DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 60     <-- 60 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


BOLJI DANI ZA ŠUME NA KRŠU


(povodom usvajanja Zakona o šumama)


Žarko VRDOLJAK, dipl. ing. šumarstva
Split


UVOD


Nedavno je na sjednicama saborskih vijeća usvojen Zakon o šumama*.
Pripreme oko izrade ovog zakona počele su još 1972. g., a posljednje dvije
godine se na njemu intenzivno radilo. Razlog ovako dugom razdoblju izrade
zakona leži u reguliranju niza otvorenih i neriješenih pitanja u vrlo složenoj
problematici gospodarenja sa šumama i usaglašavanju s ustavnim promjenama
koje su u međuvremenu nastupile, kao i sa Zakonom o udruženom
radu.


Osnovna načela na kojima se Zakon temelji proizlaze iz posebnih ustavnih
odredbi o šumama i šumskim zemljištima kao dobru od općeg interesa
te gospodarenje šumama kao djelatnosti od posebnog društvenog interesa i
općih ustavnih samoupravnih i dohodovnih principa. U skladu s tim načelima
Zakon na novim osnovama rješava konkretna pitanja iz oblasti gospodarenja
šumama, kao što su šumsko gospodarska područja, osiguranje reprodukcija
šuma, gospodarenje šumama na kojima postoji pravo vlasništva,
imovinsko pravne odnose, gospodarenje šumama u posebnim uslovima krša,
pitanje rente i dr.


Posebnu važnost ima ovaj zakon za područje krša jer, nakon više od dva
decenija neodgovarajućeg tretmana šuma na kršu kroz zakonske i ostale propise
koji su u tom razdoblju bili na snazi, daje za ovo specifično područje po
sastavu i stanju šuma odgovarajuća rješenja.


DOSADAŠNJI POLOŽAJ ŠUMARSTVA NA KRŠU


Da bi se moglo ocijeniti značaj novog Zakona o šumama za šumarstvo
krša, odnosno ono novo i pozitivno što on donosi, potrebno se je osvrnuti
na dosadašnje stanje i položaj ove grane.


Područje krša obuhvaća i šumska zemljišta Dalmacije (22 općine), Istre
(7 općina), općina Krk, Opatija, Mali Lošinj, Pag Rab u Hrvatskom primorju,
općine Gračac u Lici te dijelove općina Crikvenica, Rijeka, Senj, Donji Lapac,


* Zakon je objavljen u Narodnim novinama br. 20/1977.
394
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Gospić i Titova Korenica. Ovo područje prostire se na ukupnoj površini
od 19.770 km-, što predstavlja 35% teritorija Socijalističke Republike Hrvatske.


Stanje šumskog fonda na kršu najbolje može predočiti struktura i međusobni
odnos pojedinih kategorija šumskim površina. Od ukupne površine kraških
i šumskih zemljišta u društvenom vlasništvu koje iznosi 705.885 ha (podaci
Republičkog sekretarijata za poljoprivredu, prehrambenu industriju i
šumarstvo) otpada na:


— visoke šume 40.669 ha ili 5,7%
— niske šume, makije i šikare 363.787 ha ili 51,6%
— neobraslo (kamenjare) 301.429 ha ili 42,7%
Ukupna drvna masa cijeni se na oko 3,8 min m:i, odnosno nešto preko
8 m:i po 1 ha obrasle površine. Tako oskudni šumski fond daje godišnje oko


40.000 m:! sječive mase i to pretežnog ogrjeva.
Obzirom na degradiranost šuma, veličinu površina i materijalni položaj,
problem šumarstva na kršu najoštrije je izražen u Dalmaciji.


Ako bi se važnost šuma za područje krša ocjenjivali po količini i kvaliteti
proizvedene drvne mase, onda bi ona bila beznačajna. Međutim osnovni značaj
šuma za ovo područje proizlazi iz općekorisnih funkcija koje one vrše.


Radi stanja u kome se nalaze šume na kršu ne mogu obavljati ni općekorisne
i privredne funkcije, odnosno efekti svake od funkcija šuma su na
ovom području znatno umanjeni, pa otuda potreba povećanih napora za njihovom
zaštitom, održavanjem i unapređenjem. U protivnom doći će do daljnjeg
narušavanja ekosistema za čiju ravnotežu su šume jedan od osnovnih
faktora, a posljedice takvog narušavanja u našem vremenu naglog razvoja
industrije i urbanizacije bi se brže i s težim posljedicama reflektirale na
uslove sredine u kojoj čovjek živi, nego li se to događalo u prošlosti.


