DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 27     <-- 27 -->        PDF

utvrđuju se zadaci i način obavljanja dužnosti čuvanja šuma, način
odijevanja i oznake, a isto tako oblik i sadržaj legitimacije čuvara
šuma.


Član 45.


U šumi, ra šumskom zemljištu kao i na zemljištu u neuosrednoj
blizini šume može se ložiti otvorena vatra i paliti drveni ugljen samo
na mjestima i uz poduzimanje odgovarajućih mjera opreznosti što ih
odredi organizacija udruženog rada koja gosoodari šumom i šumskim
zemljištem odnosno organ općinske uprave nadležan za poslove šumarstva
za ostale šume i šumska zemljišta.


Otvorenom vatrom, prema ovom zakonu, smatra se vatra izvan
zatvorenih odnosno pokrivenih prostorija s osiguranim ložištem.


Član 46.


Zabranjeno je u šumi i na udaljenosti do 200 metara od ruba
šume podizati vapnare, poljske ciglane i druge objekte s otvorenim
ognjištem kao i odlaganje smeća i otpadaka u šumi.


Organizacija udruženog rada i organi koji gospodare šumama
dužni su smeće i otpatke skloniti odnosno odvesti iz šume, a nastale
troškove u vezi s tim poslovima imaju pravo naplatiti od pravne ili
fizičke osobe koja je to smeće ili otpatke odložila u šumu.


8. ŠUMSKE CESTE
Član 47.


Ceste koje služe prvenstveno za notrebe gospodarenja šumama, a
vode se kao osnovna sredstva organizacija udruženog rada koje gospodare
šumama, smatraju se šumskim cestama.


Šumske ceste mogu koristiti i druge organizacije udruženog rada
i građani pod uvjetima utvrđenim samoupravnim općim aktom organizacije
udruženog rada čija su one osnovna sredstva i dužni su plaćati
naknadu za njihovo korištenje.


Visinu naknade iz stava 2. ovoga člana utvrđuje organizacija udruženog
rada iz stava 1. ovoga člana uz suglasnost skupštine općine.
Visina naknade može se utvrditi i ugovorom.


Ako se šumska cesta koristi i za potrebe javnog saobraćaja, naknadu
utvrđuju sporazumno šumskogospodarska organizacija i općinska
skupština.


9. POPRATNICA
Član 48.


Drvo iz šume i drvo posječeno izvan šume može se izvesti, prevoziti,
primiti na otpremu, preradu ili pohranu i prodavati odnosno
kupovati samo ako je žigosano i ako je za drvo izdana popratnica.


U šumama na koje postoji pravo vlasništva mogu se grane i dijelovi
grana stavljati u promet samo ako je za njih izdana popratnica.


Žigosanje drveta i izdavanje popratnica za drvo, prema stavu 1.
ovoga člana, obavlja organizacija udruženog rada koja gospodari šumama.
Za ostale šume u društvenom vlasništvu i za šume na koje
postoji pravo vlasništva žigosanje drveta i izdavanje popratnica iz
stava 1. i 2. ovoga člana obavlja organ općinske uprave nadležan za
poslove šumarstva.


Općinska skupština može poslove iz stava 3. ovoga člana povjeriti
organizaciji udruženog rada koja gospodari šumama u društvenom
vlasništvu.