DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 98     <-- 98 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


POSLJEDICE NARUŠAVANJA EKOLOŠKE RAVNOTEŽE NIZINSKIH
ŠUMSKIH EKOSISTEMA HIDROMELIORACIJSKIM ZAHVATIMA
U POVRŠINI BUDUĆE RETENCIJE KUPCINA


Prof. dr Branimir Prpić, prof, dr Đuro Rauš i mr Slavko Matić


1. ŠUMSKA VEGETACIJA NIZINSKIH ŠUMA POKUPSKOG BAZENA
Fitocenološko istraživanje i kartiranje šumske vegetacije obavljeno je
1969. godine na 30% površina područja gospodarskih jedinica — Draganički,
Jastrebarski, Pisarovinski i Rečički lugovi koji pripadaju Šumskom gospodarstvu
Karlovac. Nizinske šume pokupskog bazena tvore jedinstvenu i nerazdvojnu
cjelinu, a nastale su prirodnom regeneracijom izuzevši neznatna
umjetna popunjivanja. Površina tih šuma iznosi cea 11 264 ha i podudara
se s planiranom retencijom »Kupčina«.


Pokupski bazen šuma hrasta lužnjaka se pruža dolinom Kupe i njezinih
lijevih pritoka Blatnice i Kupčine s Volavljem i Brebernicom. Sa sjeverozapada
ga omeđuju Samoborske gorje, sa sjeveroistoka i istoka Vukomeričke
gorice, te s juga i jugozapadna Kupa.


Čitav kraj je ispresijecan velikim brojem potoka, potočića i kanala koji
odvode svu priteklu oborinsku i izvorsku vodu s okolnih gorja i bregova
preko Kupčine u Kupu. Isti vodotoci uvjetuju brzo povlačenje poplavne vode
Kupe.


Šumska vegetacija koja pridolazi na silvobiotopima pokuskog bazena je
ova:


— Tipična šuma hrasta lužnjaka i običnog graba
(Carpino betuli-Quercetum roboris typicum Rauš 1969)


Fitocenoza se razvija na gredama i predstavlja klimaks toga područja.
U sloju drveća dominira hrast lužnjak, a u podstojnoj etaži obični grab.
U manjoj mjeri primiješani su poljski jasen, nizinski brijest, klen i malolisna
lipa. S ekonomskog gledišta to je najpovoljniji oblik sastojine u navedenom
području. Sloj grmlja i prizemnog rašća su vrlo dobro razvijeni.


— Šuma hrasta lužnjaka i običnog graba s bukvom
(Carpino betuli-Quercetum roboris fagetosum Rauš 1969)
Lužnjakovo-grabova šuma s bukvom nalazi se u nizinskim predjelima
Hrvatske u sklopu s tipičnom šumom hrasta lužnjaka i običnog graba. U
Pokupskom bazenu razvija se isključivo na mikrouzvišenjima gdje se bukva
zadržala još od subboreala, budući da se u tom periodu spustila vrlo nisko
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 99     <-- 99 -->        PDF

u ravnicu i zaposjela današnje biotope hrasta lužnjaka, pa je prema tome
to reliktna zajednica. Ona se razvija uglavnom izvan dohvata poplavne vode.
U sloju drveća dominiraju hrast lužnjak i bukva, a pridužene vrste su obični
grab, šumska trešnja, malolisna lipa i dr. U nizinskim šumama Pokuplja
opisana se fitocenoza naročito razvila u predjelu Prekblatnica i Okićki lug
na nadmorskoj visin od 108 —110 m. Bukva se u tim biotopima normalno
pomlađuje, a mjestimično raste i iz panja.


— Šuma hrasta lužnjaka i velike žutilovke s drhtavim šašem
(Genisto elatae-Quercetum roboriš caricetosum brizoides Horv. 1938)


Velik dio Pokupskog bazena zauzima ta fitocenoza nastavajući znatne
površine pseudodglejnih i mineralno močvarnih, nešto kiselijih tala u poplavnom
i nepoplavnom dijelu toga područja. Razvija se obično na vlažnim
gredama i nizinama.


