DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 25     <-- 25 -->        PDF

OSNOVNE KONCEPCIJE ZAŠTITE PRIRODE U JADRANSKOJ
REGIJI


A. Šobat
SAŽETAK. I za zaštitu prirode u Jadranskom području potrebno
je lučiti uže obalno područje od njegovog zaleđa. U užem
obalnom području prisutan je konflikt između dvije najinteresantnije
grane: industrije i turizma, a u zaleđu još uvijek je aktualno
zaustavljanje procesa degradacije vegetacije te podsticanjasukcesije prirodnih ekosistema. U obalnom području autor predlaže
odvajanje industrijskih i urbanih od turističkih sredina dovoljno
prostranim zonama u obliku rezervata prema Zakonu o
zaštiti prirode. U zaključku autor konstatira, da se zaštita prirode
ne može riješiti bez šumarstva ili mimo njega, te da deklaracije
i planove treba doista i realizirati, (p)


Na početku treba istaći da se pod zaštitom prirode ne podrazumijevaju
samo usmjeravanje djelatnosti na održavanju biološke ravnoteže očuvanih i
stabilnih ekosistema, prirodnih ljepota i rijetkosti, već i traženje i iznalaženje
najracionalnijih načina revitalizacije odnosno zaustavljanja ili usporavanja
progresa daljnje degradacije poremećenih biogeocenoza. Zaštita ne
može biti sama sebi svrhom — radi se uvijek o zaštiti prirodnih uvjeta
potrebnih za život čovjeka. Čovjek je ugrožen od posljedica svog vlastitog
djelovanja i on nema pravo da svojom intervencijom izaziva nepovratno
pustošenje produktivnoog potencijala sredine u kojoj živi, ne samo, radi
vlastitog opstanka nego i radi novih generacija.


Eksplozija ljudske populacije, koja raste u geometrijskoj progresiji, kao
i sve veće narušavanje biološke ravnoteže (što vjerojatno predstavlja uzrok
i posljedicu), izazvali su »ekološk u kri ž u«, koja traži odgovarajuća
rješenja u humanijem, prirodnijem i zdravijem odnosu čovjeka prema prirodi.


Ove poznate činjenice, trebalo je uvodno istaći, pa tek tada u najkraćim
crtama razmotriti osnovne koncepcije zaštite prirode Jadranske regije.


Priroda te regije uslijed antropogenih faktora i klimatskih činilaca nije
karakteristična po stabilnim ekosistemima, iako se tu nalaze ostaci primarne
klimatogene vegetacije, koja je velikim dijelom potisnuta i zamijenjena raznim
degradacijskim stadijima do »golog« i neznatno produktivnog kamenjara.


Pod jadranskom regijom podrazumijevamo mediteranski i submediteran


ski pojas, koga treba u smislu zaštite razlučiti na:
-— uže obalno područje te njegovo
— kraško zaleđe.


359
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Uže obalno područje zaslužuje izuzetnu pažnju. To nije samo
najatraktivniji dio Jadranske regije i najljepša plaža Evrope sa izvanrednim
estetskim, pejzažnim, prirodnim karakteristikama i kulturno povijesnim nasljeđem,
nego je to područje na kome su već danas u konfliktu, za to područje
prioritetne grane, industrija i turizam. Taj će se konflikt daljnjom
izgradnjom neminovno sve više produbljivati bez obzira na to što je dužina
obale vrlo velika. Obalni je pojas dugačak preko 6100 kilometara sa širinom,
koju vjerojatno najopravdanije definira ekonomska zainteresiranost ovih privrednih
grana (obalni pojas — prema Zakonu o prostornom planiranju —
definiran je sa 500 m širine od obalne linije i taj prostor je od strane općinskih
skupština stavljen pod zaštitu do izrade definitivnih prostornih planova).


Za sada je turističkoj privredi namijenjeno svega 16,1" o najljepšeg dijela
jadranske obale. Od toga se godišnje urbanizira prosječno 29 km. Kod sadašnjeg
intenziviteta izgradnje biti će za manje od četvrt vijeka iscrpljene sve
mogućnosti proširenja turističke gradnje. Proces litoralizacije, međutim,
neprekidno raste radi sve povoljnijih saobraćajnica i ostale infrastrukture,
kao i industrije, koja snagom svoga ekonomskog rezona — najjeftinijeg prekomorskog
uvoza — osvaja sve više prostora.


