DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Užim područjem šuma i šumskih zemljišta gospodari jedna šumskogospodarska
organizacija (čl. 70.) i to na temelju programa kojim se utvrđuju
mjere i radnje u gospodarenju i zaštiti šuma, kao i visina potrebnih financijskih
sredstava za njegovu realizaciju (čl. 71.).


Ovim odredbama se na odgovorajući i jedinstven način rješava organizacija
gospodarenja šumama na kršu tj. putem užih područja kojima
gospodare šumsk o-g ospodarske organizacije.


Zakon ne precizira kriterije prema kojima se utvrđuju uža područja za
gospodarenje šumama na kršu. Intencija je međutim predlagača Zakona
bila da utjecaj kraških općina jia politiku šumarstva na njihovoj teritoriji
treba da dođe do većeg izražaja, obzirom na pretežno općekorisne funkcije
šuma i mogućnost općina da kao nosioci ukupnog društvenog interesa na
svom području te funkcije unapređuju kroz povezivanje svih zainteresiranih.
Dosadašnji status šumarstva na kršu upravo je onemogućavao da se općine
odnose s više brige prema šumama, a često je bio i uzrokom sukoba interesa
između njih i šumarskih radnih organizacija. Iz tog razloga, kao i s
obzirom na ustavnu obavezu općina da sudjeluju u financiranju programa
gospodarenja šumama na svom području, najcjelishodnije će biti da se tzv.
uža područja formiraju unutar granica pojedinih općina, što ne isključuje
mogućnost da se ona formiraju za područje dviju ili više općina u slučaju
kada to više odgovara interesima gospodarenja i općina. Time bi se na većem
dijelu područja krša potvrdila postojeća teritorijalna podjela, koja je najčešće
i pored organizacione neujednačenosti (privredne organizacije — šumska
gospodarstva i šumarije, ustanove, referade pri organima uprave) vezana za
granice općina, ali sada obzirom na novi status koji šumarstvo po Zakonu
dobiva, sistemski definirana i sadržajno funkcionalna.


Drugi značajan problem za područje krša kojeg rješava novi Zakon o
šumama jest financiranje progra ma gospodarenja šumam
a. Tako se u članu 72. propisuje da sredstva za biološku reprodukciju
i zaštitu šuma od požara na području krša osiguravaju:organizacije udruženog rada koje gospodare šumama na tom području,općine,Republika i

Samoupravna interesna zajednica za unapređenje šuma na području
krša.
U članu 73. nadalje se precizira da se ta sredstva osiguravaju na osnovu
usvojenog programa gospodarenja šumama i zaključenog društvenog dogovora
u kome se »utvrđuje visina učešća pojedinih sudionika u osiguranju
sredstava, način i mjere za provođenje programa za gospodarenje šumama te
obaveze i društveno odgovornost sudionika dogovora za ostvarivanje dijela
programa za koji osiguravaju sredstva«. U istom članu preciziraju se namjene
za koje pojedini sudionici osiguravaju sredstva:


— organizacije udruženog rada koje gospodare šumama za stručnu službu
te osnovno održavanje, čuvanje i zaštitu šuma i to iz sredstava koja ostvaruju
gospodarenjem šumama;


— skupštine općina za radove na pošumljivanju i zaštiti šuma od požara,
kao i za održavanje šuma, ukoliko to organizacije koje gospodare šumama
nisu u stanju osigurati iz vlastitih prihoda;
399