Reljefna razvijenost terena, hidrološke prilike uvjetovane kraškim karakterom
zemljišta te utjecaj šuma na reguliranje režima voda, zaštitu zemljiša,
naselja i objekata od erozije i bujica, posebna uloga šuma kao zaštitnog
faktora u obrani zemlje, njen značaj za razvitak turizma, povećane potrebe
na slobodnom prostoru za rekreaciju i zdravlje ljudi, naročito oko
većih gradova i industrijskih postrojenja — sve to skupa čini da na području
krša svaka od općekorisnih funkcija šuma dolazi do posebnog izražaja.
Teško je dati prednost bilo kojoj od tih funkcija, no posebno naglašavamo
onu turističku i rekreaciono zdravstvenu, jer se one najdirektnije manifestiraju,
a u nekim slučajevima moguće ih je i konkretno valorizirati.


Za ilustraciju koristi koje šuma može pružiti kad se eksploatira u turističke
svrhe navodimo rezulate istraživanja Šumarskog fakulteta u Zagrebu
(Golubović, Meštrović), prema kojima je utvrđeno da je godišnja vrijednost
turističke rente dobro smještene odrasle borove šume za 227 puta veća od
vrijednosti prirasta drvne mase na istoj površini. Uostalom, nije bez razloga
izgradnja hotela i ostalih turističkih objekata uz našu obalu usredotočena
upravo na terene pod šumom ili neposredno uz njih. Šume su, dakle,
jedan od bitnih elemenata infrastrukture potrebnih za razvoj turizma. Turizam
je praktički zaposjeo sve najvrijednije šumske komplekse uz morsku
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 62     <-- 62 -->        PDF

obalu, dok s druge strane nije ništa poduzeo niti uložio da bi šumom oplemenio
nove prostore, pa takovim ponašanjem umanjuje uvjete o kojima ovisi
njegov vlastiti razvoj.


Prema istraživanjima istog fakulteta (Meštrović) vršenim u blizini tvornice
cementa u Solinu, po 1 m- zastrte površine u šumi alepskog bora zadržava
se oko 70´% ukupne taložne tvari koja potječe od cementne prašine, a
koncentracija dima u istoj šumi je za oko 50°A> manja negoli izvan nje, uz
ostaje jednake uvjete.


Šume su, uz more, najveći proizvođači kisika. Svaki bor obogaćuje atmosferu
za 3 — 4 kg kisika godišnje. Šume su dakle u vremenu industrijske
ekspanzije i nekontroliranog zagađivanja zraka najveći i najmoćniji filter
i regenerator atmosfere.


Ovi i još mnogi drugi primjeri koji bi se mogli navesti (kao na pr.
utjecaj šuma na zaštitu akumulacija, povećanje plodnosti poljoprivrednih
zemljišta i dr.) pokazuju da mnoge od općekorisnih funkcija šuma rezultiraju
vrlo određenim materijalnim efektima, samo što se ti efekti odražavaju na
uslove privređivanja i razvoj privrednih djelatnosti izvan šumarstva, kao
što su turizam, elektroprivreda, vodoprivreda, poljoprivreda i si.


No, bilo bi nepotpuno važnost šume na kršu ocjenjivati samo kroz koristi
koje one pružaju ispunjavanjem općekorisnih funkcija. Područje krša u SR
Hrvatskoj sa svojih preko 300 tisuća hektara neobraslih šumskih zemljišta,
koja danas u najboljem slučaju predstavljaju slabo produktivne kraške pašnjake,
čini ogromni zemljišni potencijal za proizvodnju drvne mase. Važnost
tog potencijala proizlazi iz činjenice da potrošnja drveta u svijetu, pa tako
i kod nas, neprestano raste, a da je mogućnost proizvodnje drveta limitirana
raspoloživim zemljištem.


Najnovija istraživanja su pokazala da na plitkim i srednje dubokim
kraškim tlima prosječna produkcija borovih kultura iznosi 340 — 500 m:)/ha
za 60 godina ili 5,7 — 8,3 m3/ha godišnje, a to odgovara produkciji koju
bijeli bor postiže na relativno dobrim tlima u kontinentalnom području.


