DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Clan 112.


Organizacije udruženog rada koje gospodare šumama i šumskim
zemljištima dužne su u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu
pojedinih propisa donesenih na temelju člana 111. ovoga zakona uskladiti
svoje samoupravne opće akte.


Član 113.
Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaju važiti:


1. Osnovni zakon u šumama (»Službeni list SFRJ«, br. 26/65 i »Narodne
novine«, br. 52/71 i 52/73);
2. Zakon o šumama (»Narodne novine«, br. 19/67);
3. Odredbe člana 5. Zakona o uređenju imovinskih odnosa nastalih
samovlaraim zauzećem (uzurpacijom) zemljišta u općenarodnoj imovini
(»Narodr.e novine«, br. 31/58) kojima je uređeno pitanje priznavanja
odnosno nepriznavanja prava vlasništva na šumama i šumskom
zemljištu zauzetom od strane građana do 6. travnja 1941;
4. Odredbe člana 113. i 114. Osnovnog zakona o iskorištavanju poneprivrednog
zemljišta (»Službeni list SFRJ«, br. 25/65 i 12´72 i »Narodne
novine«, br. 52/73).
Član 114.


Danom stupanja na snagu društvenog dogovora odnosno akta o
utvrđenju šumskogospodarskih područja iz člana 14. ovoga zakona prestaje
važiti Rješenje o osnivanju šumskoprivrednih područja (»Narodne
novine«, br. 23/69).


Član 115.
Do stupanja na snagu propisa donesenih na temelju člana 111.
ovoga zakona ostaju na snazi:


1. Pravilnik o žigosanju drva i izdavanju popratnica za drvo (»Narodne
novine«, br. 47/62 i 43/63);
2. Pravilnik o legitimaciji šumarskog inspektora (»Narodne novine«,
br. 13 68);
3. Pravilnik o šumskom redu (»Narodne novine«, br. 5/69);
4. Pravilnik o izradi šumskoprivrednih osnova, osnova gospodarenja
i programa za unapređivanje šuma (»Narodne novine«, br. 13´76).
Član 116.
Ovaj zakon stupa na snagu osinoga dana nakon objave u Narod
nim novinama«".


Broj: 2105-1977


Zagreb, 20. travnja 1977.


SABOR


SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Vijeća udruženog rada Predsjednik Sabora
J o z o F e t o v i ć, v. r. dr I v o P e r i š i n, v. r.


Predsjednik
Vijeća općina
Neda Andrić, v. r.


Zamjenjuje predsjednika
Društveno-političkog vijeća
potpredsjednik
Mato Orešić, v. r.


* Ovaj Zakon objavljen je u Narodnim novinama br. 20 od 23.
svibnja 1977,