bi mogle nastati kao posljedica
zagađenosti čovjekove sredine;
usklađivanje statističkih podataka, usavršavanje
naučnih koncepata i sistema
kontrolne mreže, standardnih metoda
promatranja, mjerenja i ocjene promjene
u biosferi; ocjenjivanje posljedica nivoa
zagađenosti čovjekove sredine i narušavanja
čovjekove sredine na zdravlje
čovjeka; proučavanje i izrada kriterija
i normi koji se mogu primijeniti na razne
zagađivače čovjekove sredine i propisa
koji se odnose na proizvodnju i upotrebu
raznih proizvoda;


8. Zakonske i administrativne mjere
Zakonske i administrativne mjere za
zaštitu čovjekove sredine, posebno procedure
procjenjivanja posljedica na čovjekovu
sredinu.