DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 33     <-- 33 -->        PDF

1. organizacije udruženog rada za osiguranje stručne službe, za čuvanje
šuma, za poduzimanje mjera zaštite šuma od biljnih bolesti i
štetnika (dio radova jednostavne biološke reprodukcije šuma) te za
zaštitu šuma od požara — iz sredstava koja ostvaruju gospodarenjem
šumama;
2. skupština opčine za radove na pošumljavanju krša i provođenje
mjera zaštite šuma od požara kao i za održavanje šuma ako nedostaju
sredstva organizacija udruženog rada iz točke 1. ovoga člana na području
općine;
3. Republika za radove na pošumljavanju goleti i krša i zaštitu
šuma od požara u dijelu programa za gospodarenje šumama;
4. Samoupravna interesna zajednica za unapređivanje šuma na području
krša za radove i zadatke određene ovim zakonom i društvenim
dogovorom na području krša.
Član 74.


Šumski požari na području krša smatraju se elementarnim nepogodama,
ako mogu ugroziti živote ljudi ili prouzrokovati štetu odnosno
štetne posljedice većeg opsega bez obzira na visinu stvarne štete.


Član 75.


Odredbe člana 9. do 67. ovoga zakona odgovarajuće se primjenjuju
i na šume i šumska zemljišta na području krša.


IV. SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA
ZA UNAPREĐIVANJE ŠUMA NA PODRUČJU KRŠA
Član 76.


Radi unapređivanja i zaštite šuma na području krša i njihovih
općekorisnih funkcija te radi ostvarivanja zajedničkih interesa i usklađivanja
rada radnika u organizacijama udruženog rada koje gospodare
šumama i šumskim zemljištima na području krša s interesima radnih
ljudi u djelatnostima ugostiteljstva, turizma, lovstva, trgovine, industrije
za preradu drveta i prekomjernih zagađivača atmosfere, poljoprivrede,
vodoprivrede i elektroprivrede osniva se Samoupravna interesna
zajednica za unapređivanje šuma na području krša (u daljem
tekstu: Samoupravna interesna zajednica).


Samoupravnu interesnu zajednicu osnivaju samoupravnim sporazumom
organizacije udruženog rada u djelatnostima iz stava 1. ovoga
člana.


Samoupravni sporazum iz stava 2. ovoga člana zaključen je kad ga
prihvati većina organizacija udruženog rada u djelatnostima iz stava


1.
ovoga člana.
Ako organizacije udruženog rada iz stava 1. ovoga člana ne zaključe
samoupravni sporazum o osnivanju Samoupravne interesne zajednice
ili ga ne prihvati većina, skupštine zajednica općina na području krša
donijet će suglasno odluku o osnivanju Samoupravne interesne zajednice,
o njenom sjedištu, o načelima za organizaciju i za međusobne
odnose u njoj i propisati obvezu plaćanja doprinosa.


Član 77.


Samoupravna interesna zajednica usklađuje međusobne interese
svojih članova i na osnovi svog programa rada brine se osobito za:


1. biološku reprodukciju šuma;
2. pošumljavanje šumskih površina uništenih požarom;
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika većih razmjera;