Da se je nastavilo pošumljivati tempom započetim između 1950 — 1955.
godine od 2.000 ha godišnje (a to je u usporedbi s pošumljivanjima izvršenim
u ostalim mediteranskim zemljama vrlo skroman obim), mi bi danas u
Dalmaciji mali oko 50 000 ha borovih kultura koji bi u dogledno vrijeme
proizvodile masu od 300 do 400 tisuća prm godišnje. Kad se uzme u obzir
da je navedenu produkciju moguće primjenom suvremenih naučnih dostignuća
i izborom najpovoljnijih terena još i znatno povećati, onda podizanje
borovih kultura na kršu ima svoje opravdanje i sa stanovišta proizvodnje
drvne mase.


Da bi šume na kršu mogle ispunjavati privredne i općekorisne funkcije
nužno ih je održavati, zaštićivati i unapređivati. Nije potrebno posebno
naglašavati da se to ne može postići samo prihodima koji se ostvaruju sa
slabo produktivnih šuma i šumskih zemljišta, a bez dodatnih sredstava iz
drugih izvora, odnosno da je za gospodarenje šumama na kršu potrebno odgovarajućim
sistemskim mjerama osigurati organizacione i materijalne uslove.
Upravo pomanjkanje takvih mjera od 1960. g. na ovamo, a praktički još od
1955. g. kada je ukinut Republički fond za unapređenje šumarstva, uvjetovalo
je stalno opadanje obima održavanja i unapređenje šuma, što je rezultiralo
mnogostrukim štetnim posljedicama.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Naime, od 1960. g. šumarske radne organizacije na području krša su
po statusu i uslovima poslovanja i privređivanja izjednačene s onima iz kontinentalnog
područja ekonomskih šuma. Od tada se na temelju zakonskih
propisa gospodarenje šumama odvija unutar tzv. šumskoprivrednih područja,
a radne organizacije kojima je takvo područje povjereno na gospodarenje
dužne su sredstva za jednostavnu i proširenu reprodukciju šuma osigurati
iz prihoda koje ostvaruju iz šuma i sa šumskih zemljišta. Kako su mogućnosti
ostvarenja prihoda na kršu ograničene, a Fond za unapređenje šumarstva
ukinut, došlo je do naglog slabljenja materijalnog položaja radnih organizacija
koje gospodare šumama, što se direktno odrazilo na obim održavanja,
zaštite i unapređenja šuma. Tako dok se je u periodu do 1955. g. na
području Dalmacije pošumljivalo godišnje 1.700 do 2.000 ha, nakon te godine
do danas pošumljuje se prosječno samo oko 200 ha.


Pored opadanja intenziteta pošumljivanja i ostalih radova, šume na kršu
posljednji decenij pogađa još jedna nedaća, a to je nagli porast šteta od
šumskih požara. Samo u razdoblju 1971 —1975. godine je prema podacima
Republičkog šumarskog inspektorata u priobalnom dijelu Hrvatske požarima
zahvaćeno 22 713 ha šumskih površina. To znači da je prosječno godišnje
izgorjelo oko 4 500 ha, dok se u istom razdoblju godišnje pošumljavalo
samo oko 500 ha.


Ukidanjem Fonda za unapređenje šumarstva i postupnim slabljenjem
vlastite materijalne osnove šumarstvo Dalmacije i u organizacionom pogledu
postaje sve nesređenije, dezintegrira se, a institucije nagradnje osnovane radi
njegovog unapređenja (Institut za pošumljivanje i melioraciju krša, Sekcija
za uređenje šuma, Šumarska škola za krš) reduciraju svoju djelatnost, da
bi konačno potpuno prestale s radom. Paralelno s time osipaju se i kadrovi.


