DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 84     <-- 84 -->        PDF

USPOREDNA ISTRAŽIVANJA EKONOMSKE USPJEŠNOSTI
GOSPODARENJA U KONKRETNIM ŠUMSKIM SASTOJINAMA
UZGAJANIM NA ŠUMSKOM I POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU*


U. Golubović
SAŽETAK. Autor je ispitao količinu i vrijednost drvne mase
dvije sastojine: jedne, koja je podignuta nakon posječene starije
šume i druge, podignute na do tada poljoprivredno obrađivanoj
površini. Obje su sastojine u g. j . »Josip Kozarac« (Šumarija Lipov-
Ijani) i to hrastove: prva mješovita (s učešćem hrasta po broju stabala
26°/o), a druga čista hrastova (učešće ove vrste s 91 — 94®/o
po broju stabala). Vrijednost korisne drvne mase u prvoj sastojini,
na šumskom tlu, bila veća je za 54% od vrijednosti takve mase na
površine prethodno poljoprivredno iskorištavane. Autor zaključuje,
»da li su to slučajnosti ili zakonitosti još za sada ne može sa
sigurnošću tvrditi« to više, što sastojine nisu jednake po svom sastavu
vrsta, (p)


Površine zemljišta u svakoj zemlji su određene i ograničene, a tehničke
mogućnosti gradnje i potrebe urbanizacije su velike i neograničene.


Iz toga osnova u Jugoslaviji postoji stalna potražnja šumskih površina
za izgradnju autoputova, dalekovoda, naftovoda, kanala i drugih infrastrukturalnih
objekata.


U našem društveno-ekonomskom sistemu radne organizacije što gospodare
šumama su dohodovne. To znači da one samostalno ostvaruju dohodak i dijele
ga na zakonske i ugovorne obaveze, te na osobne dohotke i fondove poduzeća.


U takvim uvjetima smanjivanje šumskih produktivnih površina negativno
se odražava na dohodak šumsko-privredne organiznacije. Međutim postoji
mogućnost »obeštećenja« takvih radnih organizacija, tako, što se one novčano
obeštećuju ili što im se u zamjenu ustupaju iste tolike površine poljoprivrednog
zemljišta radi podizanja novih šumskih sastojina. Klasificiranje (bonitiranje)
šumskih zemljišta se obavlja putem visina stabala što na njima rastu,
a klasificiranje poljoprivrednih zemljišta se obavlja po drugim (kemijskim)
metodama koje u našoj šumarskoj operativi nisu uobičajene.


Pretpostavka je da su uvijek poljoprivredna zemljišta bolja od šumskih
i da bi samim tim na njima bile i bolje, odnosno biološki kvalitetnije i ekonomski
vrednije šumske sastojine nego na šumskim zemljištinama.


* Referat održan na XVI-om IUFRO kongresu u Oslu od 20. do 26. VI 1976.


ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Sl.-r~/$.f Sumarna l/´pov//´Poresf D/efr/cf t/pOirp´MtGospodarskaJectin/ca „Jos/p Atozarac"
/fanapemenf t/s>/r "~I Oet/e//´ u /«#Yma sa o&ai///´ena nt/eren/aI Comparrmenrs /r> un/cn tne measurements were Taften


U cilju da potvrdimo ili osporimo tu pretpostavku proveli smo 1976. godine
usporedna istraživanja ekonomske uspješnosti gospodarenja u konkretnim
šumskim sastojinama što su uzgajane na šumskom i poljoprivrednom
zemljištu. Rezultate tih istraživanja prikazujemo u ovom radu.


U gospodarskoj osnovi od 1952. godine za gospodarsku jedinicu »Josip
Kozarac« (Šumarija Lipovljani) pronašli smo šumske sastojine ist e sta rost
i što su uzgojene na šumskom i na nekadašnjem poljoprivrednom zemljištu.
U vrijeme njihova snimanja (1976. godine), te su sastojine bile stare
po 78 godina. Prema gospodarskoj osnovi sve se one nalaze na susmjem tipu
zemljišta i pripadaju hrastovoj računskoj gospodarskoj jedinici.


Pretpostavljamo, da je u prošlosti gospodareno na isti način i po istim
principima i s jednom i s drugom šumskom sastojinom. Otuda se sve nastale
razlike mogu isključivo pripisati većoj ekonomskoj povoljnosti šumskih zemljišta
s kojim se — uzgred napominjemo — također gospodari kao i sa šumskim
sastojinama koje se na njima nalaze.


