DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-7/1977 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Općinska skupština može šume i šumska zemljišta iz stava 1.
ovoga člana ili samo pojedine njihove dijelove dati ugovorom na
gospodarenje organizaciji udruženog rada koja osigurava najbolje
uvjete za gospodarenje tim šumama i zemljištima i za njihovo korištenje.


Organizacije i organi iz stava 1. ovoga člana moraju imati vlastitu
šumarsku službu prema opsegu gospodarenja šumama ili poslove
gospodarenja šumama povjeriti šumskogospodarskoj organizaciji.


Odredbe člana 19. ovoga zakona shodno se primjenjuju na šume
i šumska zemljišta u društvenom vlasništvu izvan šumskogospodarskog
područja.


Ćlan 30.


Šumama i šumskim zemljištima na koje postoji pravo vlasništva
gospodari njihov vlasnik na način i pod uvjetima određenim ovim
zakonom.


Općinska skupština dužna je poduzimati mjere za održavanje,
unapređivanje i zaštitu šuma na koje postoji pravo vlasništva. Pod
mjerama za unapređivanje šuma razumijeva se donošenje programa
za gospodarenje šumama, poboljšavanje stanja i sastava drvnog fonda
te povećanje opsega prometnica i tehničke opremljenosti šuma.


U svrhu poduzimanja mjera za unapređivanje i zaštitu šuma na
osnovi programa za gospodarenje šumama, općinska skupština, u
roku godine dana od dana stupanja na snagu programa za gospodarenje
šumama, donijet će odluku o doprinosu vlasnika šuma i šumskog
zemljišta uzimajući kao osnovicu katastarski prihod od šuma
i šumskog zemljišta. Sredstva doprinosa vode se na posebnom računu
za unapređivanje i zaštitu šuma općine.


Član 31.


Šumama i šumskim zemljištima u društvenom vlasništvu izvan
šumskogospodarskog područja i izvan užeg područja krša te šumama
i šumskim zemljištima na koje postoji pravo vlasništva gospodari
se na osnovi programa za gospodarenje šumama.


Program za gospodarenje šumama donosi:


1. za šume i šumska zemljišta u društvenom vlasništvu organizacija
udruženog rada koja njima gospodari, a odobrava ga općinska
skupština;
2. za šume i šumska zemljišta, kojima gospodari općina te šume
i šumska zemljišta na koje postoji pravo vlasništva, općinska skupština.
Općinska skupština odobrava odnosno domosi program za gospodarenje
šumama na prijedlog izvršnog vijeća općine po prethodnom
mišljenju stručne komisije iz stava 3. člana 26. ovoga zakona.


Program za gospodarenje šumama donosi se za vrijeme od 10
godina, a orijentaciono za daljih 10 godina.


Odredbe programa za gospodarenje šumama mogu se mijenjati
i dopunjavati na način i po postupku određenom za njihovo donošenje.


Republički sekretar nadležan za poslove šumarstva može propisati
poseban nnčin izrade programa za gospodarenje šumama u društvenom
vlasništvu kojih je površina veća od 250 hektara.


Član 32.


Općinska skupština može propisati šumskouzgojne mjere za gospodarenje
šumama koje se moraju unijeti u program za gospodarenje
šumama.