U takvim prilikama organizacioni oblici gospodarenja šumama morali
su se prilagođavati materijalnim uslovima i shvaćanjima uloge i značaja
šumarstva koji su vladali u pojedinim sredinama, pa danas u tom pogledu
vlada neobična neujednačenost. Umjesto jedinstvenog šumskog gospodarstva
za Dalmaciju, koje je trebalo gospodariti tzv. dalmatinskim šumskoprivrednim
područjem proglašenim odlukom Izvršnog vijeća Sabora SRH 1967. g.
do čijeg formiranja nikad nije došlo (kao ni onih na temelju ranijih odluka
iz 1960. g.) radi nepostojanja materijalnih uslova za njegovo djelovanje,
danas u Dalmaciji imamo 14 patuljastih šumarskih radnih organizacija koje
najčešće djeluju unutar općinskih granica i pod različitim nazivima (šumsko
gospodarstvo, šumarija, ustanova za šumarstvo i dr.). Uslijed konstantnog
opadanja mogućnosti ostvarenja prihoda iz šuma i sa šumskih zemljišta radi
smanjene potrošnje drveta kojeg zamjenjuju drugi izvori toplotne energije
i radi opadanja broja stoke, a time i naknada za korištenje šumskih pašnjaka,
opstanak radnih organizacija sve više postaje ovisan o isprošenom
dinaru iz općinskih budžeta. Na pojedinim područjima Dalmacije dolazi i
do likvidacije šumarskih radnih organizacija, jer na osnovu vlastitih prihoda
nisu više mogle egzistirati, a općine nisu bile spremne da njihovu djelatnost
financiraju iz budžetskih ili drugih sredstava, pa sada brigu o šumskom
fondu na takvim područjima ne vodi nitko ili je ona u najboljem slučaju
povjerena nekolicini lugara koji djeluju bez ikakvog stručnog nadzora.


397
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Mora se, međutim naglasiti da su šumarske radne organizacije zahvaljujući
požrtvovnosti svojih radnika i pored svih teškoća ipak uspijevale na
račun svog skromnog dohotka održavati, a ponegdje i unapređivati šumski
fond. Dovoljno je samo istaknuti ulogu tih organizacija u zaštiti šuma od
požara i spriječavanju njihovog bespravnog korištenja sječom ili bespravnog
zauzeća šumskih zemljišta uzurpiranjem. Za takvo djelovanje ima bezbroj
primjera, kao što ima primjera propadanja šumskog fonda na onim područjima
gdje su te organizacije likvidirane i prestale sa radom.


NOVI ZAKON O SUMAMA OMOGUĆUJE POVOLJNIJI RAZVOJ
ŠUMARSTVA NA KRŠU


U takvim organizacionim i materijalnim prilikama šumarstvo Dalmacije
dočekuje stupanje na snagu novog Zakona o šumama, koji nakon 22 godine
stagnacije i degradacije ove djelatnosti stvara uvjete za jedan intenzivniji
i organiziraniji rad.


Osnovu za nova i kvalitetnija rješenja u pogledu tretmana šuma uopće,
a posebno onih na području krša, sadržana u novom Zakonu o šumama,
omogućile su ustavne odredbe.


Ustav proglašava šume i šumska zemljišta, radi općekorisnih funkcija
koje obavljaju, dobrom od općeg interesa i obavezuju na primjenu mjera
kojima se osigurava njihovo trajno održavanje i obnova. U odnosu na šume
krša član 119. Ustava SRH posebno propisuje da se »zakonom, odnosno
odlukom općinske skupštine utvrđuju izvori sredstava za pošumljivanje goleti
i krša te za zaštitu šuma od požara.«


Pored ovih ustavnih odredbi koje se izričito odnose na šume i šumska
zemljišta, posebnu mogućnost za rješenje položaja šumarstva na kršu dalo
je ustavno načelo o osiguranju načina i uvjeta obavljanja djelatnosti od posebnog
društvenog interesa (među koje spada i gospodarenje šumama) putem
samoupravnih interesnih zajednica u kojima se razrješavaju odnosi i
obaveze između korisnika i davaoca usluga, a to su kad se radi o šumama
organizacije udruženog rada korisnice privrednih i općekorisnih funkcija
šuma i organizacije udruženog rada šumarstva.


Konkretizacija i razrada navedenih ustavnih načela u Zakonu o šumama
posebno je značajna za šume na kršu jer se njegovim odredbama organizacija
gospodarenja šumama prilagođuje specifičnim prilikama koje ovdje vladaju
i definira položaj šumarskih radnih organizacija, a zatim utvrđuje način
financiranja biološke reprodukcije i zaštite šuma. Te odredbe obrađuju se
u posebnom poglavlju Zakona »Šume i šumska zemljišta na području krša«.