U sloju drveća dominira hrast lužnjak, a primiješani su crna joha, poljski
jasen, nizinski brijest, divlja kruška, divlja jabuka, vez, topola, a rjeđe i
obični grab.


— Šuma hrasta lužnjaka i velike žutilovke s rastavljenim šašem
(Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae Horv. 1938)


Razvija se u nizinama na rječnim terasama koje su većim dijelom plavljene
jednom ili dva puta godišnje. U sloju drveća dominira hrast lužnjak,
a primiješani su poljski jasen, nizinski brijest i crna joha. To je u stvari
najčešća zajednica naših nizinskih šuma iako u Pokupskom bazenu prevladava
prethodno opisana šuma.


— Šuma poljskog jasena i kasnog drijemovca s crnom johom
(Leucoio-Fraxinetum angustofoliae alnetosum glutinosae Glav. 1959)


Fitocenoza se razvija u najnižim dijelovima pokupskog bazena na tzv.
džombastom tlu, tj. u nizama i barama koje su izložene jakom utjecaju poplavnih
i podzemnih voda. U sloju drveća dominantni položaj zauzima poljski
jasen, a znatnije mu je primiješana crna joha.


— Šuma crne johe s trušljikom
(Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1969)


Fitocenoza ima pionirski karakter te zauzima najekstremnija staništa
u području Pokupskog bazena. Velik dio godine je ekološki profil tla presaturiran
vodom. To je pretežno monotipska zajednica čiji sloj drveća tvori
crna joha. Zbog svoga pridolaska na močvarnim i zabarenim terenima ova
zajednica ima ogromno značenje za Pokupski šumski bazen. Prizemno rašće
se sastoji od gustog sloja močvarnog bilja.


Opisanih šest šumskih fitocenoza predstavlja ustvari šest različitih ekosistema
Pokupskog bazena. Ovi ekosistemi su na svojim biotopima (staništu)
suvereno vladali i egzistirali nadopunjujući pojedine ekološke faktore drugima
i uspostavljajući dinamičnu ravnotežu. Čovjek je svojim miješanjem
u život ekosistema (kanali, nasipi, putevi) poremetio njihovo funkcioniranje
i time doveo u pitanje egzistiranje glavnih vrsta drveća toga
područja koje su započele ugibati (hrast lužnjak i poljski jasen).
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 100     <-- 100 -->        PDF

2. PROMJENE KOJE UVJETUJU HIDROMELIORACUSKI RADOVI
U POKUPSKOM BAZENU I EKOLOŠKE POSLJEDICE
Zbog nesuglasja između šumarstva i vodoprivrede prilikom izvođenja hidromelioracijskih
radova u Pokupskom bazenu uslijedile su velik e štet e
za šumarstvo . Te štete su posljedica narušavanja ekološke ravnoteže
u prirodnim šumskim ekosistemima toga područja. Ne uzimajući u obzir
buduću retenciju »Kupčina« nego samo nedavne zahvate vodoprivrede koji
predstavljaju tek mali dio onoga što se u tome smislu ima namjeru učiniti,
vidimo da je došlo do velikih šteta po šumarstvo toga područja. Zbog zamočvarenja
došlo je do bitne promjene stojbinskih prilika u odjelima 33, 43. i


44. gospodarske jedinice »Draganički lugovi« što ima za posljedicu ugibanja
stabala hrasta lužnjaka i potpuno izostajanje prirodne regeneracije. Ovdje
valja napomenuti da je površina odjela 33. bila potpuno regenerirana prirodnim
putem, a poslije upuštanja vode u taj odjel sav podmladak hrasta
lužnjaka je uginuo.
Razlozi ugibanja hrasta lužnjaka u uvjetima zamočvarenja poznati su
kako iz naših vlastitih tako i na temelju stranih rezultata istraživanja.


