DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 38     <-- 38 -->        PDF

1. ako u određenom roku ne obavi redovnu ili izvanrednu reviziju
šumskogospodarske osnove područja (član 25);
2. ako gospodari šumskogospodarskim područjem protivno godišnjem
planu gospodarenja odnosno ne izvršava radnje ili mjere određene
godišnjim planom gospodarenja (član 27);
3. ako gospodari šumama i šumskim zemljištima u društvenom
vlasništvu izvan šumskogospodarskog područja i izvan užeg područja
krša protivno programu za gospodarenje šumama odnosno ne izvršava
radnje ili mjere određene programom za gospodarenje šumama član 31);
4. ako ne poduzme mjere za zaštitu šuma ili ne organizira stalnu
službu za nadzor i utvrđivanje zdravstvenog stanja šuma ili ne poduzima
redovne preventivne ili represivne mjere za suzbijanje biljnih
bolesti i štetnika (član 37);
5. ako počini ili dozvoli sječu stabala u mladim sastojinama i kulturama,
odsjecanje grana, dijelova grana ili kresanje lisnika (član 38.
stav 2);
6. ako u šumi, na šumskom zemljištu ili na zemljištu u neposrednoj
blizini šume loži otvorenu vatru ili pali drveni ugljen protivno odredbama
člana 45. ovoga zakona;
7. ako podigne vapnaru, poljsku ciglanu ili drugi objekt s otvorenim
ognjištem protivno odredbama stava 1. člana 46. ovoga zakona;
8. ako gospodari užim područjem krša protivno programu za gospodarenje
šumama odnosno ne izvršava radnje ili mjere određene programom
za gospodarenje šumama (član 71);
9. ako u određenom roku ne podnese nadležnom organu na odobrenje
program za gospodarenje šumama na užem području krša
(član 105);
10. ako u određenom roku ne donese program za gospodarenje šumama
izvan šumskogospodarskog područja ili izvan užeg područja krša
(član 106);
11. ako ne obavi reviziju odnosno ne obnovi postojeće gospodarske
osnove (uređajne elaborate) gospodarskih jedinica (član 107. stav 1);
12. ako u određenom roku ne donese godišnji plan gospodarenja
gospodarskom jedinicom ili gospodari protivno planu gospodarenja
gospodarskom jedinicom odnosno ne izvršava radnje ili mjere određene
godišnjim planom gospodarenja gospodarskom jedinicom (član
107. stav 2);
13. ako gospodari protivno godišnjem planu gospodarenja odnosno
ne izvršava radnje i mjere određene godišnjim planom gospodarenja
(član 108).
Za privredni prijestup iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna
osoba u organizaciji udruženog rada ili u drugoj društvenoj
pravnoj osobi novčanom kaznom od 2000 do 20.000 dinara.


Član 93.


Novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara kaznit će se za prekršaj
organizacija udruženog rada ili druga društvena pravna osoba:


1. ako obavlja ili dopusti sječu stabala u šumi bez prethodne doznake
stabala (član 36. stav 1);
2. ako počini ili dozvoli sječu rijetkih vrsta drveća, pašu, brst,
žirenje, skupljanje i odvažanje šušnja, mahovine, šumskih plodova ili
drugih sporednih šumskih proizvoda ili iskorištavanje humusa, gline,
pijeska, šljunka, kamena ili smolarenje (član 38);
3. ako protivno samoupravnim općim aktima dozvoli skupljanje
šumskih plodova i drugih sporednih šumskih proizvoda ili iskorištavanje
humusa, pijeska, šljunka, kamena, smolarenje, pašu ili žirenje
(član 39. stav 1. i 3);