Za razliku od kontinentalnog dijela Republike u kome se i dalje organizacija
gospodarenja šumama odvija unutar šumskoprivrednih, odnosno
šumskogospodarskih područja, Zakon u 61. 69. propisuje da se unutar područja
krša osnivaju tzv. uža područja kojima će se »gospodariti vodeći računa
o posebnim prilikama, odnosima i potrebama«. Uža područja se utvrđuju
i mijenjaju društvenim dogovorom kojeg zaključuju skupštine zajednica
općina, skupštine općina, privredne komore, poslovne zajednice za šumarstvo
i regionalni sindikati radnika šumarstva i prerade drva.


398
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Užim područjem šuma i šumskih zemljišta gospodari jedna šumskogospodarska
organizacija (čl. 70.) i to na temelju programa kojim se utvrđuju
mjere i radnje u gospodarenju i zaštiti šuma, kao i visina potrebnih financijskih
sredstava za njegovu realizaciju (čl. 71.).


Ovim odredbama se na odgovorajući i jedinstven način rješava organizacija
gospodarenja šumama na kršu tj. putem užih područja kojima
gospodare šumsk o-g ospodarske organizacije.


Zakon ne precizira kriterije prema kojima se utvrđuju uža područja za
gospodarenje šumama na kršu. Intencija je međutim predlagača Zakona
bila da utjecaj kraških općina jia politiku šumarstva na njihovoj teritoriji
treba da dođe do većeg izražaja, obzirom na pretežno općekorisne funkcije
šuma i mogućnost općina da kao nosioci ukupnog društvenog interesa na
svom području te funkcije unapređuju kroz povezivanje svih zainteresiranih.
Dosadašnji status šumarstva na kršu upravo je onemogućavao da se općine
odnose s više brige prema šumama, a često je bio i uzrokom sukoba interesa
između njih i šumarskih radnih organizacija. Iz tog razloga, kao i s
obzirom na ustavnu obavezu općina da sudjeluju u financiranju programa
gospodarenja šumama na svom području, najcjelishodnije će biti da se tzv.
uža područja formiraju unutar granica pojedinih općina, što ne isključuje
mogućnost da se ona formiraju za područje dviju ili više općina u slučaju
kada to više odgovara interesima gospodarenja i općina. Time bi se na većem
dijelu područja krša potvrdila postojeća teritorijalna podjela, koja je najčešće
i pored organizacione neujednačenosti (privredne organizacije — šumska
gospodarstva i šumarije, ustanove, referade pri organima uprave) vezana za
granice općina, ali sada obzirom na novi status koji šumarstvo po Zakonu
dobiva, sistemski definirana i sadržajno funkcionalna.


Drugi značajan problem za područje krša kojeg rješava novi Zakon o
šumama jest financiranje progra ma gospodarenja šumam
a. Tako se u članu 72. propisuje da sredstva za biološku reprodukciju
i zaštitu šuma od požara na području krša osiguravaju:organizacije udruženog rada koje gospodare šumama na tom području,općine,Republika i

Samoupravna interesna zajednica za unapređenje šuma na području
krša.
U članu 73. nadalje se precizira da se ta sredstva osiguravaju na osnovu
usvojenog programa gospodarenja šumama i zaključenog društvenog dogovora
u kome se »utvrđuje visina učešća pojedinih sudionika u osiguranju
sredstava, način i mjere za provođenje programa za gospodarenje šumama te
obaveze i društveno odgovornost sudionika dogovora za ostvarivanje dijela
programa za koji osiguravaju sredstva«. U istom članu preciziraju se namjene
za koje pojedini sudionici osiguravaju sredstva:


— organizacije udruženog rada koje gospodare šumama za stručnu službu
te osnovno održavanje, čuvanje i zaštitu šuma i to iz sredstava koja ostvaruju
gospodarenjem šumama;