Da bi se spriječila postojeća difuzna turistička izgradnja i donekle onemogućilo
podizanje industrijskih i turističkih kapaciteta na istom ili nedovoljnom
prostoru, potrebno je provesti oštro prostorno diferenciranje
ovih djelatnosti. Za sada su uvjeti za to uglavnom
još uvijek povoljni. Daljnja nekontrolirana privatna izgradnja i nedovoljno
ekološki definirani prostori, kao i struktura industrijskih kapaciteta, sigurno
bi nanijele velike i nepopravljive štete.


Pravovremeno stavljanje odgovarajućih zona obalnog područja pod zakonsku
zaštitu, uslovilo bi potrebu na izradi ili prilagođavanju prostornih
planova prema toj namjeni, kako u općinskim, tako i regionalnim okvirima.


To bi bila i jedina realna osnova za pravilan dugoročni plan namjene
tog vrijednog područja.


Iz toga proizlazi i koncepcija zaštite prirode, koja se nameće kao vrlo
hitan zadatak.


Potrebno je u prvome redu industrijske i urbanizirane sredine
odvojiti od turističkih dovoljno prostranim zonam
a u posebne rezervate odgovarajuće kategorije zaštite. Oni bi se prirodnom
sukcesijom i pošumljivanjem priveli funkciji odgovarajućeg ekološkog
odterećenja. Na tim površinama bi trebala biti zabranjen a svak a
gradnj a kao osnovni preduvjet biološke regeneracije. Nadalje, u zaleđu
turističkih naselja potrebno je različitim načinima korištenja i zaštite površina
kreirati mnogoliki, ekološki i estetski vrijedan krajolik. Cijeli napori
oko pošumljivanja krša trebaju se koncentrirati uglavnom na tim područjima.
Ovdje se uključuje i pošumljivanje sa svrhom zaštite vodoprivrednih
postrojenja i oplemenjavanje postojećih i budućih industrijskih objekata.


Krašk o zaleđ e obalnog područja jadranske regije u smislu zaštite
ne predstavlja, čini nam se, nesavladiv problem iako na toj površini »zaštita
prirode« kasni za nekoliko tisuća godina. Što više, izgleda da nam se u tom
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 27     <-- 27 -->        PDF

pravcu pruža historijska šansa, koju ne smijemo propustiti. Danas je zbog
stalne i već poodmakle depopulacije, možda po prvi puta u povijesti uopće,
moguća obnova vegetacijskog pokrova primorskog krša. (Prof. dr G 1 a v a č).


Bilo bi iluzorno tvrditi da je moguće uspostavljanje iskonskog stanja
u odnosu na šumske zajednice, ali je lako moguće, uz malo više planske
discipline zaustaviti proces degradacije i podstaći sukcesiju kao prirodni
razvojni proces ekosistema, koji je ovdje progresivno usmjeren uslijed istaknutih
promjena životnih uvjeta.


Na tom području i u njegovoj neposrednoj blizini već postoji mrež a
rezervata najviše zaštitne kategorije. To je područje naših
nacionalnih parkova, bioloških i uopće prirodoznanstvenih laboratrija, koji
se sistematski proširuju s nizom trajnih ploha na kojima se prate procesi
prirodne obnove šuma na kršu. O dosadašnjim rezultatima tog praćenja postoji
opširan izvještaj, te nema potrebe da se na tome zadržavamo. Treba samo
podvući, da se baš u toj regiji kasni sa zakonskom zaštitom za sada neoptećenih
velikih cjelina kojima je svrha da se spriječi svaka promjena u odnosu
na dosadašnji način korištenja.


Prema mišljenju prof, dra Heinza Ellenber g a, koji probleme našega
;i svjetskog krša dobro poznaje, bilo bi potrebno oko 30 godina za
uspješno obnavljanje prirodne vegetacije listača, naravno, ako bi se na tim
površinama uspjelo zabraniti bilo kakvo iskorišćivanje. Dakle, i be z veli kih
ulaganja moguće je privesti racionalnoj namjeni
velike površine regije. Prema mišljenju istog autora »pošumljivanje
četinjačama nije za ove svrhe prikladno, jer za razliku od ranijih
shvaćanja, ne vodi brzo obnovi i produktivnosti tala i formiranju klimazonalnih
sastojina. Prirodna obnova šumske vegetacije siguran je način bržeg
uspostavljaja zdravih šumskih ekosistema«. Osnovni preduvjet za uspješno
provođenje ovakove politike u oblasti šumarstva na toj regiji leži u stro gom
i dosljednom prostornom razgraničenju šumskih
od pašnjačkih površina, ali se »akcija može uspješno provesti
samo na osnovu prostorno velikih izlučenih površina«.


