DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 67     <-- 67 -->        PDF

vezuje sve one pojedince, organe i organizacije koji su na osnovu odgovarajućih
propisa dužni sudjelovati u borbi protiv elementarnih nepogoda i na
sudjelovanju u sprečavanju i gašenju šumskih požara.


AKTIVNOST GRUPACIJE ZA ŠUMARSTVO PRIVREDNE KOMORE
ZA DALMACIJU NA RJEŠAVANJU POLOŽAJA ŠUMARSTVA NA KRŠU


Šumarske radne organizacije Dalmacije svjesne činjenice da je nepovoljan
i težak položaj u kome su se našle u prvom redu posljedica pomanjkanja
odgovarajućeg sistemskog rješenja za funkcioniranje djelatnosti šumarstva
u specifičnim uslovima krša, vrlo aktivno su se putem svoje grupacije pri
Privrednoj komori za Dalmaciju već od samog početka uključile u pripreme
oko izrade Zakona o šumama.


Nastojanje šumarskih organizacija za povoljniji tretman šumarstva na
kršu datira zapravo od 1955. godine kada je ukinut Republički fond za unapređenju
šumarstva. Od tada pa sve do početka izrade novog zakona poduzet
je čitav niz akcija kroz Grupaciju. Savez društava inženjera i tehničara
i Vijeća saveza sindikata, te je u sklopu njih održano više savjetovanja i
skupova na kojima su prezentirani materijali s odgovarajućim prijedlozima.
Nažalost, sve te akcije nisu dale rezultata. Doduše republički zakon o šumama
iz 1967. godine je u članu 33. propisao da se općinama na području
krša u cilju napređenja šumarstva ustupa dio sredstava iz republičkog učešća
u saveznom porezu na promet proizvoda šumarstva i prerade drva. No i ta
skromna sredstva nisu nikad realizirana u zakonom propisanom iznosu radi
pogrešnog načina obračuna primjenjivanog po uputama Republičkog sekretarijat
za financije, pa je njihov utjecaj na poboljšanje položaja šumarstva
na kršu bio beznačajan.


Naročito živu aktivnost provode sve šumarske radne organizacije s područja
krša zajedno s Republičkim sekretarijatom za poljoprivredu, prehrambenu
industriju i šumarstvo nakon katastrofalnih šumskih požara u ljeto
1971. g. koji su ozbiljno ugrozili šume priobalnog područja Republike.


Rezultat tih akcija bio je da su najviša republička predstavnička tijela
donijela niz zaključaka i odluka u cilju rješavanja položaja šumarstva na
kršu. Tako se u Zaključcima Sabora SRH od 28. prosinca 1971. g. (N. N. br.
56/71.) pod točkom 3. navodi:


»Posebno treba u suradnji s Republičkim sekretarijatom za financije
razmotriti i dati prijedlog za sistemsko rješenje materijalnog položaja šumarstva,
kako bi ono moglo obaviti preventivne poslove zaštite koje se mu
propisima stavljeni u nadležnost. Pri tome treba predložiti i izvore financiranja
«.


Radi provedbe ovog Zaključka Republički sekretarijat za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo izrađuje prijedlog sistemskog rješenja
položaja šumarstva na kršu u vidu Nacrta zakona o osnivanju regionalnih
fondova za zaštitu šuma od požara u priobalnom području. Premda je nacrt
ovog zakona dostavljen Predsjedniku Sabora još u studenom 1972. g., postupak
za njegovo usvajanje nije proveden jer je naknadno zauzet stav da je


401