— skupštine općina za radove na pošumljivanju i zaštiti šuma od požara,
kao i za održavanje šuma, ukoliko to organizacije koje gospodare šumama
nisu u stanju osigurati iz vlastitih prihoda;
399
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— Republika za radove na pošumljivanju i zaštiti šuma od požara i
— Samoupravna interesna zajednica za unapređenje šuma na području
krša za one radnje i mjere koje propisuje Zakon i koje se odrede društvenim
dogovorom.
Obaveza općina i Republike u osiguranju sredstava za pošumljivanje krša
(proširena reprodukcija) i zaštiti šuma od požara proizlazi iz spomenute odredbe
člana 119. Ustava SRH. No, pored toga, prema Zakonu, općina je dužna
osigurati sredstva za osnovno održavanje šuma na svom području, ukoliko
za tu namjenu nisu dovoljna sredstva radnih organizacija koje gospodare
šumama. Naime, osnovni nedostatak dosadašnjeg sistema gospodarenja šumama
na kršu bio je upravo u tome što nije osiguravao ni osnovno održavanje
šumskog fonda, odnosno što je brigu o njemu prepustio isključivo radnim
organizacijama, a one to iz raspoloživih prihoda nisu bile u stanju postići.
Pojedine općine su, doduše, i do sada intervenirale svojim sredstvima
za pokriće troškova održavanja šuma, no obim te intervencije ovisio je o
razumjevanju pojedinih rukovodećih ljudi za potrebe šuma. Tamo gdje je
takvo razumijevanje izostalo, dolazilo je do ukidanja šumarskih radnih organizacija.


Kroz Samoupravnu interesnu zajednicu za unapređenje šuma na kršu
najdirektnije se sprovodi u život načelo da brigu o šumama, pored društva
kao cjeline (što se osigurava kroz obaveze općina i Republike), treba da vode
u prvom redu oni koji iz njih na neposredan ili posredan način crpe koristi,
a to su radne organizacije određenih djelatnosti. Ovoj Zajednici Zakon posvećuje
posebno poglavlje (61. 76. — 81.).


Samoupravna interesna zajednica za unapređenje šuma na području krša
osniva se samoupravnim sporazumom kojeg zaključuju organizacije udruženog
rada koje gospodare šumama sa organizacijama udruženog rada iz
djelatnosti ugostiteljstva, turizma, lovstva, trgovine, industrije za preradu
drveta i prekomjernih zagađivača atmosfere, poljoprivrede, vodoprivrede i
elektroprivrede.


Zajednica se osniva za čitavo područje krša i na osnovi svog programa
rada brine se osobito za (61. 77.):


— »biološku reprodukciju šuma;
— pošumljivanje šumskih površina uništenih požarom;
— suzbijanje biljnih bolesti i štetnika većih razmjera;
— izvedbu radova na preventivnoj zaštiti šuma od požara (čišćenje šuma,
prosjeke i osmatračnice);
— izradu programa za gospodarenje šumama za uža područja krša (radovi
na uređivanju šuma)«.
Potrebna sredstva za ostvarivanje programa rada Zajednice osiguravaju
članice plaćanjem doprinosa iz dohotka.


Pored odredbi kojima se definira organizacija šumarstva na kršu i status
šumskogospodarskih organizacija te osiguranje sredstava za financiranje potrebnih
radova, vrlo je značajna i odredba člana 74. Zakona prema kojoj
se šumski požari na području krša smatraju elementarnim nepogodama, u
koliko prijete da izazovu štetne posljedice većeg opsega. Ova odredba oba
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 67     <-- 67 -->        PDF

vezuje sve one pojedince, organe i organizacije koji su na osnovu odgovarajućih
propisa dužni sudjelovati u borbi protiv elementarnih nepogoda i na
sudjelovanju u sprečavanju i gašenju šumskih požara.


AKTIVNOST GRUPACIJE ZA ŠUMARSTVO PRIVREDNE KOMORE
ZA DALMACIJU NA RJEŠAVANJU POLOŽAJA ŠUMARSTVA NA KRŠU


Šumarske radne organizacije Dalmacije svjesne činjenice da je nepovoljan
i težak položaj u kome su se našle u prvom redu posljedica pomanjkanja
odgovarajućeg sistemskog rješenja za funkcioniranje djelatnosti šumarstva
u specifičnim uslovima krša, vrlo aktivno su se putem svoje grupacije pri
Privrednoj komori za Dalmaciju već od samog početka uključile u pripreme
oko izrade Zakona o šumama.


Nastojanje šumarskih organizacija za povoljniji tretman šumarstva na
kršu datira zapravo od 1955. godine kada je ukinut Republički fond za unapređenju
šumarstva. Od tada pa sve do početka izrade novog zakona poduzet
je čitav niz akcija kroz Grupaciju. Savez društava inženjera i tehničara
i Vijeća saveza sindikata, te je u sklopu njih održano više savjetovanja i
skupova na kojima su prezentirani materijali s odgovarajućim prijedlozima.
Nažalost, sve te akcije nisu dale rezultata. Doduše republički zakon o šumama
iz 1967. godine je u članu 33. propisao da se općinama na području
krša u cilju napređenja šumarstva ustupa dio sredstava iz republičkog učešća
u saveznom porezu na promet proizvoda šumarstva i prerade drva. No i ta
skromna sredstva nisu nikad realizirana u zakonom propisanom iznosu radi
pogrešnog načina obračuna primjenjivanog po uputama Republičkog sekretarijat
za financije, pa je njihov utjecaj na poboljšanje položaja šumarstva
na kršu bio beznačajan.


