DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 48     <-- 48 -->        PDF

ZNAČAJ ŠUMSKIH KULTURA
U PRIMORSKOM PODRUČJU KRŠA


Mr Šime Meštrović
Zagreb


UVOD


Primorsko ili mediteransko-submediteransko područje krša ima površinu
od 1,660.000 ha od čega je 560.000 ha ili oko 1/3 šumom obrasla, 400.000
ha neobraslo šumsko zemljište, a 700.000 ha poljoprivrednih i neplodnih
površina.


Od šuma to su u prvom redu makije, šikare i niske šume, te male površine
autohtonih visokih šuma bukve, crnog bora, čempresa, crnike, hrasta,
alepskog bora i umjetno podignutih sastojina.


Umjetno podignute sastojine na tom području su kulture raznih vrsta
borova među kojima osnovno mjesto zauzima alpeski bor (Pinus halepensisMili.) u području mediterana, primorski bor (P. pinaster Ait.) u području
vlažnijeg mediterana i toplijeg dijela submediterana, te na koncu crni bor


(P. nigra Arnold)
na cijelom području submediterana.
Koristi od borovih kultura kao i ostalih šuma i šumskih kultura su one
izražene putem proizvodnje drvne mase zvane »direktne koristi« i uopće
korisne funkcije koje se popularno zovu »indirektne koristi«.


DIREKTNE KORISTI


Koristi koje nam šuma daje valorizacijom proizvedene drvne mase zovemo
»direktne koristi«. One se mogu izračunati na bazi prirasta i produkcije
drvne mase te potreba društva za tom proizvodnjom. U prilog tome evo samo
nekoliko podataka o uspijevanju navedenih vrsta borova u primorskom područja
krša* (podaci na str. 383.).


Izneseni podaci pokazuju, da sve tri vrste bora daju značajne priraste
na plitkim do srednje dubokim tlima našeg primorskog dijela krša.


U primorskoj oblasti naših šuma prevladavaju kulture starosti iznad 60
godina ili one između 20 i 30 god. Mlađe kulture su manje zastupljene, jer
je trend pošumljivanja posljednjih 20-tak godina smanjen. Kulture starije
od 60 godina treba u što kraćem roku pomladiti. One su izvršile svoju pionirsku
ulogu i ne bi trebali ostati spomenici prirode — to su živi organizmi.
Nova generacija iste vrste uz sukcesiju prirode vegetacije — elementi šuma


* Detaljniji podaci nalaze se u članku S. Meštrović: »Uspijevanje borovih
kultura u primorskom području krša SR Hrvatske« priređenom za štampu.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Prirast (ms)
´5


a u
o ´a o


Kultura ö
M x´
+J o


o
> X> t/D M Q E CJ
ft


SH


Bašćanski gaj alepski 45 670 154 4,2 3,4
Rupotine 30 1600 152 9,5 5,0
Majdan kosa 21 2514 121 9,1 5,8
Pođar primorski 38 640 176 8,7 4,6
Kožinski gaj 60 338 189 5,0 3,2
Topolje 73 304 327 5,0 4,6
Borovača 75 520 241 4,7 3,2


crnike ili medunca — dati će sigurno bolje rezultate. Vrlo lijep primjer
kako se regeneracija alepskog i primorskog bora može uspješno postići je
kultura Kožinski gaj na cesti Zadar — Nin.


Rezultati istraživanja su pokazali da u starosti od 60 godina borove
kulture u primorskom području krša imaju oko 200 — 300 m3 drvne mase
po ha. Ako tome dodamo posječenu drvnu masu proredama od otprilike
2/3 drvne mase na panju ili 145 — 200 m3 dobijemo prosječnu produkciju
naših borovih kultura oko 340 — 500 nr´Vha za 60 godina ili 5,7 — 8,3 m3/ha
godišnje. To odgovara Wiedemannovim prirasno prihodnim tablicama za obični
bor na II bonitetu.


Naglašavam da su mjerene kulture podignute na prosječnim do lošijim
tlima bez prethodnih selektivnih i meliorativnih mjera i priprema te da
se je u njima manje više stihijski gospodarilo.


