DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 28     <-- 28 -->        PDF

10. IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI
Član 49.


Šume i šumska zemljišta u društvenom vlasništvu ne mogu se
otuđivati iz društvenog vlasništva, osim u slučajevima predviđenim
ovim zakonom (arondacija, komasacija).


Na šumama i šumskom zemljištu u društvenom vlasništvu ne
može se steći pravo vlasništva dospjelošću.


Član 50.


Zabranjeno je i kažnjivo samovlasno zauzimanje šuma i šumskih
zemljišta u društvenom vlasništvu.


Član 51.


Šume i šumska zemljišta u društvenom vlasništvu, izuzev šuma
i šumskih zemljišta obuhvaćenih šumskogospodarskim područjem ili
užim područjem krša, mogu se prenositi na drugu društvenu pravnu
osobu bez naknade ili uz naknadu.


Promet šumama i šumskim zemljištem na koje postoji pravo
vlasništva obavlja se prema općim propisima o prometu zemljišta,
ako ovim zakonom nije drukčije određeno.


Član 52.


U slučaju prodaje ili davanja u zakup šume ili šumskog zemljišta
na koje postoji pravo vlasnEštva, organizacije udruženog rada koje
gospodare šumama i šumskim zemljištima imaju prvenstveno pravo
kupnje odnosno uzimanja u zakup tih šuma i šumskih zemljišta.


Vlasnik šume i šumskog zemljišta iz stava 1. ovoga člana podnosi
općini pismenu ponudu u kojoj mora navesti podatke o šumi i šumskom
zemljištu (broj katastarske čestice, površinu i lokaciju), cijenu
i ostale uvjete pod kojima je voljan tu šumu odnosno šumsko zemljište
prodati ili dati u zakup.


Nadležni općinski organ uprave obavještava o ponudi iz stava 2.
ovoga člana organizacije udruženog rada koje gospodare šumama i
šumskim zemljištima na području općine te utvrđuje rok do kojeg se


o ponudi moraju izjasniti.
Član 53.


Vlasnik šume ili šumskog zemljišta ne može prodati odnosno
dati u zakup šumu odnosno šumsko zemljište iz stava 2. člana 52.
ovoga zakona drugoj osobi dok se o njegovoj ponudi ne izjasni općinska
skupština odnosno organ koji ona ovlasti ili zainteresirana
organizacija udruženog rada.


Ako se organ ili organizacija udruženog rada iz stava 1. ovoga
člana ne izjasni o ponudi unutar roka od 30 dana od dana kad je
učinjena ponuda, smatrat će se da ponuda nije prihvaćena te ponudilac
tu šumu odnosno šumsko zemljište može prodati ili dati u zakup
drugoj osobi, ali ne uz povoljniju cijenu ili uvjete. Ako vlasnik
ne proda odnosno ne da u zakup šumu ili šumsko zemljište drugoj
osobi u roku godine dana od isteka roka za prihvat ponude, dužan
je u slučaju prodaje ili davanja u zakup ponovno postupiti po odredbama
člana 52. ovoga zakona.


Član 54.


Ako vlasnik šume ili šumskog zemljišta proda ili dade u zakup
šumu ili šumsko zemljište po povoljnijoj cijeni odnosno zakupnini
ili pod povoljnijim uvjetima od onih koji su navedeni u ponudi, op


242