DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 34     <-- 34 -->        PDF

4. izvedbu radova na preventivnoj zaštiti šuma od požara (čišćenje
šuma, prosjeke i osmatračnice);
5. izradu programa za gospodarenje šumama za uža područja krša
(radovi na uređivanju šuma).
Ćlan 78.


Statutom Samoupravne interesne zajednice, u skladu sa samoupravnim
sporazumom o njezinu osnivanju, utvrđuju se osobito:


1. poslovi od zajedničkog interesa za njezine članove;
2. zadaci organizacija;
3. način odlučivanja;
4. broj delegata u skupštini zajednice, način njihovog izbora, vrijeme
trajanja njihovog mandata, njihova prava, dužnosti i odgovornost
te način njihova opoziva;
5. organi koje bira skupština, njihova prava, dužnosti i odgovornost,
način izbora i opoziva i vrijeme trajanja mandata;
6. način ostvarivanja unutrašnje kontrole nad radom svojih organa;
7. način obavještavanja javnosti o svom radu;
8. način ostvarivanja programa rada iz člana 77. ovoga zakona;
9. način obavljanja stručnih, administrativnih i drugih poslova za
svoje potrebe.
Statut Samoupravne interesne zajednice potvrđuje skupština zajednice
općina njenog sjedišta uz prethodno pribavljeno mišljenje ostalih
skupština zajednica općina na području krša.


Član 79.
Poslovima Samoupravne interesne zajednice upravlja skupština zajednice,
koju čine delegati članova.
Skupština Samoupravne interesne zajednice:


1. donosi sastut i druge opće akte;
2. donosi program rada;
3. razmatra stanje i poduzima mjere za usklađivanje međusobnih
interesa članova;
4. utvrđuje financijski plan i donosi završni račun;
5. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, samoupravnim sporazumom
o osnivanju i statutom.
Član 80.


Radi osiguravanja sredstava za zadatke iz člana 77. ovoga zakona,
članovi Samoupravne interesne zajednice udružuju sredstva plaćanjem
doprinosa iz dohotka.


Visinu sredstava doprinosa utvrđuju članovi Samoupravne interesne
zajednice samoupravnim sporazumom u skladu s potrebama za
ostvarivanje programa rada iz člana 77. ovoga zakona.


Član 81.


Ako se u Samoupravnoj interesnoj zajednici ne donese program
rada, odluka o visini sredstava doprinosa ili odluka o nekom drugom
pitanju bitnom za rad zajednice, skupštine zajednica općina na području
krša donijet će suglasno odluku o privremenom rješenju takvog pitanja.


Samoupravna interesna zajednica dužna je donijeti program rada
ili drugu odluku najkasnije u roku šest mjeseci od dana stupanja na
snagu odluke skupština zajednica općina iz stava 1. ovoga člana.