Uz primjenu naučnih dostignuća kod izbora najpovoljnijih vrsta za pošumljivanje,
selekcije najboljih individua, izbora odgovarajuće metode sadnje
i sjetve te izbora povoljnijih terena za podizanje kultura na znatnim površinama
u primorskom području krša borove kulture bi dale ekonomske opravdanje
ako bi ih vrednovali i samo kroz prizmu tzv. direktnih koristi to znači
da bazi proizvedene drvne mase.


Vrijednost naprijed navedene produkcije u sastojinama kakve su danas
prema sadašnjih cijenama iznosi 2.700,00 din bruto po ha, a ta vrijednost
nije za podcjenjivanje.


INDIREKTNE KORISTI


Opće korisne funkcije šume ili »indirektne koristi« u primorskom području
krša su naglašenije nego u drugim dijelovima naše zemlje. One su
ovdje dobile toliko značenje da su u stvari postale »direktne koristi«. Djelovanje
šume očituje se posebno u reguliranju klime — stvaranjem povoljnijih
klimatskih uvjeta, u reguliranju sastava i čistoće zraka, u reguliranju
vodenih tokova i vodnog režima, u sprečavanju erozije (eolske, fluvijalne
i pluvijalne), u zaštiti poljoprivrede, u stvaranju klimatskih, estetskih i psiholoških
podobnosti za odmor i rekreaciju u zaštiti i davanju skloniša stoci,
divljači i pticama. Šuma je u svakoj životnoj sredini toliko značajna da
bi bez njenih tzv. »indirektnih koristi« prestao život u toj sredini.




ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Od opće korisnih funkcija šuma istaći ću samo neka značenja borovih
kultura na smanjenje zagađenosti okoliša.


Općenito utjecaj šumske vegetacije na sastav i čistoću
zraka je dvojak:


Prva zadaća koju biljka ostvaruje preko svog asimilacijskog aparata je
pozitivna izmjena plinova u atmosferi. U svjetskim razmjerima šuma apsorbira
2,5 tona ugljika godišnje, a u istom vremenu emitira oko 15 t kisika.
No i pored toga postotak COa u atmosferi se povećava u svjetskim razmjerima
za oko 0,25% godišnje.


Vegetacija različitog sastava ima različito djelovanje, a šuma je dva
puta djelotvornija od ostalog raslinstva. Šume na zemlji prekrivaju 1/3 površine
cjelokupnog raslinstva a ostvaruju 2/3 fotosinteze.


Korisnost šuma za fotosintezu ovisi o vrsti drveća, dobi i omjeru smjese.
Općenito šuma je korisnija što je produktivnija i što stabla bolje rastu.
Četinjače su korisnije od listača i mlađe sastojine od starijih. Polazeći od
te konstatacje naš je zadatak podržavati šume što produktivnijim. Treba
iznaći takve zahvate kojima ćemo najlakše, najbrže i najbezbolnije starije
kulture pretvarati u mlađe i produktivnije. Za borove kulture odrediti odgovarajuće
razumno kratke ophodnje.


Druga zadaća šumske vegetacije je u rasporedu polutanata i čišćenju
zraka. Ova se značajna uloga vrši u dva pravca:
a) utjecaju i rasporedu krutih polutanata i čišćenju zraka od njih (prašina,
dim, čađa itd.),
b) utjecaj na raspored kemijskih polutanata (SO2, fluor, olovo, smog
kompleks i dr.).


U oba slučaja značenje je vrlo veliko i podložno je pored vrste drveća
i sastava šume mnogim vanjskim utjecajima a u prvom redu stojbinskim
prilikama.


Na temelju podataka dobivenih u jednom profilu kroz borov u kul tur
u Majda n Kos a došao sam do slijedećih zaključaka:


1. Po 1 m- zastrte površine alepski bor zadržava oko 70% ukupne taložne
tvari.
2. Koncentracija dima je u sastojini za 50% manja nego izvan nje uz
ostale jednake uvjete.
Kolike će te količine biti u apsolutnim iznosima uz već naglašene stojbinske
odnose ovisi o emisijama zagađivača, veličini polutanata, udaljenosti
od izvora zagađenja, položaju sastojine itd.