Naročito živu aktivnost provode sve šumarske radne organizacije s područja
krša zajedno s Republičkim sekretarijatom za poljoprivredu, prehrambenu
industriju i šumarstvo nakon katastrofalnih šumskih požara u ljeto
1971. g. koji su ozbiljno ugrozili šume priobalnog područja Republike.


Rezultat tih akcija bio je da su najviša republička predstavnička tijela
donijela niz zaključaka i odluka u cilju rješavanja položaja šumarstva na
kršu. Tako se u Zaključcima Sabora SRH od 28. prosinca 1971. g. (N. N. br.
56/71.) pod točkom 3. navodi:


»Posebno treba u suradnji s Republičkim sekretarijatom za financije
razmotriti i dati prijedlog za sistemsko rješenje materijalnog položaja šumarstva,
kako bi ono moglo obaviti preventivne poslove zaštite koje se mu
propisima stavljeni u nadležnost. Pri tome treba predložiti i izvore financiranja
«.


Radi provedbe ovog Zaključka Republički sekretarijat za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo izrađuje prijedlog sistemskog rješenja
položaja šumarstva na kršu u vidu Nacrta zakona o osnivanju regionalnih
fondova za zaštitu šuma od požara u priobalnom području. Premda je nacrt
ovog zakona dostavljen Predsjedniku Sabora još u studenom 1972. g., postupak
za njegovo usvajanje nije proveden jer je naknadno zauzet stav da je


401
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 68     <-- 68 -->        PDF

problem položaja šumarstva na kršu potrebno riješiti u skladu s načelima
koja će donijeti novi Ustav, a pripreme za usvajanje kojega su tada bile
u toku.


Ustav SFRJ i Ustav SRH iz 1973. g., kako je već naglašeno, svojim
odredbama o samoupravnim interesnim zajednicama pružili su mogućnost
i za odgovarajuće rješenje položaja šumarstva na kršu.


Kako se u međuvremenu otpočelo s izradom nacrta zakona o šumama
šumarske radne organizacije s područja Dalmacije stale su na stanovište
da je svrsishodni je da se problem šumarstva na kršu rješava tim zakonom
odnosno da će se zakonom o šumama postići temeljitija i sveobuhvatni ja rješenja
nego i kroz ranije predloženi zakon o osnivanju regionalnih fondova
za zaštitu šuma od požara. Takvo stanovište je i prihvaćeno od nadležnih
republičkih organa.


S tim u vezi Grupacije za šumarstvo i preradu drva Privredne komore
za Dalmaciju izrađuje u srpnju 1975. g. Informaciju o problemima šumarstva
kraškog područja SRH s prijedlogom njihovog rješenja". Ovu Informaciju
razmatra i usvaja izvršno vijeće Skupštine zajednice općina Split na svojoj
sjednici od 16. srpnja 1975. g. te je sa svojim zaključkom dostavlja Izvršnom
vijeću Sabora i Republičkom sekretarijatu za poljoprivredu, prehrambenu
industriju i šumarstvo. Nakon toga Informaciju razmatraju, a njene stavove
i prijedloge prihvaćaju: Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske na Savjetovanju održanom u Zadru 4 — 6. ožujka 1976. g.,
Izvršno vijeće Skupštine Zajednice općina Rijeka na sjednici od 9. srpnja
1976. g., te Vijeće grupacija za šumarstvo i preradu drva Privredne komore
Hrvatske i Izvršni odbor Poslovne zajednice šumarstva i prerade drva na
zajedničkoj sjednici od 17. VI 1976. g.


Time su prijedlozi Grupacije za sistemsko rješenje položaja šumarstva
na kršu dobili najširu društvenu podršku, pa su poslužili Republičkom sekretarijatu
za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo pri izradi
prijedloga zakona o šumama kao temelj za definiranje odredaba koje se
odnose na šume i šumska zemljišta na području krša.


