DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 24     <-- 24 -->        PDF

4. GOSPODARENJE ZAŠTITNIM SUMAMA
I ŠUMAMA S POSEBNOM NAMJENOM
Clan 33.


Šumskogospodarskom osnovom područja, osnovom gospodarenja
gospodarskom jedinicom i programom za gospodarenje šumama
mora se predvidjeti za zaštitne šume i za šume s posebnom namjenom
način gospodarenja i regeneracije takvih šuma u skladu sa
svrhom radi koje su takvima proglašene kao i sa smjernicama i na
način određen rješenjem o proglašenju zaštitne šume ili šume s posebnom
namjenom.


Član 34.


Za šume i šumska zemljišta kojima gospodare organi narodne
obrane, osim onih koja su namijenjena za vojne potrebe Jugoslavenske
narodne armije, način gospodarenja propisuje republički organ
nadležan za poslove narodne obrane u sporazumu s republičkim sekretarom
nadležnim za poslove šumarstva.


5. DIVLJAČ U ŠUMI
Član 35.


Od divljači mogu se u šumi uzgajati samo one vrste i u onolikom
broju koji ne smeta pravilnom gospodarenju šumom.


Vrste i broj divljači u smislu stava 1. ovoga člana utvrđuju se
šumskogospodarskom osnovom područja, osnovom gospodarenja gospodarskom
jedinicom i programom za gospodarenje šumama, u skladu
s propisima o lovstvu.


6. DOZNAKA I DOZVOLA ZA SJEČU
Član 36.


Stabla u šumi mogu se sjeći tek poslije njihova odabiranja i
obilježavanja (doznake stabla).


U šumama na koje postoji pravo vlasništva, stabla, grane i dijelovi
grana mogu se sjeći samo uz dozvolu općinskog organa uprave
nadležnog za poslove šumarstva.


Doznaku stabala u šumama kojima gospodare organizacije udruženog
rada obavljaju te organizacije, a u ostalim šumama općinski
organ uprave nadležan za poslove šumarstva.


Općinska skupština može doznaku stabala u ostalim šumama
(stav 3. ovoga člana) povjeriti organizaciji udruženog rada koja gospodari
šumama u društvenom vlasništvu, uz njezin pristanak.


Redovnu doznaku stabala može obavljati samo šumarski inžinjer
ili šumarski tehničar osposobljen za ovaj posao.


Iznimno od odredbe stava 1. ovoga člana, u slučaju čiste sječe
panjača, makija, šikara i šibljaka, mogu se obilježavati samo površine
na kojoj će se vršiti sječa.


U šumama koje se prirodno obnavljaju sječa šume obavlja se,
u pravilu, u doba mirovanja vegetacije.


Vrijeme sječe utvrđuje se šumskogospodarskom osnovom područja
i programom za gospodarenje šumama.