Šumska sastojina na šumskom zemljištu nalazi se u 148 d odjelu povr


šine 26,04 ha, a šumske sastojine na nekadašnjem poljoprivrednom zemljištu


nalaze se u 119 a odjelu površine 18,41 ha i 126 a odjelu površine 13,58 ha.


Posljednje sječe u tim sastojinama su obavljene 1970. godine. Ti odjeli


se nalaze u neposrednoj blizini, odnosno 119 a i 126 a graniče, a 148 d je od


njih udaljen oko 1.600 m (si. 1**)


Reprodukcija nacrta u odnosu na original smanjenja je na pola.
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 86     <-- 86 -->        PDF

CK 0


0
ON
to 5 .8 5


5 9 s
5 1Sf i s


H
H
«0


V


*> N N k)

N


^ §8
5


? s
I


V


(9 «0


8


5 V 0? «U V


CS


03
CK »

rt i* «0
G> <


^
1


0 0 V
«5f > 1s


s 5


g
V 0 N «0 V


´*
t


i0 (0


«1


IP J5^ 1 iv? 5 s
1


1
o

^
« $


A)
V rO
V $ IN


0


i. 5 tf V tf ft»5 <5i
"
V


V V%*5 ^ Ss » $


s N «0 K) «
<0 V


| ^ V 5?
s


*


«51 V 00 0»


>
* 8 5 1
0.´ a-


V


«0


5 5 1a
ČV-8 5,5:1 si « ^


V
>0 «0 V 0 lo «»5 * <*> o <5< 01


1


«0 «0 "0 «0 «0
"0 "0 0


te


a"5 Cl 4 s(0 ft


U 119 a i 126 a odjelu smo snimili po 1 ha površine, a u 148 d snimili
smo 2 ha površine. Snimanja smo obavili primjernim prugama, a snimljene
taksacione podatke donosimo u tabeli 1 za odjel 148 di u tabelama 2 i 3
za odjele 119 a i 126 a.


Već na prvi pogled se vidi da se taksacioni podaci u tim tabelama razlikuju.
Ukupni broj stabala u odjelu 148 d iznosi 840 po 1 hektaru, a u odjelima
119 a i 126 a 448, odnosno 484 po 1 hektaru. Od ukupnog broja stabala
po 1 ha u 148 d odjelu 26% su stabla hrasta lužnjaka, 5% su stabla poljskog
jasena, 3% su stabla nizinskog brijesta, 1% su stabla johe i 65% su stabla
običnog graba i ostalih vrsta drveća (lipe, topole i kruške).


Kako se iz navedenih podataka vidi, osnovni nosioci proizvodnje u toj
sastojini što se uzgaja na šumskom zemljištu su stabla hrasta lužnjaka, iako


300
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ih je samo 26% od ukupnog broja stabala, a sva ostala stabla, kojih ima 74%,
ili čuvaju i popravljaju tlo ili čuvaju tehniku hrastovih stabala od postranih
izbojaka ili pak služe kao sporedni nosioci proizvodnje u sastojini. Upravo
su zato hrastova stabla u ovoj sastojini punodrvna, čista od grana i dobrog
zdravstvenog stanja.


Od ukupnog broja stabala po 1 ha na nekadašnjem poljoprivrednom zemljišt
u odjelu 119 a su (tabela 2) 91% stabla hrasta lužnjaka, a u odjelu 126 a
(tabela 3) čak su 94% stabla hrasta lužnjaka, a ostatak su brijest, joha, grab
i ostale vrste drveća, dok jasenovih stabala u tim sastojinama nema. Iz tih se
podataka vidi da su to umjetno podignute hrastove sastojine u koje su se


— tu i tamo vrlo slabo — naknadno uselile druge vrste drveća. Ta hrastova
stabla su dosta malodrvna, vrlo često su rakava, slabih su krošanja i manjih
dimenzija od onih u 148 d odjelu.
Maksimalna debljina izmjerenih hrastovih stabala u ovim odjelima iznosi
56 cm, a maksimalna debljina izmjerenih hrastovih stabala u 148 d odjelu
iznosi 66 cm u prsnoj visin ili za 10 cm više, iako su sva ta stabla odnosno
sastojine iste starosti.


