DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 25     <-- 25 -->        PDF

7. ZAŠTITA ŠUMA
Član 37.
Organizacije udruženog rada koje gospodare šumama i vlasnici
šuma dužni su poduzimati mjere radi zaštite šuma od požara i drugih
elementarnih nepogoda, biljnih bolesti i štetnika.


Organizacije udruženog rada koje gospodare šumama dužne su
organizirati stalnu službu za nadzor nad šumama i za utvrđivanje
njihovog zdravstvenog stanja i poduzimati redovne preventivne i represivne
mjere za suzbijanje biljnih bolesti i štetnika.


Clan 38.


Zabranjeno je pustošiti šume, oštećivati i podbjeljivati stabla te
sjeći rijetke vrste drveća.


Ako ovim zakonom nije drukčije određeno zabranjeno je: krčenje
i čista sječa šume; sječa stabala u mladim sastojinama i kulturama;
odsjecanje grana, dijelova grana ili kresan[ie lisnika ako to nije predviđeno
šumskogospodarskom osnovom područja, osnovom gospodarenja
gospodarskom jedinicom odnosno programom za gospodarenje
šumama; paša; brst; žirenje; skupljanje i odvažanje šušnja, mahovine,
šumskih plodova i drugih sporednih šumskih proizvoda; iskorištavanje
humusa, gline, pijeska, šljunka i kamena; smolarenje.


Član 39.
Iznimno od odredaba stava 2. člana 38. ovoga zakona, pod uvjetom
da nije u suprotnosti sa šumskogospodarskom osnovom područja
ili programom za gospodarenje šumama, organizacija koja gospodari
šumom može samoupravnim općim aktom predvidjeti za svoje
potrebe, kao i za potrebe građana uz naknadu, skupljanje šumskim
plodova i drugih sporednih šumskih proizvoda, iskorištavanje humusa,
pijeska, šljunka, kamena i smolarenje, a pašarenje i žirenje
u šumama i na šumskim zemljištima, osim u šumama raznodobnih
sjemenjača i plantažama i u šumama jednodobnih sjemenjača i panjača
za vrijeme trajanja obnove i rasta mladika i kultura u prvom
dobnom razredu, uz obavezno čuvanje stoke.
Organizacije udruženog rada koje gospodare šumama utvrđuju samoupravnim
općim aktom vrstu šumskih plodova i sporednih šumskih
proizvoda te uvjete pod kojima ih građani mogu skupljati u
šumi, kao i način korištenja šume za odmor i rekreaciju.
Samoupravni opći akt o iskorištavanju pijeska, šljunka i kamena
iz stava 1. i samoupravni opći akt iz stava 2. ovoga člana donosi se
uz suglasnost općinske skupštine.
Za šume u društvenom vlasništvu kojima ne gospodare organizacije
udruženog rada kao i za šume na koje postoji pravo vlasništva
akt iz stava 1. ovoga člana donosi općinska skupština odnosno organ
koji ona odredi.
Član 40.
Vlasnik šume može u svojoj šumi napasivati stoku te skupljati
i odvoziti sušanj, mahovinu i druge sporedne šumske proizvode samo
pod uvjetima i na način određen programom za gospodarenje šumama.
Član 41.
Krčenje odnosno čista sječa šume može se dozvoliti:


1. u svrhu promjene vrsta drveća, sastoji uskih oblika šume, podizanja
plantaža ili objekata koji služe u šumskoj proizvodnji (rasadnici,
šumske prometnice, prosjeke, šumsko-građevinski objekti,
lovni objekti i si.), ukoliko to već nije određeno šumskogospodarskom
osnovom područja, osnovom gospodarenja jedinicom ili programom
za gospodarenje šumama;