Prije nego što započnemo daljnja razmatranja želimo upozoriti da su
nizinski šumski ekosistemi Pokuplja, Posavlja i Podravine prilagođivani
kroz tisuće godina određenim vodnim prilikama. To prilagođavanje uvjetovalo
je tvorbu stabilnih šumskih ekosistema u kojima vlada ekološka ravnoteža.
Stabilni šumski ekosistemi nizina imaju velik privredni, a još više
općedruštveni značaj u smislu ispunjavanja općekorisnih funkcija šuma i to
prvenstveno kao regulatori vodnog režima i klime, kao stvaraoci kisika i
zračni filteri te kao buduća rekreacijska površina što je sve neobično važno
ako se poveže s Karlovcem koji se razvija u industrijskom i urbanom smjeru.


Unutar populacija šumskog drveća i ostalih članova biocenoze nastale
su, u stojbinskim prilikama koje se nisu mijenjale tisućama godina, fiziološke
rase koje predstavljaju nasljedno svojstvo (genetski faktor), a koje
ima vrlo postojano i određeno djelovanje u različitim šumskim ekosistemima.
I neznatne promjene vodnog režima, a naročito zamočvarenje,
izazivaju vrlo nepovoljne posljedice. Te promjene su posebice
nepovoljne ako se zbivaju za vrijeme rada vegetacije.


Razlozi fiziološkog slabljenja hrasta lužnjaka, poljskog jasena, običnog
graba i drugih vrsta drveća nizinskih šuma kod pojave veće vlažnosti u pojedinim
šumskim ekosistemima uglavnom su ovi:U ekološkom profilu tla koji je napunjen stagnantnom vodom dolazi do
potiskivanja zraka iz pora tla i na taj način nestaje iz tla kisik koji je
potreba za disanje korijenja šumskog drveća i održavanje života aerobnih
mikroorganizama;

kada podzemni organi potroše sve zalihe kisika u ekološkom profilu tla
oni počinju disati intramolekularno. Zbog takva disanja tvore se prema
GRACANINU (1977) intermistički proizvodi koji su toksični za biljnu
plazmu pa podzemni organi pomalo gnjiju i ugibaju. Nekrozu tkiva podzemnih
organa prati infekcija anaerobnim mikroorganizama, a razaranje
organa teče dosta brzo;


ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 101     <-- 101 -->        PDF


smanjivanje koncentracije slobodnog kisika (O2), višak slobodnog CO2
i tvorba reduciranih anorganskih i organskih spojeva izaziva promjene
životne aktivnosti pojedinih fanerofita. Utvrđeno je da višak COa može
djelovati na podzemne organe još štetnije od nedostatka slobodnog kisika.
Ugljični dioksid slabi permeabilitet korjenovih stanica pa biljke venu
(GRAČANIN 1977).
Vlastita istraživanja koje smo obavili kod poljskog jasena dokazala su
da je stablo te vrste iz bare na čijoj površini je za vrijeme vegetacije stagnirala
voda, imalo znatno nepovoljniji vodni režim od stabla poljskog jasena
koje je uspijevalo na gredi. Snaga usisavanja žive kore stabla iz bare iznosila
je 23,4 atm., a sa grede 16 atm. (PRPIC, 1974). Prema MAKSIMOVU
(1961) svako povećanje koncentracije staničnog soka ima za posljedicu oduzimanja
vode od protoplazme.


Do sušenja poljskog jasena u odjelu 49 gosp. jed. »Jastrebarski lug«
došlo je zbog toga što je voda u toj sastojini stagnirala na površini tla za
vrijeme većeg dijela vegetacijskog razdoblja. Razlog stagniranja vode bilo
je stvaranje umjetne kasete između nasipa uz dva kanala što je opet posljedica
lošeg hidromelioracijskog zahvata kod kojega se nije vodilo računa
0 susjednoj šumskoj sastojini.