Ukupna drvna masa po 1 ha u šumskoj sastojini uzgajanoj na šumskom
zemljištu (odjel 148 d) iznosi 556 m3, a od toga je 390 m3, ili 70% drvna masa
hrastovine, dok ukupna drvna masa po 1 ha u šumskim sastojinama uzgajanim
na nekadašnjim poljoprivrednim zemljištima iznosi 403 m3 (odjel 119 a),
odnosno 439 m3 (odjel 126 a), a u njima je drvna masa hrastovine zastupljena
s 97, odnosno 99 %.


U tabeli 4 obračunali smo vrijednost korisne drvne mase na panju (u
neposječenom stanju) što smo je snimili u šumskoj sastojini uzgajanoj na
šumskom zemljištu u odjelu 148 d, a u tabeli 5 prikazujemo iste te podatke
za šumske sastojine uzgajane na nekadašnjem poljoprivrednom zemljištu u
odjelima 119 a i 126 a.


Iz tabele 4 se vidi, da ukupna vrijednost korisne drvne mase na panju
u 148 d odjelu iznosi 392.985 din/2 ha ili 196.492 dinara po 1 ha. Korisna
drvna masa hrastovine u tom odjelu iznosi 165.940 din/ha ili 84% od vrijednosti
ukupne korisne drvne mase po 1 hektaru. Prije smo istakli da je broj
hrastovih stabla u tom odjelu zastupljen s 26%, zatim da je drvna masa
hrastovine zastupljena u ukupnoj drvnoj masi po hektaru sa 70% i da je
vrijednosti po 1 ha s 84%.


Iz tabele 5 se pak vidi da ukupna vrijednost korisne drvne mase na panju
u odjelima 119 a i 126 a prosječno iznosi 225.652 din/2 ha ili 127.826 dinara
po 1 ha. Nadalje se iz te tabele vidi da korisna drvna masa hrastovine u
odjelima prosječno iznosi 127.501 dinara / ha ili 99,7, odnosno 100% od ukupne
vrijednosti korisne drvne mase po 1 hektaru. Već smo istakli da se broj
hrastovih stabala u ovim odjelima kretao od 91 do 94%. Nadalje smo istakli
da je drvna masa hrastovine u ovim odjelima bila zastupljena s 97 do 99%,
a kako se vidi vrijednost drvne mase hrastovine je zastupljena gotovo sa
100%.


Iz navedenih podataka za konkretne šumske sastojine može se zaključiti
slijedeće:


1. Ukupna drvna masa po 1 ha u šumskoj sastojini uzgojenoj na šumskom
zemljištu veća je od ukupne drvne mase po 1 ha u šumskoj sastojini
uzgojenoj na nekadašnjem poljoprivrednom zemljištu prosječno za 32%.


ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Ocfye/ //9a -Comparf/nenf A/o. //9a.
Površ/na. oc(/e/a = /3,4/AaCo/r>par/men/ area — /&,4//?aArea of saropfe s/r/ps = //>a Tab. 2


Vrs/a c//~\/ec — 7~ree spec/ e s


Afys/ Lra6 /´n Po//´s&t AY/z/nsA/´ os/ato
Peohnco/a/e j a sen 6r//es/ Joha A/om6eam Z.
Oat P/´e/oA As/> P/e/o1 L//7j Alder ancA o//>er


fl // m*> AV m* A/ m* A/ m* AJ n->3 AV /TO2
f?.L to r,f2-3 0,15 13 0,51 1 0,07 27 1.85
f%4 70 13,26 2 0,34 4 o,77 4 0,54 So 14,91
22,5 &3 29,79 s 1,84 3 0,99 71 32,62
27,5 87 67,83 s 2,65 92 70,48
3G,5 73, S3,84 72, 83,84
37,5 67 106,04 2 2,72 69 108, 76
42, 5 22 47,37 22 47,87
47,5 9 S4,aa 9 24,88
se,s 4 13,70 4 t3,TO
575 t 3,99 1 3,99


(/6qp/>o


406 395,32 5 0.49 29 8,49 8 1,60 448 402,90


70/a/


I
I
OcA/´e/ /26a — Üompar/me/?f //o. /26aPovrscoa ocfy´ela = /3,S8AaCo/rpparfmeo/ are& = /3,S3/?aPovrš/na pr/vyer/?//? prc/ga = /AaArea of sampte s/r/ps — /Aa 7a6. 3