Na taj način su temeljna načela za sistemsko rješenje položaja šumarstva
na kršu predložena od strane Grupacije za šumarstvo i preradu drva Privredne
komore za Dalmaciju ugrađena u Zakon o šumama. To je postignuto
ne samo zahvaljujući širokoj podršci koju je dobila Informacija, već također
i zahvaljujući punom razumijevanju za probleme krša Republičkog sekretarijata
za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo, odnosno odgovornih
ljudi u njemu na čelu sa republičkim sekretarom ing. Radom P a v~
1 o v i ć e m, kao i respektiranju i uvažavanju s njihove strane mišljenja
i prijedloga koje su kao predlagači zakona dobili od udruženog rada.


Sada, kada su nakon 22 godine uporne borbe šumara stvoreni osnovni
preduvjeti za poboljšanje položaja šumarstva na kršu, pred šumarstvom
Dalmacije predstoje novi napori za optimalnu realizaciju svih onih rješenja
koja omogućuje zakon.


* Ova je Informacija objavljena i u Šumarskom listu 1975. god. br. 7 — 10.
(Urednik)
402
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Zakon propisuje relativno kratke rokove za sprovođenje u život pojedinih
njegovih odredbi. Za područje krša su najznačajnije:


— društveni dogovor o utvrđivanju užih područja za gospodarenje šumama
unutar područja krša;
— izrada programa za gospodarenju šumama na užim područjima krša;
— društveni dogovor o osiguranju sredstava za reprodukciju i zaštitu
šuma na području krša;
— samoupravni sporazum o osnivanju samoupravne interesne zajednice
za unapređenje šuma na kršu.
O ovim dokumentima ovisit će kvalitet rješenja koja se njima provode.
Od posebne je važnosti da šumarstvo ponudi takve programe koje će biti
realni i atraktivni za sve sudionike u društvenim dogovorima i samoupravnim
sporazumima, jer će o tome ovisiti koliko će interesa oni pokazati za
njihovu realizaciju i koliko će sredstva u tu svrhu biti spremni da izdvoje.
Pored toga šumarstvo će se trebati maksimalno založiti da se svi navedeni
dokumenti na vrijeme izrade, te s tim u vezi pokretati inicijative i predlagati
rješenja.


Krajnje nepovoljan položaj u kome se šumarstvo preko dva decenija nalazilo
rezultirano je poznatim štetnim posljedicama, naročito u organizacionom
i kadrovskom pogledu. Jasno je da tako oslabljeno šumarstvo ne bi bilo
u stanju da se nosi sa svim ovim zadacima. Radi toga su šumarske radne
organizacije Dalmacije paralelno s akcijom za rješenje položaja šumarstva
na kršu putem Zakona o šumama povele akciju za udruživanje rada i sredstava,
kako bi na taj način stvorile osnovne organizacione, kadrovske i materijalne
preduvjete za sprovođenje u život svih onih rješenja koje zakon
omogućuje.


U ovom momentu odlučilo se za udruživanje u poslovnu
zajednic u time da se kasnije, ukoliko to bude u interesu razvoja, priđe
na tješnje udruživanje. Osnovni cilj udruživanja u poslovnu zajednicu je
utvrđivanje i provođenje jedinstvene poslovne politike radi ostvarivanja što
boljih rezultata u gospodarenju šumama u specifičnim uslovima krša Dalmacije,
stabilnijeg i racionalnijeg poslovanja, povećanja dohotka i podizanja
standarda radnika. Samoupravni sporazum o udruživanju prihvaćen je od
radnika svih radnih organizacija putem održanih referenduma, potpisan od
ovlaštenih predstavnika te je od izabranih delegata konstituirana skupština
Poslovne zajednice šumarstva Dalmacije i njeni organi, pa je time zajednica
počela djelovati.


Mogućnosti za unapređenje i zaštitu postojećih
šuma te podizanje novih stvorene novim Zakonom


o šumama, uz nastojanja šumarskih radnih organizacija
da se na samoupravnoj osnovi što bolje organiziraju,
pružaju nam opravdanu nadu da će područje
krša postati zelenije, a time i bogatije, ljepše i korisnije,
ne samo za ljude koji u njemu žive već i za
čitavu našu domovin u.**
** Ovaj članak objavljen je i u glasilu Privredne komore za Dalmaciju —
»Privreda Dalmacije« (br. 7—8/1977.)