DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— Republika za radove na pošumljivanju i zaštiti šuma od požara i
— Samoupravna interesna zajednica za unapređenje šuma na području
krša za one radnje i mjere koje propisuje Zakon i koje se odrede društvenim
dogovorom.
Obaveza općina i Republike u osiguranju sredstava za pošumljivanje krša
(proširena reprodukcija) i zaštiti šuma od požara proizlazi iz spomenute odredbe
člana 119. Ustava SRH. No, pored toga, prema Zakonu, općina je dužna
osigurati sredstva za osnovno održavanje šuma na svom području, ukoliko
za tu namjenu nisu dovoljna sredstva radnih organizacija koje gospodare
šumama. Naime, osnovni nedostatak dosadašnjeg sistema gospodarenja šumama
na kršu bio je upravo u tome što nije osiguravao ni osnovno održavanje
šumskog fonda, odnosno što je brigu o njemu prepustio isključivo radnim
organizacijama, a one to iz raspoloživih prihoda nisu bile u stanju postići.
Pojedine općine su, doduše, i do sada intervenirale svojim sredstvima
za pokriće troškova održavanja šuma, no obim te intervencije ovisio je o
razumjevanju pojedinih rukovodećih ljudi za potrebe šuma. Tamo gdje je
takvo razumijevanje izostalo, dolazilo je do ukidanja šumarskih radnih organizacija.


Kroz Samoupravnu interesnu zajednicu za unapređenje šuma na kršu
najdirektnije se sprovodi u život načelo da brigu o šumama, pored društva
kao cjeline (što se osigurava kroz obaveze općina i Republike), treba da vode
u prvom redu oni koji iz njih na neposredan ili posredan način crpe koristi,
a to su radne organizacije određenih djelatnosti. Ovoj Zajednici Zakon posvećuje
posebno poglavlje (61. 76. — 81.).


Samoupravna interesna zajednica za unapređenje šuma na području krša
osniva se samoupravnim sporazumom kojeg zaključuju organizacije udruženog
rada koje gospodare šumama sa organizacijama udruženog rada iz
djelatnosti ugostiteljstva, turizma, lovstva, trgovine, industrije za preradu
drveta i prekomjernih zagađivača atmosfere, poljoprivrede, vodoprivrede i
elektroprivrede.


Zajednica se osniva za čitavo područje krša i na osnovi svog programa
rada brine se osobito za (61. 77.):


— »biološku reprodukciju šuma;
— pošumljivanje šumskih površina uništenih požarom;
— suzbijanje biljnih bolesti i štetnika većih razmjera;
— izvedbu radova na preventivnoj zaštiti šuma od požara (čišćenje šuma,
prosjeke i osmatračnice);
— izradu programa za gospodarenje šumama za uža područja krša (radovi
na uređivanju šuma)«.
Potrebna sredstva za ostvarivanje programa rada Zajednice osiguravaju
članice plaćanjem doprinosa iz dohotka.


Pored odredbi kojima se definira organizacija šumarstva na kršu i status
šumskogospodarskih organizacija te osiguranje sredstava za financiranje potrebnih
radova, vrlo je značajna i odredba člana 74. Zakona prema kojoj
se šumski požari na području krša smatraju elementarnim nepogodama, u
koliko prijete da izazovu štetne posljedice većeg opsega. Ova odredba oba