Vrs/a aArveća — 7ree spec/es


I
I
tfrasf Grad /
Čc/ž/7/aAi Popste´ A//Z/´/i8&/ oeAs/o


Z.
jases> 6r//es/ Jofia //orr>6eam


Peoi//?ct/&/le


P/elc/ AsA P/e/oA L/m A/o´er ana? o/zier


Oat


A/ ST)* A/ /7?3 AJ fl?´ AV /»» AA /Y>* AA /773
te.s 9 1,00 4 o,e*> e 0,20 4 0,24 23 f,G7
17, s 83 2 2:57 f 0./6 9 4,72> 98 2s,se
22,5 74 33,97 f 0,47 7S 34,44
27,5 103 79,3-1 f o,5S / 0,S6 /OS 8a,4S


32.5 6G 7S.OG ee 75,06
37,5 80 130.09 80 130,09
4Q.5 20 02.C4 4o 42,e>4
47,5 f& 44,53 *s 4-f,C3
S2,5 / 3,35 r 3,35
57, S 1 Z>,99 / 3,99
457 434; 7f 7 /,44 0 0,20 *4 <2,SZ 484 42,8,88


7o/a/


302
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Oä/el ?48 cf-Compar/menr TJo. 748 c/
Površina pr/myern/A pruga — 2/?a
Area of sa/np/e s/r/ps = 2/>a


7Ć>6.4


Drvoa, /TJÖLSÖI, jed/n/čna c/jena1«/OOG7 volume, uni/ price


Präs//vž/7/aA t
/7/z/hsA/ 6r//esf Po^sP/
Peck/oa/fo/e ÜaA P/eldaod P/e/o1P/m


4-0


<9 i 1


Sor/z/nen//
As sor/ments V


0 i)


´s) -S


4o-49


(3S-39) ´3,59 1.736 23.S79 0,77 1.70S


P~e//~/>//~


So-64l/er?ees-/ops (.400 17,17 S.940 SS.244 0,26 1.90S


6SC


0,O3 3.670 no
SO-39


A/fao´arMe (30-č>9) 17,Se ess *i.so2 3,S3 4SS
U/a//?sco/ /ops 40*~


(40

30-39
(30-39) S€,70 ess 37.139 6,42 4SS


/ P/asa


40-49


Saw/ops pnac/e 7 (40<) 28,73 80s 23.728 2,9S sss
SO<


3,2S 9SS 3.104


2S- 39


(SS-39) S3,38 4SS 24.283 28,82 30S
// P/ssa 40-49Saw/ops ps&oe 2 (4o±) 22,03 SSS 12.S&7 o.ee 3SS
SO<


4,82 ess 3.7S7


2S-39


129,9o sss 33.12S
/// A fesa 40-49Saw/ops p/&oe 3 16,94 e.o/4


3SS


SO<


3,89 4SS 1.770


PraporsPa o57or//?a


40,SS sss 2-2 SOS


Sieepes-/ops
TPsfyoow -Po/es 17,77 S47 e.438


ßuoh/cpo ori/o-P/Yprops 1gS,7o ero 2C.397 27.3Z 770
Drvo za oi/ä/ce


o,sr 33P,S 172.


S/a ve -wooc/


Ogr/ev -Plue/t-soocf 7-7,90 r*5 ´0.42S 77.72 1*S


i/Afapno — /~o/

i
ancf


/asen
ten


\


y


to .(>


L3


8S7
49S


1.606
467
2.921


1.637


8.790
SOS
4.644


f.699
23.409


Vri/eafoost


cđ/^e


Grad / osiis/o
Pbr/ibeam sine/
o//>er


%


11 %
O.r.


i0 U5


V es


r


<5^


0,84 SSO 462


7,4o 4SS 3.1,67


se^f 3SS 12. SSS


´i


144,90 *4S 21.017
189.3S *99 37.G9S
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Ocf/efč f*9<9 c f2Ga
Co/r>parA7>e/>ns Abs. 7/?a a/rc/ 12 Ga
Pot/rš/na prv´/rtf&ro/A pst/pa = 2/faAre& or~ sa/np/e sfr/ps = 2Aa Tai. S


