DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 35     <-- 35 -->        PDF

V. ISKORIŠTAVANJE SIROVINA
ZA PRIMARNU PRERADU DRVETA
Clan 82.


Prije razmatranja i donošenja elaborata o društvenoj i ekonomskoj
opravdanosti osnivanja radne organizacije za primarnu preradu
drveta, osnivač je dužan pribaviti mišljenje Privredne komore Hrvatske
o mogućnostima opskrbe potrebnom drvnom masom s područja
Republike.


Osnivač je dužan pribaviti mišljenje iz stava 1. ovoga člana i u slučaju
izgradnje novog dijela radne organizacije, proširenja njezine djelatnosti
ili povećanja kapaciteta.


VI. NADZOR
Clan 83.


Nadzor nad primjenom ovoga zakona i propisa donesenih na osnovi
njega obavljaju općinski organi nadležni za poslove šumarske
inspekcije, organi zajednica općina nadležni za poslove šumarske inspekcije
i Inspektorat za šumarstvo i lovstvo (u daljem tekstu: Republički
šumarski inspektorat).


Član 84.
Poslove šumarske inspekcije obavlja šumarski inspektor.


Član 85.


Općinski organ nadležan za poslove šumarske inspekcije obavlja
neposredno poslove nadzora, ako pojedini poslovi nisu stavljeni u nadležnost
organa inspecije za šumarstvo širih društveno-političkih zajednica.


Općinski inspektor za šumarstvo ovlašten je:


1. nadzirati neposrednu provedbu odredaba šumskogospodarske
osnove u dijelu šumskogospodarskog područja, osnova gospodarenja
gospodarskim jedinicama, programa za gospodarenje šumama, provedbenih
planova i godišnjih planova gospodarenja;
2. pregledati sve šumske radove, objekte, uređaje i naprave, kao i
sva mjesta gdje se drvo siječe, uskladištava, prerađuje, izvozi iz šume
ili stavlja u promet te sredstva u kojima se drvo prevozi;
3. pregledati šumskogospodarsku osnovu područja, osnove gospodarenja
gospodarskim jedinicama, programe za gospodarenje šumama,
godišnje planove gospodarenja, samoupravne opće akte, poslovne knjige
i druge isprave koje se odnose na gospodarenje i upravljanje šumama
i šumskim zemljištima;
4. zahtijevati podatke i obavijesti o izvršenim radovima na reprodukciji
i iskorištavanju šuma, o sredstvima i postupcima koji se primjenjuju
na uređivanju šuma, o stručnim službama, kao i druge podatke,
radi utvrđivanja da li je gospodarenje šumama i šumskim zemljištima
u skladu s odredabama ovoga zakona i propisa donesenih na
osnovi njega;
5. nadzirati kako se provodi utvrđivanje zdravstvenog stanja šuma
i mjere za suzbijanje biljnih bolesti i štetnika i narediti provođenje
određenih mjera, ako utvrdi da se organizacija koja gospodari šumama
ili vlasnik šume ne pridržavaju propisa i naređenih mjera za zdravstvenu
zaštitu šuma;