U svojim istraživanjima ŠKORIC i VRANKOVlC (1975) tvrde na osnovi
dobivenih rezultata o hidrogenizaciji tala u području masovnog ugibanja
hrasta lužnjaka da anerobiosis najvjerojatnije korelira s problemom sušenja
hrasta lužnjaka. Navedeni autori obavili su svoja straživanja u šumi Žutici
u čijoj površini je došlo do promjena vodnog režima u smislu zamočvarenja.


Iz studija D. SREBRENOVIČA (1975) »Analiza režima velikih
vod a Save « vidi se da je retencija »Kupčina« predviđena s površinom
od 9 500 ha što obuhvaća gotovo čitav Pokupski šumski bazen.. Maksimalna
kota punjenja predviđena je sa 111,25 m n. J. m, s prosječnom učestalošću
punjenja od 3 godine. Ako logično pretpostavimo da će se to nekada ponoviti
iz godine u godinu i da retencija poplava može uslijediti u vrijeme vegetacijskog
razdoblja mogu se očekivati katastrofalne posljedic
e u prirodnim šumskim ekosistemima Pokupskog bazena. Neminovno
će doći do narušavanja ekološke ravnoteže u tim šumama.


Dovoljno je napomenuti da će u 30% površine tih šuma (najniži dio
Popuskog bazena) poplavna voda postići visinu od 5 m, i da će se sve mikrouzvisine
naći pod vodom koja će iza pražnjenja retencije ostati stagnirati
i to u prirodnim kasetama i kaseticama koje se nalaze na gredama.


Hidromelioracijski radovi izazivaju u nizinskim šumama dvojake promjene
— zamočvarenje o čijim posljedicama smo govorili, te sniženje razine
podzemne vode. Do navedenog sniženja dolazi u arealima nizinskih šuma
izvan retencija i akumulacija te u okolišu dubokih kanala. Posljedice sniženja
razine podzemne vode također su vrlo nepovoljne za šumsku vegetaciju.
1 u tim slučajevima dolazi do narušavanja ekološke ravnoteže što izaziva
fiziološko slabljenje drveća.


Prema SCHIMITSCHEK-u (1969) pad razine podzemne vode izaziva kod
vrsta drveća nizinskih šuma, a naročito kod hrasta lužnjaka, napad razli


315
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 102     <-- 102 -->        PDF

čitih insekata. Znamo da pojava štetnika u šumama izaziva velike troškove
koji se odnose kako na represivne mjere njihova suzbijanja tako i na remećenje
normalnog gospodarenja. To se naročito odnosi na srednjedobne i stare
šume iz čega proizlaze i veće štete po šumsko gospodarstvo.


3. PROBLEMI GOSPODARENJA I OBNOVE NIZINSKIH SUMA
U BUDUĆOJ RETENCIJI KUPČINA
Zbog zamočvarenja staništa Pokupskog šumskog bazena što je neminovna
posljedica stavljanja retencije »Kupčina« u funkcioniranje uslijedit
će u smislu gospodarenja i obnove tih šuma ovo:


— zbog fiziološkog slabljenja pojedinih stabala, a postupno i čitavih sastojina
doći će do opadanja prirasta drvne mase;
— u daljnjem toku razvoja nastupa sušenje pojedinih stabala i čitave
sastojine;
— osušena drvna masa vrlo brzo propada, napadnuta je od štetnika
drva i vrijednost joj se znatno smanjuje;
— zbog zamočvarenog terena troškovi sječe, izrade i transporta drva
su znatno povećani;