Drvna masa, jec/zh/čna cijena e m//eo´nosfk/
ooc/" volume, unit price anc/ vaSue


Prsi
Peću
aoo
~f Ćožn/aA t
sJks 6re/esr
vcc/fafe GaA
´ Pee/e/S/m
to
Pofysk/
Pie/o>
yaseoAsh
Gra6 iPor/)6ea/noföer
i0
osfa/oanc/
%
Sorf/znenf/
A s-sorfmenfs
Pć/rr?/r*
Veneer /ops
4o-49
(3539)
SO-G4(
40Ć)
es<
oft.)
3,25
1,21
H
11
1.735
2.940
Co
5.604
3.S57
It
1!
1
r
0
II
H
«»Ä
0 c.P
§5
P/acfar/keUfe/´/yscor"
/ P/asa
Cops
30-39
(3Q-39)
40-Ć.
(4°*-)
SO39
(30-39)
40-49
(4oSo-C
21,83
3,2g
69,00
9, es
o,2e
ess
1.735
ess
S05
965
14.299
14. see
45.195
7.768
248
0,06 456 27
^ it
A*
// P/asSaw/ops praSS-39
(SS-39)
40-49
(.40Ć.)
SO<.
SS.S7
5.37
O,20
455
SS5
ess
2S.3iO
2.930
´if
o,48 355 170
/// P/asaSait/fopa gr&de 3
«5-3 9
40-49
SO<
1G1.S3
2,4C
o,to
2SS
3S5
4S5
41.190
er&
46
PraporsPa o5fov/s?&
deeper /oys
7~7~sfapori— Po/ee
24,°&
3i,es
SSS
547
13.S64
18.188 il
Pvofr/´cAo o´ri/o-P/farops 24o,4? 210 50.499
Z>rro J& c/už/ceS/a ve wooe/
O&r/ev — Pcte/ü/Doof
°,°8
78,19
3*7*
145
27
It.ttS 3,12 14S 452.
C/Pups>o — /"o/e?/ 714,86 357 2S5.003 3,ee 17? 549
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 91     <-- 91 -->        PDF

2. Ukupna vrijednost korisne drvne mase po 1 ha u šumskoj sastojini
uzgojenoj na šumskom zemljištu veća je od ukupne vrijednosti korisne drvne
mase u šumskoj sastojini uzgojenoj na nekadašnjem poljoprivrednom zemljištu
čak za 54%.
3. Vrijednost korisne drvne mase hrasta lužnjaka uzgajanog na šumskom
zemljištu veća je od vrijednosti korisne drvne mase hrasta lužnjaka uzgajanoga
na nekadašnjem poljoprivrednom zemljištu za 30%, iako je po količini
bila manja za 6%.
4. Prosječna vrijednost 1 m3 drvne mase u šumskoj sastojini uzgajanoj
na šumskom zemljištu veća je od prosječne vrijednosti 1 m3 drvne mase
u šumskoj sastojini uzgajanoj na nekadašnjem poljoprivrednom zemljištu
za 21%.
5. Prosječna vrijednost 1 m3 drvne mase hrastovine uzgajane na šumskom
zemljištu veća je od prosječne vrijednosti 1 m3 drvne mase hrastovine uzgajane
na nekadašnjem poljoprivrednom zemljištu za 43%.
Da li su to slučajnosti ili zakonitosti još za sada ne možemo sa sigurnošću
tvrditi.


SUMMARY


Comparative investigations on the economic efficiency of management in concrete
forest stands cultivated on forest and agricultural soil


From the mentioned data for the concrete forest stands it may be concluded
as follows:


1. The total growing stock per 1 ha in the forest stand cultivated on forest
soil is greater than the total growing stock per 1 ha in the forest stand cultivated
on former agricultural soil on an average by 32%.
2. The total value of usable growing-stock volume per 1 ha in the forest stand
cultivated on forest soils greated than the total value of the usable growing-
stock valume in the forest stand cultivated on former agricultural soil by
as 54%.
3. The value of usable growing-stock volume of Pedunculate Oak cultivated
on forest soil is greater than the value of usable growing-stock volume of
Pedunculate Oak cultivated on former agricultural soil bu 30%, although by
its quantity it was smaller by 6%.
4. The average value of 1 ms of growing-stock volume in the forest stand
cultivated on forest soil is greater than the average value of growing-stock volume
in the stand cultivated on former agricultural soil by 21%.
5. The average value of Oakwood volume cultivated on the forest soil is greater
than the average value of 1 m3 of Oakwood volume cultivated on former
agricultural soil by 43%.
Whether these are chance findings or regularities we are not able to assert
for the time being.


Dr Uroš GOLUBOVlC,
dipl. ini. šum.,
Katedra za ekonomiku
Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu,
Šimunska cesta br. 25.