DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Mora se, međutim naglasiti da su šumarske radne organizacije zahvaljujući
požrtvovnosti svojih radnika i pored svih teškoća ipak uspijevale na
račun svog skromnog dohotka održavati, a ponegdje i unapređivati šumski
fond. Dovoljno je samo istaknuti ulogu tih organizacija u zaštiti šuma od
požara i spriječavanju njihovog bespravnog korištenja sječom ili bespravnog
zauzeća šumskih zemljišta uzurpiranjem. Za takvo djelovanje ima bezbroj
primjera, kao što ima primjera propadanja šumskog fonda na onim područjima
gdje su te organizacije likvidirane i prestale sa radom.


NOVI ZAKON O SUMAMA OMOGUĆUJE POVOLJNIJI RAZVOJ
ŠUMARSTVA NA KRŠU


U takvim organizacionim i materijalnim prilikama šumarstvo Dalmacije
dočekuje stupanje na snagu novog Zakona o šumama, koji nakon 22 godine
stagnacije i degradacije ove djelatnosti stvara uvjete za jedan intenzivniji
i organiziraniji rad.


Osnovu za nova i kvalitetnija rješenja u pogledu tretmana šuma uopće,
a posebno onih na području krša, sadržana u novom Zakonu o šumama,
omogućile su ustavne odredbe.


Ustav proglašava šume i šumska zemljišta, radi općekorisnih funkcija
koje obavljaju, dobrom od općeg interesa i obavezuju na primjenu mjera
kojima se osigurava njihovo trajno održavanje i obnova. U odnosu na šume
krša član 119. Ustava SRH posebno propisuje da se »zakonom, odnosno
odlukom općinske skupštine utvrđuju izvori sredstava za pošumljivanje goleti
i krša te za zaštitu šuma od požara.«


Pored ovih ustavnih odredbi koje se izričito odnose na šume i šumska
zemljišta, posebnu mogućnost za rješenje položaja šumarstva na kršu dalo
je ustavno načelo o osiguranju načina i uvjeta obavljanja djelatnosti od posebnog
društvenog interesa (među koje spada i gospodarenje šumama) putem
samoupravnih interesnih zajednica u kojima se razrješavaju odnosi i
obaveze između korisnika i davaoca usluga, a to su kad se radi o šumama
organizacije udruženog rada korisnice privrednih i općekorisnih funkcija
šuma i organizacije udruženog rada šumarstva.


Konkretizacija i razrada navedenih ustavnih načela u Zakonu o šumama
posebno je značajna za šume na kršu jer se njegovim odredbama organizacija
gospodarenja šumama prilagođuje specifičnim prilikama koje ovdje vladaju
i definira položaj šumarskih radnih organizacija, a zatim utvrđuje način
financiranja biološke reprodukcije i zaštite šuma. Te odredbe obrađuju se
u posebnom poglavlju Zakona »Šume i šumska zemljišta na području krša«.


Za razliku od kontinentalnog dijela Republike u kome se i dalje organizacija
gospodarenja šumama odvija unutar šumskoprivrednih, odnosno
šumskogospodarskih područja, Zakon u 61. 69. propisuje da se unutar područja
krša osnivaju tzv. uža područja kojima će se »gospodariti vodeći računa
o posebnim prilikama, odnosima i potrebama«. Uža područja se utvrđuju
i mijenjaju društvenim dogovorom kojeg zaključuju skupštine zajednica
općina, skupštine općina, privredne komore, poslovne zajednice za šumarstvo
i regionalni sindikati radnika šumarstva i prerade drva.


398