Mjerenja su pokazala da kad je u pitanju istaložena prašina kultura
alepskog bora udaljena 240 m od izvora zagađenja zadrži prosječno 11 kg
prašine po ha dnevno što će reći 1.100 mg/m2.


Istraživanja % pepela na suhu tvar i istoj kulturi pokazala su da je %
kod ovih iglica za oko 10% veći nego kod iglica sa stabala izvan domašaja
zagađenja. Pored toga postotak pepela na suhu tvar je najveći na iglicama
iz donjeg dijela krošnje, nešto manji na iglicama iz srednjeg dijela, a naj


384




ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 51     <-- 51 -->        PDF

manji na najgornjim granama. Iglice s prašinom na površini slabije asimiliraju
što znači slabije prirašćuju, a u donjem dijelu krošnje samo vegetiraju.


Vršne grane s manje prašine na površini tako dobivaju mogućnost veće
koncentracije hraniva i snage pa takve kulture imaju izrazito dobar visinski
prirast, a vršne grane odaju dojam vitalnosti i snage. Donje grane su u
neku ruku blokirane pa velika količina prašine pospješuje odumiranje donjih
grana.


Navedeni podaci nas upćuju na veliku mogućnost primjene
borova u gradskim i urbanim sredinama, a posebno kad
je riječ o tampon kulturama između industrijskih zona i zona za stanovanje.
Navedne konstatacije daju posebno veliko značenje kulturama alepskog
bora u turističke i rekreativne svrhe.


U vremenu velike industrijske ekspanzije i nekontroliranog širenja polutanata
zrakom šuma je najveći i najmoćniji filter. Ona
nas spašava svojom nezamjenjivom ulogom stvaraoca kisika te regulatora
i raspoređivača polutanata svih vrsta.


Imajući pred očima činjenicu da se površina mora i voda kao osnovnog
stvaraoca kisika ne da povećati jasno je koliku brigu treba pokloniti
povećanju površine drugog stvaraoca kisika — šume.


Svaki novi bor u sastojini je 3 — 4 kg godišnje kisika više u atmosferi,
5 m2 zastrte površine više, što u našem primjeru iznosi 0,0055 kg prašine
dnevno manje na tlo.


Svaki hektar borovih kultura apsorbira godišnje 4 t ugljika iz atmosfere
a vraća nam 15 t kisika, uz bruto produkciju od 6 m3 drvne mase, a zadržava
i 70% prašine koja prolazi preko kulture.


Sve ovo moramo imati u vidu kod određivanja vrijednosti borovih kultura
u primorskom području našeg krša.


Na borove kulture u primorskom području ne treba gledati kao na
prolazne elemente određenih biljnih zajednica i ekosustava u cjelini, već na
elemente koji su prisutni danas a biti će i trebaju biti još više prisutni u
budućnosti, na elemente koji nam daju i ostvaruju značajne koristi u svakom
pogledu. Kolike će te vrijednosti biti i koliko ćemo ih mi znati i moći iskoristiti
ovisi o nama.


LITERATURA


Kl ep a c D.: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, Znanje, Zagreb


1963.
Kl ep a c D.: Ekološki učinci različitog korištenja tla i gospodarske prakse
umjerenih i mediteranskih šumskih područja, Izvještaj na naučnom
skupu »Čovjek i biosfera«, Plitvice 1976.


Meštrovi ć Š.: Uspijevanje primorskog bora u kulturama SR Hrvatske, Šu


marski list, Zagreb 1972.
Pes son P.: Ecologie forestiere, Gauthier — Villards, Paris 1974.
*** »UREĐAJNA OSNOVA ZA PARK ŠUMU MARJAN«, Zagreb 1970.
*** »KRŠ HRVATSKE«, Savezno savjetovanje o kršu, Split 1957.


385