DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 29     <-- 29 -->        PDF

ćina odnosno organizacija udruženog rada može podnijeti tužbu za
poništenje ugovora. Uz zahtjev za poništenje ugovora općina odnosno
organizacija udruženog rada postavit će i zahtjev da joj se odgovarajuća
šuma odnosno šumsko zemljište proda ili dade u zakup po
cijeni odnosno zakupnini uz uvjete iz ugovora čije se poništenje traži.


Ako vlasnik šume i šumskog zemljišta proda ili dade u zakup
šumu odnosno šumsko zemljište, a da ih prethodno nije ponudio na
prodaju ili u zakup prema odredbama člana 52. ovoga zakona, takav
je ugovor ništav.


Tužbu u slučaju iz stava 1. ovoga člana općina odnosno organizacija
udruženog rada može podići u roku godine dana od dana saznanja
o zaključenju ugovora, a najkasnije u roku tri godine od dana
zaključenja ugovora.


Nadležni općinski organ uprave ne može izvršiti ovjeru potpisa
na ugovoru, a sud ne može izvršiti prijenos prava vlasništva odnosno
upis prava zakupa na osnovi ugovora, dok se ne utvrdi da je učinjena
ponuda općini prema stavu 2. članu 52 ovoga zakona i da je istekao
rok od 30 dana od dana učinjene ponude.


Član 55.


Prava šumskogospodarske i druge organizacije udruženog rada u
pogledu šuma i šumskog zemljišta oduzimaju se u slučajevima izdvajanja
iz šumskogospodarskog područja na osnovi člana 15. ovoga
zakona ili ograničuju u slučajevima proglašenja šume za zaštitnu odnosno
za šumu s posebnom namjenom, osnivanjem služnosti u šumi
ili na šumskom zemljištu i privremenim zauzimanjem šumskog zemljišta.


Za oduzeta ili ograničena prava u pogledu šuma i šumskih zemljišta
šumskogospodarske organizacije i druge organizacije udruženog
rada imaju pravo na naknadu, kojom se osigurava da uvjeti rada ne
budu pogoršani, u skladu s ovim zakonom.


Naknadu daje pravna osoba na koju se vrši prijenos prava korištenja
ili na čiji zahtjev odnosno u čiju korist je ograničeno određeno
pravo u pogledu šuma i šumskih zemljišta.


Sredstva naknade dobivena za oduzeta ili ograničena prava u pogledu
šuma i šumskih zemljišta, šumskogospodarska i druga organizacija
udruženog rada, može koristiti samo u svrhu reprodukcije
šuma.


Član 56.


Naknada za oduzeto pravo korištenja šumom i šumskim zemljištem
određuje se u iznosu vrijednosti šume i šumskog zemljišta utvrđene
procjenom u vrijeme prijenonsa, a pod uvjetom iz stava 2.
člana 55. ovoga zakona.


Ako se pravo korištenja šumom i šumskim zemljištem oduzima
radi iskorištavanja u druge namjene, šumskogospodarska organizacija
ima pravo da prethodno iskoristi drvnu masu te šume s tog
zemljišta, a naknada se određuje prema odredbi stava 1. ovoga člana
umanjena za vrijednost iskorištene drvne mase.


Naknada za oduzeto šumsko zemljište daje se u novcu ukoliko
ju nije moguće dati u drugom zemljištu pogodnom za podizanje i
gospodarenje šumom.


Ako se šumsko zemljište izdvaja prema odredbi točke 1. stava 1.
člana 15. ovoga zakona za građenje objekata za zaštitu od poplava
za koje je Republika utvrdila opći interes i odobrila program izgradnje,
naknada se određuje prema Zakonu o vodama.


Ako se naknada iz ovoga člana ne utvrdi sporazumno, o njoj odlučuje
nadležni sud.