— radi naglog sušenja starijih stabala i sastojina, zamočvarenja tla te
izostanke uroda sjemena onemogućena je prirodna regeneracija te šumsko
zemljište postaje neproduktivno i pretvara se u močvaru;
— tek pomlađene sastojine vrlo brzo propadaju u uvjetima prekomjerne
vlažnosti staništa;
— sastojine kod kojih se sušenje javlja pojedinačno imaju poremećenu
strukturu, nemaju obilježja stabilnog šumskog ekosistema te su u stalnoj regresiji.
Prema podacima koje smo dobili od Šumskog gospodarstva Karlovac
na temelju Revizije gospodarske osnove za šumu Pokupskog bazena od
1974—1983. kao i Planova sječe (ŠPi) posječeno je u površini zamočvarenja
u odjelima 43a, 44a, 48a, 50a, 51a i 56a (ukupna površina 216,97 ha) okolo
5 000 m3 sušaca hrasta lužnjaka. U odjelima 33a, 33b i 33c u površini od
cea 50 ha uslijedilo je zbog zamočvarenja potpuno sušenje pomlatka hrasta
lužnjaka. Ti podaci se odnose na razdoblje 1976—77. godine za gospodarsku
jedinicu »Draganički lug«. U gospodarskoj jedinici »Jastrebarski lug« uslijedilo
je, zbog zamočvarenja, potpuno propadanje poljskog jasena u odjelu 49a.
Kako smo spomenuli prije to su tek početni radovi u kojima je zbog ignoriranja
šume i njenih privrednih i općedruštvenih koristi došlo do vrlo značajnih
šteta. Mislimo da se sam od sebe nameće zaključak kakve štete će
uslijediti kada se obim hidromelioracijskih radova proširi u vezi retencije
»Kupčina«.


4. ZAKLJUČNE NAPOMENE I PRIJEDLOZI
Iz postojećih elaborata o regulaciji Save i njenih pritoka jasno su naznačene
koristi koje ona donosi, međutim, nigdje nisu navedene štete koje
proizlaze iz tako projektirane regulacije. Sigurni smo da će društvo morati
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 103     <-- 103 -->        PDF

uzeti u obzir i ovu drugu stranu takvog zahvata budući da će se tek onda
moći procijeniti realna korist. Dužnost je šumarstva kao privredne grane
koja vodi brigu o šumama koje su prema Ustavu SFRJ i SRH te prema
Zakonu o šumama od posebnog društvenog interesa da upozori javnost na
posljedice koja takva regulacija može izazvati u ekosistemima nizinskih
šuma.


Imajući u vidu privrednu i indirektnu vrijednost šuma Pokupskog bazena
kao i štete koje će nastati u tim šumama narušavanjem ekološke ravnoteže
zbog realiziranja retencije »Kupčina« predlažemo slijedeće:


— Da se odustane od retencija »Kupčina« te razmotri mogućnost drugog
rješenja zaštite od velikih voda. Smatramo da štete od funkcioniranja
retencije »Kupčina« koje će se nanijeti šumskoj privredi i šumi kao faktoru
zaštite čovjekove okoline, vjerojatno daleko premašuju koristi koje daje
takav hidromelioracijski zahvat;
— da se započeti kanal KUPA-KUPA što hitnije dovrši i da se zaobalna
voda uvede kanalima u kanal KUPA-KUPA;
— da se organizira stvaranje umjetne retencije male površine u svrhu
eksperimentalno-ekoloških istraživanja;
— da se kod izrade vodoprivrednih projekata obave konzultacije znanstvenih
institucija i privrednih organizacija svih zainteresiranih za koristi
i štete vodoprivrednih zahvata, kako bi se pronašla rješenja koja će nanijeti
najmanje štete društvenoj zajednici;
— da se u najskorije vrijeme organizira sastanak svih zainteresiranih
za izvedbu projekta regulacije Save (poljoprivreda, vodoprivreda, šumarstvo,
Republički savjet za zaštitu prirode, Republički zavod za zaštitu prirode,
društveno političke zajednice) i to za čitavo područje njegova izvođenja.
5. LITERATURA
— Android ,
M.: (1974) Ekološki i ekonomski aspekti zaštite slavonskih šuma,
Vinkovci — Slavonski Brod, Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugistočne
Slavonije;
— Graćanin, M. i Ilijanić, Lj.: (1977) Uvod u ekologiju bilja, Zagreb;

