DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 44     <-- 44 -->        PDF

može biti za prirodu štetna, a ta je vrsta čovjek . To je zato što je čovjek
jedino živo biće na Zemlji koje je, na sadašnjem stupnju svog razvoja, sposobno
da iz temelja izmijeni lice svijeta u kojem živi. U svojoj djelatnosti
intenzivnog iskorišćivanja žive prirode on uzrokuje duboke promjen
e ekosistema , što često dovodi do dalekosežnih i nepredvidivih
posljedica koje mogu biti kobne i za njega samog. Zato zaštita prirode znači
zaštitu od čovjeka, ali i u interesu čovjeka.


Čini se, dakle, da su u pitanju štetnosti i korisnosti vrsta stajališta
zaštitu šuma i zaštite prirode nepomirljiva i da se zaštita šuma u tom pogledu
nalazi u direktnom sukobu s principima zaštite prirode. To može biti
više ili manje točno, ovisno o metodama kojima se zaštita šuma u praksi
služi. Nažalost, u šumarstvu, slično kao i u poljoprivredi, još je veoma malo
takvih metoda suzbijanja koje bi pogađale samo štetnika a pošteđivale okolnu
prirode. No, bez obzira na metode, suzbijanja insekata u šumama obavlja
se najčešće samo u onim slučajevima kada se određena fitofagna vrsta razmnoži
u velikom broju i nagomila na određenoj površini te tako postane
štetna. Ali tada suzbijanje ne ide za tim da uništi vrstu,
već da njenu brojnost svede na dovoljno nisku razinu
da bi se spriječile štete. Mi danas već dosta točno znamo
koje vrste imaju sposobnost masovnog razmnožavanja pa ih upravo zato
nazivamo štetnicima. Ima, međutim, u posljednje vrijeme sve više slučajeva
da se iznenada u masi pojavi i neka vrsta koja do tada nije bila poznata
kao štetnik. Zato nije neobično ako se na pr. leptir Limenitis populi (topolin
šarenjak) nalazi na indeksu insekata koji oštećuju topole, leptir Apaturairis (vrbin šarenjak) na indeksu vrsta koje oštećuju vrbe, a istovremeno se
obadvije ove vrste nalaze na popisu zaštićenih insekata kao rijetke vrste
Zaštita bilja ipak i o njima vodi evidenciju, jer je, strogo uzevši, svak a
fitofagna vrsta poten ci jalni štetnik na onoj biljci kojom
se hrani, osobito u znatnije poremećenim ekosistemima kakvi u današnje
vrijeme nisu rijetki.


Zakonska zaštita pojedinih organskih vrsta kojima prijeti izumiranje
samo je jedan vid zaštite žive prirode. U tom pogledu nema gotovo nikakvih
nesporazuma između zaštite šuma i zaštite prirode. Međutim, u današnje
vrijeme, zahvaljujći prije svega saznanjima do kojih je došla ekologija, suvremena
zaštita prirode ne štiti samo pojedine vrste,
već osobitu važnost pridaje zaštiti ekosistema kao
cjelina , bez čega ni zaštita pojedinih biljnih i životinjskih vrsta ne može
biti efkasna. Iz prošlosti je dobro poznato da su mnoge vrste nestale s lica
zemlje ne zato što ih je čovjek aktivno progonio ili direktno istrebljivao, nego
zato što im je toliko pogoršao životine uvjete da im je onemogućio daljnji
opstanak. Opasnost čestih i masovnih akcija suzbijanja šumskih štetnika
na velikim površinama primjenomh kemijskih preparata sa nespecifičnim
djelovanjem leži upravo u tome, što se na taj način remeti struktura ekosistema
i time pogoršavaju uvjeti za opstanak mnogih vrsta, od kojih neke
možda imaju važnu ulogu u funkcioniranju tog ekosistema. Kod toga nije
važno da li su te vrste u sadašnjem trenutku gospodarski štetne, korisne
ili indiferentne. Ovo je čisto biološki problem i na tom području zaštita šuma,
takva kakva je ona danas, zaista često dolazi u sukob sa zaštitom prirode,
U biti se ovdje radi o sukobu dvaju principa: ekološkog i


378