DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 3     <-- 3 -->        PDF

YU ISSN 0373-1332


ŠUMARSKI LIST


Glasilo Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske


Journal of the Union of Forestry Societes of Croatia — Organe de l´Union des Sociales
forestiere de Croatie — Zeitschrift des Verbandes der Forstvereine Kroatiens
Br. — No 5 — 7/1977.


SADRŽAJ — CONTENTS — TABLE DES MATIfiRES — INHALT


Zako n o vraćanj u nacionaliziranog dijela zgrade »Šumarski dom« u Zagrebu (339)


B. Prpi ć : Uloga šume u zaštiti čovjekova okoliša (357)
UDK 502.7.001 (497,1—14:262.3)


A.
Šoba t : Osnovne koncepcije zaštite prirode u jadranskoj regiji — Basic concepts of
nature protection in the Adriatic region — Les idees generates concernant la protection
de la nature dans la region adriatique — Grundgedanken über den Naturschutz
in der adriatischen Region. (359)
UDK 634.0.4 (497.1—14:262.3) :507.2.001.5/.6 (262)


Z.
Pavletić : Važnost zaštite šuma u jadranskoj regiji i njihovo uklapanje u program
»Čovjek i biosfera« za područje Mediterana — Importance of forest protection in the
Adratic region and its inclusion into the programme »Man and bioshpere« for the
Mediterranean region — Importance de la protection des forets dans la region adriatique
et son interpolation dans le programme »L´homme et biosphere« pour la region
mediterraneenne — Bedeutung des Waldschutzes in der adriatischen Region und seine
Eingliederung in das Programm »Mensch und Biosphäre« für das Mittelmeergebiet.
(365)
UDK 634.0.116:634.0.181.312


ZI. Vajda : Potencijalna sposobnost šume kao regulacijski hidrološki činilac vodenih
tokova — Potential capacity of the forest as a regulating hydrological factor of the
watercourses — Capacity potentielle de la foret comme un facteur regulateur hydro-
watercourses — Capacite potentielle de la foret comme un facteur regulateur hydrologique
des cours d´eau — Potentielle Fähigkeit des Waldes als regulierender hydrologischer
Faktor der Wasserläufe. (370)


I. Miklo š : Zaštita šuma i zaštita prirode (377)
S. Meštrović : Značaj šumskih kultura u primorskom području krša (382)
K. pintarić : Utjecaj šume na zdravlje čovjeka (386)
Z. T o m a e : Zaštita čovjekove okoline i šumarski kadrovi (391)