Matić , S.: (1971) Prirodna regeneracija poljskog jasena u Posavini, Zagreb,
Savjetovanje o Posavini;
— Prpić , B.: (1974) Korijenov sistem poljskog jasena (Fraxinus angustifolia
Vahl) u različitim tipovima posavskih nizinskih šuma Zagreb, Glasnik za
šumske pokuse, knjiga 17;Prpić , B.: (1974) Ekološko-biološke značajke šuma jugoistočne Slavonije Vinkovci
— Slavonski Brod, Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne
Slavonije;

Rauš , Đ.: (1970) Fitocenološka studija nizinskih šuma pokupskog bazena.
Manuscript, Zagreb;

Rauš , Đ.: (1975) Vegetacijski i sinekološki odnosi šuma u bazenu Spačva.
Glavnik za šumske pokuse, knj. XVII — pp. 225-346, Zagreb;


ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 104     <-- 104 -->        PDF

— Rauš,
Đ. (1975) Šumska vegetacija »Vorlanda« na lijevoj obali Save između
Orljave i Bosuta. Centar JAZU Vinkovci, knj. II — pp. 111-128, Zagreb;
— Schimitschek ,
E.: (1969) Grundzüge der Waldhygiene, Hamburg und
Berlin;
ZAKLJUČCI O SURADNJI SAP VOJVODINE I SR HRVATSKE
NA PROGRAMU ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA
IZ OBLASTI ŠUMARSTVA


Mogućnost suradnje na području znanstvenoistraživačkog rada iz oblasti
šumarstva između SAP Vojvodine i SR Hrvatske razmatrana je u Novom
Sadu 25. ožujka i u Jastrebarskom 12. travnja 1977. godine. U raspravama
su sudjelovali:inž. Rade Pavlović, sekretar Republičkog sekretarijata za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo, Zagreb

inž. Slavko Vlatković, načelnik Odelenja za šumarstvo Pokrajinskog sekretarijata
za poljoprivredu, Novi Sad

dr Ivan Herpka, dr Jovo Marković, dr Ištvan Jodal, dr Vojislav Guzina,
predstavnici Instituta za topolarstvo, Novi Sad
— inž. Slobodadn Grujić, predstavnik Nacionalnog parka »FRUŠKA GORA«,
Sremska Kamenica

inž. Slobodan Galović, predsjednik Zajednice šumarstva i prerade drva,
Zagreb

inž. Tomislav Krnjak, glavni inspektor u Inspektoratu za šumarstvo i
lovstvo, Zagreb

inž. Velimr Igrčić, tajnik Grupacije šumarstva u Zajednici šumarstva
i prerade drva

mr Joso Gračan, dr Nikola Komlenović, dr Dražen Cestar, dr Vladimir
Hren, dr Jakob Martinović, mr Antun Dokuš, mr Stevo Orlić, mr Milan
Bubnjević, inž. Marija Halambek, predstavnici Šumarskog instituta Jastrebarsko.
Na osnovi vođenih rasprava je zaključeno:


1. Suradnja Instituta za topolarstvo, Novi Sad i Šumarskog instituta,
Jastrebarsko je veoma značanja u okviru ukupne suradnje u oblasti šumarstva
i prerade drveta između SAP Vojvodine i SR Hrvatske. Ovu je suradnju
potrebno i dalje razvijati i unapređivati kroz direktna angažiranja ovih
institucija na razrješavanju konkrenih problema od interesa za privredu.
2. Nosioci su suradnje Institut za topolarstvo, Novi Sad, Šumarski institut,
Jastrebarsko i odgovarajuće republičke odnosno pokrajinske institucije
(Odjeljenje za šumarstvo, Inspektorat za šumarstvo i lovstvo, Zajednica za
šumarstvo i preradu drva).
318