Radi određenog kurioziteta navesti ću još jednu misao poštovanog autora,
prof, dra Ellenber g a, jednog od vodećih ekologa u svijetu, na temu
pošumljavanja našega krša: »Iako je ogoljeli kraški pejzaž izraziti primjer
razaranja životne sredine, ne smije ga se jednostrano vrednovati. Upravo
ovaj ogoljeli krš doprinosi privlačnosti pejzaža u neiscrpnom kontrastu brda,
morskog plavetila i golih gotovo bijelih otočnih strana koje izranjaju iz
mora. Ova divlja ljepota ima za turističke mase jednaku privlačnu snagu
kao i toplo i čisto more ... po ovim odlikama ističe se hrvatski dio Jadranske
regije od ostalih Mediteranskih zemalja. Upravo radi toga mnoge ogoljele
površine treba poštediti od bilo kakvih meliorativnih zahvata ili pošumljivanja.
Na takvim površinama trebalo bi favorizirati ekstenzivno stočarstvo,
je ono pridonosi očuvanju i održavanju pejzažnih karakteristika«.


Da ne bi došlo do izvjesnog nesporazuma u vezi očetinjavanja koje je
ovdje spomenuto, treba istaći, da se ono ne odnosi na podizanje manjih ili
većih kultura na području mediteranske regije, naročito ako je riječ o autohtonim
vrstama, jer nema opasnosti od posljedica koje su često neminovne
za velike površine monokultura i plantaža. Monokulture, naročito planlažnog
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 28     <-- 28 -->        PDF

tipa, su u labilnoj biološkoj ravnoteži i zahtijevaju vrlo intenzivno i aktivno
djelovanje koje je vezano uz kemijske preparate, često sa toksičnim posljedicama.
Ako je čovjek radi uvodno iznijetih razloga primoran da to čini u
poljoprivredi — jer je u protivnom sve manje moguća preživljavanja (a tu
se izgleda krećemo u fatalno začarom krugu) — to vjerojatno ne bi trebalo
činiti u šumarstvu.


Veličina površina i financijska sredstva potrebna
za zaštitu ove regije najbolje će ilustrirati prodiskutirani stav Republičkog
Zavoda za zaštitu prirode sa ekspertima Ujedinjenih naroda, već pomenutim
prof. Glavačem i prof. Ellenbergom.


Procentualna površina do sada Zakonom zaštićenih objekata u Republici
i na području jadranske regije zaostaje znatno za onima koje su stavljene
pod zaštitu u mnogim zemljama koje ne posjeduju takovu autohtonu
prirodu (tako ima u SR Njemačkoj oko 33% zaštićenih površina). Kad bi
se danas izdvojile površine koje nisu potrebne za naseljena mjesta i gradove,
intenzivno ratarstvo, maslinarstvo i vinogradarstvo, te za postojeći fond sitne
stoke, onda bi se vjerojatno moglo staviti pod zakonsku zaštitu
više od po lovine prostora jadranske regije. Obrazloženje
za te mjere vrlo je jednostavno. Geografsko-ekološke značajke i historijski
razvoj Jadranske regije predstavlja osnovu za jednu osmišljenu politiku zaštite
i njege prirodnih atraktivnosti i očuvanja brojnih biljnih i životinjskih
vrsta i njihovih zajednica. Ove prednosti u odnosu na druge zemlje svakako
treba iskoristiti, i to ne samo sa stanovišta Jugoslavije i zemalja koje gravitiraju
ovim prostorima, nego i s internacionalnog stanovišta.


Terasasti nizovi primorskih planina, čisto oligotrofno more s mnoštvom
većih ili manjih otoka, izvanredno izražena vertikalna raščlanjenost u klimatske
pojaseve, počam od mediteranskih i submediteranskih nižih aridnih
položaja, pa do planinskih vrhova s obilnim vodenim talogom, sve to čini
ovu regiju posebno interesantnom i privlačnom. Osobito je atraktivan i sadržajno
bogat pojas obalnog mora s mnoštvom različitih marinskih i litoralnih
ekosistema.


Ovaj jedinstveni bioklimatski model privlači sve veći
broj geografa, botaničara, zoologa, šumarskih stručnjaka, oceanologa, mnoštvo
učenika raznih škola, turista i ljubitelja prirode. Posebno je privlačna geološka
građa regije, koja pruža jedinstveni uvid u sastav krasa i sve njegove
fenomene. Na sreću, mnoge od ovih prirodnih atraktivnosti sačuvane su do
naših dana.


