DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 26     <-- 26 -->        PDF

2. ako se šumsko zemljište zbog općeg interesa ima privesti drugoj
kulturi;
3. ako to zahtijevaju interesi sigurnosti ili obrane zemlje;
4. ako je to potrebno radi provedbe plana prostornog uređenja
ili građenja objekata koji se prema posebnom zakonu mogu graditi
izvan građevinskog područja;
5. ako je to potrebno radi građenja objekata ili izvođenja radova
iz točke 1. stava 1. člana 15. ovoga zakona.
Dozvolu iz stava 1. ovoga člana izdaje općinska skupština.
Zemljište na kojem je izvršena čista sječa odnosno krčenje šume
mora se u roku tri godine privesti namjeni radi koje je obavljena
čista sječa odnosno krčenje. U protivnom slučaju korisnik je dužan
izvršiti pošumljavanje odnosnog zemljišta u roku koji odredi općinska
skupštinfi.


Član 42.


U šumi i na šumskom zemljištu obuhvaćenim šumskogospodarskim
područjem mogu se graditi objekti samo uz prethodnu dozvolu
šumskogospodarske organizacije koja gospodari odnosnom šumom ili
šumskim zemljištem i suglasnost republičkog organa uprave nadležnog
za poslove šumarstva.


Odredba stava 1. ovoga člana ne odnosi se na izgradnju poslovnih
objekata za potrebe šumskogospodarske organizacije.


Član 43.


Organizacije udruženog rada, organi koji gospodare šumama i
vlasnici šuma dužni su osigurati zaštitu šuma od protupravnog prisvajanja,
korištenja i drugih protupravnih radnji, poduzimati potrebne
mjere radi zaštite šuma od požara, urediti nužne mreže prosjeka
i uredno ih održavati i postaviti dovoljan broj osmatračnica s obzirom
na posebne prilike na području na kojem se nalaze šume kojima
gospodare te osigurati provedbu šumskog reda.


Općinska skupština ili organ koji ona odredi naređuje koje se
mjere iz stava 1. ovoga člana moraju poduzimati u šumama kojima
ne gospodare organizacije udruženog rada.


Član 44.


Radi ostvarivanja zaštite šuma iz stava 1. člana 43. ovoga zakona,
organizacije udruženog rada i organi koji gospodare šumama u društvenom
vlasništvu dužni su osigurati neposredno čuvanje šuma.


Čuvanje šuma vrši radnik koji ima najmanje stručnu spremu
kvalificiranog šumarskog radnika — čuvar šume.


Ako čuvar šume zateče u šumi osobu koja protupravno prisvaja
šumsko drveće ili sporedne šumske proizvode ili vrši druge radnje
protivne ovom zakonu, ima pravo:


1. zatražiti od nje osobnu kartu ili drugu ispravu na osnovi koje
može utvrditi identitet osobe;
2. pregledati tu osobu, njezinu prtljagu ili prevozno sredstvo;
3. privremeno oduzeti protupravno prisvojeno drveće i dijelove
drveta, sporedne šumske proizvode kao i sredstva kojima je izvršeno
protupravno prisvajanje.
Čuvar šume, osim stručne spreme kvalificiranog radnika u šumarstvu,
mora ispunjavati i druge uvjete određene zakonom i drugim
propisima u vezi s društvenom samozaštitom.


Samoupravnim općim aktom šumskogospodarske i druge organizacije
ili organa koji gospodare šumama u društvenom vlasništvu