DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 39     <-- 39 -->        PDF

4. ako koristi ili dozvoli korištenje šumskih cesta protivno uvjetima
utvrđenim samoupravnim općim aktom (član 47. stav 2);
5. ako drvo iz šume i^i drvo posječeno izvan šume izvozi, prevozi,
primi na otpremu, preradu ili pohranu ili prodaje odnosno kupuje
drvo nežlgosano ili bez popratnice (član 48. stav 1).
Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna osoba
u organizaciji udruženog rada ili u drugoj društvenoj pravnoj osobi
kaznom od 2000 do 15.000 dinara.


Član 94.


Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara kaznit će se za pre
kršaj organizacija udruženog rada ili druga društvena pravna osoba:


1. ako u određenom roku ne donese godišnji plan gospodarenja
(član 27);
2. ako nema vlastitu šumarsku službu (član 29. stav 3);
3. ako poslove redovne doznake stabala ne obavlja radnik s propisanom
stručnom spremom (član 36. stav 5);
4. ako podiže ili dopusti podizanje objekata u šumi ili na šumskom
zemljištu protivno odredbama stava 1. člana 42. ovoga zakona;
5. ako ne osigura zaštitu šuma od protupravnog prisvajanja, korištenja
ili drugih protupravnih radnji, ili ne poduzima potrebne mjere
ili radnje za zaštitu šuma od požara ili ne osigura provedbu šumskog
reda (član 43. stav 1);
6. ako ne osigura neposredno čuvanje šuma (član 44);
7. ako odlaže i!i dozvoli odlaganje smeća ili otpadaka u šumi ili
ne skloni odnosno odveze odloženo smeće ili otpatke ( član 46);
8. ako šumarskog inspektora onemogućuje u obavljanju nadzora
ili mu ne pruža potrebne podatke ili obavještenja (član 88);
9. ako ne postupi po rješenju šumarskog inspektora (član 89. stav
1. i 2);
10. ako do određenog roka ne dostavi nadležnom organu podatke
u svrhu utvrđivanja šumskogospodarskih područja odnosno užih područja
krša (član 99);
11. ako u određenom roku ne donese godišnji plan gospodarenja
za neuređene šume (član 108. stav 1);
12. ako u određenom roku ne uskladi svoje samoupravne opće akte
(član 112).
Za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna osoba
u organizaciji udruženog rada ili u drugoj društvenoj pravnoj osobi
novčanom kaznom od 1000 do 2000 dinara.


Član 95.


Novčanom kaznom od 1000 do 20.000 dinara kaznit će se za prekršaj
građanin:


1. ako siječe ili dozvoli sječu stabala u šumi bez prethodnog odabiranja
i obilježavanja (doznake stabala) ili sječu stabala, grana ili dijelova
grana bez dozvole (član 36. stav 1. i 2);
2. ako počini ili dozvoli krčenje ili čistu sječu šume, oštećivanje
stabala, sječu rijetkih vrsta drveća, sječu stabala u mlađim sastojinama
i kulturama, odsjecanje grana, dijelova grana, kresanje lisnika,
pašu, brst, žirenje, skupljanje i odvažanje šušnja, mahovine, šumskih
plodova ili drugih sporednih šumskih proizvoda ili iskorištavanje humusa,
gline, pijeska, šljunka, kamena ili smolarenje (član 38);
3. ako napasuje stoku, skuplja ili odvozi sušanj, mahovinu ili
druge sporedne šumske proizvode protivno uvjetima i načinu određenom
u programu za gospodarenje šumama (član 40);