DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 9     <-- 9 -->        PDF

ZAKON O ŠUMAMA SR HRVATSKE


Uvodna riječ


1. Općenito o donošenju zakona
Ustavni zakon za provođenje Ustava SRH obvezao je nadležne
republičke organe da u okviru svojih ovlaštenja odredbe
dosadašnjih zakona usklade s Ustavom do kraja 1976. godine.
Obzirom na obimnost ovih poslova, ovaj rok je produžen do


31. VII. 1911. godine.
Materija o šumama i šumskom zemljištu do sada je bila
uređena odredbama Osnovnog zakona o šumama (Službeni list
br. 26/65) koji je preuzet i primjenjivao se kao republički zakon
(točka 59. čl. 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona kojima
se uređuju odnosi o kojima po ustavnim amandmanima XX do
XLI na Ustav SFRJ odlučuju republike) i odredbama Zakona


o šumama (Narodne novine, broj 19161 i 28/61).
Budući se radi o materiji, čije utvrđivanje u cjelini spada
u prava i dužnosti Republike, zauzeto je stajalište da se odnosi
na tom području jedinstveno urede donošenjem novoga Zakona


o šumama. Pored toga, a s obzirom na iskustva iz dosadašnjeprimjene, postojali su razlozi da se pojedine odredbe postojećihzakonu izmjene i dopune, kao i da se za određene odnose predvide
nova rješenja. Ovo se osobito odnosi na ustavnu pozicijušuma kao dobra od općeg interesa, općekorisne funkcije šuma,
jednostavnu i proširenu biološku reprodukciju, utvrđivanje šumsko-
gospodarskih područja i užih područja šuma na kršu, gospodarenje
sumarnu s posebnim naglaskom rta njihovu zaštitu, itnovinskopravne
i materijalno financijske odnose, kao i na još neka
značajna pitanja iz domene samoupravnog organiziranja udruženog
rada u skladu sa posebnim uvjetima gospodarenja i upravljanja
šumama kao dobrom od općeg i posebnog društvenoginteresa.
Aktivnost na pripremama za donošenje novog Zakona o šumama
trajala je preko 5 godina. Ovo je veoma dugo vremensko
razdoblje, a naročito u našem dinamičnom razvoju, što je iziskivalo
potrebu stalnoga mijenjanja pojedinih polazišta i njihovo
usuglašavanje sa brojnim propisima, koji su u međuvremenu
donošeni.


Osim Ustava, ovdje treba posebno istaknuti Zakon o udruženom
radu, koji zadire u sve pore društvenog života i rada,
s posebnim utjecajem na udruženi rad u svim djelatnostima,
pa tako i u šumarstvu. Zakon o šumama usklađivan je s ovim