DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Clan 57.


Izuzetno, u slučaju utvrđivanja ili mijenjanja šumskogospodarskog
područja iz člana 14. ovoga zakona kad dolazi do prenošenja
prava korištenja s jedne šumskogospodarske organizacije na drugu,
raniji nosilac prava korištenja nema pravo na naknadu za šumu i
šumsko i drugo zemljište.


Član 58.
Organizacije udruženog rada, druge društvene pravne osobe i
građani čija šuma je proglašena zaštitnom šumom odnosno šumom
s posebnom namjenom, ako se tim proglašenjem ograničuje njihovo
pravo u pogledu šuma i šumskog zemljišta, imaju pravo na naknadu
u iznosu za koji su im umanjeni prihodi iz te šume odnosno povećani
troškovi njezinog održavanja.


Ako se naknada prema stavu 1. ovoga člana ne utvrdi sporazumno,
o njoj odlučuje nadležni sud.


Član 59.
U slučaju ustanovljenja prava služnosti u šumi ili na šumskom
zemljištu (izgradnja vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova
i si.), u postupku propisanom zakonom, naknada se utvrđuje u
iznosu za koji je uslijed ustanovljene služnosti smanjena vrijednost
šume ili šumskog zemljišta i umanjena proizvodnja drvne mase.
Izbor trase i način i vrijeme sječe šume radi izgradnje dalekovoda
ili sličnih objekata u šumi sporazumno utvrđuju investitor i
organizacija udruženog rada odnosno organ koji gospodari šumom.
Ako ne dođe do sporazuma iz stava 2. ovoga člana, izbor trase i
način i vrijeme sječe šume utvrđuje općinski organ uprave nadležan
za poslove šumarstva.
Iznimno od odredbe stava 1. ovoga člana, investitor za izgradnju
vodovoda i organizacija udruženog rada odnosno organ koji gospodari
šumom ili šumskim zemljištem mogu ugovoriti da investitor nije
dužan plaćati naknadu ako izgradi potrebne uređaje koje organizacija
udruženog rada odnosno organ koji gospodari šumom ili šumskim
zemljištem može koristiti za zaštitu šume od požara.


Član 60.


Zemljište u društvenom vlasništvu i vlasništvu građana može se
privremeno zauzeti za prijevoz i smještaj šumskih proizvoda, ako to
nije moguće obaviti na drugi način ili bi drugi način bio nerazmjerno
skuplji.


Ustanovljenje privremenog zauzimanja zemljišta i visina naknade
utvrđuje se u postupku propisanom zakonom.
Ako se privremenim zauzimanjem nanese šteta, osim naknade
plaća se i iznos štete.
Član 61.


Građani i pravne osobe koje oštete šumu dužni su naknaditi štetu
prema šumsko-odštetnom cjeniku. Cjenik donosi orgarizacija udruženog
rada koja gospodari šumom, a odobrava ga općinska skupština.
Za šume kojima ne gospodare organizacije udruženog rada šumsko-
odštetni cjenik donosi skupština općine.


Cjenik iz stava 1. ovoga člana donosi se u okviru propisanih
mjerila.


11. ARONDACIJA I KOMASACIJA ŠUMA
Član 62.
Arondacija i komasacija šuma i šumskog zemljišta u društvenom
vlasništvu i vlasništvu građana provodi se prema odredbama Zakona


o arondaciji i Zakona o komasaciji zemljišta, ako ovim zakonom nije
drukčije određeno.