DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 42     <-- 42 -->        PDF

financiranju općih društvenih i zajedničkih potreba, a u preostalom
dijelu sredstava se osiguravaju na osnovi odluka skupština općina na
području krša.


Član 105.


Šumskogospodarske osnove područja i programi za gospodarenje
šumama na užem području krša imaju se podnijeti na odobrenje nadležnim
organima u roku šest mjeseci od dana utvrđenog šumskogospodarskog
područja i užeg područja krša. U istom roku uskladit će se i
postojeće osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama.


Član 106.


Programi za gospodarenje šumama iz točke 1. i 2. stava 2. člana 31.
ovoga zakona moraju se donijeti najkasnije u roku tri godine od dana
stupanja na snagu ovoga zakona.


Član 107.


Do donošenja šumskogospodarskih osnova područja, šumama i
šumskim zemljištima gospodarit će se prema postojećim gospodarskim
osnovama (uređajnim elaboratima) gospodarskih jedinica. Ako
do donošenja šumskogospodarskih osnova Dodručja njihova važnost
istckne, moraju se revidirati odnosno obnoviti.


Iznimno cd odredbe stava 1. ovoga člana, ako ne postoji mogućnost
pravovremene revizije odnosno obnove postojećih gospodarskih
osnova gospodarskih jedinica, organizacije udruženog rada u šumarstvu
obavezno donose godišnje planove gospodarenja gospodarskim
jedinicama najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za iduću godinu.
Prema godišnjim planovima gospodarenja gospodarskom jedinicom
može se gospodariti najduže kroz dvije godine.


Član 108.


Do stupanja na snagu šumskogospodarske osnove područja, osnova
gospodarenja gospodarskom jedinicom odnosno programa za gospodarenje
šumama, neuređenim šumama gospodarit će se na osnovi godišnjih
planova gospodarenja, koji se donose u roku iz stava 2. člana


107. ovoga zakona.
Gcđ.´šnjim planom gospodarenja moraju se obuhvatiti opseg sječe
i šumskouzgojni i drugi radovi potrebni za redovno gospodarenje.


Član 109.
Reviziju i obnovu postojećih gospodarskih osnova i godišnje planove
gospodarenja iz člana 107. i 108. ovoga zakona odobrava općinska
skupština nakon pribavljenog mišljenja stručne komisije.
Ako se šume i šumska zemljišta prostiru na području dviju ili više
općina, akte iz stava 1. ovoga člana sporazumno odobravaju skupštine
tih općina.
Član 110.
Na reviziju i obnovu gospodarskih osnova i donošenje godišnjih
planova gospodarenja odgovarajuće se primjenjuju odredbe Pravilnika


o izradi šumskoprivrednih osnova, osnova gospodarenja i programa za
unapređivanje šuma (»Narodne novine«, broj 13/76).
Član 111.


Ovlašćuje se republički sekretar nadležan za poslove šumarstva da
donese potanje propise o izradi šumskogospodarskih osnova područja,
osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama i programa za gospodarenje
šumama (član 23, 26. i 31), odabiranju i obilježavanju drva (doznaci
stabala) i popratnici (član 36. i 48), šumskom redu (član 43), mjerilima
za utvrđivanje vrijednosti šuma (član 56), šumskoodštetnom
cjeniku (član 61) i legitimaciji šumarskog inspektora (član 90. stav 2).