DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Žalba protiv rješenja iz stava 1. ovoga člana ne zadržava izvršenje
rješenja.


Šumarski inspektor, protiv čijeg rješenja je izjavljena žalba, može
odgoditi izvršenje rješenja ako bi prouzrokovalo opasnost po ljude ili
štetu koja bi se teško mogla popraviti.


Član 90.


Šumarski inspektor mora imati završen šumarski fakultet, položen
stručni ispit za šumarskog inspektora i najmanje pet godina radnog
iskustva na poslovima u oblasti šumarstva.


Šumarski inspektor dužan je pri obavljanju svoje dužnosti imati
legitimaciju kojom se dokazuje njegovo svojstvo šumarskog inspektora.


VII. KAZNENE ODREDBE
Član 91.


Novčanom kaznom od 50.000 do 1,000.000 dinara kaznit će se za
privredni prijestup organizacija udruženog rada ili druga društvena
pravna osoba:


1. ako ne izvrši pošumljavanje u određenom roku (član 10);
2. ako gospodari šumskogospodarskim područjem protivno šumskogospodarskoj
osnovi odnosno ne izvršava radnje ili mjere određene
šumskogospodarskom osnovom područja (član 24);
3. ako gospodari gospodarskom jedinicom protivno osnovi gospodarenja
gospodarskom jedinicom odnosno ne izvršava mjere ili radnje
određene osnovom gospodarenja gospodarskom jedinicom (član 26);
4. Ako počini ili dozvoli pustošenje šume, oštećivanje ili podbjeljivanje
stabala, krčenje ili čistu sječu šume protivno odredbama
stava 1. i 2. člana 38. ovoga zakona;
5. ako zemljište na kojem je izvršeno krčenje ili čista sječa ne
koristi u svrhu radi koje je izdana dozvola (član 41. stav 1);
6. ako sredstva naknade dobivena za oduzeta ili ograničena prava
u pogledu šuma i šumskih zemljišta ne koristi u svrhu reprodukcije
šuma (član 55. stav 4);
7. ako prilikom izgradnje dalekovoda ili sličnih objekata u šumi
odredi trase dalekovoda odnosno sličnog objekta, način ili vrijeme
sječe šume protivno odredbi stava 2. člana 59. ovoga zakona;
8. ako ne obračunava i ne izdvaja sredstva za reprodukciju šuma
(član 65. stav 2);
9. ako sredstva za reprodukciju šuma koristi protivno odredbi člana
66. ovoga zakona;
10. ako u određenom roku ne podnese nadležnom organu na odobrenje
šumskogospodarsku osnovu područja ili ne uskladi postojeće
osnove gospodarenja gospodarskim jedinicama (član 105).
Za privredni prijestup iz stava 1. ovoga člana kaznit će se i odgovorna
osoba u organizaciji udruženog rada ili drugoj pravnoj osobi
novčanom kaznom od 3000 do 30.000 dinara.


Ako su privrednim prijestupom iz stava 1. ovoga člana prouzrokovane
osobito teške posljedice, može se organizaciji udruženog rada
ili drugoj društvenoj pravnoj osobi izreći kazna do deseterostrukog
iznosa učinjene štete odnosno neizvršene obaveze.


"""´ ~m$5W


Član 92.


Novčanom kaznom od 30.000 do 500.000 dinara kaznit će se privredni
prijestup organizacija udruženog rada ili druga društvena pravna osoba: