DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 41     <-- 41 -->        PDF

štitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni
za izvršenje ili su nastali izvršenjem privrednog prijestupa
odnosno prekršaja.


Uz kaznu za počinjeni privredni prijestup iz člana 91. i 92. i prekršaj
iz člana 93. i 95. ovoga zakona, može se izreći zaštitna mjera oduzimanja
imovinske koristi postignute izvršenjem privrednog prijestupa
odnosno prekršaja.


VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 99.


U svrhu utvrđivanja šumskogospodarskih područja, šumskogospodarske
organizacije koje gospodare šumama i šumskim i drugim zemljištima
u društvenom vlasništvu na kontinentalnom području dužne su
dostaviti u roku četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona
republičkom organu uprave nadležnom za poslove šumarstva
osnovne podatke prema obrascima propisanim Pravilnikom o izradi
šumskoprivrednih osnova, osnova gospodarenja i programa za unapređivanje
šuma (»Narodne novine«, broj 13/76).


Organizacije udruženog rada koje gospodare šumama i šumskim i
drugim zemljištima u društvenom vlasništvu na području općina iz
stava 2. člana 68. ovoga zakona dostavit će podatke iz stava 1. ovoga
člana u istom roku organu uprave za poslove šumarstva nadležne zajednice
općina, radi utvrđivanja užih područja krša.


Član 100.


Ako se društveni dogovori iz stava 1. člana 14. i stava 2. člana 69.
ovoga zakona ne zaključe u roku devet mjeseci od dana stupanja na
snagu ovoga zakona, Vijeće udruženog rada Sabora utvrdit će šumskogospodarska
područja, a skupštine zajednica općina utvrdit će uža područja
krša u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.


Član 101.


Dok se ne donese zakon iz stava 3. člana 65. ovoga zakona sredstva
za reprodukciju šuma izdvajat će se i koristiti prema propisima o
amortizaciji šuma.


Član 102.


Ako se društveni dogovor o osiguranju sredstava za reprodukciju
i zaštitu šuma od požara na području krša iz člana 72. ovoga zakona
ne zaključi u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona,
zakonom će se utvrditi visina učešća društveno-političkih zajednica
i Samoupravne interesne zajednice iz člana 73. ovoga zakona o osiguranju
sredstava za biološku reprodukciju i zaštitu šuma od požara
Te odnosi od zajedničkog i općeg interesa u ostvarivanju programa za
gospodarenje šumama na području krša.


Član 103.


Ako organizacije udruženog rada ne zaključe samoupravni sporazum
o osnivanju Samoupravne interesne zajednice iz stava 2. člana 76.
ovoga zakona u roku godine dana od dana stupanja na snagu ovoga
zakona, odluku o osnivanju te interesne zajednice donijet će skupštine
zajednice općina na području krša.


Član 104.


Do stupanja na snagu društvenog dogovora i samoupravnog sporazuma
odnosno zakona i odluka iz člana 102. i 103. ovoga zakona,
dio sredstava za reprodukciju i zaštitu šuma od požara na području
krša osigurava Republika na osnovi propisa o sredstvima budžeta 1