DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 36     <-- 36 -->        PDF

6. nadzirati kako se provode mjere osiguranja zaštite šume od
požara i narediti provođenje određenih mjera, ako utvrdi da se organizacija
koja gospodari šumama ili vlasnik šume ne pridržava propisa
odnosno naređenih mjera za zaštitu šuma od požara;
7. nadzirati provođenje i drugih mjera za zaštitu šuma određenim
ovim zakonom (osiguranje šumskog reda, neposrednog čuvanja šume
i dr.) ili propisa donesenih na osnovi njega;
8. obustaviti krčenje šume, sječu šume i druge radnje koje nisu
u skladu s odredbama ovoga zakona i propisa donesenih na osnovi
njega;
9. privremeno oduzeti bespravno posječeno drvo i ostale dijelove
stabla kao i druge bespravno prisvojene ili proizvedene šumske proizvode;
10. privremeno oduzeti šumske proizvode četinjača koje nisu okorane
ili prskane, a za koje je koranje ili prskanje propisano;
11. narediti provedbu radova određenih šumskogospodarskom osnovom
područja, osnovom gospodarenja gospodarskom jedinicom odnosno
programom za gospodarenje šumama čije neizvršenje bi prouzročilo
štetne posljedice;
12. narediti privremene mjere za sprečavanje štete u hitnom slučaju
u kojem bi nastupila šteta za opći interes;
13. obavijestiti nadležne organe o zapaženim nepravilnostima i tražiti
njihovo postupanje, ako sam nije ovlašten neposredno postupiti;
14. prikupiti potrebne podatke i obavještenja od odgovornih osoba,
svjedoka, vještaka i drugih osoba;
15. poduzeti i druge mjere i radnje za koje je ovlašten drugim propisima.
Clan 86.
Organ zajednice općina nadležan za poslove šumarske inspekcije,
osim poslova određenih drugim propisima, nadzire:


1. provođenje šumskogospodarskih osnova područja;
2. usklađenost osnova gospodarenja gospodarskih jedinica sa šumskogospodarskim
osnovama područja.
Član 87.
Republički šumarski inspektorat, osim poslova određenih drugim
propisima:


1. prati i nadzire provođenje mjera i radova propisanih šumskogospodarskim
osnovama područja i programima za gospodarenje šumama;
2. nadzire da li se zaštitnim šumama i šumama s posebnom namjenom
gospodari u skladu sa svrhom radi koje su takvima proglašene;
3. prati i nadzire poduzete mjere preventivne zdravstvene zaštite
šuma propisane šumskogospodarskim osnovama područja i programima
za gospodarenje šumama;
4. nadzire da li se sredstva naknade za oduzeta ili ograničena
prava u pogledu šuma i šumskih zemljišta koriste u skladu s određenom
namjenom;
5. vodi službene podatke o povredama odredaba ovoga zakona i
drugih propisa iz oblasti šumarstva.
Clan 88.


Organizacije udruženog rada, druge društvene pravne osobe i građani,
čiji rad podleži nadzoru šumarskog inspektora dužni su mu omogućiti
obavljanje nadzora i pružiti potrebne podatke i obavještenja.


Clan 89.
Šumarski inspektor donosi rješenje o upravnoj, mjeri kad je za
to ovlašten ovim zakonom.


250