DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 68     <-- 68 -->        PDF

problem položaja šumarstva na kršu potrebno riješiti u skladu s načelima
koja će donijeti novi Ustav, a pripreme za usvajanje kojega su tada bile
u toku.


Ustav SFRJ i Ustav SRH iz 1973. g., kako je već naglašeno, svojim
odredbama o samoupravnim interesnim zajednicama pružili su mogućnost
i za odgovarajuće rješenje položaja šumarstva na kršu.


Kako se u međuvremenu otpočelo s izradom nacrta zakona o šumama
šumarske radne organizacije s područja Dalmacije stale su na stanovište
da je svrsishodni je da se problem šumarstva na kršu rješava tim zakonom
odnosno da će se zakonom o šumama postići temeljitija i sveobuhvatni ja rješenja
nego i kroz ranije predloženi zakon o osnivanju regionalnih fondova
za zaštitu šuma od požara. Takvo stanovište je i prihvaćeno od nadležnih
republičkih organa.


S tim u vezi Grupacije za šumarstvo i preradu drva Privredne komore
za Dalmaciju izrađuje u srpnju 1975. g. Informaciju o problemima šumarstva
kraškog područja SRH s prijedlogom njihovog rješenja". Ovu Informaciju
razmatra i usvaja izvršno vijeće Skupštine zajednice općina Split na svojoj
sjednici od 16. srpnja 1975. g. te je sa svojim zaključkom dostavlja Izvršnom
vijeću Sabora i Republičkom sekretarijatu za poljoprivredu, prehrambenu
industriju i šumarstvo. Nakon toga Informaciju razmatraju, a njene stavove
i prijedloge prihvaćaju: Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske na Savjetovanju održanom u Zadru 4 — 6. ožujka 1976. g.,
Izvršno vijeće Skupštine Zajednice općina Rijeka na sjednici od 9. srpnja
1976. g., te Vijeće grupacija za šumarstvo i preradu drva Privredne komore
Hrvatske i Izvršni odbor Poslovne zajednice šumarstva i prerade drva na
zajedničkoj sjednici od 17. VI 1976. g.


Time su prijedlozi Grupacije za sistemsko rješenje položaja šumarstva
na kršu dobili najširu društvenu podršku, pa su poslužili Republičkom sekretarijatu
za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo pri izradi
prijedloga zakona o šumama kao temelj za definiranje odredaba koje se
odnose na šume i šumska zemljišta na području krša.


Na taj način su temeljna načela za sistemsko rješenje položaja šumarstva
na kršu predložena od strane Grupacije za šumarstvo i preradu drva Privredne
komore za Dalmaciju ugrađena u Zakon o šumama. To je postignuto
ne samo zahvaljujući širokoj podršci koju je dobila Informacija, već također
i zahvaljujući punom razumijevanju za probleme krša Republičkog sekretarijata
za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo, odnosno odgovornih
ljudi u njemu na čelu sa republičkim sekretarom ing. Radom P a v~
1 o v i ć e m, kao i respektiranju i uvažavanju s njihove strane mišljenja
i prijedloga koje su kao predlagači zakona dobili od udruženog rada.


Sada, kada su nakon 22 godine uporne borbe šumara stvoreni osnovni
preduvjeti za poboljšanje položaja šumarstva na kršu, pred šumarstvom
Dalmacije predstoje novi napori za optimalnu realizaciju svih onih rješenja
koja omogućuje zakon.


* Ova je Informacija objavljena i u Šumarskom listu 1975. god. br. 7 — 10.
(Urednik)
402