Od svega toga, kao što je već naglašeno, treba što prije staviti pod zakonsku
zaštitu velike prostrane neopterećene cjeline. To vrijedi posebno uz
mnoge dijelove obale, ali i za predjele u brdskom području regije. Uz postojeće
nacionalne parkove treba pristupiti kreiranju parkova prirode, kao i
drugih kategorija predviđenih Zakonom. Ovisno o zakonskim mogućnostima
i formama, treba nastojati, da se bare m 30% površin e stavi pod zaštitu.
Provedba ovih mjera pada po svemu sudeći u posljednji čas.


Pri završeku su obrazloženi prijedlozi za proglašenje nacionalnog
parka Kornati i Krke, parka prirode Biokovo i Velebit.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Sa svima zainteresiranima raspravljana je namjena budućih površina na
općinama Primorske regije, većeg dijela Istre, otoka Hvar, Cres, LošinjVis, te Makarske i Dubrovnika.


Sredstva za zaštićene objekte svake godine su sve veća i vjerojatno
su u skladu sa mogućnostima koje zajednica u ovom času može izdvojiti.
Može se konstatirati, da namjenska sredstva za tu svrhu rastu godišnje u
zadnje vrijeme po stopi od cea 120" o. Ove godine će iznositi oko 200 milijuna
starih dinara s time, da se pružaju mogućnosti financiranja iz republičkih
izvora za dio upravne režije nacionalnih parkova, koji se odnosi na potrebe
direktne zaštite. „ . .. -\ ,-*


Zaključne napornene


Nigdje u svijetu zaštita prirode se ne rješava niti se može riješiti bez
šumarstva ili mimo njega, a pogotovo ne može kod nas s obzirom na naš društveni
sistem i ustaljene demokratske principe koji prethode svakom zakonskom
propisu, niti se rješava formuliranim deklaracijama i planovima, nego
njegovom realizacijom. Do sada je uz velike napore zaštićeno po Zakonu


o zaštiti prirode svega 1,2% teritorije Republike s time, da je zadnjih godina
porast površine pod zaštitom u skladu sa potrebom i općom klimom
i da se na tom području mogu očekivati veći i odlučniji koraci uz sudjelovanje
svih struktvura, koje su odgovorne za taj rad pred budućim generacijama.
SUMMARY


Basic concepts of nature protection in the Adriatic region


Also in respect of the protection of nature in the Adriatic region it is necessay
to distinguish the narrowe littoral region from its hinterland. In the narrower
litoral region from its hinterland. In the narrower littoral region is
present a conflict between the two most interesting branches, viz. the industry
and tourism, while in the hinterland are still actual both the repression of
the process of the vegetation degradation and the stimulation of the succession
of natural ecosystems. In the littoral region the author suggests segregation of
industrial and urban environments from the tourists ones by sufficiently wide
zones in the form of reserves according to the Law on the Protection of
Nature. In conclusion the author believes that protection of nature cannot be
solved without forestry, and that conclusions and plans should be actualized.


Aleksadar ŠOBAT,


dipl. inž. šum..,


direktor Republičkog zavoda


za zaštitu prirode,


Zagreb, Ilica 44.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1977 str. 30     <-- 30 -->        PDF

ZAKON O ŠUMAMA SR HRVATSKE!


Upravo je izišao iz tiska — u izdanju Saveza IT Šumarstva i drvne industrije
Hrvatske — novi ZAKON O ŠUMAMA SR HRVATSKE, kako su ga objavile
Narodne novine SRH u broju 20. od 23. V. 1977. g.


U ovoj pravno-stručnoj publikaciji, uz cjeloviti tekst zakona, uvodnu je
riječ napisao ing. T. Krnjak; glavni inspektor za šumarstvo SRH. Radi boljeg,
praktičnijeg i bržeg snalaženja zakonu je dodano, posebno sastavljeno, KAZALO
POJMOVA — indeks stručnih termina.


Knjižica je džepnog formata 14 x 20 cm, povezana tvrdim koricama s platnenim
hrbatom i obuhvaća 56 stranica. Prodajna cijena, zajedno s pakovanjem
i poštarinom iznosi 40.— din.


Narudžbe prima i isporučuje:


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE


Zagreb, Mažuranićev trg 11
Telefoni: 444-206 i 449-686
Bankovni račun: 30102-678-6249